Каква система планирате?

Колко?Ток Ви консултира, дали се нуждаете от работен проект и какъв !!!

Автономни, хибридни системи и БГВ

Не се изисква проект, който да се представи пред съответната общинска администрация, т.е. не се изисква разрешение за строеж, ние изготвяме само работен проект за изграждането на обекта

Изключение може да представлява изготвянето на проекти, за чието изграждане се кандидатства по оперативните програми на ЕС, когато е необходимо изрично становище от главния архитект на общината, че строежът НЕ се нуждае от издаване на разрешение за строеж.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Фотоволтаични системи до 30 kWp

Необходимо е конструктивно становище и инвестиционен проект, част Електрическа - съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 на ЗУТ;

 

Фотоволтаични системи над 30 kWp

Изготвя се инвестиционен проект състоящ се от следните части: Електрическа, Конструктивна, Вертикална планировка, Геодезия, Архитектура, План за безопасност и здраве, Пожаробезопасност.


Odoo • Text and Image

Изготвяне на конструктивно становище:

    Конструктивното становище се изготвя от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на     инженерите в инвестиционното проектиране.

    Конструктивното становище включва кратки данни за обекта, описание на новото проектно предложение, конструктивни констатации и     препоръки.

Изготвяне на инвестиционен проект:

    Инвестиционният проект, част „Електрическа“, фаза „Технически проект“ се изготвя в съответствие със Закона за устройство на територията     от проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Инвестиционният проект съдържа:

Изчисляване на необходимата мощност спрямо мястото на покрива и спрямо консумацията;

Направа на чертежи и детайли;

Направа на еднолинейна схема на таблата;

Изготвяне на количествена сметка;

Изготвяне на количествено стойностна сметка;

Изготвяне на записка, част „Безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност“.

Какво представлява фотоволтаичната система за ток?

Фотоволтаичната система е съвкупност от стационарни съоръжения, свързани в обща технологична схема. Елементи на системата са:

Генератор на електрическа енергия - Фотоволтаични модули свързани последователно помежду си в редове /стрингове/, които от своя страна се свързват в паралел до достигане на мощност, съответстваща на входната мощност на преобразуващото устройство

Акумулатори на електрическа енергия (при необходимост) – съхраняват електроенергията през светлата част на денонощието и я отдават към консуматорите през останалото време

Стандартна покривна конструкция за равен покрив

Преобразуващи устройства – инвертори, които преобразуват постоянния ток от акумулаторния блок в променлив с параметри 230V; 50Hz.

Свързващи кабели.

Заземителна инсталация.