Рентбилност на соларната инсталация

 Извадка от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) фиксира (с решение № Ц-17)  следните изкупни цени на електроенергията произведена от фотоволтаични инсталации. 

Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWp, включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии - 255,39 лв./MWh, при нетно специфично производство 1261 часа


Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWp до 30 kWp, включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии - 231,20 лв./MWh, при нетно специфично производство  1261 часа.

 Попълнете данните в зелените полета и ние ще пресметнем рентабилността на Вашата соларна инсталация. За допълнителни въпроси оставаме на Ваше разположение