Наредба 6 от 13.05.2016

НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г., в сила от 4.04.2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 13.05.2016 г., в сила от 13.05.2016 г.

Share: