НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Нормативна уредба / Нормативна уредба

965 views
0 Likes
0 0
НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр. 90 от 13 Октомври 2004г., обн. ДВ. бр. 91 от 14 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр. 108 от 19 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 22
Октомври 2013г

виж >>> Раздел III - Категории на потребителите на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

282. Ф и г . 1 9 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и и п л ъ т н и о г р а д и Ф и г . 2 0 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о о г р а д и с м р е ж и и м е ж д у н е о г р а д е н и т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и в е р и г и

458. § 1 1 9 . П о с м и с ъ л а н а н а р е д б а т а " е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и " п р е д с т а в л я в а т " е л е к т р о п р о в о д и " п о с м и с ъ л а н а § 1 , т . 2 1 о т д о п ъ л н и т е л н а т а р а з п о р е д б а н а З а к о н а з а е н е р г е т и к а т а . З а к л ю ч и т е л н и р а з п о р е д б и К Ъ М Н А Р Е Д Б А З А И З М Е Н Е Н И Е И Д О П Ъ Л Н Е Н И Е Н А Н А Р Е Д Б А No 3 О Т 2 0 0 4 Г . З А У С Т Р О Й С Т В О Т О Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И Т Е У Р Е Д Б И И Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Т Е Л И Н И И ( О Б Н . - Д В , Б Р . 9 2 О Т 2 0 1 3 Г . , В С И Л А О Т 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 Г . ) § 4 . Н а р е д б а т а в л и з а в с и л а о т 1 . 0 1 . 2 0 1 4 г .

46. Ф и г . 5 . С х е м а I T 4. о п и с а н и т е в т . 1 д о 3 с х е м и с е п р и л а г а т и п р и п о с т о я н н о т о к о в и м р е ж и , к а т о р е ш е н и е т о з а з а з е м я в а н е н а п о л о ж и т е л н а т а и л и н а о т р и ц а т е л н а т а п о л я р н о с т с е о п р е д е л я о т у с л о в и я т а з а ф у н к ц и о н и р а н е и л и о т д р у г о с ъ о б р а ж е н и е ( ф и г . 6 ) . Ф и г . 6 . С х е м а T N - S п р и п о с т о я н н о т о к о в и м р е ж и ( 3 ) В с х е м и т е п о а л . 3 с е и з п о л з в а т у с л о в н и т е з н а ц и :

75. Г л а в а д е с е т а . В Ъ Н Ш Н О Е Л Е К Т Р О С Н А Б Д Я В А Н Е Н А Н А С Е Л Е Н И М Е С Т А Ч л . 260. ( 1 ) В ъ н ш н о т о е л е к т р о с н а б д я в а н е н а н а с е л е н и м е с т а с е и з п ъ л н я в а н а й - м а л к о с д в а и з т о ч н и к а н а з а х р а н в а н е . (2) П о и з к л ю ч е н и е с е д о п у с к а е л е к т р о с н а б д я в а н е о т е д и н и з т о ч н и к с а м о з а о т д а л е ч е н и м а л к и н а с е л е н и м е с т а . Ч л . 261. П р и п р о е к т и р а н е н а в ъ н ш н и т е з а х р а н в а щ и е л е к т р и ч е с к и л и н и и з а д ъ л ж и т е л н о с е в з е м а т п р е д в и д : 1 . е т а п н о с т т а н а и з г р а ж д а н е н а н а с е л е н о т о м я с т о ; 2 . б а л а н с и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я и м о щ н о с т ; 3 . и з т о ч н и ц и т е з а з а х р а н в а н е н а м р е ж а т а ; 4 . п о д с т а н ц и и т е В Н / С р Н ; 5 . к о н ф и г у р а ц и я т а н а е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и С р Н и Н Н . Г л а в а е д и н а д е с е т а . В Ъ Т Р Е Ш Н О Е Л Е К Т Р О С Н А Б Д Я В А Н Е Н А Н А С Е Л Е Н И М Е С Т А Р а з д е л I . П р е н о с н и е л е к т р и ч е с к и м р е ж и с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о

45. Ф и г . 3 . С х е м а T N - C Ф у н к ц и и т е н а з а щ и т н и я и н а н е у т р а л н и я п р о в о д н и к с а о б е д и н е н и в е д и н п р о в о д н и к з а ц я л а т а с х е м а 2. с х е м а Т Т , п р и к о я т о н е у т р а л а т а н а и з т о ч н и к а н а з а х р а н в а н е е с в ъ р з а н а д и р е к т н о с ъ с з е м я , а д о с т ъ п н и т е т о к о п р о в о д и м и ч а с т и н а у р е д б а т а с а с в ъ р з а н и к ъ м з а з е м и т е л и , е л е к т р и ч е с к и о т д е л е н и о т д и р е к т н о з а з е м е н а т а н е у т р а л а н а и з т о ч н и к а ( ф и г . 4 ) ; Ф и г . 4 . С х е м а Т Т 3. с х е м а I Т , п р и к о я т о н е у т р а л а т а н а и з т о ч н и к а н а з а х р а н в а н е е и з о л и р а н а о т з е м я и л и е с в ъ р з а н а с ъ с з е м я п о с р е д с т в о м и м п е д а н с , а д о с т ъ п н и т е т о к о п р о в о д и м и ч а с т и н а у р е д б а т а с а с в ъ р з а н и к ъ м з а з е м и т е л и о т д е л н о , о б щ о и л и к ъ м з а з е м и т е л я н а и м п е д а н с а ( ф и г . 5 ) ;

36. н а т а у р е д б а , k V н а п о с т а в я н е 220 kV, 400 kV П р е н о с н а П о е д и н з а в с е к и и п о - в и с о к о и з в о д - п р и м и н и м а л - н а к о н ф и г у р а ц и я с 8 а н а л о г о в и в х о д а и 3 2 д и с к р е т н и 110 kV П р е н о с н а Е д и н , д в а и л и п о в е ч е - н а в с я к а ш и н а и л и с е к ц и я ( в з а в и с и м о с т о т б р о я н а и з в о д и т е ) , п р и м и н и м а л н а к о н ф и г у р а - ц и я н а в х о д о в е т е 110 kV Р а з п р е д е л и - Е д и н н а з а х р а н в а щ и я т е л н а в ъ в о д - п р и м и н и м а л н а к о н ф и г у р а ц и я н а в х о - д о в е т е Ч л . 1 4 5 . Н а й - м а л к и я т б р о й н а е л е к т р и ч е с к и т е в е л и ч и н и , к о и т о с е р е г и с т р и р а т о т а в т о м а т и ч н и т е р е г и с т р а т о р и н а Е М А Г п р е х о д н и п р о ц е с и , с а п о с о ч е н и в т а б л . 2 0 . Т а б л и ц а 2 0 М и н и м а л е н б р о й в е л и ч и н и з а а в т о м а т и ч н о р е г и с т р и р а н е Н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е В е л и ч и н и з а р е г и с т р а ц и я н а р а з п р е д е л и т е л н а т а у р е д б а , k V 220 kV, 400 kV 1 . А н а л о г о в и в е л и ч и н и з а и п о - в и с о к о в с е к и и з в о д : а ) ф а з о в и т е н а п р е ж е н и я н а т р и т е ф а з и ; б ) ф а з о в и т е т о к о в е ; в ) н а п р е ж е н и е и т о к н а н у л е в а п о с л е д о в а т е л н о с т . 2 . Д и с к р е т н и в е л и ч и н и : а ) с ъ с т о я н и е н а п р е к ъ с в а ч а н а и з в о д а ( п о л о ж е н и е н а б л о к к о н т а к т и т е м у ) з а в с я - к а ф а з а ; б ) и з к л ю ч в а т е л е н с и г н а л о т в с и ч к и з а щ и т и и а в т о м а т и - к и н а и з в о д а ( и з х о д н и р е л е - т а ) з а в с я к а ф а з а ; в ) и з к л ю ч в а т е л е н с и г н а л о т з а щ и т а н а ш и н и ; г ) з а р а б о т и л а о с н о в н а з а щ и - т а н а и з в о д а ; д ) з а р а б о т и л и р е з е р в н и з а - щ и т и и а в т о м а т и к и н а и з в о - д а ( в с и ч к и п о о т д е л н о ) ; е ) с и г н а л з а в к л ю ч в а н е о т А П В ; ж ) и з к л ю ч в а н е о т У Р О П ; з ) с и г н а л з а у с к о р я в а н е н а з а щ и т а т а н а и з в о д а ;

44. Ф и г . 1 . С х е м а T N - S Ф у н к ц и и т е н а з а щ и т н и я и н а н е у т р а л н и я п р о в о д н и к с а р а з д е л е н и з а ц я л а т а с х е м а б ) с х е м а Т N - С - S , п р и к о я т о ф у н к ц и и т е н а з а щ и т н и я и н е у т р а л н и я п р о в о д н и к с а о б е д и н е н и и с е о с ъ щ е с т в я в а т о т е д и н п р о в о д н и к , о т и з т о ч н и к а н а з а х р а н в а н е с а м о з а ч а с т о т д ъ л ж и н а т а н а м р е ж а т а ( ф и г . 2 ) ; Ф и г . 2 . С х е м а T N - C - S Ф у н к ц и и т е н а з а щ и т н и я и н а н е у т р а л н и я п р о в о д н и к с а о б е д и н е н и в е д и н п р о в о д н и к з а ч а с т о т с х е м а т а в ) с х е м а Т N - С , п р и к о я т о ф у н к ц и и т е н а з а щ и т н и я и н а н е у т р а л н и я п р о в о д н и к с а о б е д и н е н и и с е о с ъ щ е с т в я в а т о т е д и н п р о в о д н и к , о т и з т о ч н и к а н а з а х р а н в а н е з а ц я л а т а д ъ л ж и н а н а м р е ж а т а ( ф и г . 3 ) ;

174. Т а б л и ц а 5 9 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я н а п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л з а 7 5 0 k V с п о д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и Н а и м е н о в а н и е н а п р е с и ч а н е т о Н а й - м а л к о р а з с т о я н и е , m 1 . М а г и с т р а л н и и р а з п р е д е л и т е л н и г а з о п р о в о д и д о 1 , 2 M P a , о т к л о н е - н и я о т т я х в н а с е л е н и м е с т а и п р о - м и ш л е н и п р е д п р и я т и я , о т к л о н е н и я о т н е ф т о п р о в о д и и п р о д у к т о п р о в о - д и д о н е ф т е н и б а з и и п р е д п р и я т и я , т р ъ б о п р о в о д и с р а з л и ч н и п р е д н а з - н а ч е н и я ( в о д о п р о в о д , к а н а л и з а ц и я , в о д о с т о ц и , д р е н а ж и д р . ) : а ) р а з с т о я н и е п р и с б л и ж а в а н е д о н е о т к л о н е н п р о в о д н и к и п р и п р е с и - ч а н е - о т з а з е м л е н и е т о и л и ф у н д а - м е н т а д о т р ъ б о п р о в о д а 40 б ) р а з с т о я н и е п р и с б л и ж а в а н е и л и п р е с и ч а н е п р и с т е с н е н и у ч а с т ъ ц и - о т з а з е м л е н и е т о и л и ф у н д а м е н т а н а В Л д о г а з о п р о в о д а , н е ф т о п р о в о д а и п р о д у к т о п р о в о д а 25 в ) с ъ щ о , н о д о т р ъ б о п р о в о д и с р а з - л и ч н о п р е д н а з н а ч е н и е 10 2 . М а г и с т р а л н и г а з о п р о в о д и с н а л я - г а н е п о в е ч е о т 1 , 2 M P a ( с и з к л ю ч е - н и е н а т а к и в а с д и а м е т ъ р н а т р ъ б и - т е 8 0 0 m m и п о в е ч е ) , м а г и с т р а л н и н е ф т о п р о в о д и и п р о д у к т о п р о в о д и - р а з с т о я н и е н а с б л и ж а в а н е о т н е о т - к л о н е н и я п р о в о д н и к н а В Л д о т р ъ - б о п р о в о д а , п р и с б л и ж а в а н е в с т е с - н е н и у ч а с т ъ ц и и п р и п р е с и ч а н е о т 4 0 , н о н е п о - м а л к о з а з е м л е н и е т о и л и ф у н д а м е н т а н а о т в и с о ч и н а т а н а В Л д о т р ъ б о п р о в о д а с т ъ л б а п л ю с 3 m 3 . М а г и с т р а л н и т р ъ б о п р о в о д и с д и а м е т ъ р н а т р ъ б и т е 8 0 0 m m и п о в е ч е : а ) р а з с т о я н и е т о п р и с б л и ж а в а н е 4 0 , н о н е п о - м а л к о о т о с т а н а с т ъ л б а д о г а з о п р о в о д а о т в и с о ч и н а т а н а с т ъ л б а п л ю с 1 0 m б ) р а з с т о я н и е п р и п р е с и ч а н е о т в и с о ч и н а т а н а о с н о в а т а н а с т ъ л б а д о г а з о п р о в о д а с т ъ л б а п л ю с 1 0 m в ) р а з с т о я н и е т о о т з а з е м и т е л я и л и ф у н д а м е н т а д о г а з о п р о в о д а 25 Р а з д е л X X I I . С б л и ж а в а н е н а В Л с в о д о о х л а д и т е л и Ч л . 6 9 4 . ( 1 ) Н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я о т к р а й н и т е п р о в о д н и ц и н а В Л п р и н е о т к л о н е н о

275. Ф и г . 10. М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т т о к о в о д е щ и ч а с т и и о т е л е м е н т и н а и з о л а т о р и , к о и т о с е н а м и р а т п о д н а п р е ж е н и е , д о п о с т о я н н и в ъ т р е ш н и о г р а д и . Ч л . 1173. (1) Т о к о в о д е щ и т е ч а с т и ( ш и н и , в ъ в о д и , с п у с ъ ц и и д р . ) м о г а т д а н е с е о г р а ж д а т , а к о с а р а з п о л о ж е н и н а в и с о ч и н а н а д о к о л н и я т е р е н , п о - г о л я м а о т р а з м е р Г п о т а б л . 6 1 ( ф и г . 1 1 ) . (2) Т р а н с ф о р м а т о р и т е и а п а р а т и т е , н а к о и т о д о л н и я т р ъ б н а и з о л а т о р и т е и м е р а з п о л о ж е н н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 2 , 5 m н а д т е р е н а , м о г а т д а н е с е о г р а ж д а т . Ф и г . 1 1 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т н е о г р а д е н и т о к о в о д е щ и ч а с т и и о т д о л н и я р ъ б н а и з о л а т о р и т е д о з е м я т а . Ч л . 1174. Н е о г р а д е н и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е р а з с т о я н и е т о о т т я х д о г а б а р и т и т е н а м о н т и р а н и и л и п р е в о з в а н и с ъ о р ъ ж е н и я , к а к т о и д о п р е в о з в а щ о т о г и с р е д с т в о , е н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р Б в т а б л . 6 1 ( ф и г . 1 2 ) .

38. с н и в о н а н а п р е ж е н и е м е ж д у с и с т е м н а в р ъ з к а 2 2 0 k V и п о - в и с о к о Ш и н и н а г е н е р а т о р н о Г е н е р а т о р с е д и н и ч н а м о щ - н а п р е ж е н и е н о с т 2 0 0 M W и п о - г о л я м а Ч л . 149. Е л е к т р и ч е с к и т е в е л и ч и н и , к о и т о с е р е г и с т р и р а т о т а в т о м а т и ч н и т е р е г и с т р а т о р и н а Е М Е Х п р е х о д н и п р о ц е с и , с а п о с о ч е н и в т а б л . 2 1 . Т а б л и ц а 2 1 В и д н а с ъ о р ъ ж е н и е т о В е л и ч и н и з а р е г и с т р а ц и я Е л е к т р о п р о в о д н а 1 . А н а л о г о в и в е л и ч и н и : л и н и я з а В Н а ) ф а з о в и н а п р е ж е н и я н а т р и т е ф а з и ; б ) ф а з о в и т о к о в е н а т р и т е ф а з и ; в ) ф а з о в а р а з л и к а м е ж д у н а - п р е ж е н и е т о и т о к а н а в с я к а ф а з а ; г ) т р и ф а з н а а к т и в н а м о щ н о с т ; д ) т р и ф а з н а р е а к т и в н а м о щ - н о с т ; е ) ч е с т о т а . 2 . Д и с к р е т н и в е л и ч и н и : Д и с к р е т н и т е в е л и ч и н и , п о д л е - ж а щ и н а р е г и с т р а ц и я , с е и з б и - р а т и н д и в и д у а л н о . Г е н е р а т о р с е д и н и ч н а 1 . А н а л о г о в и в е л и ч и н и : м о щ н о с т 2 0 0 M W и п о - а ) ф а з о в и н а п р е ж е н и я н а т р и - в е ч е - ш и н и н а г е н е р а - т е ф а з и ; т о р н о н а п р е ж е н и е б ) ф а з о в и т о к о в е н а с т а т о р а ; в ) ф а з о в а р а з л и к а м е ж д у н а - п р е ж е н и е т о и т о к а н а в с я к а ф а з а ; г ) т р и ф а з н а а к т и в н а м о щ н о с т ; д ) т р и ф а з н а р е а к т и в н а м о щ - н о с т ; е ) ч е с т о т а ; ж ) н а п р е ж е н и е н а р о т о р а н а г е н е р а т о р а ; з ) т о к н а р о т о р а н а г е н е р а т о - р а ; и ) у п р а в л я в а щ о в ъ з д е й с т в и е н а р е г у л а т о р а н а в ъ з б у ж д а н е . 2 . Д и с к р е т н и в е л и ч и н и : Д и с к р е т н и т е в е л и ч и н и , п о д л е - ж а щ и н а р е г и с т р а ц и я , с е и з б и - р а т и н д и в и д у а л н о . Ч л . 1 5 0 . З а а в т о м а т и ч н и т е р е г и с т р а т о р и н а Е М Е Х п р е х о д н и п р о ц е с и , п о с т а в е н и н а м е ж д у с и с т е м н и в р ъ з к и и в е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и с о б щ а м о щ н о с т 2 0 0 M W и п о - г о л я м а , с е и з и с к в а :

277. п о с о ч е н и т е в т а б л . 6 1 - н а й - м а л к о р а в н и н а р а з м е р Д ( ф и г . 1 4 ) . Р а з м е р ъ т Д п о з в о л я в а о б с л у ж в а н е т о н а е д н а т а в е р и г а п р и н а л и ч и е н а н а п р е ж е н и е в д р у г а т а . Ф и г . 1 4 . М и н и м а л н и х о р и з о н т а л н и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и в е р и г и п р и о б с л у ж в а н е н а е д н а т а и н а л и ч и е н а н а п р е ж е н и е н а д р у г а т а в е р и г а . (3) В с л у ч а и т е п о а л . 1 , т . 2 и а л . 2 , а к о н е с е п р е д в и ж д а о б с л у ж в а н е н а в е р и г и , к о г а т о е д н а т а е п о д н а п р е ж е н и е , р а з с т о я н и е т о м е ж д у т о к о в о д е щ и т е ч а с т и с е п р и е м а в с ъ о т в е т с т в и е с ч л . 1 1 6 9 и 1 1 7 0 . Ч л . 1177. Р а з с т о я н и е т о м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и и г о р н и я р ъ б н а в ъ н ш н а т а о г р а д а с е п р и е м а н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р Е в т а б л . 6 1 ( ф и г . 1 5 ) . Ф и г . 1 5 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о г о р н и я р ъ б н а в ъ н ш н а о г р а д а . Ч л . 1 1 7 8 . ( 1 ) Р а з с т о я н и я т а о т к о н т а к т и т е и н о ж о в е т е н а р а з е д и н и т е л и т е в и з к л ю ч е н о п о л о ж е н и е с а п о с о ч е н и в т а б л . 6 1 ( ф и г . 1 6 ) з а р а з м е р и т е д о : 1 . ш и н а т а , п р и с ъ е д и н е н а к ъ м в т о р и я к о н т а к т н а р а з е д и н и т е л я - Ж ; 2 . т о к о в о д е щ и ч а с т и о т с ъ с е д н и в е р и г и - Б . ( 2 ) И з и с к в а н и я т а п о а л . 1 н е с е о т н а с я т з а к о н с т р у к т и в н и т е р а з м е р и н а р а з е д и н и т е л и т е .

278. Ф и г . 16. М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т к о н т а к т и т е и н о ж о в е т е н а р а з е д и н и т е л и в и з к л ю ч е н о п о л о ж е н и е д о з а з е м е н и и т о к о в о д е щ и ч а с т и . Ч л . 1 1 7 9 . Р а з с т о я н и я т а м е ж д у т о к о в о д е щ и т е ч а с т и н а О Р У и к о м а н д н о т о п о м е щ е н и е , с г р а д а т а н а З Р У и д р . с е п р и е м а т : п о х о р и з о н т а л а - н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р Д ; п о в е р т и к а л а - н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р Г , п о с о ч е н и в т а б л . 6 1 ( ф и г . 1 7 ) . Ф и г . 1 7 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и и с г р а д и и л и с ъ о р ъ ж е н и я . Ч л . 1 1 8 0 . И з т е г л я н е т о н а в ъ з д у ш н и л и н и и з а о с в е т и т е л н и , т е л е ф о н н и , с и г н а л н и и д р . и н с т а л а ц и и п о д и л и н а д т о к о в о д е щ и ч а с т и в О Р У с е з а б р а н я в а . Ч л . 1181. Н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я м е ж д у О Р У и в о д о о х л а д и т е л н и у р е д б и с а п о с о ч е н и в т а б л . 6 0 . Ч л . 1 1 8 2 . ( 1 ) Н а й - м а л к о т о с в е т л о р а з с т о я н и е м е ж д у р а з п о л о ж е н и е д и н д о д р у г т р а н с ф о р м а т о р и , и з м е р е н о м е ж д у н а й - и з д а д е н и т е и м ч а с т и н а в и с о ч и н а д о 2,7 m о т т е р е н а , е 1,25

369. Т а б л и ц а 7 0 И з б о р н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и з а е л е к т р и ч е с к а и н с т а л а ц и я и н а ч и н н а п о л а г а н е У с л о в и я н а В и д н а е л е к т р и ч е с к а т а П р о в о д н и ц и и о к о л н а т а и н с т а л а ц и я и н а ч и н к а б е л и с р е д а н а п о л а г а н е 1 2 3 О т к р и т и и н с т а л а ц и и С у х и и в л а ж - Н а с к о б и Н е з а щ и т е н и н и п о м е щ е н и я е д н о ж и л н и п р о в о д н и ц и С у х и п о м е щ е - С ъ щ о У с у к а н и д в у - н и я ж и л н и п р о в о д - н и ц и П о м е щ е н и я о т Н а и з о л а т о р и , а с ъ щ о и Н е з а щ и т е н и в с и ч к и в и д о в е н а р о л к и , п р е д н а з н а ч е - е д н о ж и л н и и в ъ н ш н и и н - н и з а и з п о л з в а н е в м о к - п р о в о д н и ц и с т а л а ц и и р а с р е д а . В ъ в в ъ н ш н и и н с т а л а ц и и р о л к и з а м о к р и п о м е щ е н и я м о г а т д а с е и з п о л з в а т с а м о т а м , к ъ д е т о е и з к л ю ч е н а в ъ з м о ж н о с т т а з а д и р е к - т н о п о п а д а н е н а д ъ ж д и л и с н я г в ъ р х у е л е м е н - т и т е н а и н с т а л а ц и я т а ( н а п р . п о д н а в е с и ) В ъ н ш н и и н - Н е п о с р е д с т в е н о п о К а б е л и с н е м е - с т а л а ц и и п о в ъ р х н о с т т а н а с т е н и , т а л н а и м е т а л - т а в а н и и н а о б т я ж к и , н а о б в и в к а ш и н и и д р у г и н о с е щ и к о н с т р у к ц и и П о м е щ е н и я С ъ щ о Н е з а щ и т е н и и о т в с и ч к и в и - з а щ и т е н и е д н о - д о в е и м н о г о ж и л н и п р о в о д н и ц и . К а б е л и с н е м е т а л н а и м е т а л - н а о б в и в к а П о м е щ е н и я о т Н а л а в и ц и и в к о ж у с и с С ъ щ о в с и ч к и в и д о - п о д в и ж н и к а п а ц и в е и в ъ н ш н и и н с т а л а ц и и П о м е щ е н и я о т Н а в ъ ж е т а С п е ц и а л н и в с и ч к и в и д о - п р о в о д н и ц и н а в е и в ъ н ш н и н о с е щ и в ъ ж е т а . и н с т а л а ц и и Н е з а щ и т е н и и ( с а м о с п е ц и а л - з а щ и т е н и е д н о - н и п р о в о д н и ц и и м н о г о ж и л н и н а н о с е щ и в ъ - п р о в о д н и ц и . ж е т а з а в ъ н ш - К а б е л и с н е - н и и н с т а л а ц и и м е т а л н а и м е - и л и к а б е л и ) т а л н а о б в и в к а С к р и т и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и

37. и ) с и г н а л о т Б Н Н В и д р . 110 kV 1 . А н а л о г о в и в е л и ч и н и : а ) ф а з о в и т е н а п р е ж е н и я н а т р и т е ф а з и и н а п р е ж е н и е т о н а н у л е в а п о с л е д о в а т е л н о с т н а с е к ц и я т а и л и ш и н н а т а с и с т е м а ; б ) т р и т е ф а з о в и т о к а и т о к а н а н у л е в а п о с л е д о в а т е л н о с т н а з а х р а н в а щ и т е в ъ в о д и ; в ) т о к а н а н у л е в а п о с л е д о - в а т е л н о с т н а в с е к и о т и з в о - д и т е , в к л ю ч е н и к ъ м с е к ц и - я т а и л и ш и н н а т а с и с т е м а . 2 . Д и с к р е т н и в е л и ч и н и : а ) п о л о ж е н и е н а ш и н о с ъ е - д и н и т е л н и я п р е к ъ с в а ч и / и л и к у п л у н г а ; б ) п о л о ж е н и е н а п р е к ъ с в а - ч а н а в с е к и и з в о д ( з а т р и т е ф а з и ) ; в ) и з к л ю ч в а т е л е н с и г н а л о т з а щ и т а н а и з в о д ; г ) и з к л ю ч в а т е л е н с и г н а л о т з а щ и т а н а ш и н и ; д ) в к л ю ч в а н е о т А П В ; е ) и з к л ю ч в а н е о т У Р О П н а в с я к а с е к ц и я ( ш и н а ) ; ж ) з а р а б о т и л а о с н о в н а з а - щ и т а н а и з в о д ; з ) з а р а б о т и л а р е з е р в н а з а - щ и т а н а и з в о д ; и ) у с к о р я в а н е н а з а щ и т а н а и з в о д и д р . Ч л . 1 4 6 . З а а в т о м а т и ч н и т е р е г и с т р а т о р и н а Е М А Г п р е х о д н и п р о ц е с и с е и з и с к в а : 1. д а и м а т о с и г у р е н а в ъ з м о ж н о с т з а р ъ ч н о и / и л и а в т о м а т и з и р а н о п р е х в ъ р л я н е н а з а п и с а н а т а и н ф о р м а ц и я в п р е н о с и м и к о м п ю т р и и / и л и о п е р а т о р с к и с т а н ц и и ; 2. д а с а с и н х р о н и з и р а н и п о в р е м е з а е д и н е н е р г и е н о б е к т ( е л е к т р и ч е с к а ц е н т р а л а и л и п о д с т а н ц и я ) . Ч л . 147. З а о п р е д е л я н е н а м я с т о т о н а п о в р е д а н а е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и с н а п р е ж е н и е 110 kV и п о - в и с о к о и с д ъ л ж и н а , п о - г о л я м а о т 10 km, с е п р е д в и ж д а т о т д е л н и ф и к с и р а щ и п р и б о р и ( л о к а т о р и ) , а к о з а щ и т и т е и л и р е г и с т р а т о р и т е н е и з п ъ л н я в а т т а з и ф у н к ц и я . Ч л . 1 4 8 . В и д ъ т н а с ъ о р ъ ж е н и я т а и м е с т а т а , к ъ д е т о с е р а з п о л а г а т а в т о м а т и ч н и т е р е г и с т р а т о р и н а Е М Е Х п р е х о д н и п р о ц е с и , с е и з б и р а т , к а к т о с л е д в а : М я с т о з а р а з п о л а г а н е В и д н а с ъ о р ъ ж е н и е т о М е ж д у с и с т е м н а в р ъ з к а Е л е к т р о п р о в о д н а л и н и я з а

101. Ч л . 4 2 0 . В к о л е к т о р и , к а б е л н и п о м е щ е н и я , т у н е л и и к а н а л и с и л о в и т е к а б е л и с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V с е п о л а г а т в ъ р х у с п е ц и а л н и к о н с т р у к ц и и ( л а в и ц и ) п р и с п а з в а н е н а р а з м е р и т е , п о с о ч е н и в т а б л . 2 9 . Т а б л и ц а 2 9 Н а й - м а л к и р а з м е р и п р и и з п ъ л н е н и е н а к о л е к т о р и , к а б е л н и п о м е щ е н и я , т у н е л и , к а н а л и и ш а х т и Р а з м е р и Н а й - м а л к и р а з м е р и , m m В и д о в е к о л е к т о р и , к а б е л н и к а б е л н и п о м е щ е н и я , т у н е л и к а н а л и 1 2 3 1 . С в е т л а в и с о ч и н а н а 1800 100 к о л е к т о р и , к а б е л н и п о м е щ е н и я , т у н е л и , к а н а л и 2 . Ш и р о ч и н а н а о б с л у ж - 1000 300 в а щ и я к о р и д о р п р и д в у с т р а н н о р а з п о л о - ж е н и е н а н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и 3 . Ш и р о ч и н а н а о б с л у ж - 900 300 в а щ и я к о р и д о р п р и е д н о с т р а н н о и з п ъ л - н е н и е н а н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и 4 . О с о в о в е р т и к а л н о р а з с т о я н и е м е ж д у н о - с е щ и т е к о н с т р у к ц и и з а 2 д о 4 к а б е л н и л и н и и с н а п р е ж е н и е : д о 1 0 k V 300 200 2 0 д о 3 5 k V 300 250 5 . О с о в о в е р т и к а л н о 0 , 6 о т д ъ л ж и н а т а н а р а з с т о я н и е м е ж д у н о с е щ а т а к о н з о л а н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и з а п о в е ч е о т 4 к а б е л н и л и н и и с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V 6 . О с о в о в е р т и к а л н о 400 400 р а з с т о я н и е м е ж д у н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и п р и к а б е л н и л и н и и с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V 7 . О с о в о в е р т и к а л н о 100 100 р а з с т о я н и е м е ж д у н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и п р и к о н т р о л н и и с ъ о б - щ и т е л н и к а б е л и 8 . О с о в о х о р и з о н т а л н о 8 0 0 д о 1 0 0 0 8 0 0 д о 1 0 0 0 р а з с т о я н и е м е ж д у к о н - з о л и т е 9 . С в е т л о х о р и з о н т а л н о н а й - м а л к о е д и н к а б е л е н

35. Ч л . 1 3 9 . Ч е с т о т а т а с е и з м е р в а н а : 1 . в с я к а с е к ц и я н а ш и н и з а г е н е р а т о р н о н а п р е ж е н и е ; 2 . в с е к и б л о к " г е н е р а т о р - т р а н с ф о р м а т о р " ; 3 . в с я к а ш и н н а с и с т е м а ( с е к ц и и ) с в и с о к о н а п р е ж е н и е н а е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и ; 4. т о ч к и т е з а в ъ з м о ж н о р а з д е л я н е н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а н а н е с и н х р о н н о р а б о т е щ и ч а с т и . Ч л . 1 4 0 . Р е г и с т р а ц и я н а ч е с т о т а т а с е и з в ъ р ш в а н а : 1 . е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и с м о щ н о с т 2 0 0 M W и п о - г о л я м а ; 2. е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и д о 6 M W , р а б о т е щ и и з о л и р а н о о т е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а . Р а з д е л V I I I . И з м е р в а н е п р и с и н х р о н и з а ц и я Ч л . 141. П р и т о ч н а с и н х р о н и з а ц и я ( р ъ ч н а и л и п о л у а в т о м а т и ч н а ) з а п а р а л е л н а р а б о т а з а и з м е р в а н е т о с е п р е д в и ж д а т : 1 . д в а в о л т м е т ъ р а и л и д в о е н в о л т м е т ъ р ; 2 . д в а ч е с т о т о м е т ъ р а и л и д в о е н ч е с т о т о м е т ъ р ; 3 . с и н х р о н о с к о п . Р а з д е л I X . Р е г и с т р а ц и я н а е л е к т р и ч е с к и в е л и ч и н и п р и п р е х о д н и п р о ц е с и Ч л . 1 4 2 . З а р е г и с т р и р а н е н а и з м е н е н и е т о н а е л е к т р и ч е с к и т е в е л и ч и н и п о в р е м е н а п р е х о д н и п р о ц е с и с е п р е д в и ж д а т а в т о м а т и ч н и р е г и с т р а т о р и н а : 1 . е л е к т р о м а г н и т н и п р е х о д н и п р о ц е с и ( Е М А Г ) ; 2 . е л е к т р о м е х а н и ч н и п р е х о д н и п р о ц е с и ( Е М Е Х ) . Ч л . 143. Р е г и с т р а т о р и т е н а п р е х о д н и п р о ц е с и с е п р и с ъ е д и н я в а т в ъ в в т о р и ч н и т е в е р и г и н а т о к о в и т е и з м е р в а т е л н и т р а н с ф о р м а т о р и к ъ м : 1 . я д р о т о з а р е л е й н и з а щ и т и - з а Е М А Г ; 2 . я д р о т о з а м е р е н е - з а Е М Е Х . Ч л . 144. М я с т о т о и б р о я т н а р е г и с т р а т о р и т е н а Е М А Г п р е х о д н и п р о ц е с и в з а в и с и м о с т о т н а п р е ж е н и е т о н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и в и д а н а м р е ж а т а , к ъ м к о я т о п р и н а д л е ж а т , с е и з б и р а т п о н а ч и н а , п о с о ч е н в т а б л . 1 9 . Т а б л и ц а 1 9 И з б о р н а м я с т о и б р о й н а р е г и с т р а т о р и т е н а Е М А Г п р е х о д н и п р о ц е с и Н а п р е ж е н и е н а Ф у н к ц и я н а Б р о й н а р е г и с т р а - р а з п р е д е л и т е л - м р е ж а т а т о р и т е и м я с т о

388. с ъ г л а с н о п р о е к т и т е з а в ъ т р е ш н о о б з а в е ж д а н е , т р у д о в а т а д е й н о с т и т е х н о л о г и ч н и т е п р о ц е с и . (7) З а с и г н а л н и и н с т а л а ц и и ( р а д и о т о ч к и , т е л е в и з и о н н и , р а д и о а н т е н н и и д р . ) б р о я т н а к о н т а к т и т е с е о п р е д е л я о т п р о е к т и т е з а в ъ т р е ш н о о б з а в е ж д а н е н а с г р а д и т е . (8) В к о т е л н и п о м е щ е н и я , в е н т и л а ц и о н н и к а м е р и , п е р а л н и , т а в а н с к и п о м е щ е н и я и д р . з а п р е н о с и м и т е л а м п и с е п р е д в и ж д а т к о н т а к т и . З а х р а н в а н е т о н а к о н т а к т и т е з а п р е н о с и м и л а м п и е в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а г л а в а с е д м а . Ч л . 1 7 6 9 . ( 1 ) Н а й - г о л е м и я т б р о й п р о в о д н и ц и , к о и т о м о г а т д а с е п о л о ж а т в о т к р и т о п о л о ж е н и и з о л а ц и о н н и т р ъ б и , в з а в и с и м о с т о т с е ч е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е и в ъ т р е ш н и я д и а м е т ъ р н а т р ъ б и т е с е о п р е д е л я в с ъ о т в е т с т в и е с т а б л . 7 2 . Т а б л и ц а 7 2 В ъ т р е ш е н д и а м е т ъ р н а о т к р и т о п о л о ж е н и т р ъ б и в з а в и с и м о с т о т б р о я и с е ч е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е (2) Н а й - г о л е м и я т б р о й п р о в о д н и ц и в с к р и т о п о л о ж е н и и з о л а ц и о н н и т р ъ б и в з а в и с и м о с т о т с е ч е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е и в ъ т р е ш н и я д и а м е т ъ р н а т р ъ б и т е с е о п р е д е л я в с ъ о т в е т с т в и е с т а б л . 7 3 . Т а б л и ц а 7 3 В ъ т р е ш е н д и а м е т ъ р н а с к р и т о п о л о ж е н и т р ъ б и в з а в и с и м о с т о т б р о я и с е ч е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е

281. 3 6 10 20 35 110 220 О т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о 18 з а з е м е н и к о н с т р у к ц и и и ч а с т и н а с г р а д и т е А ф - з 65 90 120 180 290 700 1700 18 М е ж д у п р о в о д н и ц и о т р а з л и ч н и ф а з и А ф - ф 70 100 130 200 320 800 1800 19 О т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о п л ъ т н и о г р а д и Б 95 120 150 210 320 730 1730 19 О т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о 20 м р е ж е с т и о г р а д и В 165 190 220 280 390 800 1800 М е ж д у н е о г р а д е н и т о к о - 20 в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч - Г 2000 2000 2000 2200 2200 2900 3800 н и в е р и г и О т н е о г р а д е н и т о к о в о д е - 21 щ и ч а с т и д о п о д а н а о б - Д 2500 2500 2500 2700 2750 3500 4200 с л у ж в а щ к о р и д о р О т н е о г р а д е н и л и н е й н и и з в о д и о т З Р У н а и з х о д а 21 и м н а т е р и т о р и я т а н а Е 4500 4750 4750 5500 6650 О Р У д о з е м я т а и п р и л и п - с а н а д о с т ъ п н а п р е в о з н и с р е д с т в а п о д т я х О т к о н т а к т а и н о ж а н а р а з е д и н и т е л в и з к л ю ч е н о 20 п о л о ж е н и е д о ш и н а т а , Ж 80 110 150 220 350 900 2000 п р и с ъ е д и н е н а к ъ м в т о - р и я м у к о н т а к т Ф и г . 1 8 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и ф а з и ( А ф - ф ) и м е ж д у т я х и з а з е м е н и ч а с т и ( А ф - з )

198. 4 . р а з д е л Х V I I - з а т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и ; 5 . р а з д е л Х V I I I - з а м о с т о в е ; 6 . р а з д е л Х I Х - з а я з о в и р н и с т е н и и д и г и ; 7 . р а з д е л Х Х - з а н а д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и и в ъ ж е н и л и н и и ; 8 . р а з д е л Х Х I - з а п о д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и ; 9 . р а з д е л Х Х I I - з а в о д о о х л а д и т е л и ; 1 0 . р а з д е л Х Х I I I - з а в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и с ъ о р ъ ж е н и я ; 1 1 . р а з д е л Х Х I V - з а п е т р о л н и и г а з о в и ф а к л и ; 1 2 . р а з д е л Х Х V - з а л е т и щ а . Р а з д е л X V . Е л е к т р и ч е с к о о р а з м е р я в а н е н а В Л И П Ч л . 8 1 1 . З а с е ч е н и я т а н а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и н а В Л И П с е и з и с к в а д а о с и г у р я в а т н е о б х о д и м а т а п р о п у с к а т е л н а с п о с о б н о с т и к а ч е с т в о н а н а п р е ж е н и е т о и с е о р а з м е р я в а т п о : 1. д о п у с т и м о н а т о в а р в а н е с м а к с и м а л е н т о к и з а р а б о т в а н е н а з а щ и т а т а п р и е д н о ф а з н о з е м н о с ъ е д и н е н и е ; 2 . т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т о т т о к а н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е ; 3 . д о п у с т и м а з а г у б а н а н а п р е ж е н и е и д о п у с т и м о о т к л о н е н и е н а н а п р е ж е н и е т о . Ч л . 8 1 2 . Д о п у с т и м и т е с т о й н о с т и н а т р а й н и я м а к с и м а л е н т о к и т о к а н а т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т з а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и с е о б я в я в а т о т п р о и з в о д и т е л я . Ч л . 8 1 3 . Т о к ъ т н а к . с . з а и з ч и с л я в а н е н а т е р м и ч н а т а у с т о й ч и в о с т н а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и н а В Л И П п р и п р о е к т и р а н е т о с е о п р е д е л я в п е р с п е к т и в а 1 0 г о д и н и . Р а з д е л X V I . С п е ц и а л н и и з и с к в а н и я з а В Л И П Ч л . 8 1 4 . П р и п р е х о д о т В Л в ъ в В Л И П к ъ м В Л з а д ъ л ж и т е л н о с е м о н т и р а т в е н т и л н и о т в о д и т е л и з а з а щ и т а о т п р е н а п р е ж е н и я . Ч л . 815. П р и п р е х о д о т В Л И П в п о д з е м н а К Л к а б е л н и я т с н о п с е с п у с к а п о к р а й н и я с т ъ л б и с е у к р е п в а к ъ м т я л о т о м у с ъ с с к о б и о т н е м а г н и т е н м а т е р и а л . Ч л . 8 1 6 . Н а в и с о ч и н а 2 m н а д т е р е н а и 0 , 5 m в з е м я т а к а б е л ъ т с е п о л а г а в с т о м а н е н а п р е д п а з н а т р ъ б а . Т р ъ б а т а с е у к р е п в а к ъ м с т ъ л б а с б а н д а ж и . Ч а с т ч е т в ъ р т а . З А Щ И Т А И А В Т О М А Т И К А Г л а в а д е в е т н а д е с е т а . З А Щ И Т А Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И У Р Е Д Б И З А Н А П Р Е Ж Е Н И Е Д О 1 0 0 0 V

370. П о м е щ е н и я о т В н е м е т а л н и т р ъ б и о т Н е з а щ и т е н и и в с и ч к и в и д о - н е г о р и м м а т е р и а л . В з а щ и т е н и в е и в ъ н ш н и з а т в о р е н и к а н а л и н а е д н о - и м н о - и н с т а л а ц и и с т р о и т е л н и т е к о н с т р у к - г о ж и л н и п р о - ц и и п о д м а з и л к а т а . в о д н и ц и . К а - И з к л ю ч е н и я : з а б р а н я - б е л и с н е м е - в а с е и з п о л з в а н е т о н а : т а л н а о б в и в к а 1 . и з о л и р а н и т р ъ б и с м е - т а л н а о б в и в к а в ъ в в л а ж - н и и м о к р и п о м е щ е н и я и в ъ н ш н и и н с т а л а ц и и ; 2 . с т о м а н е н и т р ъ б и и с т о м а н е н и е д н о к а м е р - н и к о ж у с и с д е б е л и н а н а с т е н а т а д о 2 m m в ъ в в л а ж н и и м о к р и п о м е - щ е н и я и в ъ н ш н и и н с т а - л а ц и и С у х и , в л а ж н и З а м о н о л и т е н о в с т р о и - Н е з а щ и т е н и и м о к р и п о - т е л н и к о н с т р у к ц и и п р и п р о в о д н и ц и м е щ е н и я з а в о д с к о т о и м и з г о т - в я н е О т к р и т и и с к р и т и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и П о м е щ е н и я о т В м е т а л н и г ъ в к а в и р ъ - Н е з а щ и т е н и и в с и ч к и в и - к а в и . В с т о м а н е н и т р ъ - з а щ и т е н и д о в е и в ъ н ш н и б и ( о б и к н о в е н и и т ъ н - е д н о - и м н о г о - и н с т а л а ц и и к о с т е н н и ) и е д н о к а м е р - ж и л н и п р о - н и к а б е л н и к о ж у с и . В в о д н и ц и . К а - н е м е т а л н и т р ъ б и и н е - б е л и в н е м е - м е т а л н и е д н о к а м е р н и т а л н а о б в и в к а к о ж у с и о т т р у д н о г о р и м м а т е р и а л . И з к л ю ч е н и я : з а б р а н я в а с е и з п о л з в а н е т о н а : 1 . и з о л и р а н и т р ъ б и с м е - т а л н а о б в и в к а в ъ в в л а ж - н и и м о к р и п о м е щ е н и я и в ъ н ш н и и н с т а л а ц и и ; 2 . с т о м а н е н и т р ъ б и и с т о м а н е н и е д н о к а м е р - н и к о ж у с и с д е б е л и н а н а с т е н а т а д о 2 m m в ъ в в л а ж н и и м о к р и п о м е - щ е н и я и в ъ н ш н и и н с т а - л а ц и и Ч л . 1 6 8 2 . ( 1 ) О б в и в к и т е и и з о л а ц и и т е н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е в е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с ъ о т в е т с т в а т н а н а ч и н а н а п о л а г а н е т о и м и н а у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а . (2) П р и н а л и ч и е н а с п е ц и а л н и и з и с к в а н и я , с в ъ р з а н и с х а р а к т е р и с т и к и т е н а у р е д б и т е , и з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и ц и т е и з а щ и т н и т е о б в и в к и н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с е и з б и р а т с о т ч и т а н е н а т е з и и з и с к в а н и я ( в и ж ч л . 1 6 9 7 и 1 6 9 8 ) . Ч л . 1 6 8 3 . ( 1 ) Н е у т р а л н и т е п р о в о д н и ц и с а с и з о л а ц и я , р а в н о с т о й н а н а и з о л а ц и я т а н а ф а з о в и т е п р о в о д н и ц и .

27. к л а с о в е н а т о ч н о с т : 1 . з а а к т и в н а е н е р г и я - 0 , 2 S ; 0 , 5 S ; 1 , 0 ; 2 , 0 ; 2 . з а р е а к т и в н а е н е р г и я - 2 , 0 ( 3 , 0 ) . ( 2 ) Б р о я т н а и з м е р в а т е л н и т е е л е м е н т и т е с е и з б и р а : 1. п р и т р и ф а з н и л и н и и с н и с к о н а п р е ж е н и е - т р и , з а п р и с ъ е д и н я в а н е к ъ м ч е т и р и п р о в о д н и к о в а с и с т е м а ; 2. п р и т р и ф а з н и л и н и и с в и с о к о н а п р е ж е н и е - т р и ; п р и т р и ф а з н и л и н и и з а с р е д н о и в и с о к о н а п р е ж е н и е н а р а з п р е д е л и т е л н и м р е ж и с е д о п у с к а т д в а е л е м е н т а . Ч л . 9 9 . ( 1 ) З а б и т о в и п о т р е б и т е л и с е и з б и р а т е л е к т р о м е р и с а м о з а п р е д е н м о н т а ж . ( 2 ) ( О т м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Ч л . 100. И з и с к в а н и я т а з а к л а с а н а т о ч н о с т н а е л е к т р о м е р и т е з а т ъ р г о в с к о и т е х н и ч е с к о и з м е р в а н е и з а и з м е р в а т е л н и т е т р а н с ф о р м а т о р и с а п о с о ч е н и в т а б л . 1 7 . Т а б л и ц а 1 7 К л а с о в е н а т о ч н о с т з а е л е к т р о м е р и , н а п р е ж е н о в и и т о к о в и и з м е р в а т е л н и т р а н с ф о р м а т о р и з а т ъ р г о в с к о и к о н т р о л н о ( т е х н и ч е с к о ) и з м е р в а н е н а а к т и в н а и р е а к т и в н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я Н а п р е ж е н и е н а К л а с н а т о ч н о с т м р е ж а т а в т о ч к а - н а п р е ж е н о в т о к о в е л е к т р о - т а н а м е р е н е т р а н с ф о р - т р а н с ф о р - м е р м а т о р м а т о р Н и с к о 0,5 (1,0) 0,5 (1) а к т и в н а н а п р е ж е н и е е н е р г и я - д о 2 д о 1 k V в к л . р е а к т и в н а е н е р г и я - д о 3 С р е д н о 0,5 0,5 S а к т и в н а н а п р е ж е н и е е н е р г и я - 1 S д о 2 0 k V в к л . р е а к т и в н а е н е р г и я - 2 В Н 1 1 0 k V и п о - в и с о к о п р и м о щ - н о с т д о 1 0 0 M W з а т ъ р г о в с к о м е р е н е 0,2 0,2 S а к т и в н а е н е р г и я - 0 , 5 S р е а к т и в н а е н е р г и я - 2 з а т е х н и ч е с к о 0,5 0,5 S а к т и в н а м е р е н е е н е р г и я - 0 , 5 S р е а к т и в н а е н е р г и я - 2 В Н 1 1 0 k V и п о - в и - с о к о п р и м о щ н о с т н а д 1 0 0 M W з а т ъ р г о в с к о м е р е н е 0,2 0,2 S а к т и в н а е н е р г и я - 0 , 2 S

389. З а б е л е ж к а . З а к р а т к о с т в т а б л . 7 2 и 7 3 д и а м е т ъ р ъ т 1 3 , 5 е з а п и с а н к а т о 1 3 . Ч л . 1 7 7 0 . В с а у н и , п е р а л н и , с а н и т а р н и в ъ з л и , п о м е щ е н и я с в а н и и д у ш о в е н е с е р а з п о л а г а т р а з п р е д е л и т е л н и т а б л а и у с т р о й с т в а з а у п р а в л е н и е . Ч л . 1 7 7 1 . К л ю ч о в е т е з а о с в е т л е н и е н а т а в а н с к и п о м е щ е н и я , ч и и т о к о н с т р у к т и в н и е л е м е н т и с а о т г о р и м и м а т е р и а л и ( п о к р и в и , ф е р м и , г р е д и , п о д п о р и ) , с е р а з п о л а г а т и з в ъ н п о м е щ е н и я т а . Ч л . 1772. К л ю ч о в е т е з а о с в е т л е н и е в п о м е щ е н и я , п р е д н а з н а ч е н и з а п р е б и в а в а н е н а г о л я м б р о й х о р а ( м а г а з и н и , с т о л о в и , р е с т о р а н т и , п р и е м н и х о л о в е н а х о т е л и и д р . ) , с е р а з п о л а г а т н а м е с т а , д о с т ъ п н и с а м о з а о б с л у ж в а щ и я п е р с о н а л . Ч л . 1 7 7 3 . З а в с е к и в х о д в с г р а д а с е п р е д в и ж д а о с в е т и т е л . Ч л . 1774. (1) З а а д р е с н и т а б е л и и у к а з а т е л и з а п о ж а р н и х и д р а н т и , м о н т и р а н и н а ф а с а д и т е н а с г р а д и т е , с е п р е д в и ж д а т с ъ о т в е т н и о с в е т и т е л и . (2) З а х р а н в а н е т о н а о с в е т л е н и е т о н а т а б е л и т е и у к а з а т е л и т е п о а л . 1 е о т и н с т а л а ц и я т а з а в ъ т р е ш н о т о о с в е т л е н и е н а с г р а д а т а . Ч л . 1775. (1) С и с т е м и т е з а п о ж а р н а и о х р а н н а с и г н а л и з а ц и я н е з а в и с и м о о т к а т е г о р и я т а з а с и г у р н о с т н а е л е к т р о с н а б д я в а н е н а с г р а д а т а с е з а х р а н в а т о т д в а в ъ в о д а , а п р и л и п с а н а д в а в ъ в о д а - о т д в е р а з л и ч н и л и н и и о т е д и н в ъ в о д . ( 2 ) П р е в к л ю ч в а н е т о о т о с н о в н а т а к ъ м р е з е р в н а т а л и н и я е а в т о м а т и ч н о .

276. Ф и г . 1 2 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о т р а н с п о р т н и с р е д с т в а и д о п р е в о з в а н и т е о т т я х с ъ о р ъ ж е н и я . Ч л . 1175. Р а з с т о я н и я т а м е ж д у н а й - б л и з к о р а з п о л о ж е н и н е о г р а д е н и т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и в е р и г и с е и з б и р а т с в ъ з м о ж н о с т з а о б с л у ж в а н е н а в с я к а в е р и г а б е з и з к л ю ч в а н е н а д р у г а т а . Ч л . 1 1 7 6 . ( 1 ) А к о в е р и г и т е с а р а з п о л о ж е н и в р а з л и ч н и р а в н и н и ( у с п о р е д н и и л и п а р а л е л н и ) , р а з с т о я н и я т а п о ч л . 1160 с е п р и е м а т с ъ г л а с н о п о с о ч е н и т е в т а б л . 61 - п о в е р т и к а л а , н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р В - п о х о р и з о н т а л а , н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р Д ( ф и г . 13). П р и т о в а с е с п а з в а т и з и с к в а н и я т а : Ф и г . 1 3 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и в е р и г и , р а з п о л о ж е н и в р а з л и ч н и р а в н и н и , п р и о б с л у ж в а н е н а п о - н и с к о с т о я щ а т а в е р и г а и н а л и ч и е н а н а п р е ж е н и е н а п о - в и с о к о с т о я щ а т а в е р и г а . 1 . з а в е р и г и с р а з л и ч н и н а п р е ж е н и я р а з с т о я н и я т а с е и з б и р а т з а п о - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е ; 2. р а з м е р ъ т В п о з в о л я в а о б с л у ж в а н е н а д о л н а т а в е р и г а п р и н а л и ч и е н а н а п р е ж е н и е н а г о р н а т а , а р а з м е р ъ т Д - о б с л у ж в а н е н а к о я д а е о т в е р и г и т е п р и с ъ с е д н а п о д н а п р е ж е н и е . (2) А к о в е р и г и т е с а р а з п о л о ж е н и в е д н а р а в н и н а , р а з с т о я н и я т а с е п р и е м а т с ъ г л а с н о

456. м у ф и з а м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л н и л и н и и 1 1 0 ̧ 220 kV; 12. п р о в е р к а н а с ъ с т о я н и е т о н а а н т и к о р о з и о н н о т о п о к р и т и е н а м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л н и л и н и и 1 1 0 ̧ 220 kV; 13. п р о в е р к а н а х а р а к т е р и с т и к и т е н а м а с л о т о ; и з в ъ р ш в а с е з а м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л н и л и н и и 1 1 0 ̧ 2 2 0 k V с ъ г л а с н о п р е д п и с а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я ; 1 4 . и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м л е н и е т о . Р а з д е л X X I . В ъ з д у ш н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и з а н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V Ч л . 2 1 4 3 . В ъ з д у ш н и т е е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1 . п р о в е р к а н а и з о л а т о р и т е с ъ г л а с н о р а з д е л Х V I I ; 2. п р о в е р к а с ъ е д и н е н и я т а н а п р о в о д н и ц и т е ч р е з в ъ н ш е н о г л е д , и з м е р в а н е н а с п а д а н а н а п р е ж е н и е и л и н а с ъ п р о т и в л е н и е т о ; 3. и з м е р в а н е н а п р е х о д н о т о с ъ п р о т и в л е н и е з а з е м л е н и е т о н а с т ъ л б а с ъ г л а с н о р а з д е л Х Х I I I . Ч л . 2 1 4 4 . В ъ з д у ш н и т е к а б е л н и л и н и и ( В К Л ) с е и з п и т в а т п о ч л . 2 1 4 2 , т . 1 , 2 , 3 , 5 , 7 . Р а з д е л X X I I . Т р а н с ф о р м а т о р н о м а с л о Ч л . 2 1 4 5 . Т р а н с ф о р м а т о р н о т о м а с л о с е п р о в е р я в а и и з п и т в а , к а к т о с л е д в а : 1 . в з е м а н е н а п р о б а и и з п и т в а н е н а м а с л о т о с ъ г л а с н о с т а н д а р т а ; 2. п р о в е р к а н а х а р а к т е р и с т и к и т е н а т р а н с ф о р м а т о р н о т о м а с л о п о с е р т и ф и к а т а з а к а ч е с т в о , п р и д р у ж а в а щ м а с л о т о п р и п р и е м а н е н а о б е к т а . Ч л . 2 1 4 6 . П р е д и з а л и в а н е в с ъ о р ъ ж е н и я т а т р а н с ф о р м а т о р н о т о м а с л о с е п о д л а г а н а с ъ к р а т е н а н а л и з , в к л ю ч в а щ : 1 . е л е к т р и ч е с к а я к о с т ; 2 . с ъ д ъ р ж а н и е н а м е х а н и ч н и п р и м е с и ; 3 . к и с е л и н н о ч и с л о ; 4 . п л а м н а т е м п е р а т у р а ; 5 . т а н г е н с d - з а м а с л а , и з п о л з в а н и з а н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о ; 6 . и з п и т в а н е з а с т а б и л н о с т - п р и с м е с в а н е н а р а з л и ч н и м а р к и м а с л а . Р а з д е л X X I I I . З а з е м и т е л н и у р е д б и Ч л . 2 1 4 7 . З а з е м и т е л н и т е у р е д б и с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1. п р о в е р к а н а е л е м е н т и т е н а з а з е м и т е л н а т а у р е д б а ч р е з в ъ н ш е н о г л е д ; с е ч е н и я т а и п р о в о д и м о с т т а н а е л е м е н т и т е н а з а з е м и т е л н а т а у р е д б а д а с ъ о т в е т с т в а т н а п р о е к т н и т е д а н н и и и з и с к в а н и я т а н а г л а в а с е д м а ; 2. п р о в е р к а н а в е р и г а т а н а з а з е м л е н и е т о и з а з е м я в а щ и т е е л е м е н т и , ц е л о с т т а н а

190. Ч л . 7 7 1 . ( 1 ) З а и з ч и с л е н и е н а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и и с т ъ л б о в е т е н а В Л И П н а п р а в л е н и е т о н а в я т ъ р а с е п р и е м а п о д ъ г ъ л 9 0 ° с п р я м о о с т а н а л и н и я т а . (2) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Н а л я г а н е т о н а в я т ъ р а в ъ р х у и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и з а в с е к и и з ч и с л и т е л е н р е ж и м с е о п р е д е л я п о ч л . 5 5 8 . (3) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) О т н о с и т е л н и я т т о в а р о т н а л я г а н е н а в я т ъ р а в ъ р х у н е з а л е д е н и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и с е о п р е д е л я п о ф о р м у л а т а : а в ъ р х у з а л е д е н и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и п о ф о р м у л а т а : к ъ д е т о : D е д и а м е т ъ р ъ т н а п р о в о д н и к а с и з о л а ц и я т а , m m ; b - д е б е л и н а т а н а с т е н и ч к а т а н а м а н ш о н а о т л е д , m m ; S - с е ч е н и е т о н а т о к о в о д е щ а т а ч а с т , m m 2 . О с т а н а л и т е о з н а ч е н и я в ъ в ф о р м у л и т е и м а т з н а ч е н и я и с т о й н о с т и с ъ г л а с н о ч л . 5 5 8 . Ч л . 772. (1) В е р т и к а л н и я т т о в а р н а и з о л и р а н и я п р о в о д н и к с е о п р е д е л я о т с о б с т в е н а т а м у м а с а G [ k g / k m ] , з а д а д е н а о т п р о и з в о д и т е л я н а п р о в о д н и ц и т е . (2) О т н о с и т е л н и я т т о в а р н а и з о л и р а н и я п р о в о д н и к о т с о б с т в е н а т а м у м а с а с е о п р е д е л я п о ф о р м у л а т а : к ъ д е т о g е з е м н о т о у с к о р е н и е , m / s 2 . (3) О т н о с и т е л е н т о в а р о т о б л е д я в а н е , о т н е с е н к ъ м с е ч е н и е т о н а и з о л и р а н и я п р о в о д н и к , с е о п р е д е л я с ф о р м у л а т а : к ъ д е т о : d л е о т н о с и т е л н а т а м а с а н а л е д а , d л = 900 kg/m 3 . (4) О б щ и я т о т н о с и т е л е н т о в а р в ъ р х у и з о л и р а н и я п р о в о д н и к о т н а л я г а н е н а в я т ъ р а и т е г л о т о н а н е з а л е д е н и я и з о л и р а н п р о в о д н и к с е о п р е д е л я с ъ с : а п р и з а л е д е н и з о л и р а н п р о в о д н и к - с ъ с : Р а з д е л I V . И з о л и р а н и п р о в о д н и ц и з а В Л И П Ч л . 7 7 3 . ( 1 ) . Т о к о в о д е щ и т е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и з а в с я к а ф а з а н а В Л И П с а м н о г о ж и ч н и , у п л ъ т н е н и , и з р а б о т е н и о т :

158. З а п р е с и ч а н е н а В Л 4 0 0 k V п о м е ж д у с и и с В Л з а п о - н и с - к и н а п р е ж е н и я д о 2 0 0 k V 5,0 5,0 5,0 5,5 - - - 300 kV 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 - 450 kV 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 - З а п р е с и ч а н е н а В Л 2 2 0 k V п о м е ж д у с и и с В Л з а п о - н и с - к и н а п р е ж е н и я д о 2 0 0 k V 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 300 kV 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 - 450 kV 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 - П р и п р е с и ч а н е н а В Л 1 1 0 k V п о м е ж д у с и и с В Л з а п о - н и с - к и н а п р е ж е н и я д о 2 0 0 k V 3,0 3,0 3,0 4,0 - - - 300 kV 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 - П р и п р е с и ч а н е н а В Л 2 0 k V п о м е ж д у с и и с В Л з а п о - н и с - к и н а п р е ж е н и я д о 1 0 0 k V 2,0 2,0 - - - - - 150 kV 2,0 2,5 2,5 - - - - Т а б л и ц а 4 9 Н а й - м а л к и х о р и з о н т а л н и р а з с т о я н и я м е ж д у у с п о р е д н и В Л Н а и м е н о в а н и е Н а й - м а л к и х о р и з о н т а л н и н а у ч а с т ъ к а р а з с т о я н и я м е ж д у у с п о р е д н и В Л , m , п р и н а п р е ж е н и е н а В Л , k V д о 2 0 110 220 400 750 У ч а с т ъ к с в и с о ч и н а н а н а й - в и с о к и я 100 н е с т е с н е н о с т ъ л б * т р а с е м е ж д у о с и т е н а В Л У ч а с т ъ ц и с ъ с с т е с н е н о т р а - с е и п о д х о д и п р е д п о д с т а н - ц и и : а ) м е ж д у к р а й - н и ф а з и п р и н е о т к л о н е н о п о л о ж е н и е 2,5 5 7 13 25 б ) о т о т к л о н е н п р о в о д н и к д о с т ъ л б а н а с ъ - с е д н а т а В Л 2 4 6 9 10

169. о г р а н и ч а в а щ и м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е т о п р и в и с я щ и и з о л а т о р н и в е р и г и , с е и з п о л з в а е д и н и ч н о о к а ч в а н е н а п р о в о д н и ц и т е н а г л у х и к л е м и . Ч л . 678. (1) Н а й - м а л к и т е д о п у с т и м и р а з с т о я н и я ( п р и м а к с и м а л е н п р о в е с ) п р и п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и с а п о с о ч е н и в т а б л . 5 6 . (2) М а к с и м а л н и я т п р о в е с н а п р о в о д н и ц и т е п р и н о р м а л е н р е ж и м с е о п р е д е л я п р и м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а ( б е з д а с е в з е м а п о д в н и м а н и е н а г р я в а н е т о о т е л е к т р и ч е с к и т о к ) и л и п р и т е м п е р а т у р а - 5 ° С с л е д б е з в я т ъ р . (3) П р и с к ъ с в а н е н а п р о в о д н и к в с ъ с е д н о м е ж д у с т ъ л б и е н а В Л с п р о в о д н и ц и с ъ с с е ч е н и е п о - м а л к о о т 185 mm 2 с е п р о в е р я в а т в е р т и к а л н и т е р а з с т о я н и я п р и с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а б е з л е д и в я т ъ р . Т а б л и ц а 5 6 Н а й - м а л к и д о п у с т и м и р а з с т о я н и я п р и п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и Н а и м е н о в а н и е Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я , m , п р и н а п р е ж е н и е н а В Л , k V д о 1 1 0 220 400 1 2 3 4 В е р т и к а л н и р а з с т о я н и я а ) п р и п р е с и ч а н е с т р о л е й - б у с н а л и н и я ( п р и н о р м а л е н р е ж и м ) о т н а й - н и с к и я п р о - в о д н и к д о : 1 . н а й - в и с о к а т а к о т а н а п ъ т - н о т о п л а т н о 11 12 13 2 . п р о в о д н и ц и и л и н о с е щ и в ъ - ж е т а н а к о н т а к т н а т а м р е ж а 3 4 5 б ) п р и п р е с и ч а н е н а т р а м в а й - н а л и н и я ( п р и н о р м а л е н р е - ж и м ) д о : 1 . г л а в а т а н а р е л с а т а 9,5 10,5 11,5 2 . п р о в о д н и ц и и л и н о с е щ и в ъ - ж е т а н а к о н т а к т н а т а м р е ж а 3 4 5 в ) п р и с к ъ с а н п р о в о д н и к н а В Л в с ъ с е д н о м е ж д у с т ъ л б и е д о п р о в о д н и ц и т е и л и н о с е щ и т е в ъ ж е т а н а к о н т а к т н а т а м р е ж а н а т р о л е й б у с н а и л и т р а м в а й - н а л и н и я 1 2 - Х о р и з о н т а л н и р а з с т о я н и я П р и с б л и ж а в а н е о т м а к с и м а л - н о о т к л о н е н и т е п р о в о д н и ц и н а В Л д о с т ъ л б о в е т е н а т р о л е й - б у с н а т а и л и т р а м в а й н а т а к о н - т а к т н а м р е ж а 3 4 5 Р а з д е л X V I I I .

179. с о б с т в е н а т а и м м а с а G [ k g / k m ] п о д а н н и н а п р о и з в о д и т е л я . (2) О т н о с и т е л н и я т т о в а р в ъ р х у н о с е щ о т о в ъ ж е о т с о б с т в е н а т а м а с а н а к а б е л и т е и в ъ ж е т о с е о п р е д е л я с ф о р м у л а т а : (3) О т н о с и т е л н и я т т о в а р о т о б л е д я в а н е , о т н е с е н к ъ м с е ч е н и е т о н а н о с е щ о т о в ъ ж е , с е о п р е д е л я с ф о р м у л а т а : к ъ д е т о : D е д и а м е т ъ р ъ т н а с н о п а о т е д н о ф а з н и к а б е л и о к о л о н о с е щ о т о в ъ ж е , m m ; S - с е ч е н и е т о н а н о с е щ о в ъ ж е , m m 2 ; d л - о т н о с и т е л н а т а м а с а н а л е д а , d л = 900 kg/m 3 ; g - з е м н о т о у с к о р е н и е , m / s 2 . (4) О б щ и я т о т н о с и т е л е н т о в а р в ъ р х у н о с е щ о т о в ъ ж е о т н а л я г а н е н а в я т ъ р а и т е г л о т о н а н е з а л е д е н и т е к а б е л и с е о п р е д е л я с ф о р м у л а т а : а п р и з а л е д е н и к а б е л и : Р а з д е л I V . К а б е л и и н о с е щ и в ъ ж е т а з а В К Л Ч л . 714. (1) В ъ з д у ш н и т е к а б е л н и л и н и и с е и з п ъ л н я в а т с м н о г о ж и ч н и ф а з о в и п р о в о д н и ц и о т а л у м и н и й и л и с п л а в и т е м у с и з о л а ц и я и е к р а н . ( 2 ) В с я к а ф а з а с е и з п ъ л н я в а с о т д е л е н к а б е л . ( 3 ) Н а й - м а л к о т о с е ч е н и е н а т о к о в о д е щ о т о ж и л о н а к а б е л з а ф а з а е 5 0 m m 2 . Ч л . 715. (1) Н о с е щ о т о в ъ ж е н а В К Л з а 20 kV е с т о м а н е н о , м н о г о ж и ч н о , с и з о л а ц и я , к о я т о н е з а д ъ р ж а в л а г а и н е с е о б л е д я в а . ( 2 ) Н а й - м а л к о т о с е ч е н и е н а н о с е щ о т о в ъ ж е е 5 0 m m 2 . (3) Ф и з и к о - м е х а н и ч н и т е х а р а к т е р и с т и к и н а н о с е щ о т о в ъ ж е с е о п р е д е л я т о т п р о и з в о д и т е л я . (4) З а о р а з м е р я в а н е н а В К Л з а 2 0 k V п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и , а к о н я м а у к а з а н и я о т п р о и з в о д и т е л я , з а ф и з и к о - м е х а н и ч н и х а р а к т е р и с т и к и н а н о с е щ и в ъ ж е т а с е п р и е м а т : 1 . н а п р е ж е н и е н а с к ъ с в а н е s p = 1 3 0 0 М Р а ; 2 . м о д у л н а л и н е й н а д е ф о р м а ц и я Е = 1 6 0 0 0 0 М Р а ; 3 . т е м п е р а т у р е н к о е ф и ц и е н т н а л и н е й н о р а з ш и р е н и е Ч л . 716. (1) К а б е л и т е з а т р и т е ф а з и с е п р и к р е п в а т к ъ м н о с е щ о т о в ъ ж е и с е б а н д а ж и р а т к ъ м н е г о с б а н д а ж и о т н е м а г н и т е н м а т е р и а л .

163. А н т е н и з а с р е д н и и д ъ л г и в ъ л н и 100 100 100 100 А н т е н и з а к ъ с и в ъ л н и : 1 . п о п о с о к а н а н а й - г о - л я м о т о и з л ъ ч в а н е 200 300 300 300 2 . в о с т а н а л и т е п о с о к и 50 50 50 50 А н т е н и з а к ъ с и в ъ л н и , с л а б о н а с о ч е н и и н е н а - с о ч е н и 150 200 200 200 П р и е м н о - п р е д а в а щ и а н - т е н и н а р а д и о р е л е й н и с т а н ц и и 100 150 200 300 Ч л . 659. ( 1 ) Н а й - м а л к и т е д о п у с т и м и р а з с т о я н и я н а В Л д о п р и е м а т е л н и р а д и о ц е н т р о в е , р а д и о ф и к а ц и о н н и п у н к т о в е и м е с т н и р а д и о в ъ з л и с а п о с о ч е н и в т а б л . 5 3 . (2) К о г а т о т р а с е т о н а В Л с н а п р е ж е н и е 7 5 0 k V п р е м и н а в а п о к р а й о с о б е н о в а ж н и р а д и о у с т р о й с т в а , д о п у с т и м о т о с б л и ж а в а н е с е о п р е д е л я и н д и в и д у а л н о с л е д с ъ г л а с у в а н е с ъ с з а и н т е р е с у в а н и т е с т р а н и . (3) В о т д е л н и с л у ч а и с е д о п у с к а н а м а л я в а н е н а н о р м и р а н и т е р а з с т о я н и я п р и у с л о в и е , ч е с е в з е м а т м е р к и з а н а м а л я в а н е н а с м у щ е н и я т а . З а в с е к и к о н к р е т е н с л у ч а й с е и з г о т в я п р о е к т с м е р о п р и я т и я з а н а м а л я в а н е н а с м у щ е н и я т а , к о й т о с е с ъ г л а с у в а с ъ с з а и н т е р е с у в а н и т е с т р а н и . Т а б л и ц а 5 3 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я о т В Л д о а н т е н н и т е у с т р о й с т в а н а п р и е м а т е л н и т е р а д и о ц е н т р о в е , р а д и о ф и к а ц и о н н и т е п у н к т о в е и м е с т н и т е р а д и о в ъ з л и В и д н а р а д и о ц е н т ъ р а Р а з с т о я н и я , m , п р и н а п р е ж е - н и е н а В Л , k V 6-20 110 220-400 М а г и с т р а л н и , о б л а с т н и и р а й о н н и с в ъ р з о ч н и р а д и о ц е н т р о в е 500 1000 2000 О т д е л н и п р и е м а т е л н и р а д и о ф и к а ц и о н н и п у н к - т о в е 400 700 М е с т н и р а д и о в ъ з л и 200 300 400 Ч л . 6 6 0 . Н а й - м а л к о т о р а з с т о я н и е д о т е л е в и з и о н н и ц е н т р о в е и р е т р а н с л а т о р и е 1 0 0 0 m . Р а з д е л X V . П р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с ж п л и н и и Ч л . 661. Н а й - м а л к и я т ъ г ъ л н а п р е с и ч а н е н а В Л с ж п л и н и и з а о б щ о п о л з в а н е е 4 0 ° . П о в ъ з м о ж н о с т п р е с и ч а н и я т а с е п р а в я т п о д ъ г ъ л б л и з ъ к д о 9 0 ° .

272. Ф и г у р и О з н а - Н а й - м а л к о с в е т л о р а з с т о я н и е , m m , No ч е н и е з а н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , k V п р и л о - Р а з с т о я н и я д о 1 0 20 35 110 220 400 750 ж е н и е 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 О т т о к о в о д е щ и ч а с т и и л и о т е л е - 9 м е н т и н а с ъ о р ъ ж е н и я и и з о л а т о р и , 10 н а м и р а щ и с е п о д н а п р е ж е н и е , д о А ф - з 200 300 400 900 1800 3750 5500 ----- ----- ----- з а з е м е н и к о н с т р у к ц и и и л и п о с т о я н - 1200 3300 5000 н и в ъ т р е ш н и о г р а д и с в и с о ч и н а н е п о - м а л к а о т 2 m 8 М е ж д у п р о в о д н и ц и о т р а з л и ч н и А ф - ф 220 330 440 1000 2000 4200 8000 ----- ----- ----- 9 ф а з и 1600 3400 6500 10 О т т о к о в о д е щ и ч а с т и , е л е м е н т и 12 н а с ъ о р ъ ж е н и я и и з о л а т о р и , н а м и - 16 р а щ и с е п о д н а п р е ж е н и е , д о п о с - т о я н н и в ъ т р е ш н и о г р а д и ( б а р и е р и ) с в и с о ч и н а н е п о - м а л к а о т 1 , 5 m ; д о г а б а р и т и т е н а п р е в о з в а н и с ъ о р ъ ж е - Б 950 1050 1150 1650 2550 4500 6300 ----- ----- ----- н и я и д о п р е в о з в а щ о т о г и с р е д с т в о ; 2000 4100 5800 о т к о н т а к т и т е и н о ж о в е т е н а р а з е д и - н и т е л и т е п р и и з к л ю ч е н о п о л о ж е н и е д о т о к о в о д е щ и ч а с т и н а с ъ с е д н и в е - р и г и М е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч - н и в е р и г и в р а з л и ч н и р а в н и н и , п р и 13 о б с л у ж в а н е н а д о л н а т а в е р и г а и н а - В 950 1050 1150 1650 3000 5000 7000 ----- ----- ----- л и ч и е н а н а п р е ж е н и е н а г о р н а т а в е - 2400 3950 6000 р и г а О т н е о г р а д е н и т о к о в о д е щ и ч а с т и 11 д о з е м я т а и л и д о п о к р и в а н а с г р а д и Г 2900 3000 3100 3600 4500 6450 8200 ----- ----- -----

345. е л е к т р о т е л ф е р и в с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я и л и и з в ъ н т я х . (2) О с в е н т а з и г л а в а з а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а к р а н о в е т е с е п р и л а г а т и р а з п о р е д б и т е н а д е й с т в а щ и т е н о р м а т и в н и а к т о в е з а н а д з о р н и и п о в д и г а т е л н и с ъ о р ъ ж е н и я . (3) Т а з и г л а в а н е с е о т н а с я з а к о р а б н и , п л а в а щ и , ж е л е з о п ъ т н и , а в т о м о б и л н и и д р . п о д о б н и к р а н о в е . Ч л . 1 5 5 6 . Е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а к р а н о в е , р а б о т е щ и в ъ в в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и п о м е щ е н и я и з о н и , с е и з в ъ р ш в а с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . Ч л . 1557. ( 1 ) Г л а в н и т р о л е й н и л и н и и - т р о л е й н и т о к о п р о в о д и з а е л е к т р о с н а б д я в а н е н а к р а н а и р а з п о л о ж е н и в ъ н о т н е г о . ( 2 ) Т р о л е й н и л и н и и н а к р а н а - т р о л е й н и п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и н а к р а н а . Ч л . 1558. (1) М а л о г а б а р и т н и т р о л е й н и т о к о п р о в о д и ( ш и н о п р о в о д и ) - з а к р и т и у с т р о й с т в а , с ъ д ъ р ж а щ и т р о л е й н и п р о в о д н и ц и , и з о л а т о р и и к о л и ч к и с т о к о в з е м а т е л и . (2) К р а н о в е т е и л и к о л и ч к и т е и м , у п р а в л е н и е т о н а м о н о р е л с о в а к о л и ч к а и е л е к т р о т е л ф е р и д р . м о ж е д а с е з а х р а н в а т с п о м о щ т а н а м а л о г а б а р и т е н т р о л е е н т о к о п р о в о д . Ч л . 1 5 5 9 . Р е м о н т н а п л о щ а д к а - м я с т о т о , к ъ д е т о к р а н ъ т с е н а м и р а п р е з в р е м е н а р е м о н т . Ч л . 1560. С е к ц и я н а г л а в н и т е т р о л е й н и л и н и и - у ч а с т ъ к о т т е з и л и н и и , р а з п о л о ж е н в ъ н о т р е м о н т н и т е п л о щ а д к и и о т д е л е н с и з о л и р а н и в с т а в к и о т с ъ с е д н и т е у ч а с т ъ ц и , в к л ю ч и т е л н о и о т р е м о н т н и т е у ч а с т ъ ц и . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 5 6 1 . Е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а к р а н о в е т е с е и з п ъ л н я в а п о е д и н о т н а ч и н и т е ч р е з : 1 . г л а в н и т р о л е й н и л и н и и , в к л ю ч и т е л н о и с м а л о г а б а р и т е н т р о л е е н т о к о п р о в о д ; 2. н е п о д в и ж н и з а х р а н в а щ и п у н к т о в е п о т о к о о т н е м а щ и т е к о н т а к т и , н а к о и т о с е п л ъ з г а т з а к р е п е н и т е н а к р а н а т р о л е й н и п л ъ з г а ч и ; 3 . п р ъ с т е н о в и д е н т о к о п р о в о д ; 4 . г ъ в к а в к а б е л ; 5 . н е п о д в и ж е н т о к о п р о в о д ( з а к р а н о в е , м о н т и р а н и н а ф у н д а м е н т и ) . Ч л . 1562. Е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я н а к р а н о в е т е ( д в и г а т е л и , а п а р а т и и д р . ) с е и з б и р а т с п о р е д р а б о т н и т е у с л о в и я н а к р а н о в е т е . Ч л . 1563. (1) Н а п р е ж е н и е т о з а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а д в и г а т е л и т е и п р е о б р а з у в а т е л н и т е а г р е г а т и ( н е п о д в и ж н и и в ъ р т я щ и ) , р а з п о л а г а н и н а к р а н о в е , с е и з б и р а н е п о - в и с о к о о т 1 0 k V . ( 2 ) И з б о р ъ т н а н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V с е о б о с н о в а в а т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и .

135. (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Ъ г ъ л ъ т н а о т к л о н е н и е н а п р о в о д н и ц и т е a п р и м а к с и м а л н а с к о р о с т н а в я т ъ р а и т е м п е р а т у р а + 1 5 ° С с е и з ч и с л я в а п о ф о р м у л а т а : к ъ д е т о g 1 е с п е ц и ф и ч н и я т т о в а р о т с о б с т в е н а м а с а ( т а б л . 3 4 ) , g 4 - с п е ц и ф и ч н и я т т о в а р о т в я т ъ р в ъ р х у н е з а л е д е н п р о в о д н и к ; g 4 = p 4 /s, p 4 - л и н е й н и я т т о в а р о т в я т ъ р в ъ р х у н е з а л е д е н п р о в о д н и к ; F - и з ч и с л и т е л н а т а с и л а н а в я т ъ р а ( п о ч л . 5 5 8 ) , N ; s - ц я л о т о н а п р е ч н о с е ч е н и е н а п р о в о д н и к а , m m 2 ; D - в ъ н ш н и я т д и а м е т ъ р н а п р о в о д н и к а , m ; A - п л о щ т а н а д и а м е т р а л н о т о с е ч е н и е п о д ъ л ж и н а н а п р о в о д н и к а , m 2 ; К а л = 8 з а с ъ с е д н и п р о в о д н и ц и с р а з л и ч е н н а ч и н н а о к а ч в а н е - е д и н и я т с ф и к с и р а н а , а д р у г и я т с ъ с с в о б о д н о л ю л е е щ и с е т о ч к и н а о к а ч в а н е в р а в н и н а , п е р п е н д и к у л я р н а н а о с т а н а В Л ; К а л = 1 6 з а с ъ с е д н и п р о в о д н и ц и с е д н а к ъ в н а ч и н н а о к а ч в а н е - с ф и к с и р а н и и л и с ъ с с в о б о д н о л ю л е е щ и с е т о ч к и н а о к а ч в а н е . Ч л . 575. Н а й - м а л к и т е м е ж д у ф а з н и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а м е ж д у п р о в о д н и ц и т е н а В Л с а п о с о ч е н и в т а б л . 3 6 . Т е з и р а з с т о я н и я с а в а л и д н и и з а с т ъ л б о в е , н а к о и т о с е о с ъ щ е с т в я в а т р а н с п о з и ц и я н а ф а з и т е . Т а б л и ц а 3 6 Н а й - м а л к и и з о л а ц и о н н и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а м е ж д у ф а з и т е н а В Л с н а п р е ж е н и е д о 400 kV * И з ч и с л и т е л н и Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а , m у с л о в и я п р и н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а В Л , k V д о 1 0 20 110 220 400 П р и а т м о с ф е р - н и п р е н а п р е - ж е н и я 0,20 0,33 1,20 2,20 3,40 П р и к о м у т а ц и - о н н и п р е н а п р е - ж е н и я 0,17 0,23 1,00 2,00 3,60 П р и р а б о т н о н а п р е ж е н и е - 0,15 0,45 0,95 1,65 * З а В Л 7 5 0 k V в и ж . т а б л . 4 2 .

273. 17 п р и м а к с и м а л н о п р о в и с в а н е н а п р о - 3900 6000 7200 в о д н и ц и т е М е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч - н и в е р и г и в р а з л и ч н и р а в н и н и , а с ъ - 13 щ о и х о р и з о н т а л н о т о р а з с т о я н и е Д 2200 2300 2400 2900 3800 5750 7500 ----- ----- ----- 14 м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч - 3200 5300 6500 17 н и в е р и г и п р и о б с л у ж в а н е н а е д н а т а в е р и г а и н а л и ч и е н а н а п р е ж е н и е н а д р у г а т а в е р и г а ; о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я О т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о г о р н и я р ъ б 15 н а в ъ н ш н а т а о г р а д а н а у р е д б а т а Е 2800 3000 3000 3700 4700 6350 7500 О т к о н т а к т а и н о ж а н а р а з е д и н и т е л 16 в и з к л ю ч е н о п о л о ж е н и е д о ш и н а т а , Ж 240 365 485 1100 2200 4600 7500 ----- ----- ----- п р и с ъ е д и н е н а к ъ м в т о р и я к о н т а к т 1800 3800 6100 З а б е л е ж к а : С т о й н о с т и т е в з н а м е н а т е л с е о т н а с я т п р и з а щ и т а с о г р а н и ч и т е л и з а к о м у т а ц и о н н и п р е н а п р е ж е н и я ф а з а - з е м я 1 , 8 U ф . Ф и г . 8 . М и н и м а л н и с в е т л и р а з с т о я н и я п р и т в ъ р д и ш и н и м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и и з а з е м е н и ч а с т и ( А ф - з ) и м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и ф а з и ( А ф - ф ). Ч л . 1170. Н а й - м а л к и т е с в е т л и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и т е ч а с т и з а р а з л и ч н и т е ф а з и н а г ъ в к а в и ш и н и ( А ф - ф ) г и м е ж д у т я х и з а з е м е н и к о н с т р у к ц и и ( А ф - з ) г п р и р а з п о л а г а н е т о и м в е д н а х о р и з о н т а л н а р а в н и н а ( ф и г . 9 ) с е о п р е д е л я т п о ф о р м у л и т е . ( А ф - ф ) г = ( ф - ф ) + а и ( А ф - з ) г = ( А ф - з ) + а ,

172. (3) М а к с и м а л н и я т п р о в е с н а п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а с е о п р е д е л я п р и м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а б е з в я т ъ р и л и п р и т е м п е р а т у р а - 5 ° С с л е д , б е з в я т ъ р ( б е з д а с е в з е м а п о д в н и м а н и е н а г р я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е о т е л е к т р и ч е с к и я т о к ) . (4) П р и с к ъ с в а н е н а п р о в о д н и к р а з с т о я н и я т а с е п р о в е р я в а т п р и с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а б е з л е д и б е з в я т ъ р . Т а б л и ц а 5 8 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я п р и п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л з а 7 5 0 k V д о н а д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и и в ъ ж е н и л и н и и Н а и м е н о в а н и е н а п р е с и ч а н е т о Н а й - м а л к о и с б л и ж а в а н е т о р а з с т о я н и е , m В е р т и к а л н о р а з с т о я н и е о т п р о в о д - н и ц и т е н а В Л д о к о я т о и д а е ч а с т о т т р ъ б о п р о в о д а и л и в ъ ж е н а т а л и н и я п р и м а к с и м а л е н п р о в е с 12 Х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е п р и п р е - с и ч а н е о т о с н о в а т а н а с т ъ л б а н а В Л д о к о я т о и д а е ч а с т н а т р ъ б о - в и с о ч и н а т а п р о в о д а и л и в ъ ж е н а т а л и н и я н а с т ъ л б а С ъ щ о , н о в у ч а с т ъ ц и с ъ с с т е с н е н о т р а с е 15 Х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е п р и с б л и ж а в а н е о т к р а й н и я п р о в о д н и к н а В Л п р и н е о т к л о н е н о п о л о ж е н и е д о к о я т о и д а е ч а с т н а т р ъ б о п р о в о - д а и л и в ъ ж е н а т а л и н и я ( с и з к л ю - 4 0 , н о н е п о - м а л к о ч е н и е н а м а г и с т р а л н и г а з о п р о в о д и , о т в и с о ч и н а т а н е ф т о п р о в о д и и п р о д у к т о п р о в о д и ) н а с т ъ л б а С ъ щ о , н о д о к о я т о и д а е ч а с т н а 5 0 , н о н е п о - м а л к о м а г и с т р а л е н н е ф т о п р о в о д и п р о - о т в и с о ч и н а т а д у к т о п р о в о д н а с т ъ л б а С ъ щ о , н о д о к о я т о и д а е ч а с т н а у д в о е н а т а в и с о ч и н а м а г и с т р а л е н г а з о п р о в о д н а с т ъ л б а В с т е с н е н и у ч а с т ъ ц и о т к р а й н и я п р о в о д н и к п р и н а й - г о л я м о о т к л о - н е н и е д о к о я т о и д а е ч а с т н а т р ъ - б о п р о в о д а и л и в ъ ж е н а т а л и н и я 10 Ч л . 688. (1) В м е ж д у с т ъ л б и я т а н а п р е с и ч а н е п о д п р о в о д н и ц и т е н а В Л и н а д м е т а л н и т е т р ъ б о п р о в о д и и в ъ ж е н и т е л и н и и с е п р е д в и ж д а т п р е д п а з н и м е т а л н и з а з е м е н и м р е ж и , к о и т о д а п р е д о т в р а т я т д о п и р а н е н а с к ъ с а н п р о в о д н и к о т В Л д о т р ъ б о п р о в о д и т е и в ъ ж е н и т е л и н и и . (2) П р е д п а з н и т е м р е ж и и з л и з а т о т д в е т е с т р а н и н а п р е с и ч а н е т о с п р я м о м а к с и м а л н о о т к л о н е н и т е к р а й н и п р о в о д н и ц и н а х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е н а й - м а л к о : 1 . з а В Л с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V с 3 m ; 2 . з а В Л с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V с 4 m ; 3 . з а В Л с н а п р е ж е н и е 2 2 0 k V с 5 m ; 4 . з а В Л с н а п р е ж е н и е 4 0 0 k V с 6 , 5 m . (3) К о н с т р у к ц и и т е , н а к о и т о с е о к а ч в а т п р е д п а з н и т е м р е ж и , с е з а з е м я в а т п р е з п р е х о д н о

78. Д о п у с т и м и з а г у б и н а н а п р е ж е н и е в е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и В и д н а е л е к т р и ч е с - Д о п у с т и м а З а б е л е ж к а к и т е м р е ж и и р е ж и м м а к с и м а л - н а т я х н а т а р а б о т а н а з а г у б а , % 1 . В ъ т р е ш н и и н с т а л а - 1 - 2,5 П о т . 1 и 2 о б щ о ц и и в с г р а д и н е п о в е ч е о т 6 % , 2 . Р а з п р е д е л и т е л н и 3,5 - 5 к а т о з а г о л е м и м р е ж и Н Н п р и п р о и з в о д с т в е н и , н о р м а л е н р е ж и м о б щ е с т в е н и и ж и - л и щ н и с г р а д и с ъ о т в е т н о е 2 , 5 % п о т . 1 и 3 , 5 % п о т . 2 , а з а м а л к и с г р а д и с ъ о т в е т н о е 1 % и 5 % 3 . З а х р а н в а щ и л и н и и 2 - 5 С р Н з а р а з п р е д е л и - т е л н и ( в ъ з л о в и ) п о д - с т а н ц и и 4 . Р а з п р е д е л и т е л н и 5 - 8 П о т . 3 и 4 о б - м р е ж и С р Н п р и н о р - щ о н е п о в е ч е о т м а л е н р е ж и м 1 0 % п р и н о р м а - л е н р е ж и м 5 . Р а з п р е д е л и т е л н и 7 - 10 П о т . 3 и 5 о б - м р е ж и С р Н п р и а в а - щ о н е п о в е ч е о т р и е н р е ж и м 1 2 % п р и а в а - р и е н р е ж и м Р а з д е л I I I . Р а з п р е д е л и т е л н и е л е к т р и ч е с к и м р е ж и с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V Ч л . 275. (1) Р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и с н а п р е ж е н и е д о 1000 V ( м р е ж и Н Н ) н а т е р и т о р и я т а н а н а с е л е н и т е м е с т а с е и з г р а ж д а т з а т р и ф а з е н п р о м е н л и в т о к с н а п р е ж е н и е 380/220 V (400/230 V). (2) Д о п у с к а с е и з п ъ л н е н и е т о н а е д н о ф а з н и о т к л о н е н и я о т т р и ф а з н и м р е ж и з а з а х р а н в а н е н а о т д а л е ч е н и п о т р е б и т е л и с о б щ а м о щ н о с т д о 15 kW и н а д в у ф а з н и о т к л о н е н и я - з а о т д а л е ч е н и п о т р е б и т е л и с о б щ а м о щ н о с т д о 30 kW. Н е п ъ л н о ф а з н и т е о т к л о н е н и я с е р а з п р е д е л я т и с в ъ р з в а т т а к а , ч е п р и р а б о т н и т е р е ж и м и с е о с и г у р я в а с и м е т р и ч н о н а т о в а р в а н е н а з а х р а н в а щ а т а т р и ф а з н а м а г и с т р а л н а л и н и я . Ч л . 276. В и д ъ т н а р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и з а Н Н ( в ъ з д у ш н и , к а б е л н и и л и с м е с е н и ) с е и з б и р а п о а р х и т е к т у р н и и т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и с ъ о б р а ж е н и я . Ч л . 2 7 7 . Р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и з а Н Н с е и з п ъ л н я в а т п о с х е м и , с ъ о б р а з е н и с к а т е г о р и я т а н а п о т р е б и т е л и т е .

49. Ч л . 1 6 5 . ( 1 ) П р и н о р м а л н о с ъ с т о я н и е н а и з о л а ц и я т а н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и п р е з з а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и н е п р о т и ч а р а б о т е н т о к . (2) Д о п у с к а с е п р е з з а щ и т н и и л и п о м о щ н и з а щ и т н и п р о в о д н и ц и д а п р о т и ч а т о к в с л у ч а и т е , к о г а т о т о з и т о к с е и з п о л з в а з а к о н т р о л и р а н е и з п р а в н о с т т а н а з а щ и т н а т а в е р и г а . (3) З а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и в ъ в в ъ т р е ш н о с т т а н а е л е к т р и ч е с к и м а ш и н и и с ъ о р ъ ж е н и я , с а и з о л и р а н и с и з о л а ц и я , р а в н о с т о й н а н а и з о л а ц и я т а н а т о к о в о д е щ и т е п р о в о д н и ц и . (4) З а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и и з в ъ н м а ш и н и и с ъ о р ъ ж е н и я , м о г а т д а с а и з о л и р а н и и л и н е и з о л и р а н и . Ч л . 1 6 6 . ( 1 ) С е ч е н и я т а н а з а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и с е о р а з м е р я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а з а е ф е к т и в н о с т н а с ъ о т в е т н а т а з а щ и т а м я р к а . (2) Н а й - м а л к и т е с е ч е н и я н а з а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и п о о т н о ш е н и е н а ф а з о в и т е п р о в о д н и ц и с а , к а к т о с л е д в а : С е ч е н и я н а ф а з о в и т е Н а й - м а л к и с е ч е н и я н а з а щ и т - п р о в о д н и ц и , к в . м м н и т е п р о в о д н и ц и , к в . м м S <= 16 S 16 < S <= 35 16 S > 35 S/2 (3) М и н и м а л н о д о п у с т и м и т е с е ч е н и я н а м е д н и и а л у м и н и е в и з а щ и т н и п р о в о д н и ц и с а п о с о ч е н и в т а б л . 2 2 . Т а б л и ц а 2 2 М и н и м а л н и с е ч е н и я н а м е д н и и а л у м и н и е в и з а щ и т н и п р о в о д н и ц и В и д н а п р о в о д н и ц и т е М е д , А л у м и н и й , к в . м м к в . м м И з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , к о и т о н е о б р а з у в а т ч а с т о т з а х р а н в а щ к а б е л и л и к а б е л н а о б в и в к а : 1 . б е з м е х а н и ч н а з а щ и т а 4,0 16,0 2 . с м е х а н и ч н а з а щ и т а 2,5 6,0 З а щ и т н и ж и л а н а к а б е л и и 0,75 2,5 ш н у р о в е Ч л . 1 6 7 . ( 1 ) М е т а л н и т е к о н с т р у к т и в н и ч а с т и н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и м о г а т д а с е и з п о л з в а т к а т о з а щ и т н и п р о в о д н и ц и п р и у с л о в и е , ч е н е с е н а м а л я в а е ф е к т и в н о с т т а н а с ъ о т в е т н а т а з а щ и т н а м я р к а . ( 2 ) З а з а щ и т н и п р о в о д н и ц и с е и з п о л з в а т о щ е : 1 . с т о м а н е н и т р ъ б и , в к о и т о с е п о л а г а т т о к о в о д е щ и п р о в о д н и ц и ; 2 . а л у м и н и е в и о б в и в к и н а к а б е л и ; 3. о т к р и т о п о л о ж е н и м е т а л н и т р ъ б о п р о в о д и с р а з л и ч н о п р е д н а з н а ч е н и е , с и з к л ю ч е н и е н а т р ъ б о п р о в о д и з а п о ж а р о - и в з р и в о о п а с н и с м е с и , з а к а н а л и з а ц и я и з а ц е н т р а л н о о т о п л е н и е .

365. ч а с т и ч н о и л и ц я л о с т н о о т п о к р и в н и т е п л о с к о с т и ; 27. т о к о п р о в о д - у с т р о й с т в о , п р е д н а з н а ч е н о з а п р е д а в а н е и р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р о е н е р г и я , с ъ с т о я щ о с е о т н е и з о л и р а н и и л и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и и п р и н а д л е ж а щ и т е и м и з о л а т о р и , з а щ и т н и о б в и в к и , о т к л о н и т е л н и у с т р о й с т в а и п о д д ъ р ж а щ и к о н с т р у к ц и и ; и з п ъ л н я в а т с е к а т о г ъ в к а в и ( п р и и з п о л з в а н е н а п р о в о д н и ц и ) и т в ъ р д и ( п р и и з п о л з в а н е н а ш и н и ) ; 28. ш и н о п р о в о д - т о к о п р о в о д д о 1 0 0 0 V , и з г о т в е н в з а в о д с к и у с л о в и я в к о м п л е к т н и с е к ц и и ; с п о р е д п р е д н а з н а ч е н и е т о с и е м а г и с т р а л е н , р а з п р е д е л и т е л е н и т р о л е е н . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1660. Д о п у с т и м и т е п р о д ъ л ж и т е л н и н а т о в а р в а н и я п о т о к н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е в е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с е о п р е д е л я т с ъ г л а с н о г л а в а т р е т а в з а в и с и м о с т о т н а ч и н а н а п о л а г а н е т о и т е м п е р а т у р а т а н а о к о л н а т а с р е д а . Ч л . 1 6 6 1 . ( 1 ) С е ч е н и е т о н а т о к о в о д е щ и т е ж и л а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е з а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с е п р и е м а н е п о - м а л к о о т с е ч е н и я т а в т а б л . 6 9 . (2) С е ч е н и я т а н а п р о в о д н и ц и т е з а о с в е т и т е л и т е с е и з б и р а т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а в г л а в а ч е т и р и д е с е т и п ъ р в а . (3) С е ч е н и я т а н а з а з е м и т е л н и т е и з а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и с е и з б и р а т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а в г л а в а с е д м а . Т а б л и ц а 6 9 Н а й - м а л к и д о п у с т и м и с е ч е н и я н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и з а е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и В и д и п р е д н а з н а ч е н и е н а п р о - Н а й - м а л к и д о п у с - в о д н и ц и т е и к а б е л и т е т и м и с е ч е н и я , к в . м м м е д а л у м и н и й 1 . Р а д и а л н и з а х р а н в а щ и л и н и и к ъ м а п а р т а м е н т н и т а б л а 6 10 2 . М а г и с т р а л н и з а х р а н в а щ и л и - н и и в ж и л и щ н и с г р а д и 16 25 3 . С и г н а л н и и у п р а в л я в а щ и м а г и - с т р а л н и л и н и и 1,5 4 . Л и н и и з а с и л о в и к о н т а к т и с р а б о т е н т о к н а д 6 А , 2 2 0 V 2,5 4,0 5 . Л и н и и з а о б и к н о в е н и к о н т а к т и с р а б о т е н т о к д о 1 0 А 1,5 2,5 6 . Л и н и и з а л а м п е н и и з л а з и 1,0 2,5 7 . Ш л а н г о в и к а б е л и з а а с а н с ь о р - н и у р е д б и в ж и л и щ н и , о б щ е с т в е н и , т ъ р г о в с к и и п р о м и ш л е н и с г р а д и 1,0 4,0 8 . Н е и з о л и р а н и ( г о л и ) п р о в о д н и ц и 2,5 2,5 9 . Н е з а щ и т е н и и з о л и р а н и п р о в о д - н и ц и в т р ъ б и , к а б е л и и з а щ и т е н и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и з а н е п о д - в и ж н о п о л а г а н е 1,0 4,0 1 0 . Н е з а щ и т е н и и з о л и р а н и п р о - в о д н и ц и , п о л о ж е н и в п о м е щ е н и я

14. Т а б л и ц а 6 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а ш л а н г о в и к а б е л и с м е д н и ж и л а и к а у ч у к о в а и з о л а ц и я з а п о д в и ж н и е л е к т р о п о т р е б и т е л и С е ч е н и е Т о к * , А , С е ч е н и е Т о к * , А , н а т о к о - з а к а б е л и н а т о к о - з а к а б е л и в о д е щ и - с н а п р е - в о д е щ и - с н а п р е - т е ж и л а , ж е н и е , k V т е ж и л а , ж е н и е , k V к в . м м 3 6 к в . м м 3 6 16 85 90 70 215 220 25 115 120 95 260 265 35 140 145 120 305 310 50 175 180 150 345 350 * С т о й н о с т и т е с е о т н а с я т з а ш н у р о в е , к а б е л и и п р о в о д н и ц и с ъ с и л и б е з н е у т р а л н о ж и л о Т а б л и ц а 7 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а п р о в о д н и ц и с м е д н и ж и л а с к а у ч у к о в а и з о л а ц и я з а е л е к т р и ф и ц и р а н и я т р а н с п о р т - 1 k V , 3 k V и 4 k V С е ч е н и е Т о к , С е ч е н и е Т о к , С е ч е н и е Т о к , н а т о к о - А н а т о к о - А н а т о к о - А в о д е щ и - в о д е щ и - в о д е щ и - т е ж и л а , т е ж и л а , т е ж и л а , к в . м м к в . м м к в . м м 1 20 16 115 120 390 1,5 25 25 150 150 445 2,5 40 35 185 185 505 4 50 50 230 240 590 6 65 70 285 300 670 10 90 95 340 350 745 Т а б л и ц а 8 К о р е к ц и о н н и к о е ф и ц и е н т и з а к а б е л и , п о л а г а н и в з а к р и т и к а н а л и Н а ч и н и н а К о л и ч е с т в о н а К о р е к ц и о н е н к о е ф и ц и е н т п о л а г а н е п о л о ж е н и т е з а п р о в о д н и ц и , п р о в о д н и ц и з а х р а н в а щ и и / и л и к а б е л и о т д е л н и г р у п а е д н о - м н о г о - е л е к т р о - е л е к т р о - ж и л н и ж и л н и п о т р е б и - п о т р е б и - т е л и с т е л и и к о е ф . н а о т д е л н и и з п о л з в а - п о т р е б и - н е д о 0 , 7 т е л и с к о е ф . н а и з п о л з в а - н е н а д 0 , 7 М н о г о - - д о 4 1,0 - с л о й н о 2 5-6 0,85 - и н а с н о - 3-9 7-9 0,75 -

247. Р а з д е л X I I . О б щ и и з и с к в а н и я к ъ м у р е д б и т е з а м р е ж о в о т е л е у п р а в л е н и е Ч л . 1 0 3 8 . З а м р е ж о в о т е л е у п р а в л е н и е ( М Т У ) с е п р е д в и ж д а т у р е д б и з а д и с т а н ц и о н н о к о м а н д в а н е н а п о т р е б и т е л и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я и а п а р а т и п о с р е д с т в о м н и с к о ч е с т о т н и к о м а н д н и и м п у л с и , и н ж е к т и р а н и в е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а 5 0 H z . Ч л . 1039. Ц е н т р а л н а т а к о м а н д н а а в т о м а т и к а и а п а р а т у р и т е з а с и н х р о н н о п р е д а в а н е н а к о м а н д и к ъ м м е с т н и т е к о м а н д н и а в т о м а т и к и н а п р е д а в а т е л н и т е у р е д б и з а м р е ж о в о т е л е у п р а в л е н и е с е р а з п о л а г а т в д и с п е ч е р с к и я п у н к т з а д а д е н р а й о н н а Е Е С . Ч л . 1040. М е с т н и т е к о м а н д н и а в т о м а т и к и и п р и н а д л е ж а щ и т е и м п р е д а в а т е л н и у р е д б и н а М Т У с е р а з п о л а г а т в п о д х о д я щ и п о м е щ е н и я н а п о д с т а н ц и и В Н / С р Н , в ъ з л о в и с т а н ц и и и т р а ф о п о с т о в е С р Н / Н Н н а д а д е н и я р а й о н н а Е Е С . Ч л . 1 0 4 1 . П р и е м н и ц и т е н а М Т У с е п о с т а в я т в р а з п р е д е л и т е л н и т е т а б л а 3 8 0 / 2 2 0 V . Ч л . 1 0 4 2 . П р и е м н и ц и т е н а М Т У с е з а х р а н в а т д и р е к т н о о т о б щ и т е ш и н и н а р а з п р е д е л и т е л н о т о т а б л о и л и о т з а х р а н в а щ а т а ф а з а н а к о м а н д в а н и я у р е д , н о в и н а г и п р е з п р е д п а з и т е л с л е д г л а в н и я п р е к ъ с в а ч . Ч л . 1043. Д о п у с к а с е п р и е м н и ц и т е н а М Т У д а к о м а н д в а т п о т р е б и т е л и т е и ч р е з м е ж д и н н и у с и л в а щ и а п а р а т и ( к о н т а к т о р и и д р . ) . Ч л . 1044. К о м а н д и т е , з а к о и т о с а н а с т р о е н и и з х о д я щ и т е р е л е т а н а п р и е м н и ц и т е н а М Т У , с е о т б е л я з в а т в ъ р х у к а п а к а н а п р и е м н и ц и т е т а к а , ч е д а о т р а з я в а т с ъ щ е с т в у в а щ о т о п о л о ж е н и е . Ч л . 1045. В и н т о в е т е , с к о и т о с е з а к р е п в а т к а п а ц и т е н а п р и е м н и ц и т е М Т У и н а в с и ч к и а п а р а т и , ф у н к ц и о н а л н о с в ъ р з а н и с т я х , д а п о з в о л я в а т п л о м б и р а н е т о и м . Г л а в а д в а д е с е т и в т о р а . А В Т О М А Т И З И Р А Н А С И С Т Е М А З А Д И С П Е Ч Е Р С К О У П Р А В Л Е Н И Е ( А С Д У ) Н А Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г И Й Н А Т А С И С Т Е М А Р а з д е л I . О б щ и и з и с к в а н и я , о п р е д е л е н и я Ч л . 1046. В с е к и о б е к т о т Е Е С с е п р о е к т и р а и и з г р а ж д а в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а з а ф у н к ц и о н и р а н е т о н а " А в т о м а т и з и р а н а с и с т е м а з а д и с п е ч е р с к о у п р а в л е н и е " ( А С Д У ) .

175. п о л о ж е н и е д о в о д о о х л а д и т е л и с а п о с о ч е н и в т а б л . 6 0 . (2) П о с о ч е н и т е в т а б л . 6 0 с т о й н о с т и с е о т н а с я т з а р а з с т о я н и я т а о т В Л д о о х л а д и т е л и ( о х л а д и т е л н и к у л и ) с п р о и з в о д и т е л н о с т д о 3 0 0 m 3 /h и п р ъ с к а щ и б а с е й н и д о 2 0 0 0 m 3 /h п р и р а з п о л о ж е н и е н а о х л а д и т е л я о т п о д в е т р е н а т а с т р а н а н а В Л . Т а б л и ц а 6 0 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я о т В Л д о в о д о о х л а д и т е л и Н а и м е н о в а н и е н а в о д о о х л а д и т е л я Н а й - м а л к о р а з с т о я н и е , m О т к р и т и р а з п р ъ с к в а т е л и 100 Е д н о в е н т и л а т о р н и о х л а д и т е л н и к у л и 60 С е к ц и о н н и в е н т и л а т о р н и к у л и 60 Р а з д е л X X I I I . С б л и ж а в а н е н а В Л с в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и с ъ о р ъ ж е н и я Ч л . 695. (1) П р и б л и ж а в а н е т о н а В Л д о с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я с в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и п о м е щ е н и я и и н с т а л а ц и и , а с ъ щ о и д о в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и с ъ о р ъ ж е н и я с е и з п ъ л н я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с ъ с с п е ц и а л н и н а р е д б и , т е х н и ч е с к и у с л о в и я и п р а в и л а , с ъ г л а с у в а н и с ъ с с л у ж б а т а з а п о ж а р н а и а в а р и й н а б е з о п а с н о с т и в е д о м с т в о т о , п о д ч и е т о р а з п о р е ж д а н е с а с ъ о р ъ ж е н и я т а . (2) А к о н я м а д р у г и п р е д п и с а н и я о т с ъ г л а с у в а щ и т е о р г а н и п о а л . 1, о с т а н а т р а с е т о н а В Л п р е м и н а в а о т о б е к т и т е н а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о е д и н и п о л о в и н а п ъ т и в и с о ч и н а т а н а с т ъ л б а . Р а з д е л X X I V . С б л и ж а в а н е н а В Л с п е т р о л н и и г а з о в и ф а к л и Ч л . 6 9 6 . П р и с б л и ж а в а н е н а В Л с п е т р о л н и и г а з о в и ф а к л и п о с л е д н и т е с е р а з п о л а г а т о т к ъ м з а щ и т е н а т а о т в я т ъ р а ( п о д в е т р е н а т а ) с т р а н а н а В Л . Н а й - м а л к о т о р а з с т о я н и е о т п р о м и ш л е н и т е ф а к л и д о В Л е 6 0 m - з а В Л д о 4 0 0 k V , и 3 0 0 m - з а В Л 7 5 0 k V . Р а з д е л X X V . С б л и ж а в а н е н а В Л с л е т и щ а Ч л . 6 9 7 . П р о е к т и т е з а В Л п р и с б л и ж а в а н е с л е т и щ а с е с ъ г л а с у в а т с к о м п е т е н т н и т е о р г а н и , е к с п л о а т и р а щ и л е т и щ а т а , к а т о н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я и м а к с и м а л н и т е в и с о ч и н и н а с т ъ л б о в е т е с е с ъ г л а с у в а т з а в с е к и о т д е л е н с л у ч а й . Г л а в а с е д е м н а д е с е т а . В Ъ З Д У Ш Н И К А Б Е Л Н И Л И Н И И С Н А П Р Е Ж Е Н И Е Н А Д 1 0 0 0 V Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я

23. No п о В и д и м а т е р и а л н а т о к о в о - Д о п у с т и м а р е д д е щ а т а ч а с т т е м п е р а т у - р а , ° С 1. Ш и н и : а ) м е д н и 300 б ) а л у м и н и е в и 200 2. К а б е л и с х а р т и е н о - и м п р е г н и - р а н а и з о л а ц и я с м е д н и и л и а л у м и н и е в и ж и л а : а ) д о 6 k V 160 б ) з а 1 0 k V 140 в ) з а 2 0 k V 125 3. К а б е л и с м е д н и и а л у м и н и е в и ж и л а и и з о л а ц и я о т : а ) п о л и в и н и л х л о р и д 160 б ) п о л и е т и л е н 150 4. Н е и з о л и р а н и м е д н и п р о в о д н и ц и , п о д л о ж е н и н а о п ъ н : а ) п о д 2 0 N / к в . м м 250 б ) н а д 2 0 N / к в . м м 200 5. Н е и з о л и р а н и а л у м и н и е в и п р о в о д - н и ц и , п о д л о ж е н и н а о п ъ н : а ) п о д 1 0 N / к в . м м 200 б ) н а д 1 0 N / к в . м м 160 6. А л у м и н и е в а т а ч а с т н а с т о м а н е н о - 200 а л у м и н и е в и п р о в о д н и ц и Ч л . 7 9 . П р о в е р к а т а н а к а б е л и т е н а н а г р я в а н е о т т о к а н а к . с . , к о г а т о т о в а с е и з и с к в а в с ъ о т в е т с т в и е с ч л . 6 3 , а л . 1 и ч л . 6 5 , а л . 1 , с е и з в ъ р ш в а , к а к т о с л е д в а : 1 . з а е д и н и ч н а л и н и я с е д н а к в о с е ч е н и е н а к а б е л а - п р и к . с . в н а ч а л о т о н а л и н и я т а ; 2. з а е д и н и ч н а л и н и я с р а з л и ч н о с е ч е н и е н а к а б е л а п о н е й н а т а д ъ л ж и н а - п р и к . с . в н а ч а л о т о н а в с е к и у ч а с т ъ к с р а з л и ч н о с е ч е н и е ; 3. з а п а к е т о т д в а и п о в е ч е п а р а л е л н о в к л ю ч е н и к а б е л а - п р и к . с . н е п о с р е д с т в е н о с л е д п а к е т а . Ч л . 8 0 . ( 1 ) П р и п р о в е р к а п о т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т н а а п а р а т и т е и п р о в о д н и ц и т е н а л и н и и т е , с н а б д е н и с б ъ р з о д е й с т в а щ о А П В , с е в з е м а п о д в н и м а н и е п о в и ш а в а н е н а н а г р я в а н е т о о т у в е л и ч е н а т а п р о д ъ л ж и т е л н о с т н а д е й с т в и е т о н а т о к а н а к . с . (2) Р а з ц е п е н и т е п р о в о д н и ц и н а В Л п р и п р о в е р к а н а н а г р я в а н е п р и к ъ с и с ъ е д и н е н и я с е р а з г л е ж д а т к а т о е д и н п р о в о д н и к с ъ с с е ч е н и е , р а в н о н а с у м а т а о т с е ч е н и я т а н а р а з ц е п е н и т е п р о в о д н и ц и . Ч л . 8 1 . С ъ о р ъ ж е н и я т а ( п р е к ъ с в а ч и , р а з е д и н и т е л и , и з м е р в а т е л н и т р а н с ф о р м а т о р и и д р . ) з а д ъ л ж и т е л н о с е п р о в е р я в а т н а т е р м и ч н а и д и н а м и ч н а у с т о й ч и в о с т в р е ж и м н а к ъ с и с ъ е д и н е н и я . Р а з д е л V . И з б о р н а а п а р а т и п о к о м у т а ц и о н н а с п о с о б н о с т

129. Ч л . 5 5 6 . З а м о н т а ж е н р е ж и м о р а з м е р я в а н е т о н а В Л п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и с е и з в ъ р ш в а з а и з ч и с л и т е л н и с ъ ч е т а н и я н а к л и м а т и ч н и т е у с л о в и я : т е м п е р а т у р а - 1 0 ° С , н а л я г а н е н а в я т ъ р а 6 2 , 5 Р а н а в и с о ч и н а д о 1 5 m о т з е м я т а , б е з л е д . Ч л . 5 5 7 . П р и и з ч и с л я в а н е н а п р о в о д н и ц и т е , м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а и с т ъ л б о в е т е н а п р а в л е н и е т о н а в я т ъ р а с е п р и е м а п о д ъ г ъ л 9 0 ° с п р я м о т р а с е т о н а л и н и я т а . Ч л . 558. ( 1 ) И з ч и с л и т е л н а т а с и л а F н а в я т ъ р а в ъ р х у п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а з а в с е к и и з ч и с л и т е л е н р е ж и м с е о п р е д е л я п о ф о р м у л а т а : F = a К l С x Q A (N), к ъ д е т о a е к о е ф и ц и е н т ъ т , о т ч и т а щ н е р а в н о м е р н о с т т а н а в я т ъ р а , к о й т о с е п р и е м а : 1 - п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а д о 2 1 m / s ; 0 , 8 5 - п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а 2 5 m / s ; 0 , 7 5 - п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а 3 0 m / s ; 0 , 7 0 - п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а н а д 3 0 m / s . М е ж д и н н и т е с т о й н о с т и н а a с е п о л у ч а в а т ч р е з и н т е р п о л а ц и я . К l - к о е ф и ц и е н т ъ т , о т ч и т а щ д ъ л ж и н а т а н а в е т р о в о т о м е ж д у с т ъ л б и е , к о й т о с е п р и е м а : 1 , 2 0 - п р и д ъ л ж и н а н а в е т р о в о т о м е ж д у с т ъ л б и е д о 5 0 m ; 1 , 1 0 - п р и д ъ л ж и н а н а в е т р о в о т о м е ж д у с т ъ л б и е 1 0 0 m ; 1 , 0 5 - п р и д ъ л ж и н а н а в е т р о в о т о м е ж д у с т ъ л б и е 1 5 0 m ; 1 , 0 0 - п р и д ъ л ж и н а н а в е т р о в о т о м е ж д у с т ъ л б и е 2 5 0 m и п о в е ч е . М е ж д и н н и т е с т о й н о с т и н а К l с е п о л у ч а в а т ч р е з и н т е р п о л а ц и я . С x - к о е ф и ц и е н т ъ т , о т ч и т а щ ч е л н о т о с ъ п р о т и в л е н и е , к о й т о с е п р и е м а : 1 , 1 0 - з а п р о в о д н и ц и и в ъ ж е т а с д и а м е т ъ р 2 0 m m и п о - г о л я м ; 1,20 - з а п р о в о д н и ц и и в ъ ж е т а с д и а м е т ъ р п о д 20 mm и з а в с и ч к и п р о в о д н и ц и и в ъ ж е т а , п о к р и т и с л е д . Q - и з ч и с л и т е л н о т о н а л я г а н е н а в я т ъ р а : V - с к о р о с т т а н а в я т ъ р а з а п р и в е д е н а т а в и с о ч и н а н а ц е н т ъ р а н а т е ж е с т т а н а п р о в о д н и ц и т е , m / s ; Е - к о е ф и ц и е н т ъ т , о т ч и т а щ н а ч и н а н а и з м е р в а н е н а с к о р о с т т а н а в я т ъ р а , к о й т о с е п р и е м а : Е = 0 , 7 5 + 5 / v , к о г а т о д а н н и т е з а с к о р о с т т а н а в я т ъ р а с а п о л у ч е н и о т и з м е р в а н и я с ф л ю г е р и ; Е = 1 , к о г а т о д а н н и т е з а с к о р о с т т а н а в я т ъ р а с а п о л у ч е н и о т и з м е р в а н и я с м а л о и н е р ц и о н н и а н е м о м е т р и ; b с е о п р е д е л я в з а в и с и м о с т о т н а д м о р с к а т а в и с о ч и н а н а т р а с е т о п о т а б л . 3 3 ; Т а б л и ц а 3 3 Н а д м о р с к а в и - с о ч и н а , m 0 500 1000 1500 2000

181. Ч л . 722. И з о л а ц и я т а н а ф а з и т е к а б е л и н а В К Л с е и з п ъ л н я в а о т р е т и к у л и р а н п о л и е т и л е н и о с и г у р я в а и з о л а ц и о н н о т о н и в о м е ж д у к а б е л и т е н а о т д е л н и т е ф а з и и с п р я м о з а з е м е н и т е ч а с т и н а с т ъ л б о в е т е и н о с е щ и т е в ъ ж е т а . Р а з д е л V I I . А р м а т у р а Ч л . 723. (1) О к а ч в а н е т о н а с н о п к а б е л и в ъ р х у с т ъ л б с е и з п ъ л н я в а ч р е з н о с е щ о т о в ъ ж е н а В К Л п о с р е д с т в о м н о с е щ и ( о к а ч в а щ и ) и о п ъ в а т е л н и ( а н к е р н и ) к л е м и . (2) Н о с е щ и т е к л е м и с е и з п ъ л н я в а т с к о н т р о л н о п р и п л ъ з в а н е , п о з в о л я в а щ о п р и п л ъ з в а н е н а и з о л и р а н о т о н о с е щ о в ъ ж е в с л у ч а й н а м е х а н и ч е н у д а р п о к а б е л и т е о т в ъ н ш н и п р и ч и н и т е л и . Ч л . 7 2 4 . ( 1 ) С ъ е д и н е н и я т а , о т к л о н е н и я т а и к р а и щ а т а н а к а б е л и т е с е и з п ъ л н я в а т п о н а ч и н и т е , п о с о ч е н и в г л а в а т р и н а д е с е т а , р а з д е л V I . ( 2 ) Т о к о в о д е щ и т е к а б е л и с е с ъ е д и н я в а т н а о п ъ в а т е л н и с т ъ л б о в е . (3) Д о п у с к а с е п о в р е м е н а е к с п л о а т а ц и я н а В К Л п р и р е м о н т н а п р е к ъ с н а т к а б е л е д н о с ъ е д и н я в а н е в м е ж д у с т ъ л б и е т о , к а т о с ъ е д и н и т е л н а т а м у ф а с е з а к р е п в а к ъ м н о с е щ о т о в ъ ж е . (4) С и л а т а н а с к ъ с в а н е н а с ъ е д и н е н и е т о в с ъ е д и н я в а щ и и о п ъ в а т е л н и к л е м и н а н о с е щ о т о в ъ ж е е н а й - м а л к о 9 0 % о т с и л а т а н а с к ъ с в а н е н а в ъ ж е т о . (5) Е л е к т р и ч е с к о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а с ъ е д и н е н и е н а т о к о в о д е щ и к а б е л и е н е п о - г о л я м о о т с ъ п р о т и в л е н и е т о н а к а б е л с д ъ л ж и н а , р а в н а н а м у ф а т а . Ч л . 7 2 5 . К о е ф и ц и е н т ъ т н а м е х а н и ч н а я к о с т ( о т н о ш е н и е т о н а р а з р у ш а в а щ а т а с и л а к ъ м д е й с т в и т е л н а т а и з ч и с л и т е л н а с и л а ) н а н о с е щ и и о п ъ в а т е л н и к л е м и е н а й - м а л к о : 1 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) з а и з ч и с л и т е л н и я р е ж и м п о ч л . 7 0 8 , а л . 2 - 2 , 5 ; 2 . з а и з ч и с л и т е л н и я р е ж и м п о ч л . 7 0 9 , а л . 1 , т . 3 - 4 , 0 ; 3 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) з а а в а р и й н и я р е ж и м п о ч л . 5 5 4 - 1 , 7 . Р а з д е л V I I I . З а щ и т а о т п р е н а п р е ж е н и я . З а з е м я в а н е Ч л . 7 2 6 . Н а В К Л с е з а з е м я в а т : 1 . м е т а л н и т е с т ъ л б о в е ; 2 . в с и ч к и с т о м а н о б е т о н н и с т ъ л б о в е в н а с е л е н и т е м е с т а ; 3 . н о с е щ о т о в ъ ж е п р и о п ъ в а т е л н и т е и к р а й н и т е с т ъ л б о в е ; 4 . е к р а н и т е н а к а б е л и т е в к а б е л н и т е н а к р а й н и ц и и с ъ е д и н и т е л н и т е м у ф и . Ч л . 7 2 7 . ( 1 ) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) И з п ъ л н е н и е т о н а з а з е м я в а н е т о з а В К Л е с ъ г л а с н о ч л . 6 0 1 , 6 0 2 , 6 0 3 и 6 0 4 . (2) Н а й - г о л я м о т о п р е х о д н о с ъ п р о т и в л е н и е н а з а з е м и т е л и т е н а с т ъ л б о в е т е е п о с о ч е н о в т а б л . 4 1 . Р а з д е л I X .

315. Ч л . 1367. (1) Т р ъ б и т е н а в ъ з д у х о п р о в о д и т е с е с ъ е д и н я в а т ч р е з з а в а р к а , а с а р м а т у р а т а - с ф л а н ц и . (2) Ф л а н ц е в и и л и н и п е л н и с ъ е д и н е н и я с е д о п у с к а т з а т р ъ б и с в ъ т р е ш е н д и а м е т ъ р 6 - 8 mm. Ч л . 1368. В ъ т р е ш н и т е д е т а й л и н а с п и р а т е л н и т е , о б р а т н и т е и п р е д п а з н и т е в е н т и л и с а о т н е р ъ ж д а е м м е т а л . Ч л . 1 3 6 9 . В ъ т р е ш н и т е п о в ъ р х н о с т и н а р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е и л и н е й н и т е в о д о о т д е л и т е л и с е п о к р и в а т с а н т и к о р о з и о н н о п о к р и т и е ( в л а г о - и м а с л о у с т о й ч и в о ) . Ч л . 1 3 7 0 . В ъ н ш н и т е п о в ъ р х н о с т и н а р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е и л и н е й н и т е в о д о о т д е л и т е л и , р а з п о л а г а н и н а о т к р и т о , с е б о я д и с в а т с у с т о й ч и в а с в е т л а б о я . Ч л . 1 3 7 1 . С п и р а т е л н и т е в е н т и л и , ф и л т р и т е , о б р а т н и я т к л а п а н и м а н о м е т ъ р ъ т в о т к л о н е н и е т о к ъ м в ъ з д у х о с т р у й н и я п р е к ъ с в а ч с е р а з п о л а г а т в с п е ц и а л е н р а з п р е д е л и т е л е н ш к а ф ( д о с т а в е н з а е д н о с п р е к ъ с в а ч а ) , з а к о й т о с е о с и г у р я в а е л е к т р и ч е с к о о т о п л е н и е . Р а з д е л I I . М а с л е н о с т о п а н с т в о Ч л . 1 3 7 2 . З а т е х н о л о г и ч н и н у ж д и и о б с л у ж в а н е н а м а с л о н а п ъ л н е н и т е с ъ о р ъ ж е н и я и а п а р а т и в е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и с е и з г р а ж д а т м а с л е н и с т о п а н с т в а . Ч л . 1 3 7 3 . М а с л е н и т е с т о п а н с т в а с е и з г р а ж д а т н а о б о с о б е н а з а ц е л т а т е р и т о р и я в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б и п р и с п а з в а н е н а у с л о в и я т а : 1 . о т д а л е ч е н о с т о т ж и л и щ н и и о б щ е с т в е н и с г р а д и н а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о 1 0 0 m ; 2. р а з п о л а г а н е в п о д в е т р е н а т а с т р а н а с п р я м о н а с е л е н и м е с т а и с ъ с е д н и о б е к т и в ъ в в ъ з м о ж н о н а й - н и с к а т а ч а с т н а т е р е н а . Ч л . 1 3 7 4 . Р е з е р в о а р и т е з а м а с л е н и т е с т о п а н с т в а м о г а т д а с е и з г р а ж д а т п о д з е м н о , п о л у п о д з е м н о и н а д з е м н о . Ч л . 1 3 7 5 . З а п о л з в а н е , о б с л у ж в а н е и п о ж а р о г а с е н е к ъ м м а с л е н и т е с т о п а н с т в а с е и з г р а ж д а т л е с н о д о с т ъ п н и п ъ т н и п о д х о д и . Ч л . 1376. О б е к т о в о м а с л е н о с т о п а н с т в о з а о т д е л н а ц е н т р а л а и л и п о д с т а н ц и я с е и з г р а ж д а , а к о т о в а с е и з и с к в а о т т е х н о л о г и ч н и я п р о е к т .

317. Ч л . 1382. (1) Р е з е р в о а р и т е з а м а с л о с е о б о с о б я в а т в г р у п и з а ч и с т о и о т р а б о т е н о м а с л о и с е п о д р е ж д а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . ( 2 ) Р е з е р в о а р и т е з а с ъ х р а н я в а н е н а м а с л а с а м е т а л н и . (3) Ф у н д а м е н т и т е н а р е з е р в о а р и т е и т о п л о и з о л а ц и я т а и м с е п р о е к т и р а т и и з п ъ л н я в а т о т н е г о р и м и м а т е р и а л и . Ч л . 1 3 8 3 . К о г а т о р е з е р в о а р и т е з а м а с л о с а в г р у п а , т е с е с в ъ р з в а т п о м е ж д у с и с ъ с с т о м а н е н и т р ъ б и с ъ с з а в а р к и и ф л а н ц о в и в р ъ з к и к ъ м а р м а т у р а т а . В с е к и р е з е р в о а р с е и з о л и р а о т к о л е к т о р н и т е т р ъ б и с ъ с с п и р а т е л н а а р м а т у р а . Ч л . 1 3 8 4 . З а р е з е р в о а р и т е з а с ъ х р а н я в а н е н а м а с л о с е п р е д в и ж д а т : 1 . д и х а т е л н и т р ъ б и с о г н е п р е г р а д и т е л и и в ъ з д у х о и з с у ш и т е л и ; 2 . н и в о п о к а з в а щ и у с т р о й с т в а ; 3 . п р и с п о с о б л е н и я з а в з е м а н е н а п р о б а о т м а с л о т о . Ч л . 1385. (1) З а п ъ л н е н е и л и и з п р а з в а н е н а р е з е р в о а р и т е с е п р е д в и ж д а т с т а ц и о н а р н и и л и м о б и л н и п о м п и . (2) Н е с е д о п у с к а п о м п и т е з а о т р а б о т е н о м а с л о д а с е п о л з в а т з а п р е л и в а н е н а с в е ж о м а с л о б е з с п е ц и а л н о т о и м о б р а б о т в а н е . Ч л . 1 3 8 6 . З а о б с л у ж в а н е н а м а с л е н и т е с т о п а н с т в а с е и з п о л з в а т м о б и л н и , с п е ц и а л н о п р и г о д е н и з а ц е л т а ц и с т е р н и . Г л а в а т р и д е с е т а . А К У М У Л А Т О Р Н И У Р Е Д Б И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е , о п р е д е л е н и я Ч л . 1387. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а с т а ц и о н а р н и а к у м у л а т о р н и б а т е р и и о т в и д о в е т е : 1 . а л к а л н и б а т е р и и ; 2 . к и с е л и н н и б а т е р и и ; 3. н е о б с л у ж в а е м и б а т е р и и с ф и к с и р а н е л е к т р о л и т ( а б с о р б и р а н и л и г е л ) и с р е г у л и р а щ в е н т и л и л и р е к о м б и н а т о р . (2) А к у м у л а т о р н и т е б а т е р и и с ъ с с п е ц и а л н о п р е д н а з н а ч е н и е и з а т р а н с п о р т н и с р е д с т в а с е и з б и р а т п о с ъ о т в е т н и т е з а т я х н о р м и . Ч л . 1 3 8 8 . П о м е щ е н и я т а н а а к у м у л а т о р н и т е б а т е р и и , в к о и т о с е п р о в е ж д а з а р я д н а а к у м у л а т о р и ( к и с е л и н н и и л и а л к а л н и ) , д а о т г о в а р я т н а и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . Р а з д е л I I .

414. Ч л . 1943. К л ю ч о в е т е н а п р е н о с и м и е л е к т р о к о н с у м а т о р и с е р а з п о л а г а т н а к о н с у м а т о р и т е . Д о п у с к а с е м о н т и р а н е н а к л ю ч о в е н а з а х р а н в а щ и т е п р о в о д н и ц и с ъ с с п е ц и а л н а к о н с т р у к ц и я . Ч л . 1 9 4 4 . В д в у п р о в о д н и л и н и и н а ч е т и р и п р о в о д н и м р е ж и с ъ с з а з е м е н а н е у т р а л а е д н о п о л ю с н и т е к л ю ч о в е с е м о н т и р а т в ъ в в е р и г а т а н а ф а з о в и я п р о в о д н и к . Ч л . 1 9 4 5 . В п о м е щ е н и я с п о в и ш е н а о п а с н о с т и в о с о б е н о о п а с н и п о м е щ е н и я п р и н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 4 2 V , с е и з п о л з в а т д в у п о л ю с н и к л ю ч о в е . Г л а в а ч е т и р и д е с е т и в т о р а . Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И У Р Е Д Б И З А О Т К Р И Т И Р У Д Н И Ц И Р а з д е л I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1946. Е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и з а о т к р и т и р у д н и ц и с е у с т р о й в а т п о и з и с к в а н и я т а н а с ъ о т в е т н и т е г л а в и о т н а р е д б а т а , с и з к л ю ч е н и е н а и з м е н е н и я т а в т а з и г л а в а . Ч л . 1 9 4 7 . К ъ м е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и н а о т к р и т и т е р у д н и ц и с е о т н а с я т з а х р а н в а щ и т е п о д с т а н ц и и , в ъ з д у ш н и т е и к а б е л н и т е л и н и и з а е л е к т р о с н а б д я в а н е и п р и с ъ е д и н е н и т е к ъ м т я х е л е к т р и ф и ц и р а н и м а ш и н и з а о т к р и в а н е , д о б и в и т р а н с п о р т и р а н е н а з е м н а м а с а и п о л е з н и и з к о п а е м и . Р а з д е л I I . Е л е к т р о с н а б д я в а н е Ч л . 1948. З а е л е к т р о с н а б д я в а н е н а п о т р е б и т е л и т е н а т е р и т о р и я т а н а о т к р и т и т е р у д н и ц и с е и з п о л з в а т е л е к т р и ч е с к и м р е ж и з а с р е д н о н а п р е ж е н и е с и з о л и р а н а и л и з а з е м е н а п р е з д ъ г о г а с и т е л е н р е а к т о р / а к т и в н о с ъ п р о т и в л е н и е н е у т р а л а . Ч л . 1 9 4 9 . ( 1 ) П о т р е б и т е л и т е в о т к р и т и т е р у д н и ц и с е о т н а с я т к ъ м I I I к а т е г о р и я п о о с и г у р е н о с т н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о . (2) З а х р а н в а щ и т е п о д с т а н ц и и н а т е р и т о р и я т а и з в ъ н р у д н и к а с е о т н а с я т к ъ м II к а т е г о р и я п о о с и г у р е н о с т н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о . Ч л . 1950. Т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о д с т а н ц и и , и з п о л з в а н и в о т к р и т и т е р у д н и ц и , м о г а т д а с е с ъ с т о я т о т к о м п л е к т н и б л о к о в е , д о п у с к а щ и м н о г о к р а т е н м о н т а ж и д е м о н т а ж . Ч л . 1951. Т е р и т о р и я т а н а т р а н с ф о р м а т о р н а т а п о д с т а н ц и я с е о г р а ж д а с м р е ж а с в и с о ч и н а 2,0 m.

32. О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 2 6 . С р е д с т в а т а з а и з м е р в а н е т о н а е л е к т р и ч е с к и в е л и ч и н и с е и з б и р а т п о : 1 . к л а с н а т о ч н о с т н а а п а р а т и т е - н е п о - н и с ъ к о т 2 , 5 ; 2. к л а с н а т о ч н о с т н а ш у н т о в е з а и з м е р в а н и я , д о б а в ъ ч н и р е з и с т о р и , и з м е р в а т е л н и т е т р а н с ф о р м а т о р и и п р е о б р а з о в а т е л и - н е п о - н и с ъ к о т п о с о ч е н и я в т а б л . 1 8 ; 3. о б х в а т н а а п а р а т и т е - и з б р а н с о т ч и т а н е н а н а й - г о л е м и т е п р о д ъ л ж и т е л н и о т к л о н е н и я н а и з м е р в а н и т е в е л и ч и н и о т н о м и н а л н и т е и м с т о й н о с т и . Т а б л и ц а 1 8 К л а с н а т о ч н о с т н а с р е д с т в а т а з а е л е к т р и ч е с к и и з м е р в а н и я А п а р а т и Ш у н т о в е И з м е р в а - П р е о б - и д о б а в а ч н и т е л н и р а з о в а т е л и р е з и с т о р и т р а н с ф о р м а - т о р и 1,0 0,5 0,5 (0,2) (1) 0,5 (0,2) (1) 1,5 0,5 0,5 (1,0) (2) 0,5 (1,0) (2) 2,5 0,5 1,0 1,0 З а б е л е ж к и : 1 . К л а с 0 , 2 с е и з и с к в а з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а е л е к т р о м е р и и а п а р а т и з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е в с л у ч а и т е , п о с о ч е н и в т а б л . 1 7 . 2 . Д о п у с к а с е к л а с 1 . Ч л . 127. С р е д с т в а т а з а и з м е р в а н е к а т о п р а в и л о с е р а з п о л а г а т в п у н к т о в е т е з а у п р а в л е н и е ( к о м а н д н и т е з а л и ) . Ч л . 1 2 8 . ( 1 ) И з м е р в а н и я т а в ъ в в е р и г и т е н а В Л с н а п р е ж е н и е 4 0 0 k V и п о - в и с о к о , г е н е р а т о р и и т р а н с ф о р м а т о р и с е и з в ъ р ш в а т н е п р е к ъ с н а т о . (2) Д о п у с к а с е в ъ в В Е Ц п е р и о д и ч н и и з м е р в а н и я в ъ в в е р и г и т е н а г е н е р а т о р и т е и т р а н с ф о р м а т о р и т е ч р е з с р е д с т в а т а з а ц е н т р а л и з и р а н к о н т р о л . (3) Д о п у с к а с е в Р У и з м е р в а н и я ч р е з о б щ к о м п л е к т п о к а з в а щ и а п а р а т и - и з б и р а т е л н о , б е з п о с о ч е н и т е в а л . 1 . Ч л . 1 2 9 . Д о п у с к а с е п р и н а л и ч и е н а р е г и с т р и р а щ и а п а р а т и в о п е р а т и в н и я к о н т у р н а к о м а н д н и т е з а л и д а н е с е п р е д в и ж д а т п о к а з в а щ и а п а р а т и з а н е п р е к ъ с н а т о и з м е р в а н е н а с ъ щ и т е в е л и ч и н и . Р а з д е л I I I . И з м е р в а н е н а т о к Ч л . 130. П р о м е н л и в т о к с е и з м е р в а в ъ в в с и ч к и в е р и г и , к ъ д е т о е н е о б х о д и м к о н т р о л н а т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с и л и н а п а р а м е т р и т е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а .

18. Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а н е и з о л и р а н и с т о м а н е н и п р о в о д н и ц и Т и п н а п р о в о д н и к а Е д н о ж и л е н М н о г о ж и л е н С е ч е н и е , к в . м м 3 4 5 25 35 50 70 95 Т о к , А 23 30 35 60 75 90 125 135 Т а б л и ц а 1 4 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а ч е т и р и л е н т о в и ш и н и с " к в а д р а т н о " р а з п о л о ж е н и е Р а з м е р и , m m Н а п р е ч н о Т о к , А , з а с е ч е н и е ш и н н и я н а ч е т и р и - п а к е т л е н т о в а h b h1 H ш и н а , к в . м м м е д а л у м и н и й 80 8 140 157 2560 5750 4550 80 10 144 160 3200 6400 5100 100 8 160 185 3200 7000 5550 100 10 164 188 4000 7700 6200 120 10 184 216 4800 9050 7300 Т а б л и ц а 1 5 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а ш и н и с н а п р е ч н о с е ч е н и е т и п " к у т и я " Р а з м е р и , m m Н а п р е ч н о Т о к , А , з а с е ч е н и е д в е т е н а е д н а ш и н и a b c r ш и н а , к в . м м м е д а л у м и н и й 75 35 4 6 520 2730 - 75 35 5,5 6 695 3250 2670 100 45 4,5 8 775 3620 2820 100 45 6 8 1010 4300 3500 125 55 6,5 10 1370 5500 4640 150 65 7 10 1785 7000 5650 175 80 8 12 2440 8550 6430 200 90 10 14 3435 9900 7550 200 90 12 16 4040 10500 8830 225 105 12,5 16 4880 12500 10300 250 115 12,5 16 5450 - 10800

153. с е ч е н и е н а п р о в о д н и ц и т е н а д 120 mm 2 с е д о п у с к а у п о т р е б а т а н а н о с е щ и с т ъ л б о в е , н о с л е д в а щ и т е с т ъ л б о в е с а о т о п ъ в а т е л е н т и п . (2) П р и В Л з а д в е т р о й к и п р о в о д н и ц и с е и з п о л з в а т с т ъ л б о в е , о р а з м е р е н и п р и а в а р и е н р е ж и м н а д в а с к ъ с а н и п р о в о д н и к а с ъ г л а с н о р а з д е л I Х . (3) П р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а с е з а к р е п в а т н а н о с е щ и т е с т ъ л б о в е с г л у х и к л е м и . Ч л . 6 2 8 . ( 1 ) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) М и н и м а л н о т о с е ч е н и е н а п р о в о д н и ц и т е в м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е т о е с ъ г л а с н о ч л . 5 6 0 . (2) С ъ е д и н я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а в м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е н е с е д о п у с к а . П о и з к л ю ч е н и е с е д о п у с к а п о е д н о с ъ е д и н е н и е н а в с е к и п р о в о д н и к , а к о п р о в о д н и ц и т е с а с ъ с с е ч е н и е н а д 2 4 0 m m 2 . Ч л . 629. (1) Н а й - м а л к о т о р а з с т о я н и е , о т н а й - н и с к и т е п р о в о д н и ц и н а В Л д о п о в ъ р х н о с т т а н а в о д а т а , е п о с о ч е н о в т а б л . 4 6 . (2) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Н и в о т о н а в о д а т а и л е д а с е п р и е м а т с ъ г л а с н о ч л . 535, а л . 3 . ( 3 ) Н а г р я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е о т е л е к т р и ч е с к и я т о к н е с е в з е м а п о д в н и м а н и е . Т а б л и ц а 4 6 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л д о п о в ъ р х н о с т т а н а в о д а т а Н а и м е н о в а н и е Н а й - м а л к о р а з с т о я н и е , m , п р и н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а В Л , k V д о 1 1 0 220 400 750 1 . д о н и в о т о н а н а й - в и с о к и т е в о д и н а п л а - в а т е л н и р е к и , к а н а - л и и д р . п р и м а к с и - м а л е н п р о в е с ; 6,0 7,0 8,0 10,0 2 . д о н и в о т о н а н а й - в и с о к и т е в о д и н а н е - п л а в а т е л н и р е к и и д р . п р и т е м п е р а т у р а 1 5 ° С ; 3,0 4,0 5,0 10,0 3 . д о н и в о т о н а л е д а н а н е п л а в а т е л н и р е - к и , к а н а л и и д р . п р и з а л е д е н и п р о в о д н и ц и и т е м п е р а т у р а - 5 ° С ; 6,0 7,0 8,0 2,0 4 . д о г а б а р и т а н а п л а в а т е л н и с ъ д о в е п р и н а й - в и с о к о т о н и в о н а в о д а т а п р и м а к с и м а л е н п р о в е с 2,0 3,0 4,0 5,5

371. (2) Д о п у с к а с е в п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я с н о р м а л н а с р е д а з а е д и н о т р а б о т н и т е п р о в о д н и ц и н а м р е ж и т е с н а п р е ж е н и е д о 4 2 V д а с е и з п о л з в а т с т о м а н е н и т е т р ъ б и и в ъ ж е т а н а о т к р и т и и н с т а л а ц и и , м е т а л н и к о р п у с и н а о т к р и т и т о к о п р о в о д и , м е т а л н и к о н с т р у к ц и и н а с г р а д а т а ( ф е р м и , к о л о н и , п о д к р а н о в и п ъ т и щ а и д р . ) п р и о с и г у р е н а н е п р е к ъ с н а т о с т и д о с т а т ъ ч н а п р о в о д и м о с т н а т о к о п р о в о д и м и т е ч а с т и , к а к т о и д о б р а в и д и м о с т и н а д е ж д н и з а в а р к и н а с ъ е д и н е н и я т а . (3) Н е с е д о п у с к а и з п о л з в а н е н а к о н с т р у к ц и и т е п о а л . 2 в к а ч е с т в о т о и м н а р а б о т е н п р о в о д н и к , а к о т е з и к о н с т р у к ц и и с а в н е п о с р е д с т в е н а б л и з о с т д о г о р и м и ч а с т и о т с г р а д а т а . Ч л . 1 6 8 4 . И з и с к в а н и я т а п о у с л о в и я т а з а п о ж а р н а б е з о п а с н о с т п р и п о л а г а н е т о н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и , т р ъ б и и к о ж у с и с п р о в о д н и ц и и к а б е л и в т я х с а п о с о ч е н и в т а б л . 7 1 . Т а б л и ц а 7 1 Е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и и н а ч и н и з а п о л а г а н е н а к а б е л и и п р о в о д н и ц и с о г л е д п о ж а р н а б е з о п а с н о с т В и д н а е л е к т р и ч е с к а т а и н с т а л а ц и я П р о в о д н и ц и и и н а ч и н н а п о л а г а н е в ъ р х у к а б е л и п о в ъ р х н о с т и и к о н с т р у к ц и и О т г о р и м и О т н е г о р и м и и л и м а т е р и а л и т р у д н о г о р и м и м а т е р и а л и О т к р и т и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и Н а р о л к и , с к о б и , Н е п о с р е д с т в е н о Н е з а щ и т е н и п р о - и з о л а т о р и и л и с в ъ р х у п о в ъ р х н о - в о д н и ц и , з а щ и т е - п о д л о ж к а о т н е г о - с т и т е и к о н с т р у к - н и п р о в о д н и ц и и р и м и м а т е р и а л и ( 1 ) ц и и т е к а б е л и в о б в и в к и о т г о р и м и м а т е - р и а л и Н е п о с р е д с т в е н н о Н е п о с р е д с т в е н о З а щ и т е н и п р о в о д - в ъ р х у п о в ъ р х н о с т и - в ъ р х у п о в ъ р х н о - н и ц и и к а б е л и в т е и к о н с т р у к ц и и т е с т и т е и к о н с т р у к - о б в и в к и о т н е г о - ц и и т е р и м и и л и т р у д н о - г о р и м и м а т е р и а л и В т р ъ б и и к о ж у с и В т р ъ б и и к о ж у - Н е з а щ и т е н и и з а - о т н е г о р и м и м а т е - с и о т т р у д н о г о - щ и т е н и п р о в о д н и - р и а л и р и м и и н е г о р и - ц и и к а б е л и в о б - м и м а т е р и а л и в и в к и о т г о р и м и и л и т р у д н о г о р и м и м а т е р и а л и С к р и т и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и С п о д л о ж к а о т н е - Н е п о с р е д с т в е н о Н е з а щ и т е н и п р о - г о р и м и м а т е р и а л и ( 1 ) в ъ р х у п о в ъ р х н о с - в о д н и ц и и к а б е л и и п о с л е д в а щ о п о л а - т и т е и к о н с т р у к - в о б в и в к и о т т р у д - г а н е н а м а з и л к а ц и и т е н о г о р и м и м а т е - и л и з а щ и т а о т в с и ч - р и а л и к и с т р а н и ч р е з п л ъ - т е н с л о й о т д р у г и н е г о р и м и м а т е р и а л и С п о д л о ж к а о т н е - Н е п о с р е д с т в е н о З а щ и т е н и п р о в о д - г о р и м и м а т е р и а л и ( 1 ) в ъ р х у п о в ъ р х н о с - н и ц и и к а б е л и в т и т е и к о н с т р у к - о б в и в к и о т т р у д -

401. П о л а г а н е н а к а б е л и и п р о в о д н и ц и Ч л . 1850. С и л о в и т е м р е ж и в з о н а т а н а с ц е н а т а ( е с т р а д а т а , м а н е ж а ) с е з а щ и т а в а т с р е щ у п р е т о в а р в а н е с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а п о г л а в а д е в е т н а д е с е т а . Ч л . 1 8 5 1 . В с и ч к и к а б е л и и п р о в о д н и ц и с е и з б и р а т с м е д н и ж и л а . Ч л . 1 8 5 2 . В з р и т е л н и т е з а л и , ф о а й е т а т а , б ю ф е т и т е и д р у г и т е п о м е щ е н и я з а з р и т е л и е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с е п р е д в и ж д а т с к р и т и , с м е н я е м и . Ч л . 1853. К а б е л и т е и п р о в о д н и ц и т е с е п о л а г а т в с т о м а н е н и т р ъ б и в з о н а т а н а с ц е н а т а ( е с т р а д а т а , м а н е ж а ) и в з р и т е л н и т е з а л и н е з а в и с и м о о т б р о я н а м е с т а т а . Ч л . 1 8 5 4 . З а л и н и и т е н а п о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е с е д о п у с к а п о л а г а н е в е д н а с т о м а н е н а т р ъ б а д о 2 4 п р о в о д н и к а п р и у с л о в и е , ч е т е м п е р а т у р а т а н я м а д а п р е в и ш а в а н о р м и р а н а т а д о п у с т и м а т е м п е р а т у р а з а и з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и ц и т е . Ч л . 1855. Л и н и и т е , з а х р а н в а щ и о с в е т и т е л н и т е п р и б о р и н а п о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е , р а з п о л а г а н и н а п о д в и ж н и к о н с т р у к ц и и , с е и з п ъ л н я в а т с г ъ в к а в и к а б е л и . Ч л . 1 8 5 6 . Е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и , к о и т о з а х р а н в а т п р е н о с и м и и п о д в и ж н и п о т р е б и т е л и и п р и е м н и ц и , р а з п о л о ж е н и н а в и б р о и з о л и р а щ а о с н о в а , с е и з п ъ л н я в а т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а п о г л а в а т р и д е с е т и о с м а . Ч л . 1 8 5 7 . П р е х о д ъ т о т н е п о д в и ж н и к ъ м п о д в и ж н и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и е ч р е з е л е к т р и ч е с к и с ъ е д и н и т е л и и л и к о н т а к т н и к у т и и , р а з п о л о ж е н и н а д о с т ъ п н и з а о б с л у ж в а н е м е с т а . Р а з д е л V I . З а щ и т н и м е р к и з а б е з о п а с н о с т Ч л . 1858. З а з е м я в а н е т о и з а щ и т н и т е м е р к и з а б е з о п а с н о с т н а е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я с е и з п ъ л н я в а т с ъ г л а с н о г л а в а с е д м а и д о п ъ л н и т е л н и т е и з и с к в а н и я п о т о з и р а з д е л . Ч л . 1 8 5 9 . ( 1 ) П о д в и ж н и т е м е т а л н и к о н с т р у к ц и и н а с ц е н а т а ( е с т р а д а т а , м а н е ж а ) , п р е д н а з н а ч е н и з а м о н т а ж н а о с в е т и т е л н и и т е х н о л о г и ч н и п о т р е б и т е л и ( с о ф и т н и ф е р м и , п о р т а л н и к у л и с и и т . н . ) , с е в к л ю ч в а т к ъ м з а щ и т н о т о з а з е м я в а н е ч р е з о т д е л н и г ъ в к а в и м е д н и в р ъ з к и и л и к а б е л н и ж и л а , к о и т о н е с е о б е д и н я в а т с н е у т р а л н и я п р о в о д н и к . (2) Д о п у с к а с е с в ъ р з в а н е т о н а в ъ р т я щ и т е с е ч а с т и н а с ц е н а т а и а п а р а т у р а т а в ъ р х у н е я ч р е з п р ъ с т е н о в и д е н к о н т а к т с д в о й н о т о к о о т н е м а н е .

13. Т а б л и ц а 4 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а к а б е л и с а л у м и н и е в и ж и л а с к а у ч у к о в а и л и п л а с т м а с о в а и з о л а ц и я в о л о в н а , Р V С и л и к а у ч у к о в а о б в и в к а , б р о н и р а н и и н е б р о н и р а н и С е ч е н и е н а Т о к * , А , з а п р о в о д н и ц и и к а б е л и т о к о в о д е щ и т е е д н о ж и л н и д в у ж и л н и т р и ж и л н и ж и л а , к в . м м п р и п о л а г а н е в ъ в в ъ в в в ъ в в в ъ з д у х в ъ з д у х з е м я в ъ з д у х з е м я 2,5 23 21 34 19 29 4 31 29 42 27 38 6 38 38 55 32 46 10 60 55 80 42 70 16 75 70 105 60 90 25 105 90 135 75 115 35 130 105 160 90 140 50 165 135 205 110 175 70 210 165 245 140 210 95 250 200 295 170 255 120 295 230 340 200 295 150 340 270 390 235 335 185 390 310 440 270 385 240 465 - - - - З а б е л е ж к а . Д о п у с т и м и т е п р о д ъ л ж и т е л н и т о к о в е з а ч е т и р и ж и л н и к а б е л и с п л а с т м а с о в а и з о л а ц и я з а н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V с е и з б и р а т к а т о з а т р и ж и л н и к а б е л и , у м н о ж е н и с к о е ф и ц и е н т 0 , 9 2 . Т а б л и ц а 5 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а п р е н о с и м и ш л а н г о в и к а б е л и ( ш н у р о в е ) - л е к , с р е д е н и т е ж ъ к т и п , р у д н и ч н и и п р о ж е к т о р н и к а б е л и и д р у г и п р е н о с н и п р о в о д н и ц и с м е д н и ж и л а С е ч е н и е н а Т о к * , А , з а ш н у р о в е , к а б е л и и т о к о в о д е щ и т е п р о в о д н и ц и ж и л а , к в . м м е д н о ж и л н и д в у ж и л н и т р и ж и л н и 0,5 - 12 - 0,75 - 16 14 1,0 - 18 16 1,5 - 23 20 2,5 40 33 28 4 50 43 36 6 65 55 45 10 90 75 60 16 120 95 80 25 160 125 105 35 190 150 130 50 235 185 160 70 290 235 200 * С т о й н о с т и т е с е о т н а с я т з а ш н у р о в е , к а б е л и и п р о в о д н и ц и с ъ с и л и б е з н е у т р а л н о ж и л о

72. Т е а т р и и к о н ц е р т н и з а л и k W / м я с т о 0,3-0,6 А д м и н и с т р а т и в н и с г р а д и k W / р а б о т н о 0,5-1,5 м я с т о Х о т е л и k W / л е г л о 0,5-1,5 Р е с т о р а н т и k W / м я с т о 0,6-1,0 С л а д к а р н и ц и и б а р о в е k W / м я с т о 0,3-0,5 М а г а з и н и з а х р а н и т е л - k W / m 2 т ъ р г о в - 0,2-0,4 н и с т о к и с к а п л о щ М а г а з и н и з а п р о м и ш - k W / m 2 т ъ р г о в - 0,1-0,3 л е н и с т о к и с к а п л о щ Р а з д е л I V . О б щ и з ч и с л и т е л е н т о в а р з а б и т о в и и о б щ е с т в е н и п о т р е б и т е л и Ч л . 246. (1) О б щ и я т м а к с и м а л е н т о в а р з а б и т о в и и о б щ е с т в е н и п о т р е б и т е л и с е о п р е д е л я о т г о д и ш н а т а к о н с у м а ц и я н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я и г о д и ш н а т а ч а с о в а и з п о л з в а е м о с т н а м а к с и м а л н и я т о в а р , к о я т о и м а с т о й н о с т : 1 . з а т р а ф о п о с т о в е , з а х р а н в а щ и п р е д и м н о б и т о в и т о в а р и : а ) г р а д с к и т о п л о ф и ц и р а н и и н е т о п л о ф и ц и р а н и ж и л и щ а - о т 1 8 0 0 д о 2 2 0 0 ч а с а ; б ) с е л с к и р а й о н и - о т 2 6 0 0 д о 3 2 0 0 ч а с а ; 2 . з а и з в о д и С р Н , з а х р а н в а щ и п р е д и м н о г р а д с к и б и т о в и т о в а р и - о т 2 0 0 0 д о 2 4 0 0 ч а с а ; 3 . з а т р а ф о п о с т о в е и и з в о д и С р Н , з а х р а н в а щ и с м е с е н и т о в а р и - о т 2 5 0 0 д о 3 5 0 0 ч а с а . (2) П о - м а л к и т е с т о й н о с т и н а г о д и ш н а т а и з п о л з в а е м о с т н а м а к с и м а л н и я т о в а р с е о т н а с я т з а п о т р е б и т е л и с е д н о р о д е н р е ж и м н а р а б о т а . Ч л . 2 4 7 . ( 1 ) М а к с и м а л н и я т т о в а р н а з а х р а н в а щ и т е з в е н а о т е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а в ж и л и щ н и т е р а й о н и ( т р а ф о п о с т , и з в о д С р Н , п о д с т а н ц и я ) с е о п р е д е л я о т п р о и з в е д е н и е т о н а к о е ф и ц и е н т а н а е д н о в р е м е н н о с т и с у м а т а о т м а к с и м а л н и т е т о в а р и н а з а х р а н в а н и т е е л е м е н т и ( л и н и и Н Н , т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е , и з в о д и С р Н ) . ( 2 ) К о е ф и ц и е н т ъ т н а е д н о в р е м е н н о с т з а з а х р а н в а н и т е е л е м е н т и и м а с т о й н о с т и : 1 . и з х о д я щ и л и н и и Н Н о т т р а н с ф о р м а т о р н и я п о с т - о т 0 , 9 д о 0 , 9 8 ; 2 . т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е к ъ м м р е ж а т а з а С р Н - о т 0 , 9 д о 0 , 9 5 ; 3 . и з в о д и С р Н к ъ м п о д с т а н ц и я т а - о т 0 , 9 д о 0 , 9 5 ; 4 . с у м а р н и я т о в а р н а п о д с т а н ц и и т е к ъ м о б щ и я в р ъ х - о т 0 , 9 6 д о 0 , 9 8 . (3) П о - в и с о к и т е с т о й н о с т и н а к о е ф и ц и е н т а н а е д н о в р е м е н н о с т с е о т н а с я т з а с л у ч а и , к о г а т о п р е о б л а д а в а щ и я т т о в а р е о т п о т р е б и т е л и с е д н о р о д е н р е ж и м н а р а б о т а . Р а з д е л V . П р о м и ш л е н и п о т р е б и т е л и Ч л . 248. З а о п р е д е л я н е т о н а и з ч и с л и т е л н и т е т о в а р и н а п р о м и ш л е н и п о т р е б и т е л и о с в е н к о е ф и ц и е н т и т е п о ч л . 2 4 2 д о п ъ л н и т е л н о с е и з п о л з в а т и к о е ф и ц и е н т и т е : 1. к о е ф и ц и е н т н а н а т о в а р в а н е - о т н о ш е н и е т о н а с р е д н и я а к т и в е н т о в а р з а в р е м е т о н а р а б о т а ( в к л ю ч в а н е ) к ъ м н о м и н а л н а т а м о щ н о с т ; 2. к о е ф и ц и е н т н а м а к с и м у м а н а а к т и в н а т а м о щ н о с т - о т н о ш е н и е т о н а м а к с и м а л н и я а к т и в е н т о в а р к ъ м с р е д н и я т о в а р ; 3. к о е ф и ц и е н т н а т ъ р с е н е н а а к т и в н а т а м о щ н о с т - о т н о ш е н и е т о н а м а к с и м а л н и я а к т и в е н

249. 1. з а с и с т е м н о т о п р о г р а м н о о с и г у р я в а н е - в ъ в е ж д а н е н а п о с л е д н и т е в е р с и и н а л и ц е н з и р а н и п р о г р а м н и п р о д у к т и ; 2. з а п о т р е б и т е л с к о т о п р о г р а м н о о с и г у р я в а н е - в ъ з м о ж н о с т и з а р е а л и з и р а н е н а с п е ц и ф и ч н и т е ф у н к ц и и н а с и с т е м а т а п о с ъ б и р а н е , а р х и в и р а н е , в и з у а л и з и р а н е и т е с т в а н е н а и н ф о р м а ц и я т а . Р а з д е л I I . Т е л е к о м у н и к а ц и и Ч л . 1054. ( 1 ) Т е л е к о м у н и к а ц и о н н и т е с р е д с т в а з а д и с п е ч е р с к о у п р а в л е н и е с е и з г р а ж д а т к а т о м р е ж а ч р е з : 1 . в и с о к о ч е с т о т н и ( В Ч ) к а н а л и п о е л е к т р о п р о в о д и ; 2 . у л т р а к ъ с о в ъ л н о в и ( У К В ) р а д и о в р ъ з к и ; 3 . р а д и о р е л е й н и л и н и и ( Р Р Л ) ; 4 . о п т и ч н и к а б е л и и т е л е к о м у н и к а ц и о н н а а п а р а т у р а ; 5 . с а т е л и т н и р а д и о т е л е ф о н и ; 6 . т е л е к о м у н и к а ц и о н н и м е д н и к а б е л и ; 7 . т е л е г р а ф н и к а н а л и ; 8 . т е л е ф о н н и а в т о м а т и к и ; 9 . б е з ж и ч н и а н а л о г о в и и ц и ф р о в и с и с т е м и ; 1 0 . т е л е ф о н н и а п а р а т и . (2) Ч р е з т е л е к о м у н и к а ц и о н н а т а м р е ж а с е п р е д а в а г о в о р , о б р а з , д а н н и , с и г н а л и з а т е л е у п р а в л е н и е и т е л е р е г у л и р а н е , у с к о р е н и е н а р е л е й н и з а щ и т и ( Р З ) и п р о т и в о а в а р и й н и а в т о м а т и к и ( П А А ) . (3) З а т е л е г р а ф н и к а н а л и з а т е л е м е х а н и к а ( Т М ) , у с к о р е н и я н а Р З и П А А с е и з п о л з в а т т е л е ф о н н и к а н а л и с в т о р и ч н о у п л ъ т н я в а н е . (4) Т е л е ф о н н и т е к а н а л и з а н у ж д и т е н а Т М , Р З и П А А з а д ъ л ж и т е л н о с е в к л ю ч в а т и к ъ м а в т о м а т и ч н а т а т е л е ф о н н а м р е ж а н а с ъ о т в е т н о т о н и в о н а д и с п е ч е р с к о у п р а в л е н и е , к а т о с е п р е д в и ж д а т н е о б х о д и м и т е с ъ о р ъ ж е н и я и б л о к о в е . Ч л . 1055. (1) Е л е к т р о п р о в о д н и т е л и н и и , к о и т о с е и з п о л з в а т з а В Ч к а н а л и , с е п р о е к т и р а т и и з г р а ж д а т с в и с о к о ч е с т о т н и о б р а б о т к и п о с х е м а ф а з а - ф а з а и л и ф а з а - з е м я . (2) Ч е с т о т и т е н а п р е д а в а н е и п р и е м а н е н а В Ч к а н а л и с е о п р е д е л я т о т о п е р а т о р а н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а в р а з р е ш е н и я з а о т р а с ъ л " Е н е р г е т и к а " ч е с т о т е н д и а п а з о н . Ч л . 1 0 5 6 . Ч е с т о т н и я т д и а п а з о н з а р а б о т а н а У К В р а д и о в р ъ з к и и Р Р Л с е о п р е д е л я с л и ц е н з о т К о м и с и я т а з а р е г у л и р а н е н а с ъ о б щ е н и я т а . Ч л . 1 0 5 7 . ( 1 ) О п т и ч н а т а в р ъ з к а с е и з г р а ж д а ч р е з : 1 . о п т и ч е н к а б е л , в г р а д е н в м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е н а е л е к т р о п р о в о д и ; 2 . д и е л е к т р и ч н и с а м о н о с е щ и о п т и ч н и к а б е л и ; 3 . п о д з е м н и о п т и ч н и к а б е л и . (2) В с и ч к и о п т и ч н и в р ъ з к и в о б е к т и т е с е о с ъ щ е с т в я в а т п о с р е д с т в о м о п т и ч е н р а з п р е д е л и т е л е н ш к а ф .

24. Ч л . 8 2 . П р е к ъ с в а ч и т е с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V с е и з б и р а т п о : 1. с п о с о б н о с т н а и з к л ю ч в а н е , к а т о с е о т ч и т а с т о й н о с т т а н а в ъ з с т а н о в я в а щ о т о с е н а п р е ж е н и е ; 2. с п о с о б н о с т н а в к л ю ч в а н е ; п р е к ъ с в а ч и т е н а г е н е р а т о р и т е н а с т р а н а г е н е р а т о р н о н а п р е ж е н и е с е п р о в е р я в а т с а м о п р и н е с и н х р о н н о в к л ю ч в а н е в п р о т и в о ф а з а . Ч л . 83. П р е д п а з и т е л и т е с е и з б и р а т п о и з к л ю ч в а т е л н а с п о с о б н о с т . З а и з ч и с л и т е л е н т о к с е п р и е м а е ф е к т и в н а т а с т о й н о с т н а п е р и о д и ч н а т а с ъ с т а в я щ а н а н а ч а л н и я т о к н а к . с . б е з о т ч и т а н е т о к о о г р а н и ч а в а щ о т о д е й с т в и е н а п р е д п а з и т е л и т е . Ч л . 8 4 . П р е к ъ с в а ч и т е з а в к л ю ч в а н е п о д т о в а р и к ъ с о с ъ е д и н и т е л и т е с е и з б и р а т п о м а к с и м а л н о д о п у с т и м и я т о к , к о й т о п р о т и ч а п р и в к л ю ч в а н е н а к . с . Ч л . 85. (1) Р а з е д и н и т е л и т е и о т д е л и т е л и т е н е с е п р о в е р я в а т п о к о м у т а ц и о н н а с п о с о б н о с т п р и к . с . К о г а т о р а з е д и н и т е л и т е и о т д е л и т е л и т е с е и з п о л з в а т з а и з к л ю ч в а н е - в к л ю ч в а н е н а н е н а т о в а р е н и л и н и и , н е н а т о в а р е н и т р а н с ф о р м а т о р и и л и и з р а в н и т е л н и т о к о в е н а п а р а л е л н и в е р и г и , т е с е п р о в е р я в а т в р е ж и м в к л ю ч в а н е - и з к л ю ч в а н е . ( 2 ) М о щ н о с т н и т е р а з е д и н и т е л и с е п р о в е р я в а т п о т о к н а и з к л ю ч в а н е п о д т о в а р . Г л а в а п е т а . И З М Е Р В А Н Е Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К А Е Н Е Р Г И Я Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 86. И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а и з м е р в а н е т о н а а к т и в н а т а и р е а к т и в н а т а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я и к ъ м с р е д с т в а т а / с и с т е м и т е з а и з м е р в а н е , и з б о р а и м е с т а т а н а п о с т а в я н е т о и м . Ч л . 8 7 . С р е д с т в а т а / с и с т е м и т е з а и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я с е и з б и р а т к а т о с р е д с т в а з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е и с р е д с т в а з а т е х н и ч е с к о ( к о н т р о л н о ) и з м е р в а н е . Ч л . 88. Т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я - и з м е р в а н е , п о к о е т о с е и з в ъ р ш в а т ъ р г о в с к а с д е л к а . Ч л . 8 9 . Т е х н и ч е с к о ( к о н т р о л н о ) и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я - и з м е р в а н е з а в ъ т р е ш е н к о н т р о л и и з г о т в я н е н а б а л а н с и н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я н а т е р и т о р и я т а н а е д и н о б е к т . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я

55. к о г а т о т о в а у с л о в и е н е м о ж е д а с е с п а з и с е п о с т а в я т д о п ъ л н и т е л н и п р е г р а д и с ъ с с т е п е н н а з а щ и т а н а й - м а л к о I Р 2 Х , о т с т р а н я в а н е т о н а к о и т о с ъ щ о е в ъ з м о ж н о с а м о с п о м о щ т а н а с п е ц и а л е н к л ю ч и л и и н с т р у м е н т . Ч л . 1 9 5 . ( 1 ) О г р а ж д е н и я т а с а п р е д н а з н а ч е н и з а з а щ и т а с р е щ у д и р е к т е н д о п и р д о т о к о в о д е щ и ч а с т и с н а п р е ж е н и я д о 1 0 0 0 V и л и з а з а щ и т а с р е щ у п р и б л и ж а в а н е н а о п а с н о р а з с т о я н и е д о т о к о в о д е щ и ч а с т и с н а п р е ж е н и е н а д 1000 V, н о н е в ъ з п р е п я т с т в а т п р е д н а м е р е н о д о п и р а н е и л и п р и б л и ж а в а н е п р и з а о б и к а л я н е н а о г р а ж д е н и е т о . (2) З а о т с т р а н я в а н е н а о г р а ж д е н и я т а н е с е и з и с к в а и з п о л з в а н е н а к л ю ч и л и и н с т р у м е н т , н о т е с е з а к р е п в а т т а к а , ч е е и з б е г н а т о с л у ч а й н о т о и м с в а л я н е . ( 3 ) О г р а ж д е н и я т а с а о т е л е к т р о и з о л а ц и о н е н м а т е р и а л . Ч л . 196. (1) Р а з п о л а г а н е и з в ъ н з о н а т а н а д о с е г а е м о с т з а з а щ и т а с р е щ у д и р е к т е н д о п и р д о т о к о в о д е щ и ч а с т и с н а п р е ж е н и я д о 1 0 0 0 V и л и з а з а щ и т а с р е щ у п р и б л и ж а в а н е н а о п а с н о р а з с т о я н и е д о т о к о в о д е щ и ч а с т и с н а п р е ж е н и е н а д 1000 V с е и з п о л з в а , к о г а т о и з и с к в а н и я т а н а ч л . 1 9 4 и 1 9 5 н е м о г а т д а с е с п а з я т и л и с а н е д о с т а т ъ ч н и . (2) Р а з с т о я н и е т о м е ж д у д о с т ъ п н и з а е д н о в р е м е н н о д о п и р а н е т о к о п р о в о д и м и ч а с т и в е л е к т р и ч е с к и у р е д б и с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V е н а й - м а л к о 2 , 5 m . (3) В з о н а т а н а д о с е г а е м о с т с е и з и с к в а д а н я м а д о с т ъ п н и з а е д н о в р е м е н н о д о п и р а н е ч а с т и с р а з л и ч н и п о т е н ц и а л и . (4) П о с о ч е н и т е р а з м е р и н а з о н а т а н а д о с е г а е м о с т п р и н а п р е ж е н и я д о 1000 V ( ф и г . 7) н е о т ч и т а т в ъ з м о ж н о с т т а з а и з п о л з в а н е н а с п о м а г а т е л н и с р е д с т в а , н а п р и м е р и н с т р у м е н т и , с т ъ л б и , д ъ л г и п р е д м е т и . Ф и г . 7 . З о н а н а д о с е г а е м о с т п р и н а п р е ж е н и я д о 1 0 0 0 V

86. Ч л . 3 1 8 . К а б е л и т е с е з а щ и щ а в а т о т б л у ж д а е щ и т о к о в е п р и д о к а з а н а н е о б х о д и м о с т с ъ г л а с н о н а р е д б а т а з а з а щ и т а н а п о д з е м н и т е м е т а л н и с ъ о р ъ ж е н и я о т к о р о з и я . Ч л . 319. К а б е л и т е , и з л о ж е н и н а д и р е к т н а с л ъ н ч е в а с в е т л и н а , с е и з б и р а т с ъ с с п е ц и а л н а в ъ н ш н а о б в и в к а и л и с ъ о т в е т н о с е в з е м а т п р е д п а з н и м е р к и з а з а щ и т а т а и м . Ч л . 3 2 0 . М а к с и м а л н а т а с и л а и н а ч и н ъ т н а т е г л е н е н а к а б е л и т е с е о п р е д е л я т п о у к а з а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я и м . Ч л . 321. М и н и м а л н и т е р а д и у с и н а о г ъ в а н е н а к а б е л и т е и н а ж и л а т а и м с е о п р е д е л я т п о у к а з а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я и м . Ч л . 322. К а б е л н и т е с ъ о р ъ ж е н и я и н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и с е о р а з м е р я в а т з а н а т о в а р в а н и я к а к т о о т с а м и т е к а б е л и , т а к а и о т в ъ н ш н и с и л и ( з е м е н н а т и с к , т р а н с п о р т н и с р е д с т в а , л е д , в я т ъ р и д р . ) . Ч л . 3 2 3 . ( 1 ) В с я к а к а б е л н а л и н и я с е о з н а ч а в а с д и с п е ч е р с к и н о м е р и н а и м е н о в а н и е . (2) К о г а т о е д н а л и н и я в к л ю ч в а н я к о л к о у с п о р е д н и к а б е л а , в с е к и о т т я х н о с и е д н а к ъ в н о м е р и л и н а и м е н о в а н и е , н о с д о п ъ л н и т е л н а с о б с т в е н а б у к в а . Ч л . 3 2 4 . К ъ м к а б е л и т е с е з а к р е п в а т у с т о й ч и в и н а в ъ з д е й с т в и е т о н а о к о л н а т а с р е д а м а р к и р о в ъ ч н и т а б е л и ( м а р к и ) . Н а т а б е л и т е к ъ м с ъ е д и н и т е л н и т е м у ф и с е о т б е л я з в а т д а т а т а н а м о н т а ж а и н о м е р ъ т н а м у ф а т а . Ч л . 3 2 5 . П р и п р е м и н а в а н е н а к а б е л н о т о т р а с е п р е з г о л е м и з е л е н и п л о щ и , н и в и и д р . т р а с е т о с е м а р к и р а с б е т о н н и р е п е р н и с т ъ л б ч е т а . Ч л . 3 2 6 . К а б е л н и т е т р а с е т а с е н а н а с я т н а п л а н о в е и с х е м и с ъ с с ъ о т в е т н и т е р е п е р и , в к л ю ч и т е л н о и н а м у ф и т е . Р а з д е л I I I . И з б о р н а н а ч и н н а п о л а г а н е Ч л . 3 2 7 . ( 1 ) В р а й о н и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и , п о д с т а н ц и и и г о л е м и т е в ъ з л о в и с т а н ц и и к а б е л и т е с е п о л а г а т п о е с т а к а д и , в т у н е л и , к а н а л и и к а б е л н и к а н а л н и с и с т е м и . (2) Д о п у с к а с е п о л а г а н е в и з к о п с а м о н а е д и н и ч н и к а б е л и д о о т д а л е ч е н и с п о м а г а т е л н и о б е к т и , р а з п о л о ж е н и о т с т р а н и н а о с н о в н и т е к а б е л н и т р а с е т а .

313. Ч л . 1 3 5 0 . ( 1 ) К о м п р е с о р н и т е у р е д б и о т г о в а р я т н а д е й с т в а щ и т е н о р м а т и в н и а к т о в е з а у с т р о й с т в о и б е з о п а с н а е к с п л о а т а ц и я н а с т а ц и о н а р н и к о м п р е с о р н и у р е д б и , в ъ з д у х о п р о в о д и и г а з о п р о в о д и . (2) Р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е о т г о в а р я т н а д е й с т в а щ и т е н о р м а т и в н и а к т о в е з а к о н т р о л н а р е з е р в о а р и т е с н а л я г а н е , п о - в и с о к о о т а т м о с ф е р н о т о . Ч л . 1351. Р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е с е м о н т и р а т н а о т к р и т о , н а р а з с т о я н и е 0,7 - 1 m о т с т е н и т е н а к о м п р е с о р н о т о п о м е щ е н и е ( п о в ъ з м о ж н о с т о т с е в е р н а т а с т р а н а ) и с в ъ з м о ж н о с т з а м о н т а ж и д е м о н т а ж н а в с е к и р е з е р в о а р б е з н а р у ш а в а н е н а н о р м а л н а т а р а б о т а н а о с т а н а л и т е . Ч л . 1 3 5 2 . В ъ з д у х ъ т з а к о м п р е с о р и т е с е п о д а в а о т к о м п р е с о р н о т о п о м е щ е н и е п р е з ф и л т р и , р а з п о л о ж е н и н а к о м п р е с о р и т е . Ч л . 1353. И з п у с к а т е л н и т е в е н т и л и н а в о д о м а с л о о т д е л и т е л и т е с е с в ъ р з в а т с д р е н а ж н а т а с и с т е м а , и з в е д е н а н а в ъ н в с п е ц и а л н а я м а . Ч л . 1354. В п о м е щ е н и я т а н а к о м п р е с о р н и т е у р е д б и с е п р е д в и ж д а р е м о н т н а п л о щ а д к а и т о в а р о п о д е м н о у с т р о й с т в о з а и з в ъ р ш в а н е н а м о н т а ж н и и р е м о н т н и р а б о т и . Ч л . 1 3 5 5 . ( 1 ) В п о м е щ е н и я т а н а к о м п р е с о р н и т е у р е д б и с е п о д д ъ р ж а т е м п е р а т у р а : 1 . з и м н о в р е м е - н е п о - н и с к а о т 1 0 ° C ; 2 . л я т н о в р е м е - н е п о - в и с о к а о т 3 5 ° C . (2) З а к о м п р е с о р и т е с е п р е д в и ж д а в ъ з д у ш н о о х л а ж д а н е с о х л а д и т е л и с л е д в с я к а с т е п е н н а с г ъ с т я в а н е . Ч л . 1356. К о м п р е с о р н и т е а г р е г а т и с е м о н т и р а т н а ф у н д а м е н т и , к о и т о н е с а с в ъ р з а н и с ъ с с т е н и т е н а с г р а д а т а . Ч л . 1 3 5 7 . ( 1 ) П о д ъ т н а п о м е щ е н и е т о н а к о м п р е с о р н а т а у р е д б а с е п о к р и в а с б е т о н н и п л о ч и с ц и м е н т о в а з а м а з к а . (2) С т е н и т е н а п о м е щ е н и е т о с е и з м а з в а т и б о я д и с в а т с б л а ж н а б о я н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 1 , 5 m о т п о д а . Ч л . 1 3 5 8 . ( 1 ) В р а т и т е н а п о м е щ е н и я т а с е о т в а р я т н а в ъ н , к а т о т е х н и т е б р а в и с а с а м о з а к л ю ч в а щ и и с е о т в а р я т о т в ъ т р е б е з к л ю ч . ( 2 ) П р о з о р ц и т е с е о т в а р я т н а в ъ н и с а р а з д е л е н и с х о р и з о н т а л е н к е м ф е р . Ч л . 1 3 5 9 . ( 1 ) В ъ з д у х о п р о в о д н а т а р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а с е и з п ъ л н я в а з а т в о р е н а

395. Ч л . 1 8 1 2 . К а т е г о р и я т а н а е л е к т р о п о т р е б и т е л и т е в з а в и с и м о с т о т о с и г у р е н о с т т а н а е л е к т р о с н а б д я в а н е е п о с о ч е н а в т а б л . 7 4 . Т а б л и ц а 7 4 No п о Н а и м е н о в а н и е н а К а т е г о р и я н а р е д е л е к т р о п о т р е б и т е л и т е е л е к т р о з а х р а н в а н е п р и о б щ б р о й н а м е с т а т а в з а л и т е д о 8 0 0 8 0 0 и п о в е ч е 1 Е л е к т р о д в и г а т е л и н а п р о т и - в о п о ж а р н и п о м п и , а в т о м а - т и ч н а п о ж а р н а с и г н а л и з а ц и я и п о ж а р о г а с е н е , с и с т е м и з а I I п р о т и в о д и м н о д е й с т в и е , о п о в е с т я в а н е з а п о ж а р , п р о - т и в о п о ж а р н и з а в е с и , о с в е т - л е н и е з а б е з о п а с н о с т и е в а - к у а ц и я 2 Е л е к т р о п о т р е б и т е л и к ъ м п о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е III II 3 Е л е к т р о п о т р е б и т е л и з а с ц е - н и ч н и м е х а н и з м и III II 4 Е л е к т р о п о т р е б и т е л и в т е х - н и ч е с к и а п а р а т н и и с и с т е м и з а о з в у ч а в а н е III II 5 Д р у г и е л е к т р о п о т р е б и т е л и , н е в к л ю ч е н и в т . 1 - 4 III III 6 К о м п л е к с о т е л е к т р о п о т р е б и - т е л и н а с г р а д и с ъ с з а л и д о 3 0 0 м е с т а III - Ч л . 1813. (1) З а х р а н в а н е т о с е л е к т р о е н е р г и я н а с г р а д и с ъ с з р е л и щ н и з а л и с е о с ъ щ е с т в я в а о т с о б с т в е н т р а ф о п о с т ( в с т р о е н , п р и с т р о е н и л и о т д е л н о с т о я щ ) , к а к т о и о т т р а ф о п о с т ( Т П ) з а о б щ о п о л з в а н е . (2) Н е с е д о п у с к а п р и с ъ е д и н я в а н е н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и н а д р у г и п о т р е б и т е л и к ъ м л и н и я т а Н Н , з а х р а н в а щ а з р е л и щ н а т а с г р а д а о т Т П з а о б щ о п о л з в а н е . (3) Д о п у с к а с е е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и н а д р у г и п о т р е б и т е л и о т с о б с т в е н и я Т П н а з р е л и щ н а т а с г р а д а . Ч л . 1814. Е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а з р е л и щ н и с г р а д и с о б щ ( п р и н я к о л к о з а л и в с г р а д а т а ) б р о й н а м е с т а т а 800 и п о в е ч е и з р е л и щ н и с г р а д и з а д е ц а , н е з а в и с и м о о т б р о я н а м е с т а т а , о т г о в а р я и н а с л е д н и т е и з и с к в а н и я : 1. з а х р а н в а н е т о н а п о т р е б и т е л и т е с е и з п ъ л н я в а о т д в а т р а н с ф о р м а т о р а н а с о б с т в е н и я т р а ф о п о с т ; в с л у ч а й ч е е н е ц е л е с ъ о б р а з н о и з г р а ж д а н е т о н а с о б с т в е н Т П , з а х р а н в а н е т о с е л е к т р о е н е р г и я м о ж е д а е о т д в а т р а н с ф о р м а т о р а н а т р а ф о п о с т с о б щ о п р е д н а з н а ч е н и е ; 2 . т р а н с ф о р м а т о р и т е с е з а х р а н в а т о т д в а н е з а в и с и м и и з т о ч н и к а ; 3. п р и и з к л ю ч в а н е н а е д и н и я о т т р а н с ф о р м а т о р и т е о с т а в а щ и я т р а б о т е щ т р а н с ф о р м а т о р

71. п р о и з в е д е н и е о т и н д и в и д у а л н и я м а к с и м а л е н т о в а р з а е д н о ж и л и щ е , б р о я ж и л и щ а , з а к о и т о с е о п р е д е л я м а к с и м а л н и я т т о в а р , и к о е ф и ц и е н т а н а е д н о в р е м е н н о с т . (2) К о е ф и ц и е н т ъ т н а е д н о в р е м е н н о с т з а в и с и о т г р у п а т а , к ъ м к о я т о с а к л а с и ф и ц и р а н и ж и л и щ а т а , и с е о п р е д е л я п о т а б л . 2 5 . Т а б л и ц а 2 5 С т о й н о с т и н а к о е ф и ц и е н т а н а е д н о в р е м е н н о с т в з а в и с и м о с т о т б р о я н а ж и л и щ а т а и н а ч и н а н а о т о п л е н и е Б р о й ж и л и щ а П ъ р в а г р у п а В т о р а г р у п а Т р е т а г р у п а о т о п л е н и е - о т о п л е н и е - о т о п л е н и е - о с н о в н о с о с н о в н о с к о м б и н и - е л е к т р и ч е с к а д р у г в и д р а н о е н е р г и я е н е р г и я о т 3 д о 5 0,75-0,66 0,65-0,54 0,68-0,58 о т 5 д о 1 0 0,66-0,56 0,54-0,44 0,58-0,48 о т 1 0 д о 2 0 0,56-0,48 0,44-0,36 0,48-0,40 о т 2 0 д о 5 0 0,48-0,42 0,36-0,29 0,40-0,34 о т 5 0 д о 1 0 0 0,42-0,39 0,29-0,26 0,34-0,31 о т 1 0 0 д о 2 0 0 0,39-0,37 0,26-0,24 0,31-0,29 о т 2 0 0 д о 5 0 0 0,37-0,36 0,24-0,23 0,29-0,28 н а д 5 0 0 0,35 0,22 0,27 Р а з д е л I I I . О б щ е с т в е н и п о т р е б и т е л и Ч л . 2 4 5 . ( 1 ) П е р с п е к т и в н и т е и з ч и с л и т е л н и е л е к т р и ч е с к и т о в а р и н а о б щ е с т в е н и п о т р е б и т е л и с е о п р е д е л я т в з а в и с и м о с т о т г о л е м и н а т а и в и д а н а н а с е л е н о т о м я с т о , р а з в и т и е т о н а т у р и з м а и о т к о н к р е т н и т е п о т р е б и т е л и н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я . (2) М а к с и м а л н и я т т о в а р н а о б щ е с т в е н и с г р а д и с е о п р е д е л я ч р е з с п е ц и ф и ч н и я м а к с и м а л е н т о в а р . П р е п о р ъ ч и т е л н и с т о й н о с т и з а с п е ц и ф и ч н и я м а к с и м а л е н т о в а р с а п о с о ч е н и в т а б л . 26. П о - г о л е м и т е с т о й н о с т и с е о т н а с я т з а с г р а д и с е л е к т р и ч е с к о о т о п л е н и е и л и к л и м а т и ч н и у р е д б и . (3) М а к с и м а л н и я т т о в а р н а о б щ е с т в е н и с г р а д и с ъ с с п е ц и а л н о п р е д н а з н а ч е н и е с е о п р е д е л я в и н в е с т и ц и о н н и я п р о е к т з а с ъ о т в е т н а т а с г р а д а - ч а с т е л е к т р и ч е с к а . Т а б л и ц а 2 6 С т о й н о с т и н а с п е ц и ф и ч н и т е м а к с и м а л н и т о в а р и з а о б щ е с т в е н и с г р а д и В и д н а с г р а д а т а Е д и н и ц а м я р к а С п е ц и ф и ч е н k W / з а . . . . м а к с и м а л е н т о в а р Д е т с к и я с л и и г р а д и н и k W / д е т е 0,2-0,4 У ч и л и щ а k W / у ч е н и к 0,06 -0,2 К л и н и к и k W / к а б и н е т 2,0-4,0 Б о л н и ч н и з а в е д е н и я k W / л е г л о 1,0-2,0 К и н о с а л о н и k W / м я с т о 0,1-0,2

115. Г л а в а п е т н а д е с е т а . В Ъ З Д У Ш Н И К А Б Е Л Н И Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Л И Н И И С Н А П Р Е Ж Е Н И Е Д О 1 0 0 0 V Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 501. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а в ъ з д у ш н и к а б е л н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и ( В К Л ) с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V , и з п ъ л н е н и с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и ( у с у к а н и п р о в о д н и ц и ) . (2) О т к л о н е н и я т а о т В К Л з а ж и л и щ н и и п р о м и ш л е н и с г р а д и , и з п ъ л н е н и с у с у к а н и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , с е и з п ъ л н я в а т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а . (3) П о л о ж е н и т е в з е м я т а к а б е л н и у ч а с т ъ ц и и к а б е л н и о т к л о н е н и я о т В К Л с е и з п ъ л н я в а т с о т ч и т а н е н а и з и с к в а н и я т а п о г л а в а т р и н а д е с е т а . Ч л . 5 0 2 . ( 1 ) В ъ з д у ш н а т а к а б е л н а л и н и я с и з о л и р а н и у с у к а н и п р о в о д н и ц и ( В К Л ) с н а п р е ж е н и е д о 1000 V - л и н и я з а р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я п о с р е д с т в о м с н о п о т и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и н а о т к р и т о , з а к р е п е н и ч р е з к о н з о л и и а р м а т у р а ( б е з и з о л а т о р и з а В Л ) к ъ м с т ъ л б о в е и л и ф а с а д и н а с г р а д и . (2) О к а ч в а н е т о н а с н о п а п р о в о д н и ц и н а В К Л к ъ м с т ъ л б о в е и л и к ъ м с г р а д и с е и з п ъ л н я в а п о с р е д с т в о м : 1 . к л е м и с а м о з а н о с е щ о т о и з о л и р а н о в ъ ж е , к о г а т о е и н е у т р а л е н п р о в о д н и к ; 2 . к л е м и з а ц е л и я с н о п п р о в о д н и ц и н а е д н а л и н и я ( с а м о н о с е щ о и з п ъ л н е н и е ) . Ч л . 5 0 3 . П о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и В К Л с е о р а з м е р я в а з а р а б о т а в р е ж и м и т е : 1 . н о р м а л е н р е ж и м - н о с е щ о т о в ъ ж е и л и ц е л и я т с н о п п р о в о д н и ц и н е с а с к ъ с а н и ; 2 . а в а р и е н р е ж и м - н о с е щ о т о в ъ ж е и л и с н о п ъ т у с у к а н и п р о в о д н и ц и с а с к ъ с а н и ; 3 . м о н т а ж е н р е ж и м . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 5 0 4 . ( 1 ) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и о р а з м е р я в а н е , з а щ и т а и о з н а ч е н и е н а с т ъ л б о в е з а В К Л с е о т ч и т а т о б щ и т е и з и с к в а н и я з а В Л , п о с о ч е н и в ч л . 4 4 9 - 4 5 2 . (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и м а р к и р а н е н а с т ъ л б о в е т е с ъ г л а с н о ч л . 4 5 1 с е д о б а в я ж ъ л т а и в и ц а , о з н а ч а в а щ а В К Л д о 1 0 0 0 V . Ч л . 5 0 5 . П о ф а с а д и т е н а с г р а д и В К Л с е о к а ч в а п р и с п а з в а н е н а а р х и т е к т у р н о - у р б а н и с т и ч н и т е и з и с к в а н и я з а к о н к р е т н о т о н а с е л е н о м я с т о . Р а з д е л I I I . И з ч и с л и т е л н и к л и м а т и ч н и у с л о в и я Ч л . 5 0 6 . ( 1 ) И з ч и с л и т е л н и т е к л и м а т и ч н и у с л о в и я з а В К Л с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V с е о п р е д е л я т п о д а н н и о т ф а к т и ч е с к и н а б л ю д е н и я . Н а л я г а н е т о ( с к о р о с т т а ) н а в я т ъ р а с е о т ч и т а к а к т о

137. 3 . з а В Л 4 0 0 k V с н а п р е ж е н и е - 7 m . Т а б л и ц а 3 8 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я м е ж д у п р о в о д н и ц и т е и м е ж д у п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а н а с т ъ л б о в е Н а п р е ж е н и е н а Х о р и з о н т а л н и В е р т и к а л н и В Л , k V р а з с т о я н и я п р и р а з с т о я н и я , m д е б е л и н а н а л е - д е н а т а о б в и в к а д о 2 0 m m , m 20 0,2 - 110 1,0 3,0 220 2,0 5,0 400 3,5 6,5 750 4,0 9,0 Ч л . 578. (1) Р а з с т о я н и е т о м е ж д у м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е и н а й - б л и з к и я ф а з о в п р о в о д н и к в с р е д а т а н а м е ж д у с т ъ л б и е т о о т г о в а р я н а и з и с к в а н и я т а : 1. ( и з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) в е р т и к а л н о т о р а з с т о я н и е , о п р е д е л е н о с ъ г л а с н о ч л . 577, е н е п о - м а л к о о т п о с о ч е н о т о в т а б л . 3 7 п р и с ъ о т в е т н о т о р а б о т н о н а п р е ж е н и е ; 2. в е р т и к а л н о т о р а з с т о я н и е п р и т е м п е р а т у р а 1 5 ° С , б е з в я т ъ р , с о г л е д о с и г у р я в а н е н а д о с т а т ъ ч н о и з о л а ц и о н н о р а з с т о я н и е п р и а т м о с ф е р н и п р е н а п р е ж е н и я з а м е ж д у с т ъ л б и я о т 200 m д о 1 0 0 0 m , е н е п о - м а л к о о т и з ч и с л е н о т о п о ф о р м у л а т а : h = 1 + 0,015 l (m), к ъ д е т о l е д ъ л ж и н а т а н а м е ж д у с т ъ л б и е т о , m . (2) З а о с и г у р я в а н е н а и з б р а н и я м ъ л н и е з а щ и т е н ъ г ъ л в с р е д а т а н а м е ж д у с т ъ л б и е т о п р о в е с ъ т н а м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е п р и т е м п е р а т у р а 1 5 ° С б е з в я т ъ р е н е п о - г о л я м о т п р о в е с а н а ф а з о в и т е п р о в о д н и ц и . Ч л . 5 7 9 . У к а з а н и т е в т а б л . 3 6 и 3 7 н а й - м а л к и и з о л а ц и о н н и р а з с т о я н и я п р и р а б о т н о н а п р е ж е н и е с е с п а з в а т в с р е д а т а н а м е ж д у с т ъ л б и е т о и в у с л о в и я н а " и г р а " н а п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а . Р а з с т о я н и я т а м е ж д у ф а з о в и т е п р о в о д н и ц и и л и м е ж д у м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е и н а й - б л и з к и я ф а з о в п р о в о д н и к с е о п р е д е л я т п о м о д е л в с п е ц и а л н а и н с т р у к ц и я . Ч л . 580. (1) Н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я м е ж д у п р о в о д н и ц и т е н а с т ъ л б а з а В Л д о 2 0 k V с е о п р е д е л я т о т ф о р м у л и т е : 1 . з а п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и п р о и з в о л н о е д и н н а д д р у г : 2 . з а п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и в р а в н о с т р а н е н и л и р а в н о б е д р е н т р и ъ г ъ л н и к :

295. Ч л . 1240. ( 1 ) М е т а л н о о к и с н и т е в е н т и л н и о т в о д и с е и з б и р а т т а к а , ч е е л е к т р и ч е с к и т е и м е х а н и ч е с к и т е и м х а р а к т е р и с т и к и о т г о в а р я т н а у с л о в и я т а , п р и к о и т о с е е к с п л о а т и р а т . (2) Н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е н а м е т а л н о о к и с н и т е в е н т и л н и о т в о д и с е с ъ о б р а з я в а с р е ж и м а н а р а б о т а н а н е у т р а л а т а н а м р е ж а т а , в к о я т о с е п о с т а в я т . О р и е н т и р о в ъ ч н и т е с т о й н о с т и н а н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е в з а в и с и м о с т о т е к с п л о а т а ц и о н н и т е у с л о в и я с а п о с о ч е н и в т а б л . 6 7 . (3) Н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е н а м е т а л н о о к и с н и т е в е н т и л н и о т в о д и , п о с т а в я н и н а В Л з а 4 0 0 k V к ъ м с т р а н а т а н а л и н и я т а , с е о п р е д е л я с к о н к р е т н о и з с л е д в а н е . Т а б л и ц а 6 7 О р и е н т и р о в ъ ч н и с т о й н о с т и н а н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е н а м е т а л н о о к и с н и в е н т и л н и о т в о д и в з а в и с и м о с т о т р е ж и м а н а р а б о т а н а н е у т р а л а т а н а м р е ж а т а Н о м и - М а к с и - Н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а н а л н о м а л н о в е н т и л н и о т в о д и з а м р е ж и н а п р е - н а п р е - с ъ с з а з е м е н а н е у т р а л а , k V ж е н и е ж е н и е н а м р е - н а м р е - ж а т а , ж а т а , kV kV е ф е к т и в н о з а з е м е н а з а з е м е н а з а з е м е н а - п р е з а к - п р е з д ъ г о - в р е м е з а т и в н о с ъ п р о - г а с и т е л е н и з к л . н а т и в л е н и е - р е а к т о р - е д н о ф а з н о в р е м е з а в р е м е з а к . с . - 1 s и з к л . н а и з к л . н а е д н о ф а з н о е д н о ф а з н о к . с . - 1 0 s к . с . - 2 h 6 7,2 - 9 9 10 12 - 12 15 20 24 - 24 27 110 123 98 - - 220 245 196 - - 400 420 336 - - Р а з д е л V I . З а щ и т а с р е щ у к о м у т а ц и о н н и п р е н а п р е ж е н и я Ч л . 1241. (1) Е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и с р е д н о н а п р е ж е н и е ( д о 35 kV) р а б о т я т с и з о л и р а н а и л и з а з е м е н а п р е з д ъ г о г а с и т е л е н р е а к т о р / а к т и в н о с ъ п р о т и в л е н и е н е у т р а л а , к а к т о и к о м б и н и р а н о . (2) Н е у т р а л а т а с е з а з е м я в а , к о г а т о к а п а ц и т и в н и я т т о к п р и з е м н о с ъ е д и н е н и е е п о - г о л я м о т 1 0 А . Ч л . 1 2 4 2 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Н а ч и н ъ т н а з а з е м я в а н е н а н е у т р а л а т а с е и з п ъ л н я в а , к а к т о с л е д в а : 1 . ч р е з д ъ г о г а с и т е л е н р е а к т о р ; 2 . к о м б и н и р а н о ( д ъ г о г а с и т е л е н р е а к т о р и а к т и в н о с ъ п р о т и в л е н и е ) ; 3. ч р е з д ъ г о г а с и т е л е н р е а к т о р с к р а т к о в р е м е н н о в к л ю ч в а н е н а а к т и в н о с ъ п р о т и в л е н и е в ъ в в т о р и ч н а т а м у н а м о т к а ;

310. Ч л . 1331. В о д о п р о в о д ъ т с е с н а б д я в а с м р е ж е с т и ф и л т р и , с п и р а щ и п о п а д а н е т о н а г о л е м и ч а с т и ц и в с и с т е м а т а з а о х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е . Р а з д е л V I I . С т р о и т е л н а ч а с т Ч л . 1 3 3 2 . К а т е г о р и я т а п о п о ж а р н а о п а с н о с т н а с г р а д и т е н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и п о м е щ е н и я т а н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е у р е д б и с е о п р е д е л я т с ъ г л а с н о Н И П А Б . Ч л . 1 3 3 3 . С т е н и т е и т а в а н ъ т н а п о м е щ е н и я т а н а п р е о б р а з у в а т е л и т е с е и з м а з в а т и б о я д и с в а т в с в е т л и ц в е т о в е . О с т а н а л и т е п о м е щ е н и я с е б о я д и с в а т и о ф о р м я т с п о р е д т я х н о т о п р е д н а з н а ч е н и е . Ч л . 1 3 3 4 . П о д ъ т н а п о м е щ е н и я т а н а п р е о б р а з у в а т е л и т е е с п о к р и т и е , н е д о п у с к а щ о о б р а з у в а н е т о н а п р а х ( н а п р и м е р ц и м е н т с м р а м о р е н п р а х ) . Ч л . 1 3 3 5 . В п о к р и в н и т е п л о ч и и с т е н и т е н а п о м е щ е н и я т а с е п р е д в и ж д а т м о н т а ж н и л ю к о в е и о т в о р и з а п о в д и г а н е н а т е ж к и т е и г о л е м и т е с ъ о р ъ ж е н и я . Л ю к о в е т е с е р а з п о л а г а т в з о н а т а н а д е й с т в и е н а т о в а р о п о д е м н и т е у с т р о й с т в а . К а п а ц и т е з а п о к р и в а н е н а л ю к о в е т е и м а т с ъ щ а т а с т е п е н н а о г н е у с т о й ч и в о с т к а к т о п о к р и в н и т е п л о ч и н а с ъ щ и т е п о м е щ е н и я . Ч л . 1 3 3 6 . Н а п о д з е м н и я е т а ж н а с г р а д и т е с е и з п ъ л н я в а х и д р о и з о л а ц и я и д р е н а ж н а с и с т е м а . Г л а в а д в а д е с е т и д е в е т а . С П О М А Г А Т Е Л Н И У Р Е Д Б И Р а з д е л I . К о м п р е с о р н и у р е д б и Ч л . 1337. (1) З а с н а б д я в а н е с ъ с с г ъ с т е н в ъ з д у х н а е л е к т р и ч е с к и а п а р а т и ( в ъ з д у х о с т р у й н и п р е к ъ с в а ч и , п н е в м а т и ч н и т е з а д в и ж в а н и я н а р а з е д и н и т е л и и п р е к ъ с в а ч и ) в е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и с е м о н т и р а т к о м п р е с о р н и у р е д б и . (2) З а с н а б д я в а н е с ъ с с г ъ с т е н в ъ з д у х н а е л е к т р и ч е с к и т е а п а р а т и в з а в о д с к и т е е л е к т р и ч е с к и п о д с т а н ц и и с е д о п у с к а и з п о л з в а н е т о н а з а в о д с к и т е к о м п р е с о р н и у р е д б и , к о г а т о о т г о в а р я т н а и з и с к в а н и я т а н а т а з и г л а в а . (3) З а п о - е ф е к т и в н о и з п о л з в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я с е п р е п о р ъ ч в а и з п о л з в а н е т о н а в и н т о в и к о м п р е с о р и с р е г у л и р а н е н а с к о р о с т т а . Ч л . 1338. В ъ з д у х ъ т з а е л е к т р и ч е с к и т е а п а р а т и п р е д в а р и т е л н о с е о ч и с т в а о т в о д а , м а с л о , п р а х , м е х а н и ч н и п р и м е с и и с е и з с у ш а в а .

242. в ъ з б у ж д а н е т о . Ч л . 1 0 0 3 . П о д с т а н ц и и т е , в к о и т о с е п р е д в и ж д а п а р а л е л н а р а б о т а н а т р а н с ф о р м а т о р и ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р и ) с а в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е н а к о е ф и ц и е н т а н а т р а н с ф о р м а ц и я , с е с н а б д я в а т с о б щ о с т а н ц и о н н и а в т о м а т и ч н и с и с т е м и з а у п р а в л е н и е н а т е х н о л о г и ч н и т е п р о ц е с и , к о и т о п р е д о т в р а т я в а т п р о т и ч а н е т о н а н е д о п у с т и м и у р а в н и т е л н и т о к о в е м е ж д у т р а н с ф о р м а т о р и т е . Ч л . 1004. Т р а н с ф о р м а т о р и т е с у с т р о й с т в а з а р е г у л и р а н е н а н а п р е ж е н и е т о п о д т о в а р с е с н а б д я в а т с ъ с с и с т е м и з а а в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е н а к о е ф и ц и е н т а н а т р а н с ф о р м а ц и я . Ч л . 1 0 0 5 . К о н д е н з а т о р н и т е у р е д б и с е с н а б д я в а т с у с т р о й с т в а з а а в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е . Р а з д е л V I . А в т о м а т и ч н о о г р а н и ч а в а н е п о н и ж а в а н е т о н а ч е с т о т а т а Ч л . 1 0 0 6 . А в т о м а т и ч н о т о о г р а н и ч а в а н е п о н и ж а в а н е т о н а ч е с т о т а т а с е и з п ъ л н я в а п о н а ч и н , к о й т о н е д о п у с к а п о - н и с к а у с т а н о в е н а ч е с т о т а о т 4 8 H z - 6 0 s с л е д с м у щ е н и е т о п р и н а й - г о л е м и я в ъ з м о ж е н д е ф и ц и т н а а к т и в н а м о щ н о с т в Е Е С . Ч л . 1 0 0 7 . А в т о м а т и ч н о т о о г р а н и ч а в а н е п о н и ж а в а н е т о н а ч е с т о т а т а с е о с ъ щ е с т в я в а ч р е з : 1 . а к т и в и р а н е н а р а з п о л а г а е м и я р е з е р в з а п ъ р в и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а ; 2. а к т и в и р а н е н а р а з п о л а г а е м и я р е з е р в з а в т о р и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а и о б м е н н и т е м о щ н о с т и ; 3. а в т о м а т и ч н о в к л ю ч в а н е и н а т о в а р в а н е н а б ъ р з о п у с к а щ и с е г е н е р а т о р н и м о щ н о с т и в ъ в в о д н и и г а з о в и е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и ; 4 . а в т о м а т и ч н о ч е с т о т н о р а з т о в а р в а н е ( А Ч Р ) . Ч л . 1008. А в т о м а т и ч н о т о а к т и в и р а н е н а р а з п о л а г а е м и я р е з е р в з а п ъ р в и ч н о и в т о р и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а е с п р и о р и т е т с ц е л н а м а л я в а н е о б е м а н а е л е к т р и ч е с к и т о в а р и , и з к л ю ч в а н и о т д е й с т в и е т о н а А Ч Р . Ч л . 1009. А в т о м а т и ч н о т о ч е с т о т н о р а з т о в а р в а н е д е й с т в а н а и з к л ю ч в а н е н а е л е к т р и ч е с к и т о в а р и в с л е д н и я п р и о р и т е т : 1 . и з к л ю ч в а н е н а х и д р о а г р е г а т и т е , р а б о т е щ и в п о м п е н р е ж и м ; 2. и з к л ю ч в а н е н а п о т р е б и т е л и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я , з а к о и т о е д о п у с т и м о к р а т к о т р а й н о ( в р а м к и т е н а н я к о л к о м и н у т и ) п р е к ъ с в а н е н а е л е к т р о з а х р а н в а н е т о . Ч л . 1010. (1) Е л е к т р и ч е с к и т е т о в а р и , и з к л ю ч в а н и о т А Ч Р , с е р а з п р е д е л я т р а в н о м е р н о в Е Е С . (2) С л е д д е й с т в и е н а А Ч Р н е с е д о п у с к а в ъ з н и к в а н е н а п р е т о в а р в а н и я н а е л е м е н т и в

116. з а В Л 2 0 k V , п о с о ч е н о в г л а в а ш е с т н а д е с е т а . (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) З а В К Л , п р е м и н а в а щ и п р е з з а с т р о е н и м е с т н о с т и , м а к с и м а л н а т а с к о р о с т н а в я т ъ р а д о п ъ л н и т е л н о с е н а м а л я в а с 4 0 % в с р а в н е н и е с п о с о ч е н и т е с т о й н о с т и в ч л . 5 4 8 . Ч л . 507. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) П р о в о д н и ц и т е н а В К Л с е о р а з м е р я в а т з а р а б о т а в н о р м а л е н р е ж и м п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а п о ч л . 5 0 6 з а о т н о с и т е л н и т е т о в а р и о т : 1 . с о б с т в е н о т е г л о н а п р о в о д н и к а 2 . н а л я г а н е н а в я т ъ р а 3 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м а к с и м а л е н к о м б и н и р а н т о в а р к ъ д е т о : G е м а с а т а н а с н о п а к а б е л и , k g / k m ; g - з е м н о т о у с к о р е н и е , m / s ; S - с е ч е н и е т о н а н о с е щ о т о в ъ ж е п р и о к а ч в а н е п о ч л . 5 0 2 , а л . 2 , т . 1 и л и с у м а р н о т о с е ч е н и е н а в с и ч к и п р о в о д н и ц и п р и о к а ч в а н е п о ч л . 5 0 2 , а л . 2 , т . 2 , m m 2 ; D - д и а м е т ъ р ъ т н а ц е л и я с н о п п р о в о д н и ц и , m m ; V - с к о р о с т т а н а в я т ъ р а з а п р и в е д е н а т а в и с о ч и н а н а ц е н т ъ р а н а т е ж е с т т а н а с н о п а п р о в о д н и ц и , m / s ; E = 1 - п р и и з м е р в а н е с к о р о с т т а н а в я т ъ р а с м а л к о и н е р ц и о н н и а н е м о м е т р и и Е = 0 , 7 5 + 5 / v - п р и и з м е р в а н е с ф л ю г е р и ; a , К l , C x и b - к о е ф и ц и е н т и , п о с о ч е н и в ч л . 5 5 8 . Ч л . 508. (1) И з п ъ л н е н и т е в ъ р х у с т ъ л б о в е В К Л с е о р а з м е р я в а т з а к л и м а т и ч н и у с л о в и я п р и с ъ ч е т а н и я т а : 1 . м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а б е з в я т ъ р ; 2 . м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з в я т ъ р , б е з л е д ; 3 . с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з в я т ъ р , б е з л е д ; 4 . с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а п р и м а к с и м а л н а с к о р о с т н а в я т ъ р а ; 5. м а к с и м а л н о н а л я г а н е н а в я т ъ р а Q m а х ( с к о р о с т н а в я т ъ р а V m а х ), т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а м и н у с 5 ° С , б е з л е д . (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) И з п ъ л н е н и т е в ъ р х у ф а с а д и В К Л с е о р а з м е р я в а т з а к л и м а т и ч н и у с л о в и я и н а т о в а р в а н и я п р и с ъ ч е т а н и я т а : 1 . м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з в я т ъ р , б е з л е д ; 2. м а к с и м а л н а с и л а н а о п ъ н в н о с е щ и я н е у т р а л е н п р о в о д н и к 300 daN - з а о к а ч в а н е п о ч л . 5 0 2 , а л . 2 , т . 1 ; 3. м а к с и м а л н а с и л а н а о п ъ н з а с н о п а с а м о н о с е щ и п р о в о д н и ц и 300 daN - з а о к а ч в а н е п о ч л . 5 0 2 , а л . 2 , т . 2 . ( 3 ) З а м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а с е п р и е м а + 4 0 ° С , а з а м и н и м а л н а - 3 0 ° С . ( 4 ) Н а т о в а р в а н е т о о т л е д н е с е о т ч и т а п о р а д и : 1 . с л а б о т о з а с к р е ж а в а н е н а и з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и ц и т е ;

90. н а д е ж у р н и я п е р с о н а л . Ч л . 3 4 9 . ( 1 ) Н а в с е к и у ч а с т ъ к о т к а б е л н а м а с л о н а п ъ л н е н а л и н и я с е п о с т а в я д а т ч и к з а н а л я г а н е н а м а с л о т о , д е й с т в а щ н а с и г н а л , к а к т о с л е д в а : 1 . з а л и н и я с н и с к о н а л я г а н е - е д и н д а т ч и к ; 2 . з а л и н и я с р е д н о н а л я г а н е - д в а д а т ч и к а ; 3 . з а л и н и я в и с о к о н а л я г а н е - д а т ч и к п р и в с е к и м а с л о з а х р а н в а щ а г р е г а т . ( 2 ) А в а р и й н и т е с и г н а л и с е п р е д а в а т в м е с т а т а с п о с т о я н е н д е ж у р е н п е р с о н а л . (3) С и с т е м а т а з а с и г н а л и з а ц и я з а н а л я г а н е н а м а с л о т о и м а з а щ и т а о т в л и я н и е т о н а е л е к т р и ч е с к и т е п о л е т а н а е в е н т у а л н о н а м и р а щ и с е в с ъ с е д с т в о с и л о в и к а б е л и . Ч л . 3 5 0 . ( 1 ) М а с л о п р о в о д ъ т , к о й т о с в ъ р з в а к о л е к т о р а н а м а с л о з а х р а н в а щ и я а г р е г а т с м а с л о н а п ъ л н е н и т е к а б е л и с в и с о к о н а л я г а н е , с е р а з п о л а г а в п о м е щ е н и е с п о д д ъ р ж а н е н а т е м п е р а т у р а т а н а д 0 ° С . (2) Д о п у с к а с е р а з п о л а г а н е н а м а с л о п р о в о д п о а л . 1 в к а н а л и и л и з е м я п р и у с л о в и е , ч е с е о с и г у р я в а т е м п е р а т у р а н а о к о л н а т а с р е д а н а д 0 ° С . Ч л . 351. Н е с е д о п у с к а р а з п о л а г а н е н а т а б л о т о с а п а р а т и т е з а а в т о м а т и ч н о к о м а н д в а н е н а м а с л о з а х р а н в а щ и т е а г р е г а т и в п о м е щ е н и е с в и с о к и в и б р а ц и и , к о и т о м о г а т д а п р е д и з в и к а т н е п р а в и л н а т а и м р а б о т а . Ч л . 352. А п а р а т и т е , к о и т о п о д д ъ р ж а т н а л я г а н е т о н а г а з а в г а з о н а п ъ л н е н и т е к а б е л и , с е р а з п о л а г а т в к р а и щ а т а и м п о п р е д п и с а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я . Р а з д е л V I . К а б е л н и м у ф и Ч л . 3 5 3 . ( 1 ) К а б е л н и т е м у ф и с е и з п ъ л н я в а т п о н а ч и н , к о й т о з а щ и т а в а к а б е л и т е о т п р о н и к в а н е т о н а в л а г а и с р е щ у в ъ з д е й с т в и е т о н а в р е д н и в е щ е с т в а о т о к о л н а т а с р е д а . ( 2 ) М у ф и т е с е и з б и р а т з а и з п и т в а т е л н и т е н а п р е ж е н и я з а с ъ о т в е т н и я т и п к а б е л . Ч л . 354. М у ф и т е с е м о н т и р а т с ъ г л а с н о д е й с т в а щ и т е т е х н и ч е с к и и н с т р у к ц и и , и з г о т в е н и п о у к а з а н и я н а п р о и з в о д и т е л я н а м у ф и т е . Ч л . 355. М у ф и т е с е р а з п о л а г а т п о н а ч и н и н а м я с т о б е з о п а с н о с т о т и з м ъ к в а н е н а ж и л а т а н а к а б е л и т е и л и о т п о в р е ж д а н е н а у п л ъ т н е н и я т а и м . Ч л . 356. Р а з п о л а г а н и т е в з е м я т а м е т а л н и м у ф и , п р и к о и т о е в ъ з м о ж е н в з р и в , о т с т о я т о т с ъ с е д н и к а б е л и н а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о 0,25 m и л и с е о т д е л я т о т т я х с в е р т и к а л н а п р е г р а д а и л и с в к о п а в а н е н а п о - н и с ъ к х о р и з о н т .

457. з а з е м и т е л н и т е и з а н у л я в а щ и т е п р о в о д н и ц и , к а к т о и с ъ е д и н е н и я т а и о т к л о н е н и я т а о т т я х ; 3. и з м е р в а н е н а и м п е д а н с а н а к о н т у р а " ф а з а - н е у т р а л е н п р о в о д н и к " , и " ф а з а - з а щ и т е н п р о в о д н и к " в е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и д о 1 0 0 0 V с д и р е к т н о з а з е м е н а н е у т р а л а ; 4. и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м и т е л н а т а у р е д б а ; с т о й н о с т и т е н а с ъ п р о т и в л е н и я т а д а у д о в л е т в о р я в а т и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а с е д м а . Р а з д е л X X I V . Е л е к т р о ф и л т р и Ч л . 2 1 4 8 . Е л е к т р о ф и л т р и т е с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1. и з м е р в а н е н а и з о л а ц и о н н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а е л е к т р о а г р е г а т и т е и н а к а б е л и т е з а и з п р а в е н о в и с о к о н а п р е ж е н и е н а е л е к т р о ф и л т р и т е с м е г а о м м е т ъ р з а н а п р е ж е н и е 2500 V , к о е т о д а е н е п о - м а л к о о т 1 0 М W ; 2. и з п и т в а н е е л е к т р и ч е с к а т а я к о с т н а т р а н с ф о р м а т о р н о т о м а с л о н а а г р е г а т и т е , к о я т о д а е н е п о - м а л к а о т 4 0 k V / c m ; 3. п р о в е р к а н а п ъ л н и я з а з е м и т е л е н к о н т у р н а е л е к т р о ф и л т р и т е - п о л о ж и т е л н и я т и з в о д н а т о к о и з п р а в и т е л и т е , к о р п у с и т е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е , о с н о в и т е н а п р е в к л ю ч в а т е л и т е , п а н е л и т е и щ и т о в е т е з а у п р а в л е н и е , к а м е р и т е и л ю к о в е т е н а е л е к т р о ф и л т р и т е , и з о л а ц и о н н и т е к у т и и , к у т и и т е н а к а б е л н и т е м у ф и , ф л а н ц и т е н а и з о л а т о р и т е и д р у г и т е е л е м е н т и н а п р а х о у л а в я щ и т е у с т р о й с т в а ; 4. и з п р о б в а н е п о л е т а т а н а е л е к т р о ф и л т ъ р а с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е и с н е м а н е н а в о л т а м п е р н а х а р а к т е р и с т и к а . П р е х о д н и и З а к л ю ч и т е л н и р а з п о р е д б и § 1. Н а р е д б а т а с е и з д а в а н а о с н о в а н и е ч л . 83, а л . 2 в ъ в в р ъ з к а с ч л . 83, а л . 1, т . 1 о т З а к о н а з а е н е р г е т и к а т а . § 2 . Н а р е д б а т а в л и з а в с и л а т р и м е с е ц а с л е д о б н а р о д в а н е т о в " Д ъ р ж а в е н в е с т н и к " и о т м е н я П р а в и л н и к а з а у с т р о й с т в о н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и ( П У Е У ) о т 1 9 8 0 г . § 3 . Н а р е д б а т а н е с е п р и л а г а з а у с т р о й с т в о т о н а з а в а р е н и с т р о е ж и н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и . § 4 . У к а з а н и я п о п р и л а г а н е т о н а н а р е д б а т а д а в а м и н и с т ъ р ъ т н а е н е р г е т и к а т а и е н е р г и й н и т е р е с у р с и . Д о п ъ л н и т е л н и р а з п о р е д б и К Ъ М Н А Р Е Д Б А Т А З А И З М Е Н Е Н И Е И Д О П Ъ Л Н Е Н И Е Н А Н А Р Е Д Б А No 3 О Т 2 0 0 4 Г . З А У С Т Р О Й С Т В О Т О Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И Т Е У Р Е Д Б И И Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Т Е Л И Н И И ( О Б Н . - Д В , Б Р . 1 0 8 О Т 2 0 0 7 Г . )

303. Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1287. ( 1 ) В п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и , п р е д н а з н а ч е н и з а з а х р а н в а н е н а п р о м и ш л е н и п о т р е б и т е л и , с е и з п о л з в а т п о л у п р о в о д н и к о в и п р е о б р а з у в а т е л и . (2) И з б о р ъ т н а т о к о и з п р а в и т е л н и т е а г р е г а т и с е с ъ о б р а з я в а с д о п у с т и м о т о п р е т о в а р в а н е и с п о р е д п р е д н а з н а ч е н и е т о и м . (3) П р е п о р ъ ч в а с е в х и м и ч е с к а т а п р о м и ш л е н о с т и з п о л з в а н е т о н а т о к о и з п р а в и т е л и о т к л а с А и В ; в д р у г и т е о т р а с л и - к л а с С и D ; з а е л . т р а н с п о р т - к л а с Е ; з а т е ж ъ к т р а н с п о р т - к л а с F . Ч л . 1 2 8 8 . З а п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е п р е д в и ж д а т м е р к и з а о г р а н и ч е н и е н а в р е д н и т е п о с л е д и ц и о т : 1. в л и я н и е т о н а п о д с т а н ц и я т а / у р е д б а т а в ъ р х у п о к а з а т е л и т е з а к а ч е с т в о ( п о с о ч е н и в с т а н д а р т а ) н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я в з а х р а н в а щ а т а м р е ж а ; 2. р а д и о с м у щ е н и я , с ъ з д а в а н и о т п о д с т а н ц и я т а ( у р е д б а т а ) д о с т о й н о с т и , п о с о ч е н и в н о р м и т е з а д о п у с т и м и и н д у с т р и а л н и р а д и о с м у щ е н и я . Ч л . 1 2 8 9 . В п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е п р е д в и ж д а т у с т р о й с т в а з а п о д о б р я в а н е н а ф а к т о р а н а м о щ н о с т т а н а б а з а т а н а т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и и з ч и с л е н и я . Ч л . 1 2 9 0 . С т е п е н т а н а р е з е р в и р а н е н а с о б с т в е н и т е н у ж д и н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е о п р е д е л я о т с т е п е н т а н а р е з е р в и р а н е з а х р а н в а н е т о н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е а г р е г а т и . Ч л . 1 2 9 1 . П р и н а л и ч и е т о н а р е г у л и р а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е н а п р е ж е н и е т о н а и з т о ч н и к а з а р е з е р в н о з а х р а н в а н е н а с о б с т в е н и т е н у ж д и с е с и н х р о н и з и р а с н а п р е ж е н и е т о н а п р е о б р а з у в а т е л я . Ч л . 1 2 9 2 . П р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е с ъ о р ъ ж а в а т с н е о б х о д и м и т е с р е д с т в а з а в р ъ з к а , с и г н а л и з а ц и я , о х р а н а и д р . ( т е л е ф о н и , п о ж а р н а с и г н а л и з а ц и я ) . Ч л . 1 2 9 3 . В с а м о с т о я т е л н и т е п р е о б р а з у в а т е л н и п о д с т а н ц и и з а о б с л у ж в а щ и я п е р с о н а л ( п о с т о я н е н и л и о п е р а т и в е н ) с е п р е д в и ж д а т б и т о в и п о м е щ е н и я , и з о л и р а н и о т п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я . Ч л . 1 2 9 4 . З а п р е о б р а з у в а т е л н и п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е п р е д в и ж д а т : 1. у с т р о й с т в а з а п р о д у х в а н е н а е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я с ъ с с у х о ч и с т е н о т п р а х и м а с л о с г ъ с т е н в ъ з д у х п о д н а л я г а н е н е п о в е ч е о т 0,2 MPa о т п о д в и ж е н к о м п р е с о р и л и о т м р е ж а з а с г ъ с т е н в ъ з д у х ; 2 . п о д в и ж н а п р а х о с м у к а ч к а з а п о ч и с т в а н е н а п р а х .

127. Т а б л и ц а 3 0 К о р е к ц и я з а и з м е н е н и е н а с к о р о с т т а н а в я т ъ р а в ъ в в и с о ч и н а П р и в е д е н а в и с о ч и н а н а К о е ф и ц и е н т ц е н т ъ р а н а т е ж е с т т а , m д о 1 5 1,00 20 1,12 40 1,25 60 1,32 100 1,45 200 1,61 Т а б л и ц а 3 1 Д и а м е т ъ р н а п р о в о д н и к а , m m 5 10 20 30 50 70 К о е ф и ц и е н т 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 (2) К о г а т о п р и в е д е н а т а в и с о ч и н а н а ц е н т ъ р а н а т е ж е с т т а н а п р о в о д н и к а и л и м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е е п о - г о л я м а о т 25 m, д е б е л и н а т а н а л е д е н а т а о б в и в к а с е у в е л и ч а в а , к а т о с е у м н о ж и с к о е ф и ц и е н т и т е , п о с о ч е н и в т а б л . 3 2 . Т а б л и ц а 3 2 П р и в е д е н а в и - с о ч и н а н а ц е н - т ъ р а н а т е - ж е с т т а , m 10 20 30 50 70 100 К о е ф и ц и е н т 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 (3) М е ж д и н н и т е с т о й н о с т и н а к о р е к ц и о н н и т е к о е ф и ц и е н т и з а д и а м е т ъ р а и в и с о ч и н а т а н а п р о в о д н и к а и л и м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е с е п о л у ч а в а т ч р е з и н т е р п о л и р а н е . (4) К о р и г и р а н а т а д е б е л и н а н а л е д е н а т а с т е н а с е з а к р ъ г л я в а к ъ м н а й - б л и з к а т а о т с л е д н и т е с т о й н о с т и : 10 m m (II к л и м а т и ч е н р а й о н ) ; 15 m m (III к л и м а т и ч е н р а й о н ) ; 20 m m (IV к л и м а т и ч е н р а й о н ) ; 3 0 m m ( I с п е ц и а л е н к л и м а т и ч е н р а й о н ) ; 4 0 m m ( I I с п е ц и а л е н к л и м а т и ч е н р а й о н ) . ( 5 ) Р а з р е ш а в а с е п р и д о к а з а н и о т н а б л ю д е н и е с л у ч а и : 1. п р и е м а н е д е б е л и н а т а н а л е д е н а т а с т е н а и н а д 40 mm, а п л ъ т н о с т т а н а л е д а й п о - м а л к а о т 9 0 0 k g / m 3 ; 2 . з а к р ъ г л я в а н е п р и д е б е л и н а н а л е д е н а т а с т е н а о т 2 0 д о 4 0 m m п р е з 5 m m . Ч л . 551. З а г о л е м и п р е х о д и и з а у ч а с т ъ ц и н а В Л , п р е м и н а в а щ и п о я з о в и р н и с т е н и и б л и з о д о в о д о е м и ( о х л а д и т е л н и е з е р а и д р . ) , п р и л и п с а н а к о н к р е т н и н а б л ю д е н и я д е б е л и н а т а н а с т е н а т а о т л е д с е п р и е м а с 5 m m п о - г о л я м а , о т к о л к о т о з а с ъ с е д н и т е у ч а с т ъ ц и н а л и н и я т а . Ч л . 5 5 2 . З а о р а з м е р я в а н е н а В Л с е п р и е м а т е д н а к в и з а ц я л а т а с т р а н а и з ч и с л и т е л н и т е м п е р а т у р и : м и н и м а л н а - 3 0 ° С ; м а к с и м а л н а + 4 0 ° С . С р е д н о г о д и ш н а т а т е м п е р а т у р а , о п р е д е л е н а з а р а й о н а , п р е з к о й т о п р е м и н а в а В Л , с е з а к р ъ г л я в а д о ц я л о ч и с л о .

191. 1 . а л у м и н и е в и с п л а в и ; 2 . а л у м и н и й с е д н а и л и н я к о л к о ц е н т р а л н и ж и ч к и о т с т о м а н а . (2) П а р а м е т р и т е и т е х н и ч е с к и т е х а р а к т е р и с т и к и з а п р о в о д н и ц и т е н а В Л И П ( е л е к т р и ч е с к о с ъ п р о т и в л е н и е , д о п у с т и м т о к н а н а т о в а р в а н е , т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т н а т . к . с . и д р . ) с а о б я в е н и т е в т е х н и ч е с к а т а д о к у м е н т а ц и я з а п р о в о д н и ц и т е . (3) З а м а г и с т р а л н и т е В Л И П с е и з б и р а т п р о в о д н и ц и с ъ с с е ч е н и я н е п о - м а л к и о т 70 mm 2 , а з а о т к л о н е н и я т а о т т я х - н е п о - м а л к и о т 3 5 m m 2 . Ч л . 7 7 4 . П о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и В Л И П с е о р а з м е р я в а т н а б а з а т а н а о б я в е н и т е о т п р о и з в о д и т е л я н а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и я к о с т н а о п ъ н ( s р ), м о д у л н а л и н е й н а д е ф о р м а ц и я ( Е ) , т е м п е р а т у р е н к о е ф и ц и е н т н а л и н е й н о р а з ш и р е н и е ( a ). Ч л . 7 7 5 . О р а з м е р я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и с е и з в ъ р ш в а з а и з ч и с л и т е л н и т е у с л о в и я : 1 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м а к с и м а л н о н а т о в а р в а н е с ъ г л а с н о ч л . 7 6 7 , т . 4 ; 2 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а с ъ г л а с н о ч л . 7 6 7 , т . 2 ; 3 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а с ъ г л а с н о ч л . 7 6 7 , т . 3 . Ч л . 776. (1) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Д о п у с т и м о т о м е х а н и ч н о н а п р е ж е н и е н а о п ъ н ( s д ) в п р о в о д н и ц и т е п о у с л о в и я т а н а ч л . 7 7 5 с е и з ч и с л я в а п о ф о р м у л а т а : к ъ д е т о - s R е р а з р у ш а в а щ о т о н а п р е ж е н и е н а о п ъ н в п р о в о д н и к а ; к о е ф и ц и е н т ъ т К е с ъ с с т о й н о с т и , к а к т о с л е д в а : С е ч е н и е н а С т о й н о с т и н а к о е ф и ц и е н т а К т о к о в о д е щ о т о з а р е ж и м м а к с и - з а р е ж и м с р е д н о - ж и л о н а и з о л и - м а л е н т о в а р г о д и ш н а т е м п е - р а н и я п р о в о д - ( ч л . 7 6 7 , т . 4 и 2 ) р а т у р а ( ч л . 7 6 7 , т . 3 ) н и к , к в . м м 35, 50, 70, 95 0,4 0,3 120, 150 0,45 0,3 (2) Р а з р е ш а в а с е н а д в и ш е н и е н а п р е ж е н и е т о н а о п ъ н в п о - в и с о к а т а т о ч к а н а о к а ч в а н е н а и з о л и р а н и я п р о в о д н и к н е п о в е ч е о т 1 0 % о т д о п у с т и м о т о н а п р е ж е н и е н а о п ъ н . Ч л . 7 7 7 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и н а п р е ж е н и е н а о п ъ н в п р о в о д н и ц и т е н а В Л И П п о - г о л я м о о т 4 0 М Р а п р и с р е д н о г о д и ш н а т а т е м п е р а т у р а т е с е з а щ и т а в а т о т в ъ з м о ж н о в ъ з н и к в а н е н а в и б р а ц и и в с ъ о т в е т с т в и е с ч л . 5 7 0 . Р а з д е л V . Р а з п о л о ж е н и е н а т о к о п р о в о д я щ и т е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и и р а з с т о я н и я м е ж д у т я х

298. Ч л . 1 2 5 3 . ( 1 ) П р е д с т е н и с т е х н о л о г и ч н и в х о д о в е н а с г р а д а т а н а п о д с т а н ц и я т а с е о с и г у р я в а т с в о б о д н и п л о щ а д к и з а о б с л у ж в а н е : 1 . н а т р а н с ф о р м а т о р и с ш и р о ч и н а 1 0 m и д ъ л ж и н а д ъ л ж и н а т а н а с т е н а т а ; 2 . н а у р е д б и с ш и р о ч и н а 6 m и д ъ л ж и н а д ъ л ж и н а т а н а с т е н а т а . (2) П р е д с т е н и б е з т е х н о л о г и ч н и в х о д о в е с в о б о д н и т е п л о щ и с а с ш и р о ч и н а 3 m и д ъ л ж и н а д ъ л ж и н а т а н а с т е н а т а . Ч л . 1254. (1) В ъ т р е ш н о ц е х о в и т е е л е к т р и ч е с к и п о д с т а н ц и и ( т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е ) с е и з г р а ж д а т п о н о р м и т е з а т е х н о л о г и ч н о п р о е к т и р а н е н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а п р о м и ш л е н и п р е д п р и я т и я . ( 2 ) П о д с т а н ц и и т е п о а л . 1 м о г а т д а с е р а з п о л а г а т в п р о и з в о д с т в е н и и л и п о м о щ н и с г р а д и . (3) П о д ъ т н а п о д с т а н ц и и т е в п р о и з в о д с т в е н и с г р а д и е н е п о - н и с ъ к о т п о д а н а ц е х а , в к о й т о с а и з г р а д е н и . (4) П р и р а з п о л а г а н е н а п о д с т а н ц и я т а д о п о д е м н и у с т р о й с т в а и т р а н с п о р т н и п ъ т и щ а с е п р е д в и ж д а т м е р к и с р е щ у п о в р е ж д а н е н а е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я . Г л а в а д в а д е с е т и с е д м а . Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н И П О С Т О В Е Р а з д е л I . Т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е з а б и т о в и и о б щ е с т в е н и н у ж д и Ч л . 1255. П р и у с т р о й с т в о т о н а т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е з а б и т о в и и о б щ е с т в е н и н у ж д и о с в е н и з и с к в а н и я т а п о т о з и р а з д е л с е о т ч и т а т и и з и с к в а н и я т а з а т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о с т о в е , п о с о ч е н и в г л а в а е д и н а д е с е т а , и з а Р У - в г л а в а д в а д е с е т и ч е т в ъ р т а и д в а д е с е т и п е т а . Ч л . 1256. Д о п у с к а с е в т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е с н е п о в е ч е о т т р и п р и с ъ е д и н я в а н и я ( б е з м е р е н е т о н а ш и н и ) д а н е с е п р е д в и ж д а т с т а ц и о н а р н и з а з е м и т е л и н а ш и н и т е . Ч л . 1257. К о г а т о в п о м е щ е н и е т о н а т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о с т о в е с е р а з п о л а г а К Р У , с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а п о ч л . 1 2 1 8 . Ч л . 1258. ( 1 ) В н а с е л е н и т е м е с т а т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о с т о в е з а б и т о в и и о б щ е с т в е н и н у ж д и с е и з г р а ж д а т : 1. к а т о с а м о с т о я т е л н и п о с т р о й к и в с в о б о д н и п л о щ и , н е з а с т р о е н и т е р е н и и л и п р и с т р о е н и д о с г р а д и ; 2 . к о м б и н и р а н и с п а в и л и о н и з а р а з л и ч н и ц е л и ; 3 . в г р а д е н и в о б щ е с т в е н и с г р а д и ( а д м и н и с т р а т и в н и , т ъ р г о в с к и , б о л н и ц и и д р . ) ; 4 . в г р а д е н и в ж и л и щ н и с г р а д и с о с и г у р я в а н е н а и з о л а ц и я о т ш у м и в и б р а ц и и . (2) Т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о с т о в е с е и з г р а ж д а т н а д з е м н о , п о д з е м н о и л и с м е с е н о ( п о л у п о д з е м н о ) . (3) ( Н о в а - Д В , б р . 9 2 о т 2013 г . , в с и л а о т 01.01.2014 г . ) Т р а н с ф о р м а т о р и т е с ц я л о с т н о

107. И з ч и с л и т е л н и к л и м а т и ч н и у с л о в и я Ч л . 4 5 3 . ( 1 ) И з ч и с л и т е л н и т е к л и м а т и ч н и у с л о в и я з а В Л с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V с е о п р е д е л я т п о ф а к т и ч е с к и н а б л ю д е н и я . Н а л я г а н е т о ( с к о р о с т т а ) н а в я т ъ р а и д е б е л и н а т а н а л е д е н а т а о б в и в к а с е и з б и р а т к а к т о з а В Л с н а п р е ж е н и е 2 0 k V ( г л а в а ш е с т н а д е с е т а ) . (2) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) З а л и н и и т е , п р е м и н а в а щ и п р е з з а с т р о е н и м е с т н о с т и , м а к с и м а л н а т а с к о р о с т н а в я т ъ р а д о п ъ л н и т е л н о с е н а м а л я в а с 40% в с р а в н е н и е с ъ с с т о й н о с т и т е в ч л . 5 4 8 . (3) З а и з ч и с л е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е и с т ъ л б о в е т е н а п р а в л е н и е т о н а в я т ъ р а с е п р и е м а п о д ъ г ъ л 9 0 ° с п р я м о т р а с е т о н а В Л . ( 4 ) Д е б е л и н а т а н а л е д е н а т а о б в и в к а с е п р и е м а : 1 . з а I I к л и м а т и ч е н р а й о н - 1 0 m m ; 2 . з а I I I к л и м а т и ч е н р а й о н - 1 5 m m ; 3 . з а I V к л и м а т и ч е н р а й о н - 2 0 m m ; 4 . з а с п е ц и а л н и т е к л и м а т и ч н и р а й о н и - н а д 2 0 m m . (5) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Д е б е л и н а т а н а л е д е н а т а о б в и в к а н а д 2 0 m m с е з а к р ъ г л я в а д о с т о й н о с т и т е п о ч л . 5 5 0 , а л . 4 и 5 . Ч л . 454. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) П р о в о д н и ц и т е н а В Л с е о р а з м е р я в а т з а р а б о т а в н о р м а л е н р е ж и м п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а и д е б е л и н а н а л е д е н а т а о б в и в к а , о п р е д е л е н и с ъ г л а с н о ч л . 453. Ч л . 455. ( 1 ) В ъ з д у ш н и т е л и н и и с е о р а з м е р я в а т з а с л е д н и т е с ъ ч е т а н и я н а к л и м а т и ч н и т е у с л о в и я : 1 . м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з в я т ъ р , б е з л е д ; 2 . п р о в о д н и ц и , п о к р и т и с л е д , б е з в я т ъ р , т е м п е р а т у р а - 5 ° С ; 3 . м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з в я т ъ р , б е з л е д ; 4 . с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з в я т ъ р , б е з л е д ; 5 . м а к с и м а л н о н а л я г а н е н а в я т ъ р а Q m а х , т е м п е р а т у р а - 5 ° С , б е з л е д ; 6 . п р о в о д н и ц и , п о к р и т и с л е д , т е м п е р а т у р а - 5 ° С , н а л я г а н е н а в я т ъ р а 0 , 2 5 Q m а х (0,5.V m а х ). ( 2 ) З а м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а с е п р и е м а + 4 0 ° С , а з а м и н и м а л н а - 3 0 ° С . Ч л . 456. П р о в е р к а т а з а п р и б л и ж а в а н е н а п р о в о д н и ц и т е к ъ м с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я е п р и м а к с и м а л н а с к о р о с т н а в я т ъ р а и т е м п е р а т у р а + 1 5 ° С . Р а з д е л I V . П р о в о д н и ц и и а р м а т у р и Ч л . 4 5 7 . ( 1 ) И з п о л з в а н и т е п р о в о д н и ц и з а В Л с а е д н о ж и ч н и и м н о г о ж и ч н и . (2) П р о в о д н и ц и т е п о у с л о в и е т о з а м е х а н и ч н а я к о с т с е и з б и р а т в з а в и с и м о с т о т м а т е р и а л а с н а й - м а л к о с е ч е н и е : 1 . а л у м и н и е в и и а л у м и н и е в и с п л а в и - 1 6 m m 2 ; 2 . с т о м а н о а л у м и н и е в и и с т о м а н о а л у м и н и е в и с п л а в и , м е д н и и б и м е т а л н и - 1 0 m m 2 ; 3 . с т о м а н е н и м н о г о ж и ч н и - 2 5 m m 2 ; 4 . с т о м а н е н и е д н о ж и ч н и - д и а м е т ъ р 4 m m .

103. с ъ с с к о б и о т н е м а г н и т е н м а т е р и а л ; 4. п р е д в и д е н и с а м е р к и с р е щ у н а р а н я в а н е о б в и в к а т а н а к а б е л и т е , п р е д и з в и к а н и о т т е м п е р а т у р н и р а з ш и р е н и я . Ч л . 425. С т о м а н е н и т е т р ъ б о п р о в о д и н а м а с л о н а п ъ л н е н и т е и л и г а з о н а п ъ л н е н и т е к а б е л и с е р а з п о л а г а т н а к о н з о л и , н е г о р и м и т р у п ч е т а и л и п о д в е с к и , р а з с т о я н и е т о м е ж д у к о и т о с е о п р е д е л я в п р о е к т а . Ч л . 426. К р а й н и т е р а з д е л и т е л н и н е м а г н и т н и т р ъ б и н а м а с л о н а п ъ л н е н и и г а з о н а п ъ л н е н и к а б е л и с е п р и к р е п в а т к ъ м ф е р о м а г н и т н и к о н с т р у к ц и и с ъ с с к о б и о т н е м а г н и т е н м а т е р и а л , а п р и д ъ л ж и н а н а д 1 0 m - с п л ъ з г а щ и к р е п и т е л и , н е п о з в о л я в а щ и с т р а н и ч н о и з м е с т в а н е . Р а з д е л X I I I . П о л а г а н е н а к а б е л и в п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я Ч л . 427. П р и п о л а г а н е н а к а б е л и в п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я с е с п а з в а т д о п ъ л н и т е л н о у с л о в и я т а : 1 . к а б е л и т е с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е п о з в о л я в а т о г л е д и р е м о н т ; 2. р а з с т о я н и е т о м е ж д у у с п о р е д н о п о л о ж е н и к а б е л и и т р ъ б о п р о в о д и е н а й - м а л к о 0,5 m, а с г а з о п р о в о д и и т р ъ б о п р о в о д и з а г о р и м и т е ч н о с т и - 1,0 m ; п р и н е в ъ з м о ж н о с т з а с п а з в а н е т о н а п о с о ч е н и т е р а з с т о я н и я к а б е л и т е с е п о л а г а т в с т о м а н е н и т р ъ б и п о д ъ л ж и н а т а н а ц е л и я у ч а с т ъ к н а с б л и ж а в а н е , а п р и п р е с и ч а н е - и п о 0 , 5 m о т д в а т а к р а я ; 3. н е с е д о п у с к а у с п о р е д н о т о п о л а г а н е н а с и л о в и к а б е л и п о д и л и н а д т р ъ б о п р о в о д и , п р е н а с я щ и г о р и м и и л и х и м и ч е с к и а к т и в н и ф л у и д и ; 4 . п о л а г а н е т о н а к а б е л и в п о д о в е т е и с т е н и т е с е и з п ъ л н я в а в к а н а л и и л и т р ъ б и ; 5. п р е м и н а в а н е т о н а к а б е л и т е п р е з м е ж д у е т а ж н и п л о ч и и с т е н и с е и з п ъ л н я в а в т р ъ б и и л и в н а р о ч н о о ф о р м е н и с а м о с т о я т е л н и з а в с е к и к а б е л о т в о р и , у п л ъ т н е н и с н е г о р и м м а т е р и а л , л е с н о о т с т р а н и м в с л у ч а й н а н у ж д а . Ч л . 428. З а б р а н я в а с е п о л а г а н е т о н а к а б е л и в ъ в в е н т и л а ц и о н н и к а н а л и с и з к л ю ч е н и е н а с л у ч а и т е н а п р е с и ч а н е с е д и н и ч н и к а б е л и , п о л о ж е н и в с т о м а н е н и т р ъ б и . Ч л . 4 2 9 . О т к р и т о т о п о л а г а н е н а к а б е л и п о с т ъ л б и щ н и к л е т к и н е с е д о п у с к а . Ч л . 430. П р и п р е с и ч а н е н а п р о х о д и к а б е л и т е п р е м и н а в а т н а в и с о ч и н а о т п о д а н а й - м а л к о 1,9 m. Р а з д е л X I V . П о л а г а н е н а к а б е л и в ъ р х у с п е ц и а л н и с ъ о р ъ ж е н и я Ч л . 4 3 1 . П о е с т а к а д и к а б е л и т е с е п о л а г а т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б .

263. ( п о д 2 , 5 m ) о т е д н а т а с т р а н а н а к о р и д о р а и п р о т и в о п о л о ж н а т а с т е н а и л и н а с р е щ н а т а у р е д б а с о г р а д е н и н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и с н а п р е ж е н и е д о 6 6 0 V , е н а й - м а л к о : 1 . п р и д ъ л ж и н а н а р а з п р е д е л и т е л н а у р е д б а д о 8 m - 1 , 0 m ; 2 . п р и д ъ л ж и н а н а р а з п р е д е л и т е л н а у р е д б а н а д 8 m - 1 , 2 m ; 3 . п р и н а п р е ж е н и е 6 6 0 V и п о - в и с о к о - 1 , 5 m . (2) Р а з с т о я н и е т о м е ж д у н е о г р а д е н и н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и , р а з п о л о ж е н и н а д о с т ъ п н а в и с о ч и н а ( п о д 2 , 5 m ) о т д в е т е с т р а н и н а к о р и д о р а , е н а й - м а л к о : 1 . п р и н а п р е ж е н и е п о д 6 6 0 V - 1 , 5 m ; 2 . п р и н а п р е ж е н и е 6 6 0 V и п о - в и с о к о - 2 , 0 m . (3) Н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и , п р е с и ч а щ и о б с л у ж в а щ к о р и д о р н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 2 , 5 m , м о ж е д а н е с е о г р а ж д а т . (4) П р и р а з с т о я н и я , п о - м а л к и о т п о с о ч е н и т е в п р е д х о д н и т е а л и н е и , н е и з о л и р а н и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и с е о г р а ж д а т . Ч л . 1124. (1) З а п р е д п а з н и о г р а д и с е и з п о л з в а т м р е ж и с р а з м е р и н а о т в о р и т е 10 x 10 mm д о 2 5 x 2 5 m m о т с т о м а н е н а т е л с д и а м е т ъ р н а й - м а л к о 1 m m , п л ъ т н а л а м а р и н а с д е б е л и н а н а й - м а л к о 1 m m и л и с м е с е н и . ( 2 ) В и с о ч и н а т а н а п р е д п а з н и т е о г р а ж д е н и я е н а й - м а л к о 2 , 0 m . Ч л . 1 1 2 5 . С н е м а н и и л и о т в а р я н и п р е д п а з н и о г р а д и ( п р е г р а д и ) с е з а к р е п в а т т а к а , ч е с н е м а н е т о , с ъ о т в е т н о о т в а р я н е т о е с а м о ч р е з с п е ц и а л н о п р и с п о с о б л е н и е и л и к л ю ч . Р а з д е л V I I . О т к р и т и р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и Ч л . 1 1 2 6 . ( 1 ) О т к р и т и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и ( О Р У ) , р а з п о л а г а н и н а о т к р и т о , с е и з п ъ л н я в а т с ъ с с т е п е н н а з а щ и т а н а й - м а л к о IP 43, а к о с ъ д ъ р ж а т и з м е р в а т е л н и а п а р а т и и р е л е т а , а в о с т а н а л и т е с л у ч а и - I Р 3 3 . (2) Р а з п р е д е л и т е л н и т е у р е д б и с е р а з п о л а г а т н а п л о щ а д к а с в и с о ч и н а н а й - м а л к о н а 0,2 m н а д о к о л н и я т е р е н , н о н е п о - м а л к о о т с р е д н а т а д е б е л и н а н а с н е ж н а т а п о к р и в к а з а р а й о н а . (3) Н е с е д о п у с к а н а л и ч и е н а о т в о р и о т д о л н а т а с т р а н а н а Р У , п р е з к о и т о м о г а т д а п р о н и к в а т г р и з а ч и , в о д а и д р . Ч л . 1 1 2 7 . ( 1 ) П р и н е о б х о д и м о с т в ш к а ф о в е т е н а Р У с е п р е д в и ж д а о т о п л е н и е з а о с и г у р я в а н е н а н о р м а л н а р а б о т а н а п о с т а в е н и т е в т я х к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и и п р и б о р и . ( 2 ) З а д ъ л ж и т е л н о с е п р е д в и ж д а т м е р к и с р е щ у о б р а з у в а н е н а к о н д е н з в ш к а ф о в е т е н а Р У . Г л а в а д в а д е с е т и п е т а . Р А З П Р Е Д Е Л И Т Е Л Н И У Р Е Д Б И З А Н А П Р Е Ж Е Н И Е Н А Д 1 0 0 0 V Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е , о п р е д е л е н и я Ч л . 1 1 2 8 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а с т а ц и о н а р н и р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и з а п р о м е н л и в т о к с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V д о 4 0 0 / 7 5 0 k V .

143. Ч л . 597. (1) П р и и з п ъ л н е н и е н а м ъ л н и е з а щ и т а н а В Л с м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а с е и з б и р а з а щ и т е н ъ г ъ л н е п о - г о л я м о т : 1 . з а В Л , з а щ и т е н и с е д н о м ъ л н и е з а щ и т н о в ъ ж е - 3 0 ° ; 2. з а В Л с х о р и з о н т а л н о р а з п о л о ж е н и е н а п р о в о д н и ц и т е , з а щ и т е н и с д в е м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а с п р я м о в ъ н ш н и т е п р о в о д н и ц и - 2 0 ° , а п р и д е б е л и н а н а л е д е н а т а о б в и в к а 1 5 m m и п о - г о л я м а - 3 0 ° ; 3. з а п о р т а л н и с т о м а н о б е т о н н и с т ъ л б о в е с п р я м о в ъ н ш н и т е п р о в о д н и ц и н е з а в и с и м о о т и з ч и с л и т е л н а т а д е б е л и н а н а л е д е н а т а о б в и в к а - 3 0 ° . (2) З а В Л с д в е м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а р а з с т о я н и е т о м е ж д у т я х е н е п о - г о л я м о о т п е т к р а т н о т о в е р т и к а л н о р а з с т о я н и е м е ж д у м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а и н а й - в и с о к о о к а ч е н и я ф а з о в п р о в о д н и к . Ч л . 598. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Д о п ъ л н и т е л н и т е и з и с к в а н и я к ъ м м ъ л н и е з а щ и т а т а н а В Л в м е с т а т а , к ъ д е т о п р е с и ч а т р а з л и ч н и с ъ о р ъ ж е н и я , с а п о с о ч е н и в ч л . 6 4 4 , 6 5 0 , 6 5 3 . Ч л . 5 9 9 . З а з е м я в а н и я н а с т ъ л б о в е т е н а В Л с е и з п ъ л н я в а т н а : 1. с т ъ л б о в е т е , з а щ и т е н и с м ъ л н и е з а щ и т н о в ъ ж е , и л и н а с т ъ л б о в е т е с м ъ л н и е з а щ и т н и у с т р о й с т в а ; 2 . м е т а л н и т е и с т о м а н о б е т о н н и т е с т ъ л б о в е н а В Л с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о ; 3 . м е т а л н и т е с т ъ л б о в е н а В Л с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V ; 4 . с т о м а н о б е т о н н и т е с т ъ л б о в е н а В Л с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V в н а с е л е н и м е с т а . Ч л . 600. Д о п у с т и м и т е п р е х о д н и с ъ п р о т и в л е н и я н а з а з е м и т е л и т е , и з м е р е н и з а ч е с т о т а н а т о к а 5 0 H z п р е з л я т о т о в с у х о в р е м е , с а п о с о ч е н и в т а б л . 4 1 . Т а б л и ц а 4 1 Д о п у с т и м о п р е х о д н о с ъ п р о т и в л е н и е н а з а з е м и т е л и т е н а В Л Ч л . 601. (1) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) В м е с т н о с т и с г л и н е с т и , п е с ъ ч л и в о - г л и н е с т и , п е с ъ ч л и в и и д р у г и п о ч в и с ъ с с п е ц и ф и ч н о с ъ п р о т и в л е н и е д о 300 W .m и н е с ъ д ъ р ж а щ и х и м и ч е с к и а г р е с и в н и в о д и , а р м а т у р и т е н а с т о м а н о б е т о н н и т е ф у н д а м е н т и с е и з п о л з в а т к а т о е с т е с т в е н и з а з е м и т е л и б е з и л и в с ъ ч е т а н и е с и з к у с т в е н и з а з е м и т е л и ( ч л . 6 0 2 ) . (2) В п о ч в и с ъ с с п е ц и ф и ч н о с ъ п р о т и в л е н и е н а д 300 W .m с т о м а н о б е т о н н и т е ф у н д а м е н т и н е с е и з п о л з в а т к а т о е с т е с т в е н и з а з е м и т е л и , а п о с о ч е н и т е в т а б л . 4 1 с т о й н о с т и н а п р е х о д н о т о с ъ п р о т и в л е н и е с е о с и г у р я в а т с а м о ч р е з и з к у с т в е н и з а з е м и т е л и .

351. Ч л . 1 5 9 6 . ( 1 ) Н а м е с т а т а с н а л и ч и е н а м а с л о с е и з п о л з в а т п р о в о д н и ц и и к а б е л и с м а с л о у с т о й ч и в а и з о л а ц и я и о б в и в к а . (2) И з п о л з в а н е т о н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и с и з о л а ц и я и о б в и в к а , к о и т о н е с а м а с л о у с т о й ч и в и , с е д о п у с к а , а к о с е п о л а г а т в т р ъ б и и в р ъ з к и т е с ъ с с ъ о р ъ ж е н и я т а с а х е р м е т и з и р а н и . Ч л . 1597. Д о п у с т и м о т о н а й - н и с к о н а п р е ж е н и е н а и з в о д и т е н а д в и г а т е л и т е и в ъ в в е р и г и т е з а у п р а в л е н и е п р и в с и ч к и р е ж и м и н а р а б о т а н а к р а н а е 8 5 % о т н о м и н а л н о т о , Ч л . 1 5 9 8 . Ж и л а т а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е н а в с и ч к и в е р и г и с е м а р к и р а т . Р а з д е л V . У п р а в л е н и е , з а щ и т а и с и г н а л и з а ц и я Ч л . 1 5 9 9 . ( 1 ) Н а п р е ж е н и е т о н а в е р и г и т е з а у п р а в л е н и е и а в т о м а т и к а с е и з б и р а н е п о - в и с о к о о т 4 0 0 V з а п р о м е н л и в т о к и 4 4 0 V з а п о с т о я н е н т о к . (2) И з п о л з в а н е т о н а н а п р е ж е н и е 5 0 0 ( 6 6 0 ) V с е д о п у с к а з а к р а н о в е в п р е д п р и я т и я с е л е к т р и ч е с к а м р е ж а 5 0 0 ( 6 6 0 ) V . Ч л . 1600. З а щ и т а т а о т е л е к т р и ч е с к и п о в р е д и н а е л е к т р о о б з а в е ж д а н е т о н а к р а н о в е т е с е и з п ъ л н я в а в с ъ о т в е т с т в и е с г л а в и о с е м н а д е с е т а и д е в е т н а д е с е т а . Р а з д е л V I . О с в е т л е н и е Ч л . 1 6 0 1 . И з п о л з в а н е т о н а м е т а л н и т е к о н с т р у к ц и и н а к р а н а в к а ч е с т в о т о н а р а б о т е н п р о в о д н и к с е д о п у с к а в м р е ж и т е д о 5 0 V з а з а х р а н в а н е н а в е р и г и т е з а у п р а в л е н и е и о с в е т л е н и е . Ч л . 1 6 0 2 . ( 1 ) З а р а б о т н о о с в е т л е н и е н а к р а н а с е и з б и р а п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е н е п о - в и с о к о о т 2 2 0 ( 2 3 0 ) V . (2) З а х р а н в а н е т о н а о с в е т л е н и е т о е о т п о н и ж а в а щ и т р а н с ф о р м а т о р и с т р и ф а з н о н а п р е ж е н и е н а м р е ж а т а 3 8 0 ( 4 0 0 ) V и п о - в и с о к о . (3) Д о п у с к а с е о с в е т и т е л и т е д а с е в к л ю ч в а т в с и л о в а т р и ф а з н а м р е ж а с н а п р е ж е н и е 380 ( 4 0 0 ) V , к а т о с е с в ъ р ж а т в з в е з д а . (4) О с в е т и т е л и т е з а п о д в и ж н и к р а н о в е , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м м р е ж а 380/220 (400/230) V, с е з а х р а н в а т с г ъ в к а в и ч е т и р и ж и л н и к а б е л и н а ф а з о в о н а п р е ж е н и е . (5) Д о п у с к а с в к л ю ч в а н е т о н а о с в е т и т е л и т е в с и л о в а т а м р е ж а з а п о с т о я н н о н а п р е ж е н и е д о 5 0 0 V , а к о с ъ щ и т е с е с в ъ р ж а т п о с л е д о в а т е л н о . (6) К р а н о в е т е с е с н а б д я в а т с п о д х о д я щ и о с в е т и т е л и ( п р о ж е к т о р и , ф е н е р и и д р . ) з а о с в е т я в а н е н а р а б о т н а т а п л о щ а д к а , к о я т о о б с л у ж в а т .

1. Н А Р Е Д Б А No 3 О Т 9 Ю Н И 2 0 0 4 Г . З А У С Т Р О Й С Т В О Т О Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И Т Е У Р Е Д Б И И Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Т Е Л И Н И И В с и л а о т 1 5 . 0 1 . 2 0 0 5 г . И з д а д е н а о т М и н и с т е р с т в о т о н а е н е р г е т и к а т а и е н е р г и й н и т е р е с у р с и О б н . Д В . б р . 9 0 о т 1 3 О к т о м в р и 2 0 0 4 г . , о б н . Д В . б р . 9 1 о т 1 4 О к т о м в р и 2 0 0 4 г . , и з м . Д В . б р . 1 0 8 о т 1 9 Д е к е м в р и 2 0 0 7 г . , и з м . и д о п . Д В . б р . 9 2 о т 2 2 О к т о м в р и 2 0 1 3 г . Ч а с т п ъ р в а . О Б Щ И И З И С К В А Н И Я Г л а в а п ъ р в а . О Б Щ А Ч А С Т Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 1 . С н а р е д б а т а с е у р е ж д а у с т р о й с т в о т о н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и е л е к т р о п р о в о д н и т е л и н и и з а п о с т о я н е н и п р о м е н л и в т о к с н а п р е ж е н и е д о 7 5 0 k V , с в ъ р з а н о с т е х н о л о г и я т а н а и з в ъ р ш в а н а т а д е й н о с т , к р и т е р и и т е з а и з б о р а н а с ъ о р ъ ж е н и я т а и т е х н и ч е с к и т е с р е д с т в а з а е к с п л о а т а ц и я . Ч л . 2. (1) Н а р е д б а т а н е с е о т н а с я з а с п е ц и а л н и т е е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и , у с т р о й с т в о т о н а к о и т о с е у р е ж д а с д р у г и н о р м а т и в н и а к т о в е . (2) О т д е л н и и з и с к в а н и я н а т а з и н а р е д б а т а м о г а т д а с е п р и л а г а т и з а с п е ц и а л н и т е е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и д о с т е п е н , д о к о я т о т е с а а н а л о г и ч н и п о и з п ъ л н е н и е и у с л о в и я н а р а б о т а с п о с о ч е н и т е в н а р е д б а т а . Ч л . 3 . Н а р е д б а т а н е с е о т н а с я з а д е й с т в а щ и т е е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и , н о с е п р и л а г а з а ч а с т и т е о т т я х , н а к о и т о с е и з в ъ р ш в а т р е к о н с т р у к ц и и . Ч л . 4 . П о ж а р н а т а и а в а р и й н а т а б е з о п а с н о с т н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и с е о с и г у р я в а т с ъ г л а с н о н о р м а т и в н и т е и з и с к в а н и я з а п о ж а р н а и а в а р и й н а б е з о п а с н о с т ( Н И П А Б ) . Ч л . 5. У с т р о й с т в о т о н а с т р о и т е л н а т а ч а с т н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и м р е ж и с е у р е ж д а с н а р е д б а т а з а т е х н и ч е с к и т е п р а в и л а и н о р м а т и в и з а п р о е к т и р а н е , и з г р а ж д а н е и п о л з в а н е н а о б е к т и т е и с ъ о р ъ ж е н и я т а з а п р о и з в о д с т в о , п р е о б р а з у в а н е , п р е н о с и р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я ( с ъ г л а с н о ч л . 83, а л . 3 З Е ) и д о п ъ л н и т е л н и т е и з и с к в а н и я , п о с о ч е н и в т а з и н а р е д б а .

82. п ъ р в а , р а з д е л I . (2) Т о к о п р о в о д и т е о т з а к р и т т и п с е о ц в е т я в а т с л е д и з л и з а н е т о и м о т з а щ и т н и т е к о ж у с и н а р а з с т о я н и е 0 , 3 m . Р а з д е л I I I . Т о к о п р о в о д и з а н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V Ч л . 2 9 8 . В ъ в в л а ж н и и о с о б е н о в л а ж н и п о м е щ е н и я с е и з п о л з в а т о т к р и т и и л и в о д о з а щ и т е н и т о к о п р о в о д и . В ъ в в с и ч к и о с т а н а л и с л у ч а и о г р а н и ч е н и я н я м а . Ч л . 299. (1) В п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я , в к о и т о и м а д о с т ъ п н е к в а л и ф и ц и р а н п е р с о н а л , т о к о п р о в о д и т е в и з п ъ л н е н и е с ъ с с т е п е н н а з а щ и т а I Р 0 0 о т с т о я т о т п о д а и л и о т п л о щ а д к и т е з а о б с л у ж в а н е н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 3 , 5 m , а т е з и в и з п ъ л н е н и е д о I Р 3 1 - н а й - м а л к о 2 , 5 m . (2) В п о м е щ е н и я , в к о и т о и м а д о с т ъ п н е к в а л и ф и ц и р а н п е р с о н а л , в и с о ч и н и т е п о а л . 1 н е с е н о р м и р а т , а к о т о к о п р о в о д ъ т е : 1 . с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и в и з п ъ л н е н и е I Р 2 0 и л и п о - в и с о к о ; 2 . в з а к р и т о и з п ъ л н е н и е I Р 4 0 и л и п о - в и с о к о ; 3. з а п р о м е н л и в т о к с н а п р е ж е н и е н е п о - в и с о к о о т 50 V и л и п о с т о я н е н т о к с н а п р е ж е н и е н е п о - в и с о к о о т 1 2 0 V . (3) В п о м е щ е н и я , в к о и т о и м а д о с т ъ п с а м о к в а л и ф и ц и р а н п е р с о н а л , в и с о ч и н а т а о т п о д а и л и о т п л о щ а д к и т е з а о б с л у ж в а н е н е с е н о р м и р а , а к о т о к о п р о в о д ъ т е в ъ в : 1 . и з п ъ л н е н и е I Р 2 0 и л и п о - в и с о к о ; 2 . и з п ъ л н е н и е I Р 0 0 , н о о г р а д е н в м е с т а т а , д о с т ъ п н и з а с л у ч а е н д о п и р . (4) О г р а ж д е н и я т а н а т о к о п р о в о д и т е с е р а з п о л а г а т н а д п р о х о д и т е н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 1,9 m о т п о д а и л и п л о щ а д к а т а з а о б с л у ж в а н е . И з п о л з в а т с е п р е г р а д н и м р е ж и о т с т о м а н е н а т е л с д и а м е т ъ р н а й - м а л к о 1 m m , с о т в о р и д о 2 5 x 2 5 m m . (5) Т а м , к ъ д е т о с а в ъ з м о ж н и м е х а н и ч е с к и п о в р е д и н а т о к о п р о в о д и т е , с е о с и г у р я в а д о п ъ л н и т е л н а з а щ и т а . (6) Н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и н а т о к о п р о в о д и т е с е и з б и р а т о т н е г о р и м м а т е р и а л с н е о б х о д и м а т а о г н е у с т о й ч и в о с т . Ч л . 300. (1) З а т о к о п р о в о д в и з п ъ л н е н и е I Р 00 р а з с т о я н и е т о о т т о к о в о д е щ и т е м у ч а с т и д о т р ъ б о п р о в о д и е н а й - м а л к о 1 , 0 m , а д о т е х н о л о г и ч н и с ъ о р ъ ж е н и я - 1 , 5 m . ( 2 ) З а т о к о п р о в о д в и з п ъ л н е н и е I Р 2 1 и п о - в и с о к о р а з с т о я н и я т а п о а л . 1 н е с е н о р м и р а т . Ч л . 3 0 1 . С в е т л и т е р а з с т о я н и я п р и т о к о п р о в о д и в и з п ъ л н е н и е I Р 0 0 с е п р и е м а т : 1 . м е ж д у ф а з и ( п о л ю с и ) - н а й - м а л к о 5 0 m m ; 2 . м е ж д у ф а з и ( п о л ю с и ) и з а з е м е н и к о н с т р у к ц и и и л и н е г о р и м и с т е н и - н а й - м а л к о 5 0 m m ; 3 . м е ж д у ф а з и ( п о л ю с и ) и г о р и м и с т е н и - н а й - м а л к о 2 0 0 m m . Ч л . 3 0 2 . М е с т а т а н а о т к л о н е н и е о т т о к о п р о в о д и т е с е и з б и р а т д о с т ъ п н и з а о б с л у ж в а н е . Ч л . 303. (1) К о м у т а ц и о н н и т е и з а щ и т н и т е а п а р а т и з а д а д е н о о т к л о н е н и е с е п о с т а в я т н а

451. п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1 . и з м е р в а н е с ъ п р о т и в л е н и е т о н а и з о л а ц и я т а н а : а ) и з о л а ц и о н н и т е е л е м е н т и , и з р а б о т е н и о т о р г а н и ч е н м а т е р и а л , с м е г а о м м е т ъ р з а н а п р е ж е н и е 2 5 0 0 V ; б ) в т о р и ч н и т е в е р и г и и н а н а м о т к и т е н а е л е к т р о м а г н и т и т е з а у п р а в л е н и е ; 2 . и з п и т в а н е н а и з о л а ц и я т а с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а н а : а ) с и л о в и т е в е р и г и н а т р и т е ф а з и , е д н о в р е м е н н о ; б ) в т о р и ч н и т е в е р и г и и н а м о т к и н а у п р а в л я в а щ и т е е л е к т р о м а г н и т и н а в с я к о п р и с ъ е д и н е н и е с п р я м о з е м я ; 3 . и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о с п о с т о я н е н т о к н а : а ) к о н т а к т н а т а с и с т е м а н а т о к о в о д е щ а т а с и с т е м а н а п о л ю с а и н а в с и ч к и р а б о т н и к о н т а к т и ; б ) н а м о т к и т е н а у п р а в л я в а щ и т е е л е к т р о м а г н и т и ; 4 . о п р е д е л я н е н а д о л н а т а г р а н и ц а н а н а п р е ж е н и е т о з а з а д е й с т в а н е н а з а д в и ж в а н е т о ; 5 . и з п и т в а н е п р и м н о г о к р а т н и о п е р а ц и и н а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е ; 6. и з п и т в а н е н а в г р а д е н и т е п р е д п а з и т е л и с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а и п р о в е р к а ц е л о с т т а н а в л о ж к а т а н а п р е д п а з и т е л я . Р а з д е л X . Р а з е д и н и т е л и , о т д е л и т е л и и к ъ с о с ъ е д и н и т е л и Ч л . 2130. Р а з е д и н и т е л и т е , о т д е л и т е л и т е и к ъ с о с ъ е д и н и т е л и т е с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1 . и з м е р в а н е с ъ п р о т и в л е н и е т о н а и з о л а ц и я т а н а : а ) и з о л а ц и о н н и т е е л е м е н т и , и з р а б о т е н и о т о р г а н и ч е н м а т е р и а л , с м е г а о м м е т ъ р з а н а п р е ж е н и е 2 5 0 0 V ; б ) в т о р и ч н и т е в е р и г и и н а н а м о т к и т е н а е л е к т р о м а г н и т и т е з а у п р а в л е н и е , с ъ г л а с н о р а з д е л X I X ; 2 . и з п и т в а н е н а и з о л а ц и я т а с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а н а : а ) т р и т е ф а з и н а р а з е д и н и т е л и т е , о т д е л и т е л и т е и к ъ с о с ъ е д и н и т е л и т е ; б ) в т о р и ч н и т е в е р и г и и н а м о т к и т е н а е л е к т р о м а г н и т и т е з а у п р а в л е н и е , с ъ г л а с н о р а з д е л X I X о т т а з и г л а в а ; 3. о п р е д е л я н е н а с и л а т а н а о т д е л я н е н а п о д в и ж н и т е о т н е п о д в и ж н и т е к о н т а к т и п р и н е с м а з а н и к о н т а к т и ; 4. и з п р о б в а н е р а б о т а т а н а р а з е д и н и т е л и т е , о т д е л и т е л и т е и к ъ с о с ъ е д и н и т е л и т е н а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е : а ) п р и р ъ ч н о у п р а в л е н и е - 5 д о 1 0 п о с л е д о в а т е л н и в к л ю ч в а н и я и и з к л ю ч в а н и я б е з з а д ъ р ж а н е п о в р е м е ; б ) п р и д и с т а н ц и о н н о у п р а в л е н и е - 1 0 о п е р а ц и и н а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е п р и н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е и 5 д о 1 0 о п е р а ц и и с н а п р е ж е н и е д о 8 0 % о т н о м и н а л н о т о ; 5. о п р е д е л я н е н а в р е м е т о н а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е н а о т д е л и т е л и т е и к ъ с о с ъ е д и н и т е л и т е . Р а з д е л X I . К о м п л е к т н и р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и Ч л . 2131. (1) И з п и т в а н е т о н а с ъ с т а в н и т е с ъ о р ъ ж е н и я н а К Р У з а з а к р и т и о т к р и т м о н т а ж - п р е к ъ с в а ч и , и з м е р в а т е л н и т р а н с ф о р м а т о р и , в е н т и л н и о т в о д и , п р е д п а з и т е л и и д р . , с е и з в ъ р ш в а

450. н а л я г а н е т о н а в ъ з д у х а ( п р и п н е в м а т и ч н о з а д в и ж в а н е ) , п р и к о и т о п р е к ъ с в а ч ъ т з а п а з в а р а б о т о с п о с о б н о с т т а с и и и з п ъ л н я в а о п е р а ц и и т е в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е ; 9. и з п и т в а н е н а п р е к ъ с в а ч а н а м н о г о к р а т н и о п е р а ц и и з а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е с п о н и ж е н о и п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е н а е л е к т р о м а г н и т н и я п р и в о д ; м н о г о к р а т н и т е о п е р а ц и и н а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е о б х в а щ а т о т д е л н и т е о п е р а ц и и н а в к л ю ч в а н е ( В ) и и з к л ю ч в а н е ( И ) и н а с л о ж н и ц и к л и В - И и И - В - И з а п р е к ъ с в а ч и , п р е д н а з н а ч е н и з а р а б о т а в р е ж и м н а А П В ; 1 0 . и з п и т в а н е н а т р а н с ф о р м а т о р н о т о м а с л о п о с т а н д а р т а и и з и с к в а н и я т а в р а з д е л X X I I . Р а з д е л V I I . В ъ з д у х о с т р у й н и п р е к ъ с в а ч и Ч л . 2127. В ъ з д у х о с т р у й н и т е п р е к ъ с в а ч и з а в с и ч к и к л а с о в е н а н а п р е ж е н и е с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1 . и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а и з о л а ц и я т а н а : а ) п о д п о р н и т е и з о л а т о р и , и з о л а т о р и т е н а д ъ г о г а с и т е л н и т е к а м е р и , и з о л а ц и о н н и т е л о с т о в е и о т д е л и т е л и т е , с м е г а о м м е т ъ р з а н а п р е ж е н и е 2 5 0 0 V ; б ) в т о р и ч н и т е в е р и г и , н а м о т к и т е н а е л е к т р о м а г н и т и т е з а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е , с ъ г л а с н о р а з д е л X I X ; 2. и з п и т в а н е н а и з о л а ц и я т а с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а н а в т о р и ч н и т е в е р и г и н а в к л ю ч в а т е л н и я и и з к л ю ч в а т е л е н е л е к т р о м а г н и т с ъ г л а с н о р а з д е л X I X ; 3 . и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а т о к о в о д е щ а т а в е р и г а с п о с т о я н е н т о к н а : а ) к о н т а к т и т е н а в ъ з д у х о с т р у й н и т е п р е к ъ с в а ч и н а в с е к и п о л ю с з а д ъ г о г а с и т е л н а т а к а м е р а , о т д е л и т е л я и н о ж а ; б ) ш у н т и р а щ и т е р е з и с т о р и н а д ъ г о г а с и т е л н и т е у с т р о й с т в а ; в ) н а м о т к и т е н а в к л ю ч в а т е л н и я и и з к л ю ч в а т е л е н е л е к т р о м а г н и т ; 4. п р о в е р к а н а м е х а н и ч н и т е х а р а к т е р и с т и к и н а п р е к ъ с в а ч а п р и н о м и н а л н о , м и н и м а л н о и м а к с и м а л н о р а б о т н о н а л я г а н е н а в ъ з д у х а , п р и п р о с т и и с л о ж н и ц и к л и н а п р е к ъ с в а ч а , з а с ъ о т в е т с т в и е с д а н н и т е о т п а с п о р т а ; 5. п р о в е р к а д е й с т в и е т о н а з а д в и ж в а н е т о п р и п о н и ж е н о н а п р е ж е н и е н а е л е к т р о м а г н и т и т е з а у п р а в л е н и е ( 6 5 % о т н о м и н а л н о т о ) п р и м а к с и м а л н о н а л я г а н е н а в ъ з д у х а в р е з е р в о а р а ; 6 . и з п и т в а н е н а п р е к ъ с в а ч а н а м н о г о к р а т н о в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е ; 7 . п р о в е р к а н а к о н д е н з а т о р н и т е д е л и т е л и н а н а п р е ж е н и е н а п р е к ъ с в а ч и т е : а ) и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а и з о л а ц и я т а с м е г а о м м е т ъ р з а 2 5 0 0 V ; б ) и з м е р в а н е н а к а п а ц и т е т а н а к о н д е н з а т о р и т е ; с т о й н о с т т а н а к а п а ц и т е т а с е с р а в н я в а с д а н н и т е о т п а с п о р т а . Р а з д е л V I I I . Е л е г а з о в и и в а к у у м н и п р е к ъ с в а ч и Ч л . 2128. П р е д а в а т е л н о - п р и е м н и т е и з п и т в а н и я н а е л е г а з о в и т е и в а к у у м н и п р е к ъ с в а ч и с е и з в ъ р ш в а т с ъ г л а с н о и н с т р у к ц и и т е н а п р о и з в о д и т е л я и т е х н и ч е с к и т е у с л о в и я , з а п и с а н и в д о г о в о р а з а д о с т а в к а . Р а з д е л I X . М о щ н о с т н и р а з е д и н и т е л и Ч л . 2 1 2 9 . Н а п ъ л н о к о м п л е к т о в а н и т е и р е г у л и р а н и м о щ н о с т н и р а з е д и н и т е л и с е

6. Е Л Е К Т Р О С Н А Б Д Я В А Н Е И Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И М Р Е Ж И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 20. Р а з п о р е д б и т е в т а з и г л а в а с е п р и л а г а т з а ч а с т т а о т е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а , к о я т о о б х в а щ а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а п о т р е б и т е л и т е . Ч л . 21. П о т р е б и т е л ( к о н с у м а т о р ) н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я ( е л е к т р о п о т р е б и т е л ) - а п а р а т , а г р е г а т и д р . и л и г р у п а о т т я х , о б е д и н е н и п о т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и , р а з п о л о ж е н и н а о п р е д е л е н а т е р и т о р и я и п р е д н а з н а ч е н и з а п р е о б р а з у в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я в д р у г в и д е н е р г и я . Ч л . 2 2 . Е л е к т р о с н а б д я в а н е - о с и г у р я в а н е н а п о т р е б и т е л и т е с е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я о т с и с т е м а , с ъ в к у п н о с т о т е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и м р е ж и . Ч л . 2 3 . Е л е к т р и ч е с к а м р е ж а - с ъ в к у п н о с т о т п о д с т а н ц и и , р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и , т о к о п р о в о д и , в ъ з д у ш н и и к а б е л н и л и н и и з а п р е н о с и р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я н а о п р е д е л е н а т е р и т о р и я . Ч л . 24. Е л е к т р о п р е н о с н а м р е ж а - ч а с т т а о т е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а с в и с о к о н а п р е ж е н и е , к о я т о с л у ж и з а п р е н а с я н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я . Ч л . 2 5 . Е л е к т р о р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а - ч а с т т а о т е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а с в и с о к о , с р е д н о и н и с к о н а п р е ж е н и е , к о я т о с л у ж и з а р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я . Ч л . 26. Н о р м а л е н р е ж и м н а п о т р е б и т е л н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я - р е ж и м , п р и к о й т о с е о с и г у р я в а т з а д а д е н и т е с т о й н о с т и н а п а р а м е т р и т е з а н е г о в а т а р а б о т а . Ч л . 2 7 . С л е д а в а р и е н р е ж и м - р е ж и м , в к о й т о с е н а м и р а п о т р е б и т е л н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я в р е з у л т а т н а н а р у ш е н и е в с и с т е м а т а н а е л е к т р о с н а б д я в а н е д о у с т а н о в я в а н е н а н о р м а л н и я р е ж и м с л е д о т с т р а н я в а н е и л и о г р а н и ч а в а н е н а н а р у ш е н и е т о . Ч л . 28. Н е з а в и с и м и з т о ч н и к н а з а х р а н в а н е - и з т о ч н и к н а з а х р а н в а н е , к о й т о в с л е д а в а р и е н р е ж и м з а п а з в а н а п р е ж е н и е т о с и в о п р е д е л е н и г р а н и ц и п р и о т п а д а н е н а н а п р е ж е н и е т о н а д р у г и я / д р у г и т е и з т о ч н и ц и н а з а х р а н в а н е . Ч л . 2 9 . К ъ м н е з а в и с и м и и з т о ч н и ц и н а з а х р а н в а н е с е о т н а с я т : д в е с е к ц и и и л и с и с т е м и ш и н и о т е д н а / д в е е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и , а к о е д н о в р е м е н н о с а с п а з е н и у с л о в и я т а : а ) в с я к а с е к ц и я и л и с и с т е м а ш и н и и м а з а х р а н в а н е о т н е з а в и с и м и з т о ч н и к ; б ) с е к ц и и т е ( с и с т е м и т е ш и н и ) н е с а с в ъ р з а н и п о м е ж д у с и и л и и м а т в р ъ з к а , к о я т о

399. п о с о к а н а и з х о д а о т с г р а д а т а . (2) С в е т л и н н и т е у к а з а т е л и с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м з а х р а н в а щ и я и з т о ч н и к н а а в а р и й н о т о и л и е в а к у а ц и о н н о т о о с в е т л е н и е и л и с е п р е в к л ю ч в а т а в т о м а т и ч н о н а н е г о п р и и з ч е з в а н е з а х р а н в а щ о т о н а п р е ж е н и е н а о с н о в н и т е и з т о ч н и ц и . С в е т л и н н и т е у к а з а т е л и с а н е п р е к ъ с н а т о в к л ю ч е н и , к о г а т о и м а з р и т е л и в с г р а д а т а . Ч л . 1835. А в а р и й н о т о и е в а к у а ц и о н н о т о о с в е т л е н и е с е у п р а в л я в а о т п о ж а р н и я п о с т и л и о т Г Р Т . Ч л . 1836. (1) З а а в а р и й н о и е в а к у а ц и о н н о о с в е т л е н и е , к о е т о с е в к л ю ч в а и л и п р е в к л ю ч в а к ъ м а к у м у л а т о р н а б а т е р и я , с е п р е д в и ж д а т л а м п и с н а ж е ж а е м и ж и ч к и . (2) Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о н а л у м и н е с ц е н т н и л а м п и п р и з а х р а н в а н е н а о с в е т и т е л и о т а к у м у л а т о р н и б а т е р и и п р и н а л и ч и е т о н а п р е о б р а з о в а т е л и н а п о с т о я н н и я т о к в п р о м е н л и в . Ч л . 1 8 3 7 . О р к е с т р о в и т е п у л т о в е с е о с в е т я в а т о т о с в е т и т е л и , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м к о н т а к т и . Ч л . 1838. В с г р а д и т е с ъ с з р е л и щ н и з а л и с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а р е к л а м н и и и л ю м и н а ц и о н н и у р е д б и . Р а з д е л I V . Е л е к т р о з а х р а н в а н е н а т е х н о л о г и ч н о о б з а в е ж д а н е Ч л . 1 8 3 9 . П р о т и в о п о ж а р н и т е п о м п и , с и с т е м и т е з а п р о т и в о д и м н а з а щ и т а , п о ж а р н а с и г н а л и з а ц и я и п о ж а р о г а с е н е и о п о в е с т я в а н е з а п о ж а р с е з а х р а н в а т о т о т д е л н а л и н и я о т Т П и л и о т Г Р Т . Ч л . 1840. (1) П р и в к л ю ч в а н е т о н а д в и г а т е л и т е н а п р о т и в о п о ж а р н и т е п о м п и и с и с т е м и т е з а п р о т и в о д и м н а з а щ и т а и у р е д б и т е з а п р о т и в о п о ж а р н а а в т о м а т и к а а в т о м а т и ч н о с е и з к л ю ч в а т с и с т е м и т е з а в е н т и л а ц и я и к л и м а т и з а ц и я н а в ъ з д у х а . (2) Д о п у с к а с е а в т о м а т и ч н о и з к л ю ч в а н е и д р у г о с и л о в о е л е к т р о с ъ о р ъ ж а в а н е , с и з к л ю ч е н и е н а д в и г а т е л и т е н а п р о т и в о п о ж а р н и т е з а в е с и , ц и р к у л а ц и о н н и т е п о м п и и а с а н с ь о р и . Ч л . 1 8 4 1 . ( 1 ) Д в и г а т е л и т е н а п р о т и в о п о ж а р н и т е п о м п и с е п у с к а т : 1. д и с т а н ц и о н н о о т б у т о н и п р и п о ж а р н и т е к р а н о в е - п р и л и п с а н а с п р и н к л е р н и и д р е н ч е р н и и н с т а л а ц и и ; 2. а в т о м а т и ч н о - п р и н а л и ч и е н а с п р и н к л е р н и и д р е н ч е р н и и н с т а л а ц и и с д и с т а н ц и о н н о д у б л и р а н е ( з а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е ) о т п о м е щ е н и я т а н а п о ж а р н и я п о с т и н а п о м п и т е . (2) В к л ю ч в а н е т о н а д в и г а т е л и т е н а п р о т и в о п о ж а р н и т е п о м п и с е к о н т р о л и р а в п о м е щ е н и е т о н а п о ж а р н и я п о с т ч р е з с в е т л и н н и и з в у к о в и с и г н а л и . Ч л . 1842. (1) Е л е к т р о з а д в и ж в а н и я т а н а с ц е н и ч н и т е м е х а н и з м и а в т о м а т и ч н о с е и з к л ю ч в а т

105. н е е к а м е н и с т о ; 2 . п р е д м я с т о т о н а п р е с и ч а н е к а б е л и т е с е п о л а г а т с п о - г о л я м а р е з е р в н а д ъ л ж и н а ; 3. к а б е л и т е с е п о л а г а т в и з к о п с д ъ л б о ч и н а 0 , 3 m и п о д ъ л ж и н а с е у к р е п в а т с н а б и т и к о л о в е п р е з 1 m . Ч л . 4 3 8 . А к о р е к а т а ( к а н а л ъ т ) е п л а в а т е л н а и о с о б е н о а к о д ъ н о т о й п о д л е ж и н а п е р и о д и ч н и к о р е к ц и и , д ъ л б о ч и н а т а н а к а б е л н и я и з к о п е н а й - м а л к о 1 m и с е с ъ г л а с у в а с ъ с с ъ о т в е т н и т е с л у ж б и . Ч л . 4 3 9 . ( 1 ) П р е м и н а в а н е т о н а к а б е л и п р е з д ъ л б о к и в о д о е м и с е и з п ъ л н я в а п о д ъ н о т о , к а т о н е с е д о п у с к а п р о в и с в а н е в н е р а в н и т е м е с т а - п р а в и с е п о д р а в н я в а н е и в к о п а в а н е и л и з а о б и к а л я н е н а п р е п я т с т в и я т а . (2) В с л у ч а и т е п о а л . 1 с е и з п о л з в а т к а б е л и с т е л е н а б р о н я , к о я т о г и п р е д п а з в а о т м е х а н и ч н и п о в р е д и и п о н а с я п о - г о л е м и н а д л ъ ж н и у с и л и я . Ч л . 440. М е с т а т а н а п р е с и ч а н е с е у к р е п в а т с р е щ у р а з м и в а н е и л е д о х о д и с е о т б е л я з в а т с ъ с з н а ц и , с ъ г л а с у в а н о с ъ с с л у ж б и т е н а в о д н и я т р а н с п о р т , а к о и м а т а к ъ в . Ч л . 4 4 1 . Н е с е д о п у с к а п р е с и ч а н е н а к а б е л н и л и н и и п о д в о д а т а . Ч л . 4 4 2 . С в е т л о т о х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е м е ж д у у с п о р е д н о п о л о ж е н и п о д ъ н о т о к а б е л и е н а й - м а л к о 0 , 2 5 m . Ч л . 4 4 3 . С в е т л о т о х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е м е ж д у у с п о р е д н о п о л о ж е н и к а б е л и и т р ъ б о п р о в о д и с е о п р е д е л я о т п р о е к т а з а п о д в о д н и и з к о п н и р а б о т и и е н а й - м а л к о 5 0 m ( п р и п р и т е с н е н и у с л о в и я с л е д с ъ г л а с у в а н е с ъ с з а и н т е р е с у в а н и т е с т р а н и м о ж е д а с е н а м а л и д о 1 5 m ) . Ч л . 4 4 4 . Н а ч и н ъ т н а п о л а г а н е н а к а б е л и с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V п р е з в о д н и п л о щ и с е о п р е д е л я в п р о е к т а , к а т о с е у к а з в а т и с ъ о т в е т н и т е о т с т о я н и я д о д р у г и к а б е л и и п р о в о д и . Ч л . 445. П р и п о л а г а н е н а е д н о ж и л н и к а б е л и с н а п р е ж е н и е 110 kV и п р и о т г о в о р н и л и н и и с п о - н и с к и н а п р е ж е н и я с е п о л а г а т р е з е р в н и ж и л а ( е д н о ж и л о з а е д н а т р и ф а з н а с и с т е м а ) . П р и т р и и п о в е ч е т р и ф а з н и с и с т е м и - с ъ г л а с н о п р о е к т а , н о н а й - м а л к о д в е ж и л а . Г л а в а ч е т и р и н а д е с е т а . В Ъ З Д У Ш Н И Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Л И Н И И С Н А П Р Е Ж Е Н И Е Д О 1 0 0 0 V Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я

407. Ч л . 1 8 8 5 . О х р а н н о т о о с в е т л е н и е с е з а х р а н в а о т с а м о с т о я т е л н а л и н и я . Ч л . 1886. О с в е т и т е л и т е , п о с т а в е н и н а в х о д о в е т е н а с г р а д и , с е з а х р а н в а т о т т о к о в к р ъ г н а а в а р и й н о т о о с в е т л е н и е н а с г р а д а т а , а к о т о е п о с т о я н н о в к л ю ч е н о с р а б о т н о т о о с в е т л е н и е . Ч л . 1887. З а х р а н в а н е т о н а в ъ н ш н о т о о с в е т л е н и е е н е п о с р е д с т в е н о о т т р а н с ф о р м а т о р е н п о с т , р а з п р е д е л и т е л е н ш к а ф и л и о т м р е ж а Н Н . Ч л . 1 8 8 8 . П р и и з п о л з в а н е н а о т к л о н и т е л н и м у ф и о т к л о н е н и е т о к ъ м о с в е т и т е л и т е о т к а б е л н и р а з п р е д е л и т е л н и л и н и и з а у л и ч н о т о о с в е т л е н и е и в ъ н ш н о о с в е т л е н и е н а п р о м и ш л е н и т е п р е д п р и я т и я с е и з п ъ л н я в а б е з п р е к ъ с в а н е н а ж и л а т а н а к а б е л а . Ч л . 1889. З а р е з е р в и р а н е н а з а х р а н в а н е т о н а у л и ч н о т о о с в е т л е н и е н а м а г и с т р а л н и у л и ц и с е д о п у с к а п о л а г а н е н а р е з е р в н и к а б е л н и л и н и и м е ж д у к р а й н и т е о с в е т и т е л и , з а х р а н в а н и о т с ъ с е д н и л и н и и . Р е з е р в н а т а в р ъ з к а п р и н о р м а л е н р е ж и м с е с е к ц и о н и р а . Ч л . 1890. В ъ з д у ш н и р а з п р е д е л и т е л н и л и н и и н а в ъ н ш н о т о о с в е т л е н и е с е и з п ъ л н я в а т б е з р е з е р в и р а н е , к а т о с е ч е н и е т о п о д ъ л ж и н а т а н а л и н и я т а м о ж е д а е р а з л и ч н о . Ч л . 1891. В ъ н ш н о т о о с в е т л е н и е н а п р о м и ш л е н и п р е д п р и я т и я с е у п р а в л я в а н е з а в и с и м о о т в ъ т р е ш н о т о о с в е т л е н и е . Ч л . 1 8 9 2 . В г р а д о в е т е м о ж е д а с е и з п ъ л н и ц е н т р а л и з и р а н о у п р а в л е н и е н а у л и ч н о т о о с в е т л е н и е , к а т о в п у н к т а з а у п р а в л е н и е с е п р е д в и ж д а к о н т р о л з а с ъ с т о я н и е т о н а о с в е т и т е л н а т а у р е д б а . Ч л . 1 8 9 3 . У с т р о й с т в а т а з а а в т о м а т и ч н о у п р а в л е н и е в к л ю ч в а т и и з к л ю ч в а т у л и ч н о т о о с в е т л е н и е в з а в и с и м о с т о т е с т е с т в е н а т а о с в е т е н о с т , я р к о с т н а п ъ т н о т о п л а т н о и л и з а д а д е н о к а л е н д а р н о в р е м е . Ч л . 1 8 9 4 . А к о е п р е д в и д е н о ц е н т р а л и з и р а н о у п р а в л е н и е н а у л и ч н о т о о с в е т л е н и е , н а д р у г и т е в и д о в е в ъ н ш н о о с в е т л е н и е с е о с и г у р я в а в ъ з м о ж н о с т з а и з к л ю ч в а н е н а о с в е т л е н и е т о о т о п р е д е л е н б р о й м е с т а , в с л у ч а й н а а в а р и я в у п р а в л я в а щ и я п у н к т . Ч л . 1895. П р и к а б е л н о з а х р а н в а н е н а в ъ н ш н о т о о с в е т л е н и е в ъ в о д ъ т с е п о л а г а в о с н о в а т а н а с т ъ л б а и л и в п р и к р е п е н а п о д х о д я щ а к у т и я ( ч у г у н е н а и л и а л у м и н и е в а ) , м о н т и р а н а н а в и с о ч и н а н е п о - м а л к о о т 0 , 3 0 m о т к о т а н у л а н а т е р е н а .

33. Ч л . 1 3 1 . ( 1 ) П о с т о я н е н т о к с е и з м е р в а в ъ в в е р и г и т е н а : 1 . г е н е р а т о р и з а п о с т о я н н о н а п р е ж е н и е и с и л о в и п р е о б р а з о в а т е л и ; 2 . а к у м у л а т о р н и б а т е р и и , з а р я д н и , п о д з а р я д н и и р а з р я д н и а г р е г а т и ; 3. в ъ з б у ж д а н е н а с и н х р о н н и г е н е р а т о р и и к о м п е н с а т о р и и е л е к т р о д в и г а т е л и с р е г у л и р у е м о в ъ з б у ж д а н е . (2) А м п е р м е т р и т е з а п о с т о я н е н т о к с е и з б и р а т с д в у с т р а н н а с к а л а , к о г а т о е в ъ з м о ж н о и з м е н е н и е н а п о с о к а т а н а т о к а . Ч л . 132. (1) В т р и ф а з н и т е в е р и г и з а п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е т о к ъ т с е и з м е р в а в е д н а т а и л и т р и т е ф а з и . ( 2 ) З а д ъ л ж и т е л н о и з м е р в а н е н а т о к а в т р и т е ф а з и с е и з в ъ р ш в а н а : 1 . с и н х р о н н и г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 1 2 M W и п о - г о л я м а ; 2. е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и с п о ф а з н о у п р а в л е н и е , л и н и и с н а д л ъ ж н а к о м п е н с а ц и я и л и н и и , з а к о и т о с е п р е д в и ж д а п р о д ъ л ж и т е л н а р а б о т а в н е п ъ л н о ф а з н и р е ж и м и ; 3 . д ъ г о в и е л е к т р о п е щ и . Р а з д е л I V . И з м е р в а н е н а н а п р е ж е н и е Ч л . 1 3 3 . Н а п р е ж е н и е т о с е и з м е р в а : 1. н а в с я к а с е к ц и я и л и ш и н а з а п о с т о я н н о и п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е , к о г а т о м о г а т д а р а б о т я т р а з д е л е н о , п р и к о е т о с е д о п у с к а : а ) и з п о л з в а н е н а е д и н а п а р а т с п р е в к л ю ч в а н е н а н я к о л к о т о ч к и з а и з м е р в а н е ; б ) и з м е р в а н е с а м о н а с т р а н а т а н и с к о н а п р е ж е н и е в е л е к т р и ч е с к и п о д с т а н ц и и , к о г а т о н е с е н а л а г а п о с т а в я н е н а н а п р е ж е н о в и т р а н с ф о р м а т о р и н а с т р а н а т а в и с о к о н а п р е ж е н и е з а д р у г и ц е л и ; 2. в ъ в в е р и г и н а г е н е р а т о р и з а п о с т о я н н о и п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е , с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и и с п е ц и а л н и а г р е г а т и ; д о п у с к а с е п р и а в т о м а т и з и р а н о п у с к а н е н а г е н е р а т о р и т е и с п е ц и а л н и т е а г р е г а т и д а н е с е и з в ъ р ш в а н е п р е к ъ с н а т о и з м е р в а н е ; 3. в ъ в в е р и г и з а в ъ з б у ж д а н е н а с и н х р о н н и м а ш и н и с м о щ н о с т 1 M W и п о - г о л я м а ; д о п у с к а с е в ъ в в е р и г и н а х и д р о г е н е р а т о р и н а п р е ж е н и е т о д а н е с е и з м е р в а ; 4. в ъ в в е р и г и н а с и л о в и п р е о б р а з о в а т е л и , а к у м у л а т о р н и б а т е р и и , з а р я д н и и п о д з а р я д н и а г р е г а т и ; 5 . в ъ в в е р и г и н а д ъ г о г а с и т е л н и р е а к т о р и . Ч л . 1 3 4 . ( 1 ) В т р и ф а з н и м р е ж и к а т о п р а в и л о с е и з м е р в а е д н о л и н е й н о н а п р е ж е н и е . (2) Д о п у с к а с е в м р е ж и с н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 1 0 0 0 V , с г о л я м т о к н а з е м н о с ъ е д и н е н и е и з м е р в а н е н а т р и т е л и н е й н и н а п р е ж е н и я с е д и н в о л т м е т ъ р с п р е в к л ю ч в а т е л . Ч л . 1 3 5 . Н а с ъ б и р а т е л н и т е ш и н и с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о в е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и , н а к о и т о п о н а п р е ж е н и е т о с е в о д я т р е ж и м и т е н а е л е к т р и ч е с к а т а с и с т е м а , с е п р е д в и ж д а р е г и с т р а ц и я н а е д н о л и н е й н о н а п р е ж е н и е . Р а з д е л V .

138. 3 . з а п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и х о р и з о н т а л н о : (2) В ъ в ф о р м у л и т е п о а л . 1: р а з с т о я н и е т о d с е о п р е д е л я м е ж д у т о ч к и т е н а о к а ч в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е , m ; f е п р о в е с ъ т н а п р о в о д н и к а п р и т е м п е р а т у р а + 1 5 ° С , б е з в я т ъ р , m ; U е н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е н а В Л , k V ; l е д ъ л ж и н а т а н а н о с е щ а т а и з о л а т о р н а т а в е р и г а , m ( п р и с т о я щ и и з о л а т о р и и о п ъ в а т е л н и и з о л а т о р н и в е р и г и с е п р и е м а l = 0). Ч л . 581. Н а В Л с д в е и п о в е ч е т р о й к и п р о в о д н и ц и н а о б щ а с т ъ л б о в н а л и н и я р а з с т о я н и е т о м е ж д у н а й - б л и з к и т е п р о в о д н и ц и о т р а з л и ч н и т е т р о й к и н а с т ъ л б а е н а й - м а л к о : 1 . с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V с н о с е щ и и в и с я щ и и з о л а т о р и - 1 , 5 m ; 2 . с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V - 4 m ; 3 . с н а п р е ж е н и е 2 2 0 k V - 6 m ; 4 . с н а п р е ж е н и е 4 0 0 k V - 7 m . Ч л . 5 8 2 . ( 1 ) П р о в о д н и ц и т е н а В Л с р а з л и ч н и н о м и н а л н и н а п р е ж е н и я с е р а з п о л а г а т п р о и з в о л н о н а о б щ и с т ъ л б о в е в с л у ч а и т е : 1 . з а в с и ч к и В Л с н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V ; 2. з а В Л д о 20 kV в к л ю ч и т е л н о и В Л с н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е д о 1000 V, а к о п о с л е д н и т е с а о р а з м е р е н и з а и з ч и с л и т е л н и т е у с л о в и я н а В Л с п о - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е . (2) Ф а з о в и т е п р о в о д н и ц и н а п о - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е с е р а з п о л а г а т н а д т е з и с п о - н и с к о н а п р е ж е н и е и л и о т р а з л и ч н и с т р а н и н а с т ъ л б а . (3) Р а з с т о я н и я т а м е ж д у п р о в о д н и ц и т е с р а з л и ч н и н а п р е ж е н и я с е п р и е м а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а з а В Л с п о - в и с о к о т о н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е . (4) П о т е н ц и а л ъ т н а н е у т р а л а т а в м р е ж и с н а п р е ж е н и е о т 0 , 4 д о 2 0 k V с и з о л и р а н а н е у т р а л а , к о и т о и м а т у ч а с т ъ ц и с о б щ о о к а ч в а н е с В Л з а п о - в и с о к о н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , н е т р я б в а д а н а д в и ш а в а 1 5 % о т ф а з о в о т о н а п р е ж е н и е н а м р е ж а т а с п о - н и с к о н а п р е ж е н и е . (5) В м р е ж и с е ф е к т и в н о з а з е м е н а н е у т р а л а , к о и т о и м а т у ч а с т ъ ц и с о б щ о о к а ч в а н е с В Л з а п о - в и с о к о н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , н я м а с п е ц и а л н и и з и с к в а н и я п о о т н о ш е н и е н а и н д у к т и р а н о т о н а п р е ж е н и е . Р а з д е л V I . И з о л а ц и я Ч л . 583. Н а й - м а л к и т е е л е к т р и ч е с к и н а п р е ж е н и я , к о и т о т р я б в а д а и з д ъ р ж а т и з о л а т о р н и т е в е р и г и н а В Л , р а з п о л о ж е н и н а н а д м о р с к а в и с о ч и н а д о 1 0 0 0 m , с а п о с о ч е н и в т а б л . 3 9 . Т а б л и ц а 3 9 Н а й - м а л к и н а п р е ж е н и я , к о и т о с е и з д ъ р ж а т о т и з о л а т о р и т е ( и з о л а т о р н и т е в е р и г и ) н а В Л Р е ж и м н а Н о м и н а л н о И з д ъ р ж а н о н а п р е ж е н и е

164. Ч л . 662. (1) П р и с б л и ж а в а н е н а В Л с ж п л и н и и р а з с т о я н и е т о о т о с н о в а т а н а с т ъ л б а н а В Л д о с т р о и т е л н и я г а б а р и т н а н е е л е к т р и ф и ц и р а н и ж п л и н и и и л и д о о с т а н а с т ъ л б о в е н а к о н т а к т н а т а м р е ж а н а е л е к т р и ф и ц и р а н и т е ж п л и н и и е н а й - м а л к о : 1 . в и с о ч и н а т а н а с т ъ л б а п л ю с 3 m ; 2. н а у ч а с т ъ ц и с ъ с с т е с н е н о т р а с е - 3 m з а В Л с н а п р е ж е н и е 2 0 k V ; 6 m з а В Л с н а п р е ж е н и е 110 kV; 8 m з а В Л с н а п р е ж е н и е 220 kV; 10 m з а В Л с н а п р е ж е н и е 400 kV; 15 m з а В Л с н а п р е ж е н и е 7 5 0 k V . (2) П р и п р е с и ч а н е н а ж п л и н и и с т ъ л б ъ т н а В Л с е п о с т а в я н а й - м а л к о н а 4 m д о в ъ н ш н и я р ъ б н а к а н а в к а , г о р н и я р ъ б н а и з к о п , д о л н и я р ъ б н а н а с и п и н а й - м а л к о н а 9 m о т б л и з к а т а р е л с а . (3) В р а й о н и т е н а г а р и с е л е к т р и ф и ц и р а н и и л и п о д л е ж а щ и н а е л е к т р и ф и к а ц и я ж п л и н и и и з г р а ж д а н е т о н а н о в и В Л с е з а б р а н я в а . (4) О т к л о н е н и я о т и з и с к в а н и я т а н а п р е х о д н и т е а л и н е и с е д о п у с к а т с ъ с с п е ц и а л н о р а з р е ш е н и е н а у п р а в л е н и е т о н а ж е л е з н и ц и т е . Ч л . 663. (1) Н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я п р и п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с ж п л и н и и с а п о с о ч е н и в т а б л . 5 4 . Т а б л и ц а 5 4 ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я п р и п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с ж п л и н и и * Н а и м е н о в а н и е н а Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я , m , п р е с и ч а н е т о и л и п р и н а п р е ж е н и е н а В Л , k V с б л и ж а в а н е т о д о 2 0 110 220 400 750 1 2 3 4 5 6 П р и п р е с и ч а н е Н а н е е л е к т р и ф и ц и - р а н и ж п л и н и и о т п р о в о д н и к а д о г л а - в а т а н а р е л с а т а п р и н о р м а л е н р е ж и м н а В Л : а ) н о р м а л н а ж п л и н и я з а о б щ о и н е - о б щ о п о л з в а н е и т е с н о л и н е й н а л и н и я з а о б щ о п о л з в а н е 7,5 7,5 8,5 9,5 15 б ) т е с н о л и н е й н а л и - н и я з а н е о б щ о п о л з - в а н е 6,0 6,5 7,5 8,5 15 О т п р о в о д н и к а д о г л а в а т а н а р е л с а т а п р и с к ъ с а н п р о в о д - н и к н а В Л в с ъ с е д н о - т о м е ж д у с т ъ л б и е : а ) н о р м а л н и ж п л и н и и 6,0 6,0 6,5 - - б ) т е с н о л и н е й н и ж п л и н и и 4,5 4,5 5,0 - - З а е л е к т р и ф и ц и р а н и и п о д л е ж а щ и н а

194. з а щ и т а в а т с у с т р о й с т в а з а м ъ л н и е з а щ и т а ( в е н т и л н и и л и к а т о д н и о т в о д и т е л и , з а щ и т н и м е ж д и н и , у с т р о й с т в а з а з а щ и т а о т е л е к т р и ч е с к а д ъ г а ) . (2) М ъ л н и е з а щ и т а е з а д ъ л ж и т е л н а в н а с е л е н и м е с т н о с т и и в м е с т а , к ъ д е т о с е с ъ б и р а т м н о г о х о р а . Ч л . 787. И з б о р ъ т н а и з о л а ц и о н н и т е р а з с т о я н и я н а у с т р о й с т в а т а з а з а щ и т а н а В Л И П о т а т м о с ф е р н и п р е н а п р е ж е н и я е в с ъ о т в е т с т в и е с т е х н и ч е с к и т е х а р а к т е р и с т и к и н а у с т р о й с т в а т а . Ч л . 7 8 8 . П о д х о д и т е н а В Л И П к ъ м т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о д с т а н ц и и с е з а щ и т а в а т с в е н т и л н и о т в о д и / и с к р о в и м е ж д и н и . Ч л . 789. Н а й - м а л к и т е и з о л а ц и о н н и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а о т и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и и а р м а т у р а н а В Л И П , н а м и р а щ и с е п о д н а п р е ж е н и е д о с т ъ л б а , с е и з б и р а т п о т а б л . 3 7 . Ч л . 7 9 0 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) С т ъ л б о в е т е н а В Л И П с е з а з е м я в а т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а п о ч л . 5 9 9 , т . 1 , 3 и 4 . Ч л . 791. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) С ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м и т е л и т е н а с т ъ л б о в е т е н а В Л И П с а п о с о ч е н и в ч л . 6 0 0 . Ч л . 7 9 2 . П р и н а л и ч и е н а к а б е л н и в с т а в к и н а В Л И П с д ъ л ж и н а , п о - м а л к а о т 1 , 5 k m , в д в а т а с и к р а я к а б е л ъ т с е з а щ и т а в а о т а т м о с ф е р н и п р е н а п р е ж е н и я с в е н т и л н и о т в о д и т е л и . З а з е м и т е л н а т а к л е м а н а о т в о д и т е л я , м е т а л и ч е с к и т е о б в и в к и н а к а б е л а и к о р п у с а н а к а б е л н а т а м у ф а с е п р и с ъ е д и н я в а т п о м е ж д у с и п о н а й - к р а т к и я п ъ т . З а з е м и т е л н а т а к л е м а н а о т в о д и т е л я с е п р и с ъ е д и н я в а к ъ м з а з е м и т е л я с о т д е л е н с п у с ъ к . Р а з д е л I X . С т ъ л б о в е Ч л . 793. С т ъ л б о в е т е з а В Л И П с е и з б и р а т и о р а з м е р я в а т , к а т о с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а в г л а в а ш е с т н а д е с е т а , р а з д е л I X , с п е ц и ф и ч н и т е и з и с к в а н и я з а В Л И П и у с л о в и я т а н а р а б о т а . Р а з д е л X . П р е м и н а в а н е н а В Л И П п р е з у р е г у л и р а н и и н е у р е г у л и р а н и т е р и т о р и и Ч л . 7 9 4 . ( 1 ) В е р т и к а л н о т о р а з с т о я н и е о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л И П д о п о в ъ р х н о с т т а н а з е м я т а и л и п р е с и ч а н и т е с ъ о р ъ ж е н и я с е о п р е д е л я з а р е ж и м и т е : 1. м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з л е д , б е з в я т ъ р , б е з о т ч и т а н е н а г р я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е о т п р о т и ч а щ и я п р е з т я х е л е к т р и ч е с к и т о к ; 2 . м а к с и м а л н о з а л е д я в а н е , б е з в я т ъ р , т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а - 5 ° С . ( 2 ) Р а з с т о я н и е т о о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л И П д о з е м я т а п р и н а й - г о л я м п р о в е с е н а й - м а л к о : 1 . з а н о р м а л е н , д о с т ъ п е н т е р е н - 5 m ;

368. (2) М е т а л н и т е ч а с т и н а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и ( к о н с т р у к ц и и , а р м а т у р а , к а н а л и , т р ъ б и , к у т и и , с к о б и и д р . ) с е з а щ и т а в а т о т к о р о з и я в с ъ о т в е т с т в и е с у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а . Ч л . 1675. Р а з к л о н и т е л н и т е к у т и и и и з о л а ц и о н н и т е к о р п у с и н а к л е м и т е с а о т н е г о р и м и и л и т р у д н о г о р и м и м а т е р и а л и . Ч л . 1 6 7 6 . З а п р е д п а з в а н е н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с р е щ у м е х а н и ч н и п о в р е д и в к р а и щ а т а н а к а н а л и т е и м е т а л н и т е т р ъ б и с е п о с т а в я т с п е ц и а л н и з а щ и т н и н а к р а й н и ц и и в т у л к и . Ч л . 1 6 7 7 . П р и и з п ъ л н е н и е н а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и р а д и у с и т е н а о г ъ в а н е н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с а н е п о - м а л к и о т п о с о ч е н и т е в ъ в ф и р м е н и т е с п е ц и ф и к а ц и и н а п р о и з в о д и т е л и т е . Р а з д е л I I I . И з б о р н а в и д а н а е л е к т р и ч е с к а и н с т а л а ц и я , п р о в о д н и ц и , к а б е л и и н а ч и н н а п о л а г а н е Ч л . 1 6 7 8 . ( 1 ) Е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с е и з б и р а т п о п р е д н а з н а ч е н и е т о н а п о м е щ е н и я т а , т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с , у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а , к о н с т р у к т и в н и т е и а р х и т е к т у р н и т е о с о б е н о с т и н а с г р а д а т а . (2) Н а п р е ж е н и е т о з а з а х р а н в а н е н а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и в с г р а д и т е с е и з б и р а в з а в и с и м о с т в н а п р е ж е н и е т о н а м р е ж а т а з а е л е к т р о с н а б д я в а н е н а н а с е л е н и м е с т а . (3) П р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е , и з п о л з в а н и з а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и , с а с и з о л а ц и я , к о я т о и з д ъ р ж а н а п р е ж е н и е , п о - г о л я м о о т н о м и н а л н о т о м е ж д у ф а з о в о н а п р е ж е н и е с п р о м е н л и в т о к 5 0 Н z и л и о т н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е н а з а х р а н в а щ а т а л и н и я с п о с т о я н е н т о к . Ч л . 1679. (1) И з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и ц и т е з а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и е м а р к и р а н а з а л е с н о р а з п о з н а в а н е п о ц я л а т а с и д ъ л ж и н а с ц в е т о в е , к а к т о с л е д в а : 1 . с в е т л о с и н ц в я т - з а н е у т р а л е н ( N ) и л и с р е д е н п р о в о д н и к ( М ) ; 2 . ж ъ л т о - з е л е н ( н а и в и ц и ) ц в я т - з а з а щ и т е н п р о в о д н и к ( P E ) ; 3 . ж ъ л т о - з е л е н ( н а и в и ц и ) ц в я т - з а п р о в о д н и к Р Е N ; 4 . к а ф я в и л и д р у г ц в я т - з а ф а з о в п р о в о д н и к . (2) З а с ъ щ е с т в у в а щ и и н с т а л а ц и и , п р и к о и т о п р о в о д н и к ъ т Р Е N е с ъ с с в е т л о с и н ц в я т н а и з о л а ц и я т а , в м е с т а т а з а п р и с ъ е д и н я в а н е с е и з в ъ р ш в а д о п ъ л н и т е л н о м а р к и р а н е н а п р о в о д н и к а с и з о л а ц и о н н а л е н т а с ж ъ л т о - з е л е н ( н а и в и ц и ) ц в я т . Ч л . 1 6 8 0 . П р и и з б о р н а в и д а н а е л е к т р и ч е с к а т а и н с т а л а ц и я и н а ч и н а н а п о л а г а н е н а п р о в о д н и ц и т е с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а з а е л е к т р о б е з о п а с н о с т и п о ж а р н а б е з о п а с н о с т . Ч л . 1 6 8 1 . ( 1 ) Н а ч и н ъ т н а п о л а г а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а и н с т а л а ц и я п о у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а и в и д ъ т н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с е и з б и р а т п о т а б л . 7 0 (2) П р и н а л и ч и е е д н о в р е м е н н о н а д в е и п о в е ч е у с л о в и я , х а р а к т е р и з и р а щ и о к о л н а т а с р е д а , е л е к т р и ч е с к а т а и н с т а л а ц и я с е с ъ о б р а з я в а с в с я к о о т т е з и у с л о в и я .

390. Ч л . 1776. М о н т и р а н и т е в ъ р х у п о к р и в а д в и г а т е л и , т а б л а , о т д е л н и а п а р а т и з а к о м у т а ц и я и з а щ и т а с а с ъ с с т е п е н н а з а щ и т а н а й - м а л к о I Р 4 4 . Р а з д е л V I . И з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я Ч л . 1777. З а в с я к о ж и л и щ е с е п р е д в и ж д а е д и н е д н о ф а з е н и л и т р и ф а з е н ( п р и т р и ф а з е н в ъ в о д ) е л е к т р о м е р . Ч л . 1778. В о б щ е с т в е н и с г р а д и с н я к о л к о а б о н а т и с е п р е д в и ж д а т е л е к т р о м е р и з а в с е к и о т т я х - а т е л и е т а , м а г а з и н и , о ф и с и и д р . Ч л . 1779. ( 1 ) В о б щ е с т в е н и т е с г р а д и е л е к т р о м е р и т е с е р а з п о л а г а т в Г Р Т в т о ч к а т а н а п р и с ъ е д и н я в а н е . (2) Д о п у с к а с е е л е к т р о м е р и т е н а р а з л и ч н и а б о н а т и , р а з п о л о ж е н и в е д н а с г р а д а , д а с а в о б щ о п о м е щ е н и е . (3) С л е д с ъ г л а с у в а н е с е л е к т р о р а з п р е д е л и т е л н о т о п р е д п р и я т и е е л е к т р о м е р и т е м о г а т д а с е р а з п о л а г а т п р и е д и н о т п о т р е б и т е л и т е , к а т о о т н е г о в о т о Г Р Т с е з а х р а н в а т д р у г и т е а б о н а т и в с г р а д а т а . П р и т о в а н а в ъ в о д и т е в п о м е щ е н и я т а н а т е з и д р у г и п о т р е б и т е л и с е р а з п о л а г а т к о н т р о л н и е л е к т р о м е р и . Ч л . 1 7 8 0 . Е л е к т р о м е р и т е з а о б щ и н у ж д и ( с т ъ л б и щ н о и д в о р н о о с в е т л е н и е , а б о н а т н а с т а н ц и я , а с а н с ь о р и и д р . ) с е р а з п о л а г а т в Г Р Т . Ч л . 1781. Е л е к т р о м е р и т е з а о т д е л н и т е ж и л и щ а с е р а з п о л а г а т с ъ в м е с т н о с а п а р а т и т е з а з а щ и т а ( а в т о м а т и ч н и п р е к ъ с в а ч и , п р е д п а з и т е л и ) . Ч л . 1 7 8 2 . ( 1 ) З а б е з о п а с н о о б с л у ж в а н е н а е л е к т р о м е р и т е , д и р е к т н о в к л ю ч е н и к ъ м м р е ж а т а , п р е д в с е к и е л е к т р о м е р с е м о н т и р а к о м у т а ц и о н е н а п а р а т з а и з к л ю ч в а н е н а н а п р е ж е н и е т о о т в с и ч к и ф а з и , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м е л е к т р о м е р а . (2) П р е к ъ с в а ч и т е з а и з к л ю ч в а н е н а н а п р е ж е н и е т о о т е л е к т р о м е р и в ъ т р е в ж и л и щ а с е р а з п о л а г а т и з в ъ н г р а н и ц а т а н а ж и л и щ е т о . Ч л . 1 7 8 3 . ( 1 ) С л е д е л е к т р о м е р и т е с е п о с т а в я а п а р а т з а з а щ и т а . (2) К о г а т о с л е д е л е к т р о м е р а и м а н я к о л к о и з в о д а с о т д е л н и з а щ и т и , н е е з а д ъ л ж и т е л н о д а с е п р е д в и ж д а а п а р а т з а о б щ а з а щ и т а . Ч л . 1 7 8 4 . В ж и л и щ н и с г р а д и с е д о п у с к а и з п о л з в а н е т о н а с и с т е м а з а д и с т а н ц и о н н о о т ч и т а н е и / и л и п р е д а в а н е н а п о к а з а н и я т а о т е л е к т р о м е р и т е .

305. 4. б ъ р з о д е й с т в а щ и н е п о л я р и з о в а н и а в т о м а т и ч н и п р е к ъ с в а ч и в е д и н и я п о л ю с - з а р а б о т а н а е д и н п р е о б р а з у в а т е л и л и п а р а л е л н а р а б о т а н а н я к о л к о п о л у п р о в о д н и к о в и п р е о б р а з у в а т е л я н а о б щ и с ъ б и р а т е л н и ш и н и ; 5 . з а щ и т а о т в ъ т р е ш н и и в ъ н ш н и п р е н а п р е ж е н и я . Ч л . 1 2 9 9 . П р е о б р а з у в а т е л н и я т а г р е г а т с е с ъ о р ъ ж а в а с ъ с с р е д с т в а з а к о н т р о л и с и г н а л и з а ц и я , д е й с т в а щ и п р и н а р у ш е н и е н а р е ж и м и т е : 1. п р е в и ш а в а н е н а д о п у с т и м а т а т е м п е р а т у р а н а м а с л о т о и л и н е г о р я щ а т а т е ч н о с т н а т р а н с ф о р м а т о р а ; 2. п р е в и ш а в а н е н а д о п у с т и м а т а т е м п е р а т у р а н а в о д а т а , о х л а ж д а щ а п о л у п р о в о д н и к о в и я п р е о б р а з у в а т е л ; 3 . и з г а р я н е н а п р е д п а з и т е л в с и л о в а т а в е р и г а н а п о л у п р о в о д н и к о в и я в е н т и л ; 4 . п р е к ъ с в а н е р а б о т а т а н а в ъ з д у ш н о т о и л и в о д н о т о о х л а ж д а н е ; 5 . п р о д ъ л ж и т е л н о п р е т о в а р в а н е н а п р е о б р а з у в а т е л н и я а г р е г а т ; 6 . о т с ъ с т в и е н а у п р а в л я в а щ и и м п у л с и ; 7 . п о в р е д а ( п о н и ж а в а н е н и в о т о ) н а и з о л а ц и я т а н а у р е д б а т а ; 8. н а р у ш а в а н е р а б о т а т а н а д р у г и у с т р о й с т в а з а с о б с т в е н и н у ж д и н а п р е о б р а з у в а т е л н и я а г р е г а т , в ъ з п р е п я т с т в а щ и н е г о в а т а н о р м а л н а р а б о т а . Ч л . 1 3 0 0 . В п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и ( у р е д б и ) б е з д е ж у р е н п е р с о н а л и л и б е з д и с п е ч е р с к и к о н т р о л п о л у ч е н и т е с и г н а л и о т н а р у ш е н и е т о н а р е ж и м и т е , п о с о ч е н и в ч л . 1 2 9 9 , д е й с т в а т к а т о з а щ и т и з а и з к л ю ч в а н е н а п р е о б р а з у в а т е л н и я а г р е г а т , а п р и н а л и ч и е н а д е ж у р е н п е р с о н а л - с а м о с и г н а л ъ т з а о т с ъ с т в и е н а у п р а в л я в а щ и и м п у л с и и з к л ю ч в а а г р е г а т а . Ч л . 1 3 0 1 . З а щ и т н о т о з а з е м я в а н е н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е и з п ъ л н я в а с п о р е д и з и с к в а н и я т а в г л а в а с е д м а . Р а з д е л I V . Р а з п о л а г а н е н а с ъ о р ъ ж е н и я , з а щ и т н и м е р о п р и я т и я Ч л . 1302. (1) Д о п у с к а с е р а з п о л а г а н е т о в о б щ а к л е т к а н а т р а н с ф о р м а т о р а , р е г у л и р а щ и я а в т о т р а н с ф о р м а т о р , и з р а в н и т е л н и т е р е а к т о р и , а н о д н и т е д е л и т е л и и ф и л т ъ р н и т е р е а к т о р и , о т н а с я щ и с е к ъ м е д и н п р е о б р а з у в а т е л е н а г р е г а т . (2) М а с л о н а п ъ л н е н и т е с ъ о р ъ ж е н и я с е р а з п о л а г а т и м о н т и р а т п о и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а т р и д е с е т и п ъ р в а . З а к о м п л е к т н и т е п р е о б р а з у в а т е л н и п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а д в а д е с е т и п е т а , р а з д е л I V . Ч л . 1303. Д о п у с к а с е п о л у п р о в о д н и к о в и т е п р е о б р а з у в а т е л и д а с е р а з п о л а г а т с ъ в м е с т н о с д р у г и с ъ о р ъ ж е н и я в е л е к т р о т е х н и ч е с к и и л и п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я , а к о з а т о в а н е п р е ч а т у с л о в и я т а н а р а б о т н а т а с р е д а ( з а п р а ш е н о с т , т е м п е р а т у р а , в л а г а , м а г н и т н и п о л е т а и д р . ) . Ч л . 1 3 0 4 . В п р о и з в о д с т в е н и п о м е щ е н и я п о л у п р о в о д н и к о в и т е п р е о б р а з у в а т е л и с е м о н т и р а т в ш к а ф о в е .

186. Р а з д е л X V I I I . П р е м и н а в а н е н а В К Л п о м о с т о в е Ч л . 747. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) З а п р е м и н а в а н е т о н а В К Л п о м о с т о в е с е с п а з в а т у к а з а н и я т а в ч л . 6 7 9 , 6 8 0 , 6 8 1 , к а т о В Л с е о т ъ ж д е с т в я в а с В К Л . Р а з д е л X I X . П р е м и н а в а н е н а В К Л п о я з о в и р н и с т е н и и д и г и Ч л . 748. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) З а п р е м и н а в а н е н а В К Л п о я з о в и р н и с т е н и и д и г и с е с п а з в а у к а з а н и е т о в ч л . 6 8 2 , в к о й т о В Л с е о т ъ ж д е с т в я в а с В К Л . Р а з д е л X X . П р е с и ч а н и я и с б л и ж а в а н и я н а В К Л с н а д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и , в ъ ж е н и л и н и и и т р а н с п о р т н и л е н т и Ч л . 749. (1) З а п р е с и ч а н е н а В К Л с н а д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и , в ъ ж е н и л и н и и и т р а н с п о р т н и л е н т и В К Л м о ж е д а п р е м и н е в п о д з е м н а , к о е т о с е д о к а з в а с т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и и з ч и с л е н и я . (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) З а п р е с и ч а н е т о н а В К Л с н а п р е ж е н и е з а 2 0 k V с н а д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и , в ъ ж е н и л и н и и и т р а н с п о р т н и л е н т и с е п р и л а г а т р а з п о р е д б и т е н а ч л . 683, ч л . 684, а л . 1, ч л . 685, а л . 1, 2, ч л . 687, а л . 1 и ч л . 688, о т н а с я щ и с е з а В Л с н а п р е ж е н и е д о 20 kV, к а т о В Л с е о т ъ ж д е с т в я в а с В К Л . Р а з д е л X X I . П р е с и ч а н и я и с б л и ж а в а н и я н а В К Л с п о д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и Ч л . 750. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) З а п р е с и ч а н е т о и с б л и ж а в а н е т о н а В К Л з а 20 kV с п о д з е м н и т р ъ б о п р о в о д и с е п р и л а г а т р а з п о р е д б и т е н а ч л . 6 8 9 , а л . 1 , ч л . 6 9 0 , 6 9 1 , 6 9 2 , 6 9 3 , о т н а с я щ и с е д о В Л с н а п р е ж е н и е 2 0 k V , к а т о В Л с е о т ъ ж д е с т в я в а с В К Л . Р а з д е л X X I I . С б л и ж а в а н е н а В К Л с в о д о о х л а д и т е л и , в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и с ъ о р ъ ж е н и я , п е т р о л н и и г а з о в и ф а к л и и с л е т и щ а Ч л . 7 5 1 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) В ъ з д у ш н и т е к а б е л н и л и н и и с е с б л и ж а в а т с в о д о о х л а д и т е л и , в з р и в о - и п о ж а р о о п а с н и с ъ о р ъ ж е н и я , п е т р о л н и и г а з о в и ф а к л и и с л е т и щ а п о и з и с к в а н и я т а н а ч л . 6 9 4 , 6 9 5 , 6 9 6 , 6 9 7 , к а т о В Л с е о т ъ ж д е с т в я в а с В К Л . Р а з д е л X X I I I . Е л е к т р и ч е с к о о р а з м е р я в а н е н а В К Л Ч л . 752. Е л е к т р и ч е с к о т о о р а з м е р я в а н е н а с е ч е н и я т а н а ж и л а т а н а т о к о в о д е щ и т е к а б е л и н а В К Л с е и з в ъ р ш в а п о у с л о в и я т а : 1 . д о п у с т и м о н а г р я в а н е о т т р а й н и я м а к с и м а л е н т о к ;

357. о т д в е с т р а н и с ш и р о ч и н а н а й - м а л к о 5 0 0 m m . (3) Н е с е р а з р е ш а в а в м а ш и н н о т о п о м е щ е н и е р а з п о л а г а н е т о н а е л е к т р и ч е с к и и д р у г и с ъ о р ъ ж е н и я , к о и т о н я м а т п р я к о о т н о ш е н и е к ъ м а с а н с ь о р а ( а н т е н н и у с и л в а т е л и , в о д о п р о в о д н и и о т о п л и т е л н и и н с т а л а ц и и , к а н а л и з а ц и о н н и т р ъ б и и д р . ) . Р а з д е л V . З а щ и т а н а е л е к т р о д в и г а т е л и т е и д р у г и т е е л е к т р о с ъ о р ъ ж е н и я Ч л . 1629. ( 1 ) Е л е к т р о д в и г а т е л и т е , к о и т о с а п р я к о с в ъ р з а н и с м р е ж а т а , с е з а щ и т а в а т о т к . с . ч р е з у с т р о й с т в а с а в т о м а т и ч н о п р е к ъ с в а н е и с р ъ ч н о в р ъ щ а н е в и з х о д н о п о л о ж е н и е . (2) В с л у ч а й н а т о п л и н н о п р е т о в а р в а н е е л е к т р о д в и г а т е л я т , з а д в и ж в а щ а с а н с ь о р а , с е и з к л ю ч в а , с л е д к а т о а с а н с ь о р ъ т и з п ъ л н и з а п о ч н а т о т о д в и ж е н и е . (3) А в т о м а т и ч н о т о в р ъ щ а н е н а а с а н с ь о р а к ъ м н о р м а л н а р а б о т а с е о с и г у р я в а с а м о с л е д д о с т а т ъ ч н о о х л а ж д а н е н а е л е к т р о д в и г а т е л и т е и д р у г и т е е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я . (4) А с а н с ь о р и т е с ъ с с а м о с т о я т е л н и п р е о б р а з у в а т е л н и а г р е г а т и с е с н а б д я в а т с ъ с з а щ и т а о т т р а й н о п р е т о в а р в а н е н а е л е к т р и ч е с к и я д в и г а т е л , з а д в и ж в а щ п р е о б р а з у в а т е л н и я а г р е г а т . Р а з д е л V I . О с в е т л е н и е Ч л . 1 6 3 0 . ( 1 ) К а б и н а т а , ш а х т а т а , д ъ н о т о н а ш а х т а т а , м а ш и н н о т о п о м е щ е н и е и п о м е щ е н и е т о н а о т к л о н и т е л н и т е р о л к и с е о б з а в е ж д а т с ъ с с т а ц и о н а р н о е л е к т р и ч е с к о о с в е т л е н и е , к о е т о о с и г у р я в а о с в е т е н о с т н а : 1 . п о д а н а м а ш и н н о т о п о м е щ е н и е - 2 0 0 l x ; 2 . п о д а н а р о л к о в о т о п о м е щ е н и е - 1 0 0 l x ; 3 . п о д а и н а в и с о ч и н а н а у п р а в л е н и е н а а п а р а т и т е в к а б и н а т а - 5 0 l x ; 4 . ш а х т а т а , н а д п о к р и в а н а к а б и н а т а - 5 0 l x ; 5 . п о д а н а е т а ж н а т а п л о щ а д к а - 5 0 l x . (2) Е л е к т р и ч е с к о т о о с в е т л е н и е , с и з к л ю ч е н и е н а о с в е т л е н и е т о н а к а б и н а т а , с е з а х р а н в а о т е л е к т р и ч е с к а т а и н с т а л а ц и я н а с г р а д а т а . (3) Ш а х т а т а с е о с в е т я в а с е д н а л а м п а , р а з п о л о ж е н а н а й - м н о г о н а 0,50 m о т н а й - в и с о к а т а и н а й - н и с к а т а т о ч к а н а ш а х т а т а , к а к т о и с м е ж д и н н и л а м п и . ( 4 ) В к а б и н а т а н а а с а н с ь о р а с е п о д д ъ р ж а н е п р е к ъ с н а т о о с в е т л е н и е . (5) Д о п у с к а с е п р и а с а н с ь о р и с а в т о м а т и ч н и в р а т и о с в е т л е н и е т о д а с е п р е к ъ с в а , к о г а т о к а б и н а т а с е н а м и р а с ъ с з а т в о р е н и в р а т и б е з п ъ т н и ц и п р е д е т а ж н а ( т о в а р н а ) п л о щ а д к а . (6) К о г а т о о с в е т л е н и е т о в к а б и н а т а е и з п ъ л н е н о с л а м п и с н а ж е ж а е м и ж и ч к и , с е п р е д в и ж д а т н а й - м а л к о д в е л а м п и , с в ъ р з а н и п а р а л е л н о . Ч л . 1631. З а к а б и н а т а н а а с а н с ь о р а с е п р е д в и ж д а а в а р и й н о з а х р а н в а н е , к о е т о о с и г у р я в а в п р о д ъ л ж е н и е н а 1 h з а х р а н в а н е т о н а л а м п а с м о щ н о с т н е п о - м а л к а о т 1 0 W в с л у ч а й н а п р е к ъ с в а н е н а о с н о в н о т о о с в е т л е н и е . А в а р и й н о т о о с в е т л е н и е с е в к л ю ч в а а в т о м а т и ч н о . Ч л . 1 6 3 2 . П р е к ъ с в а ч и т е з а о с в е т л е н и е т о в ш а х т а т а с е п р е д в и ж д а т с в ъ з м о ж н о с т з а н е з а в и с и м о в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е к а к т о о т ш а х т а т а , т а к а и о т м а ш и н н о т о п о м е щ е н и е .

415. Ч л . 1952. И з и с к в а н и я т а и и з б о р ъ т н а з а щ и т и и а в т о м а т и к а з а е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V с а п о с о ч е н и в г л а в и д в а д е с е т а и д в а д е с е т и п ъ р в а . Ч л . 1 9 5 3 . Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о н а д ъ р в е н и и м п р е г н и р а н и с т ъ л б о в е с д и а м е т ъ р н а в ъ р х а н а й - м а л к о 1 4 с m з а с т ъ л б о в е н а В Л з а с р е д н о н а п р е ж е н и е с ъ с с р о к н а е к с п л о а т а ц и я д о 5 г о д и н и . Ч л . 1 9 5 4 . ( 1 ) И з б о р ъ т н а с е ч е н и е н а п р о в о д н и ц и т е з а В Л с н а п р е ж е н и е д о 1 0 k V с е и з в ъ р ш в а п о д о п у с т и м т о к н а н а т о в а р в а н е и д о п у с т и м а з а г у б а н а н а п р е ж е н и е . (2) Д о п у с к а с е з а г у б а н а н а п р е ж е н и е в н о р м а л е н р е ж и м н а р а б о т а п р и н а й - о т д а л е ч е н и я е л е к т р и ч е с к и к о н с у м а т о р н е п о - г о л я м а о т 1 0 % о т н о м и н а л н о т о н а п р е ж е н и е . Ч л . 1 9 5 5 . И з и с к в а н и я т а к ъ м В Л с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V с а п о с о ч е н и в г л а в и ш е с т н а д е с е т а и с е д е м н а д е с е т а . Ч л . 1 9 5 6 . Д о п у с к а с е в м я с т о т о н а п р е с и ч а н е н а В Л с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V с е л е к т р и ф и ц и р а н и ж п л и н и и ( п о д в и ж н и у ч а с т ъ ц и ) и з п о л з в а н е н а н о с е щ и с т ъ л б о в е и о к а ч в а н е с г л у х и к л е м и . Ч л . 1957. П р и п о л а г а н е н а к а б е л н и л и н и и в и з к о п н е е н е о б х о д и м а з а щ и т а о т м е х а н и ч н и п о в р е д и с и з к л ю ч е н и е н а м е с т а т а з а п р е с и ч а н е с ж п л и н и и и п ъ т и щ а . Ч л . 1958. З а п о д в и ж н и т е к а б е л н и л и н и и с е п р е д в и ж д а т г ъ в к а в и к а б е л и , п р е д н а з н а ч е н и з а р а б о т а п р и т е ж к и у с л о в и я . Ч л . 1959. З а к а б е л и т е , к о и т о с е н а в и в а т н а к а б е л н и б а р а б а н и , с е п р е д в и ж д а з а щ и т а с р е щ у у с у к в а н е . Ч л . 1960. П о д в и ж н и т е к а б е л н и л и н и и , з а х р а н в а щ и п о с т о я н н о и л и п е р и о д и ч н о д в и ж е щ и с е м а ш и н и , м о г а т д а с е п о л а г а т н е п о с р е д с т в е н о п о з е м я т а . Т р а с е т о н а п о л а г а н е с е м а р к и р а с п р е д у п р е д и т е л н и т а б е л и . Ч л . 1961. К о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и з а н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 1000 V , с е м о н т и р а т в м е т а л н и ш к а ф о в е и с е с н а б д я в а т с б л о к и р о в к и , к о и т о н е р а з р е ш а в а т : 1 . и з к л ю ч в а н е н а р а з е д и н и т е л п о д т о в а р ; 2 . в к л ю ч в а н е н а р а з е д и н и т е л п р и о т в о р е н ш к а ф .

136. Ч л . 576. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Н а й - м а л к и т е и з ч и с л и т е л н и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о з а з е м е н и е л е м е н т и н а с т ъ л б з а с ъ ч е т а н и я т а о т к л и м а т и ч н и у с л о в и я п о ч л . 5 5 5 с а п о с о ч е н и в т а б л . 3 7 . Т а б л и ц а 3 7 Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а о т т о к о в о д е щ и д о з а з е м е н и ч а с т и н а В Л с н а п р е ж е н и е д о 4 0 0 k V * И з ч и с л и т е л н и Н а й - м а л к и р а з с т о я н и я п о в ъ з д у х а , m у с л о в и я п р и н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а В Л , k V д о 1 0 20 110 220 400 П р и а т м о с ф е р - н и п р е н а п р е - ж е н и я : - з а с т о я щ и и з о л а т о р и 0,15 0,25 - - - - з а в и с я щ и и з о л а т о р и 0,20 0,35 1,00 1,80 2,95 П р и к о м у т а - ц и о н н и п р е - н а п р е ж е н и я 0,10 0,15 0,85 1,60 2,50 П р и р а б о т н о н а п р е ж е н и е - 0,07 0,25 0,55 0,95 П р и к а ч в а н е н а с т ъ л б а * * - - 1,50 2,50 4,00 * З а В Л 7 5 0 k V в и ж т а б л . 4 2 . ** З а с л у ч а и т е н а и з п о л з в а н е н а с ъ щ е с т в у в а щ и с т ъ л б о в е , з а к о и т о т о в а и з и с к в а н е н е е и з п ъ л н е н о , к а ч в а н е т о н а с т ъ л б а п о д н а п р е ж е н и е с е р а з р е ш а в а п р и с п а з в а н е н а с п е ц и а л н а и н с т р у к ц и я . Ч л . 577. (1) Н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я м е ж д у п р о в о д н и ц и т е н а с т ъ л б а с а п о с о ч е н и в т а б л . 3 8 . Т е н е с е о т н а с я т з а В Л , в к о и т о п р и п р е у с т р о й с т в о с е з а п а з в а т с ъ щ е с т в у в а щ и с т ъ л б о в е . (2) В е р т и к а л н и т е р а з с т о я н и я м е ж д у п р о в о д н и ц и т е в м е ж д у с т ъ л б и е т о п р и д е б е л и н а н а л е д е н а т а о б в и в к а н а д 1 0 m m с а н е п о - м а л к и о т п о с о ч е н и т е в т а б л . 3 6 з а р а б о т н о т о н а п р е ж е н и е . ( 3 ) В е р т и к а л н и т е р а з с т о я н и я с е о п р е д е л я т п р и с л е д н и я и з ч и с л и т е л е н р е ж и м : 1 . б е з в я т ъ р ; 2 . г о р н и я т п р о в о д н и к ( м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е ) е п о к р и т с л е д ; 3. д о л н и я т с ъ с е д е н п р о в о д н и к е п о к р и т с л е д в ъ в в с и ч к и м е ж д у с т ъ л б и я о с в е н в р а з г л е ж д а н о т о м е ж д у с т ъ л б и е , в к о е т о в ъ р х у п р о в о д н и к а е о с т а н а л 60% л е д , к а т о н а п р е ж е н и е т о н а о п ъ н с е п р и е м а 90% о т н а п р е ж е н и е т о п р и п ъ л н о н а т о в а р в а н е с л е д , б е з о т ч и т а н е н а м а л е н и е т о н а п р о в е с а , в с л е д с т в и е н а п р е м е с т в а н е т о н а и з о л а т о р н и т е в е р и г и . (4) П р о в е р к а т а п о а л . 3 н е с е и з и с к в а , к о г а т о х о р и з о н т а л н о т о р а з м е с т в а н е м е ж д у п р о в о д н и ц и т е н а с т ъ л б а е п о - г о л я м о о т : 1 . з а В Л с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V - 2 , 4 m ; 2 . з а В Л с н а п р е ж е н и е 2 2 0 k V - 4 m ;

253. н о р м и в д и с п е ч е р с к а т а з а л а . (6) П о м е щ е н и я т а н а д и с п е ч е р с к и т е ц е н т р о в е с е р а з п о л а г а т н а е д и н и л и с ъ с е д н и е т а ж и с о с и г у р я в а н е н а р а ц и о н а л н и и н ф о р м а ц и о н н и в р ъ з к и и н а й - м а л к а д ъ л ж и н а н а к а б е л и т е . Ч л . 1070. (1) З а а п а р а т у р и т е о т А С Д У в д и с п е ч е р с к и т е ц е н т р о в е и е л е к т р о е н е р г и й н и т е о б е к т и с е о п р е д е л я т с а м о с т о я т е л н и п о м е щ е н и я Л А З ( л и н е й н о а п а р а т н и з а л и ) , з а щ и т е н и о т з а п р а ш а в а н е и в л а г а , с о с и г у р е н а к л и м а т и з а ц и я , п о д х о д я щ о о с в е т л е н и е , о б з а в е ж д а н е и п р о т и в о п о ж а р н и с р е д с т в а . (2) Т о к о з а х р а н в а щ и т е и з т о ч н и ц и с е р а з п о л а г а т в с а м о с т о я т е л н и п о м е щ е н и я , а к о т о в а с е н а л а г а о т р е ж и м а и м н а р а б о т а , в б л и з о с т д о Л А З . Ч л . 1 0 7 1 . ( 1 ) З а з а з е м я в а н е н а а п а р а т у р и т е о т А С Д У , р а з п о л о ж е н и в г р а н и ц и т е н а з а з е м и т е л н и я к о н т у р н а о б е к т и т е , с е и з п о л з в а с ъ щ и я т з а з е м и т е л е н к о н т у р . (2) З а з а з е м я в а н е н а а п а р а т у р и т е о т А С Д У , р а з п о л о ж е н и и з в ъ н е н е р г и й н и я о б е к т , с е п р е д в и ж д а т е д н о р а б о т н о и д в е и з м е р и т е л н и з а з е м л е н и я . Г л а в а д в а д е с е т и т р е т а . В Т О Р И Ч Н И В Е Р И Г И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 1 0 7 2 . И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а в т о р и ч н и в е р и г и н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и , в к л ю ч в а щ и в е р и г и т е з а и з м е р в а н е , у п р а в л е н и е , с и г н а л и з а ц и я , к о н т р о л , а в т о м а т и к а и р е л е й н а з а щ и т а . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 0 7 3 . ( 1 ) Р а б о т н о т о н а п р е ж е н и е н а в т о р и ч н и т е в е р и г и е н е п о - в и с о к о о т 5 0 0 V . (2) П р и с ъ е д и н я в а н и т е а п а р а т и к ъ м в т о р и ч н и т е в е р и г и т р я б в а д а о т г о в а р я т н а у с л о в и я т а н а р а б о т н а т а с р е д а и н а и з и с к в а н и я т а з а б е з о п а с н о с т . Ч л . 1074. ( 1 ) В т о р и ч н и т е в е р и г и н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и с е и з п ъ л н я в а т с к о н т р о л н и к а б е л и и п р о в о д н и ц и , с ж и л а о т м е д и л и п о л у т в ъ р д а л у м и н и й . (2) Н е с е д о п у с к а и з п о л з в а н е н а к о н т р о л н и к а б е л и с ж и л а о т п о л у т в ъ р д а л у м и н и й в е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и п о м е щ е н и я з а : 1. о с н о в н и п р о и з в о д с т в е н и и с п о м а г а т е л н и с ъ о р ъ ж е н и я н а е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и с е д и н и ч н а м о щ н о с т н а г е н е р а т о р и т е 6 0 M W и п о - г о л я м а ; 2. р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и и с и с т е м н и е л е к т р и ч е с к и п о д с т а н ц и и с н а п р е ж е н и е 110 kV и п о - в и с о к о ; 3 . в з р и в о о п а с н и п о м е щ е н и я к л а с В - I , В - I а и В - I I ; 4. м е х а н и з м и н а д о м е н н и и к о н в е р т о р н и п е щ и и г л а в н и т е л и н и и н а в и с о к о п р о и з в о д и т е л н и в а л ц о в ъ ч н и с т а н о в е с н е п р е к ъ с н а т о д е й с т в и е , к а к т о и з а е л е к т р и ч е с к и п о т р е б и т е л и о т н у л е в а к а т е г о р и я н а п р о м и ш л е н и п р е д п р и я т и я ;

165. е л е к т р и ф и ц и р а н е ж п л и н и и : а ) о т п р о в о д н и ц и т е к а к т о п р и в з а и м н о 10 н а В Л д о н а й - в и с о - п р е с и ч а н е н а В Л к и я п р о в о д н и к и л и с ъ г л а с н о ч л . 6 4 4 н о с е щ о т о в ъ ж е н а к о н т а к т н а т а м р е ж а б ) о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л д о г л а в а т а н а р е л с а т а н а п о д л е ж а - щ и н а е л е к т р и ф и ц и - р а н е ж п л и н и и и з - в ъ н р а й о н а н а г а р и т е 10,0 11,0 12,0 13,5 23 П р и с б л и ж а в а н е З а н е е л е к т р и ф и ц и р а - н и ж п л и н и и н а у ч а - с т ъ ц и с ъ с с т е с н е н о т р а с е о т о т к л о н е н п р о в о д н и к д о с т р о и - т е л е н г а б а р и т п о х о - р и з о н т а л а т а 1,5 2,5 2,5 4,5 10 З а е л е к т р и ф и ц и р а н и и л и п о д л е ж а щ и н а е л е к т р и ф и ц и р а н е ж п к а к т о п р и с б л и ж а в а н е л и н и и н а у ч а с т ъ ц и н а В Л п о м е ж д у с и с ъ с с т е с н е н о т р а с е о т с ъ г л а с н о ч л . 6 4 5 25 к р а й н и я п р о в о д н и к н а к о н т а к т н а т а м р е - ж а , о к а ч е н о т в ъ н ш - н а т а с т р а н а н а с т ъ л - б а н а к о н т а к т н а т а м р е ж а С ъ щ о , н о п р и л и п с а к а к т о п р и с б л и ж а в а н е н а п р о в о д н и ц и о т н а В Л с ъ с с ъ о р ъ ж е н и я в ъ н ш н а т а с т р а н а с ъ г л а с н о ч л . 6 3 7 15 н а с т ъ л б о в е т е н а к о н т а к т н а т а м р е ж а О т о с т а н а ж п л и - н и я т а д о о с т а н а В Л - - - - 100 * Ж п л и н и и т е в з а в и с и м о с т о т т я х н о т о п р е д н а з н а ч е н и е с е р а з д е л я т н а : 1. л и н и и з а о б щ о п о л з в а н е , к о и т о с л у ж а т з а п р е в о з н а п ъ т н и ц и и т о в а р и п о у с т а н о в е н а о б щ а т а р и ф а ; 2. л и н и и з а н е о б щ о п о л з в а н е , с в ъ р з а н и и л и н е с в ъ р з а н и с г л а в н и ж п л и н и и , с л у ж е щ и с а м о з а т о в а р н и п р е в о з и н а п р е д п р и я т и я и о р г а н и з а ц и и , ч и и т о с а л и н и и т е . (2) М а к с и м а л н и я т п р о в е с н а п р о в о д н и ц и т е п р и н о р м а л е н р е ж и м с е о п р е д е л я п р и м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а + 4 0 ° С ( б е з д а с е в з е м а п о д в н и м а н и е н а г р я в а н е т о и м о т е л е к т р и ч е с к и т о к ) и л и п р и т е м п е р а т у р а - 5 ° С с л е д , б е з в я т ъ р . (3) П р и с к ъ с в а н е н а п р о в о д н и к в с ъ с е д н о м е ж д у с т ъ л б и е р а з с т о я н и я т а с е п р о в е р я в а т п р и с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а б е з л е д и б е з в я т ъ р . П р и с е ч е н и е н а п р о в о д н и ц и т е 1 8 5 m m 2 и п о - г о л я м о н е с е и з и с к в а п р о в е р к а в а в а р и е н р е ж и м . (4) Д о п у с к а с е з а п а з в а н е н а с т ъ л б о т к о н т а к т н а т а м р е ж а п о д п р о в о д н и ц и т е н а п р е с и ч а щ а т а В Л п р и р а з с т о я н и я п о в е р т и к а л а о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л д о в ъ р х а н а с т ъ л б а о т к о н т а к т н а т а м р е ж а н а й - м а л к о : 7 m - з а В Л д о 110 kV, 8 m - з а В Л - 220 kV, 9 m з а В Л - 400 kV и 1 1 m з а В Л - 7 5 0 k V .

314. ( п р ъ с т е н о в и д н а ) , р а з д е л е н а н а у ч а с т ъ ц и ч р е з с п и р а т е л н и в е н т и л и . ( 2 ) В ъ з д у ш н а т а м р е ж а с е з а х р а н в а ч р е з д в е м а г и с т р а л и о т к о м п р е с о р н а т а у р е д б а . (3) В ъ з д у х о п р о в о д н а т а м р е ж а с е п р о е к т и р а с в ъ з м о ж н о н а й - м а л к а т а д ъ л ж и н а и с н а й - м а л ъ к б р о й к о л е н а и з а т в о р н и о р г а н и . ( 4 ) З а в с я к о р а з к л о н е н и е н а м р е ж а т а с е п р е д в и ж д а з а т в о р е н о р г а н . Ч л . 1360. ( 1 ) З а з а щ и т а н а р а з п р е д е л и т е л н а т а м р е ж а с е м о н т и р а т п р е д п а з н и в е н т и л и с н а с т р о й к а з а н а л я г а н е 1 , 1 о т н о м и н а л н о т о . (2) П р е д п а з н и в е н т и л и с е п о с т а в я т и в д в а т а к л о н а н а з а х р а н в а щ и т е м а г и с т р а л и н а р а з п р е д е л и т е л н а т а м р е ж а с л е д ш к а ф а н а м а н о м е т р и т е . Ч л . 1361. ( 1 ) Л и н е й н и т е в о д о о т д е л и т е л и с е п о с т а в я т н а к о м п р е с о р н и т е у р е д б и в д в а т а к л о н а н а з а х р а н в а щ и т е м а г и с т р а л и н а р а з п р е д е л и т е л н а т а м р е ж а , н а в ъ н о т п о м е щ е н и я т а . (2) Л и н е й н и я т в о д о о т д е л и т е л и м а и з п у с к а т е л е н в е н т и л и щ у ц е р с ф л а н ц и з а с в ъ р з в а н е н а п о д в е ж д а щ и я и о т в е ж д а щ и я в ъ з д у х о п р о в о д . Ч л . 1362. З а в ъ з д у х о п р о в о д и т е и а р м а т у р а т а н а р а з п р е д е л и т е л н а т а м р е ж а с е о с и г у р я в а с в о б о д е н д о с т ъ п з а о б с л у ж в а н е . Ч л . 1363. В ъ з д у ш н а т а р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а с е п о л а г а о т к р и т о п о к о н с т р у к ц и и , с т о й к и н а с ъ о р ъ ж е н и я , к а б е л н и к а н а л и , т у н е л и и к о р и т а , а в п о м е щ е н и я - и п о с т е н и т е и т а в а н и т е . Ч л . 1364. (1) В ъ з д у х о п р о в о д и т е с е п о л а г а т с н а к л о н 0,3% и в н и с к и т е т о ч к и с е м о н т и р а т и з п у с к а т е л н и в е н т и л и з а п р о д у х в а н е н а м р е ж а т а . (2) О т к л о н е н и я к ъ м е л е к т р и ч е с к и а п а р а т и с е п о л а г а т с н а к л о н 0 , 3 % п о п о с о к а н а г л а в н а т а м а г и с т р а л а . (3) Н а в ъ з д у х о п р о в о д и т е в м е с т а т а , к ъ д е т о е в ъ з м о ж н о с ъ б и р а н е н а к о н д е н з , с е п о с т а в я т в о д о о т д е л и т е л и ( к о н д е з н и г ъ р н е т а ) с р ъ ч н и и л и а в т о м а т и ч н и у с т р о й с т в а з а п р о д у х в а н е . ( 4 ) Н е с е д о п у с к а т г л у х и о т к л о н е н и я , с п о м а г а щ и з а с ъ б и р а н е н а м а с л е н и н а с л о я в а н и я . Ч л . 1 3 6 5 . З а к о м п е н с и р а н е н а т е м п е р а т у р н и д е ф о р м а ц и и в ъ в в ъ з д у ш н а т а р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а с е п р е д в и ж д а т к о м п е н с а т о р и , к о и т о с е и з п ъ л н я в а т о т т р ъ б и с д и а м е т ъ р , р а в е н н а д и а м е т ъ р а н а м а г и с т р а л и т е . Ч л . 1366. (1) В ъ з д у х о п р о в о д и т е н а к о м п р е с о р н и т е у р е д б и и р а з п р е д е л и т е л н и т е м р е ж и с е и з п ъ л н я в а т с б е з ш е в н и т р ъ б и о т к о р о з и о н н о - в л а г о у с т о й ч и в м а т е р и а л ( м е д , н е р ъ ж д а е м а с т о м а н а и д р . ) . (2) В ъ з д у х о п р о в о д и т е з а в и с о к о н а л я г а н е , р а з п о л о ж е н и п р е з с т е н а т а и н а в ъ н о т п о м е щ е н и я т а н а к о м п р е с о р н и т е у р е д б и д о р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е , с е п о к р и в а т с т о п л и н н а и з о л а ц и я .

131. 4. н и в о т о н а п о т е н ц и а л а н а с т ъ л б о в е т е п р и к ъ с и с ъ е д и н е н и я в з а в и с и м о с т о т н о р м и т е з а д о п и р н и и к р а ч н и н а п р е ж е н и я ; 5. ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т н а м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е с ъ г л а с н о ч л . 5 6 4 . Ч л . 564. ( 1 ) Т е р м и ч н а т а у с т о й ч и в о с т н а и з б р а н о т о п о м е х а н и ч н а я к о с т м ъ л н и е з а щ и т н о в ъ ж е с е п р о в е р я в а п р и е д н о ф а з н о к ъ с о с ъ е д и н е н и е н а в с е к и о т с т ъ л б о в е т е н а В Л с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о . Н а у ч а с т ъ ц и с и з о л и р а н о о к а ч в а н е н а в ъ ж е т о п р о в е р к а н е с е п р а в и . (2) И з ч и с л и т е л н и я т т о к н а е д н о ф а з н о к ъ с о с ъ е д и н е н и е ( I kc ) п р и т е р м и ч н о о р а з м е р я в а н е н а м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а с е п р и е м а с п р о г н о з н а т а м у с т о й н о с т з а 1 0 г о д и н и . (3) В р е м е т о н а т е р м и ч н о т о в ъ з д е й с т в и е н а т о к а н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е (t к с ) с е п р и е м а р а в н о н а в р е м е т о з а и з к л ю ч в а н е н а к ъ с о т о с ъ е д и н е н и е п р и д е й с т в и е н а о с н о в н а т а р е л е й н а з а щ и т а с о т ч и т а н е н а н а л и ч и е т о н а А П В . (4) Д о п у с к а с е н а н е п о в е ч е о т 3 с т ъ л б а н а в с я к а В Л о т н о ш е н и е т о н а о т д е л е н а т а т о п л и н а в м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е п р и е д н о ф а з н о к ъ с о с ъ е д и н е н и е к ъ м д о п у с т и м а т а й с т о й н о с т , г а р а н т и р а н а о т п р о и з в о д и т е л я ( I 2 kc t kc /I 2 д . 1 с е к ) , д а е п о - г о л я м о о т е д и н и ц а . Ч л . 565. П р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а с е о р а з м е р я в а т с ф и з и к о - м е х а н и ч н и т е и м х а р а к т е р и с т и к и , о п р е д е л е н и о т п р о и з в о д и т е л я , е к с п е р и м е н т а л н и и з с л е д в а н и я и л и о с р е д н е н и т е ф и з и к о - м е х а н и ч н и х а р а к т е р и с т и к и , п о с о ч е н и в т а б л . 3 4 . Т а б л и ц а 3 4 Ф и з и к о - м е х а н и ч н и х а р а к т е р и с т и к и н а п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а М е д н и 90 130 17 380 А л у м и н и е в и 27 63 23 1 5 0 и л и 1 6 0 * С т о м а н е н и е д н о ж и ч н и 78 200 12 550 С т о м а н е н и 6 5 0 и л и м н о г о ж и ч н и 80 200 12 700** С т о м а н е н и в ъ ж е т а 80 200 12 1200*** С т о м а н о а л у - м и н и е в и : А С - 1 0 32 76,5 20,1 240 А С - 1 6 - 9 5 34,7 82,5 19,2 250 А С - 1 2 0 и п о - в е ч е 35,6 84,5 18,9 290 А С О - в с и ч к и

145. И з о л а ц и о н н и р а з с т о я н и я Н а - м а л к о р а з с т о я н и е п р и п р и н а д м о р с к а в и с о ч и н а , m д о 5 0 0 о т 5 0 0 д о 1 0 0 0 1 . Р а б о т н о н а п р е ж е н и е - п р о в о д н и к - с т ъ л б и л и м ъ л - н и е з а щ и т н о в ъ ж е 1,5 1,6 2 . К о м у т а ц и о н н и п р е н а п р е - ж е н и я с к р а т н о с т д о 2 , 1 а ) п р о в о д н и к - с т ъ л б з а : к р а й н а ф а з а 4,3 4,6 с р е д н а ф а з а 4,4 4,8 м о с т о в е 4,5 5,0 б ) п р о в о д н и к - о б т я ж к а з а в с и ч к и ф а з и 4,0 4,4 3 . Б е з о п а с н а р а б о т а н а с т ъ л б а п о д н а п р е ж е н и е а ) п р о в о д н и к - к о л о н а ( с т ъ л б ) з а : к р а й н а ф а з а 5,1 5,4 с р е д н и ф а з и 5,2 5,6 м о с т о в е 5,3 5,8 б ) п р о в о д н и к - к о н з о л а з а : к р а й н а ф а з а 4,6 4,9 с р е д н а ф а з а 4,7 5,1 Р а з д е л I X . С т ъ л б о в е Ч л . 6 0 6 . ( 1 ) З а В Л с е и з п о л з в а т с т ъ л б о в е о т в и д о в и т е : н о с е щ и , о п ъ в а т е л н и , ъ г л о в и , к р а й н и и с п е ц и а л н и ( о т в с и ч к и в и д о в е ) . С т ъ л б о в е т е с е п р о е к т и р а т з а е д н а и п о в е ч е т р о й к и з а е д н а к в и и л и р а з л и ч н и н а п р е ж е н и я н а В Л . (2) Н о с е щ и т е и о п ъ в а т е л н и т е с т ъ л б о в е н а В Л д о 4 0 0 k V с е и з п ъ л н я в а т с т в ъ р д а и л и е л а с т и ч н а к о н с т р у к ц и я , а з а 7 5 0 k V - с а м о с т в ъ р д а к о н с т р у к ц и я . (3) О п ъ в а т е л н и т е с т ъ л б о в е н а В Л д о 400 kV с а с н о р м а л н а и л и о б л е к ч е н а к о н с т р у к ц и я , а з а 7 5 0 k V - с а м о с н о р м а л н а к о н с т р у к ц и я . (4) З а ъ г л о в и с т ъ л б о в е н а В Л д о 400 kV с е и з п о л з в а т с т ъ л б о в е т и п о п ъ в а т е л н и . Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о н а н о с е щ и с т ъ л б о в е , д о к а з а н о ч р е з и з ч и с л е н и я . Ъ г л о в и т е с т ъ л б о в е о т о п ъ в а т е л е н т и п с а с н о р м а л н а и л и о б л е к ч е н а к о н с т р у к ц и я . (5) З а ъ г л о в и с т ъ л б о в е н а В Л 7 5 0 k V с е и з п о л з в а т о п ъ в а т е л н и с т ъ л б о в е с н о р м а л н а к о н с т р у к ц и я . Ч л . 607. (1) О п ъ в а т е л н и т е с т ъ л б о в е с н о р м а л н а и л и о б л е к ч е н а к о н с т р у к ц и я с е и з п о л з в а т п р и п р е с и ч а н е н а В Л с р а з л и ч н и с ъ о р ъ ж е н и я , к о г а т о п р и о п р е д е л е н и е к с п л о а т а ц и о н н и у с л о в и я с н о с е щ и с т ъ л б о в е н е с е п о с т и г а н е о б х о д и м а т а с и г у р н о с т . (2) Ъ г л о в и т е с т ъ л б о в е о т о п ъ в а т е л е н т и п с е и з п о л з в а т п р и п р е м и н а в а н е н а В Л п р е з п л а н и н с к и и с и л н о п р е с е ч е н и м е с т н о с т и , с п е ц и а л н и к л и м а т и ч н и р а й о н и , а с ъ щ о и з а ъ г л и н а В Л п о - г о л е м и о т 2 0 ° .

434. с г ъ с т е н в ъ з д у х , а з о т , а р г о н , х е л и й , в ъ г л е р о д е н д в у о к и с и д р у г и г а з о в е , а с ъ щ о и в а к у у м . Ч л . 2051. ( 1 ) И з т о ч н и к н а з а в а р ъ ч е н т о к - с п е ц и а л н о е л е к т р о т е х н и ч е с к о у с т р о й с т в о з а п о д а в а н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с н е о б х о д и м и т е п а р а м е т р и в з о н а т а н а т о п е н е и л и н а г р я в а н е н а м а т е р и а л а п р и т е х н о л о г и ч н и т е п р о ц е с и , п о с о ч е н и в ч л . 2048. И з т о ч н и к ъ т н а з а в а р ъ ч е н т о к е н е п о д в и ж е н ( с т а ц и о н а р е н ) и л и п о д в и ж е н ( п р е н о с и м ) . (2) З а в а р ъ ч н и в е р и г и - е л е к т р и ч е с к и т е в е р и г и н а е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и о т и з в о д н и т е к л е м и н а и з т о ч н и к а н а з а в а р ъ ч е н т о к д о з а в а р я в а н о т о и з д е л и е , к о и т о с а п р е д н а з н а ч е н и з а п р е м и н а в а н е н а з а в а р ъ ч е н т о к . Ч л . 2052. (1) З а в а р ъ ч е н п о с т - р а б о т н о т о м я с т о н а з а в а р ч и к а и к о м п л е к с ъ т о т с ъ о р ъ ж е н и я з а и з п ъ л н е н и е н а т е х н о л о г и ч н и т е п р о ц е с и , п о с о ч е н и в ч л . 2 0 4 8 . (2) З а в а р ъ ч н а т а м а с а с м е н г е м е и п р и с п о с о б л е н и я и л и м а н и п у л а т о р в л и з а т в с ъ с т а в а н а с т а ц и о н а р е н з а в а р ъ ч е н п о с т . Ч л . 2 0 5 3 . И з т о ч н и ц и т е н а з а в а р ъ ч е н т о к с е р а з д е л я т н а : 1 . е д н о п о с т о в и , к о и т о з а х р а н в а т е д и н з а в а р ъ ч е н п о с т ; 2 . м н о г о п о с т о в и , к о и т о з а х р а н в а т н я к о л к о з а в а р ъ ч н и п о с т а . Ч л . 2 0 5 4 . С п о р е д и з т о ч н и к а н а е л е к т р о с н а б д я в а н е е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и с е р а з д е л я т н а : 1. а в т о н о м н и - е л е к т р о с н а б д я в а н и о т и н д и в и д у а л н и д в и г а т е л и с в ъ т р е ш н о г о р е н е - г е н е р а т о р и ; 2 . з а в и с и м и - е л е к т р о с н а б д я в а н и о т е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а , в к л . о т п о д в и ж н и е л е к т р о ц е н т р а л и . Ч л . 2055. П о с т е п е н т а н а м е х а н и з а ц и я н а т е х н о л о г и ч н и т е о п е р а ц и и е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и с е р а з д е л я т н а : 1 . р ъ ч н и ; 2. п о л у а в т о м а т и ч н и , к о г а т о а в т о м а т и ч н о с е п о д д ъ р ж а е л е к т р и ч е с к и я т р е ж и м н а з а в а р я в а н е , а о с т а н а л и т е о п е р а ц и и с е и з п ъ л н я в а т р ъ ч н о ; 3 . а в т о м а т и ч н и . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 2 0 5 6 . ( 1 ) С ъ о р ъ ж е н и я т а н а е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е а г р е г а т и с е и з б и р а т с ъ с с т е п е н н а з а щ и т а , к о я т о о т г о в а р я н а т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с и у с л о в и я т а н а р а б о т н а т а с р е д а . (2) С ъ о р ъ ж е н и я т а , о г р а д и т е и б л о к и р о в к и т е п о а л . 1 с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е н е с е д о п у с к а т м е х а н и ч н о т о и м п о в р е ж д а н е и с л у ч а й н о д о п и р а н е д о в ъ р т я щ и с е ч а с т и и ч а с т и п о д н а п р е ж е н и е . (3) З а е л е к т р о д о д ъ р ж а т е л и т е н а у р е д б и т е з а р ъ ч н о д ъ г о в о з а в а р я в а н е , р я з а н е и н а в а р я в а н е , к а к т о и з а н а к р а й н и ц и , г о р е л к и з а д ъ г о в о з а в а р я в а н е и д р у г и д е т а й л и п о д н а п р е ж е н и е с е д о п у с к а и з к л ю ч е н и е н а и з и с к в а н е т о п о а л . 1 .

74. м а к с и м а л н и я т а к т и в е н т о в а р н а г р у п а п о т р е б и т е л и д а с е о п р е д е л я к а т о с у м а о т п р о и з в е д е н и я т а н а к о е ф и ц и е н т а н а т ъ р с е н е и н о м и н а л н а т а м о щ н о с т н а п о т р е б и т е л и т е в г р у п а т а . Ч л . 254. ( 1 ) Д о п у с к а с е з а п р и б л и з и т е л н и и з ч и с л е н и я м а к с и м а л н и я т т о в а р в ъ в в ъ з л о в а т о ч к а н а е л е к т р о с н а б д и т е л н а т а с и с т е м а ( т р а ф о п о с т , п о д с т а н ц и я , и з в о д С р Н и л и В Н ) д а с е о п р е д е л я к а т о п р о и з в е д е н и е о т к о е ф и ц и е н т а н а е д н о в р е м е н н о с т и с у м а т а о т м а к с и м а л н и т е т о в а р и н а о т д е л н и т е к л о н о в е , з а х р а н в а н и о т в ъ з л о в а т а т о ч к а . (2) З а и з ч и с л е н и я т а п о а л . 1 с т о й н о с т т а н а к о е ф и ц и е н т а н а е д н о в р е м е н н о с т с е п р и е м а о т 0,85 д о 1. П о - г о л я м а т а с т о й н о с т с е п р и е м а з а п о т р е б и т е л и с е д н о р о д е н р е ж и м н а н а т о в а р в а н е и в ъ з л о в а т о ч к а , к о я т о е п о - б л и з о д о з а х р а н в а щ и я и з т о ч н и к . Ч л . 2 5 5 . ( 1 ) В ъ р х о в и я т т о к н а е д и н и ч е н п о т р е б и т е л е р а в е н н а п у с к о в и я м у т о к . (2) В ъ р х о в и я т т о к н а г р у п а п о т р е б и т е л и с и н д у к т и в е н т о в а р с е о п р е д е л я к а т о с у м а о т п у с к о в и я т о к н а п о т р е б и т е л я с н а й - г о л я м п у с к о в т о к и о б щ и я м а к с и м а л е н т о к н а о с т а н а л и т е п о т р е б и т е л и в г р у п а т а . (3) В ъ р х о в и я т т о к н а г р у п а п о т р е б и т е л и , к о и т о с е в к л ю ч в а т е д н о в р е м е н н о , е р а в е н н а с у м а т а о т п у с к о в и т е т о к о в е н а о т д е л н и т е п о т р е б и т е л и . Ч л . 2 5 6 . С т о й н о с т и т е н а с ъ о т в е т н и т е к о е ф и ц и е н т и с е о п р е д е л я т с ъ г л а с н о о т р а с л о в и т е х н о л о г и ч н и н о р м и з а п р о е к т и р а н е н а п р о м и ш л е н и о б е к т и . Р а з д е л V I . С е л с к о с т о п а н с к и п о т р е б и т е л и Ч л . 2 5 7 . М а к с и м а л н и я т т о в а р з а с е л с к о с т о п а н с к и п о т р е б и т е л и с е о п р е д е л я ч р е з с п е ц и ф и ч н и я м а к с и м а л е н т о в а р , с т о й н о с т и з а к о й т о с а д а д е н и в т а б л . 27. П о - м а л к и т е с т о й н о с т и с е о т н а с я т з а о б е к т и с п о - г о л я м о б е м н а п р о и з в о д с т в о т о . Ч л . 258. М а к с и м а л н и я т т о в а р з а с е л с к о с т о п а н с к и п о т р е б и т е л и , р а б о т е щ и п о с п е ц и а л н а т е х н о л о г и я , с е о п р е д е л я в и н в е с т и ц и о н н и я п р о е к т з а о б е к т а - ч а с т е л е к т р и ч е с к а . Ч л . 2 5 9 . ( 1 ) П р и с ъ в м е с т н о з а х р а н в а н е н а с е л с к о с т о п а н с к и и д р у г и п о т р е б и т е л и с е о т ч и т а к о е ф и ц и е н т ъ т н а с е з о н н о с т , п о с о ч е н в т а б л . 2 7 . (2) К о е ф и ц и е н т ъ т н а с е з о н н о с т с е о п р е д е л я о т о т н о ш е н и е т о н а м а к с и м а л н и я т о в а р п р е з с ъ о т в е т н и я г о д и ш е н с е з о н и м а к с и м а л н и я т о в а р п р е з н а й - н а т о в а р е н и я г о д и ш е н с е з о н . Т а б л и ц а 2 7 С п е ц и ф и ч е н м а к с и м а л е н т о в а р и к о е ф и ц и е н т н а с е з о н н о с т з а с е л с к о с т о п а н с к и п о т р е б и т е л и

81. и л и п р о ф и л н о с е ч е н и е . (2) И з п о л з в а н е т о н а м е д н и п р о в о д н и ц и и ш и н и с е о г р а н и ч а в а и с е п р и л а г а с а м о з а с л у ч а и и м е с т а , к ъ д е т о и з п ъ л н е н и е т о с д р у г и м е т а л и е н е п р и л о ж и м о . Ч л . 2 8 9 . ( 1 ) З а н о р м а л н и у с л о в и я н а р а б о т а т о к о п р о в о д и т е с е и з б и р а т и о р а з м е р я в а т с ъ г л а с н о г л а в а т р е т а п о у с л о в и я т а н а н а г р я в а н е . ( 2 ) Т о к о п р о в о д и т е п о у с л о в и я т а н а к . с . с е о р а з м е р я в а т с ъ г л а с н о г л а в а ч е т в ъ р т а . Ч л . 290. (1) П р и с и м е т р и ч н о н а т о в а р е н и т о к о п р о в о д и з а с т о й н о с т и н а п р о м е н л и в и я т о к 1600 А и п о - г о л е м и с е п р и л а г а т м е р к и з а н а м а л я в а н е н а з а г у б и т е в ш и н о д ъ р ж а т е л и т е , а р м а т у р а т а и н о с е щ а т а к о н с т р у к ц и я о т в ъ з д е й с т в и е т о н а м а г н и т н о т о п о л е . (2) П р и н е с и м е т р и ч н о н а т о в а р е н и т о к о п р о в о д и с т о й н о с т и т е н а п р о м е н л и в и я т о к , п р и к о и т о с е п р и л а г а т м е р к и п о а л . 1 , с е о п р е д е л я т ч р е з и з ч и с л е н и е . (3) П р и с т о й н о с т и н а т о к о в е т е о т 2 5 0 0 А и п о - г о л е м и с е п р е д в и ж д а т м е р к и и з а н а м а л я в а н е и и з р а в н я в а н е н а и н д у к т и в н о т о с ъ п р о т и в л е н и е ( н а п р и м е р р а з п о л о ж е н и е н а п л о с к и т е ш и н и в п а к е т п о с т р а н и т е н а к в а д р а т , и з п о л з в а н е н а п р о ф и л н и ш и н и , т р ъ б и с к р ъ г л о и л и к в а д р а т н о с е ч е н и е , п р и л а г а н е н а т р а н с п о з и ц и и ) . Ч л . 2 9 1 . З а т о к о п р о в о д и т е с е п р е д в и ж д а т с т а ц и о н а р н и з а з е м и т е л и и л и м е с т а з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а п р е н о с и м и з а з е м и т е л и . Ч л . 2 9 2 . Т о к о п р о в о д и т е с е и з п ъ л н я в а т к о н с т р у к т и в н о и с р а з п о л о ж е н и е у д о б н о з а м о н т а ж и р е м о н т . Ч л . 2 9 3 . Н а т о к о п р о в о д и т е , и з п ъ л н е н и с т в ъ р д и т о к о в о д е щ и ч а с т и , с е м о н т и р а т к о м п е н с а т о р и и л и д р у г и у с т р о й с т в а с п о д о б н о д е й с т в и е , к о г а т о : 1. т е м п е р а т у р н и т е р а з ш и р е н и я , в и б р а ц и и т е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е и д р . п р е д и з в и к в а т о п а с н и м е х а н и ч н и н а п р е ж е н и я в и з о л а т о р и т е и л и в т о к о п р о в о д и т е ; 2 . т о к о п р о в о д и т е п р е с и ч а т т е м п е р а т у р н и и л и у л я г а щ и ф у г и н а с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я . Ч л . 2 9 4 . Н а т в ъ р д и т е т о к о п р о в о д и с т о к о в е н а д 2 5 0 0 А н е р а з г л о б я е м и т е в р ъ з к и с е и з п ъ л н я в а т ч р е з з а в а р к а . Ч л . 2 9 5 . Н а г ъ в к а в и т е т о к о п р о в о д и н е р а з г л о б я е м и т е в р ъ з к и с е и з п ъ л н я в а т ч р е з п р е с о в а н е . Ч л . 2 9 6 . П р и с ъ е д и н я в а н е н а е л е м е н т и о т р а з л и ч е н м е т а л с е п р е д в и ж д а т м е р к и с р е щ у е л е к т р о х и м и ч н а к о р о з и я н а к о н т а к т н и т е п о в ъ р х н о с т и . Ч л . 297. (1) О ц в е т я в а н е т о и п о д р е ж д а н е т о н а ф а з и т е н а т о к о п р о в о д и т е е с ъ г л а с н о г л а в а

34. К о н т р о л н а и з о л а ц и я т а Ч л . 136. (1) А в т о м а т и ч е н к о н т р о л н а и з о л а ц и я т а , д е й с т в а щ н а с и г н а л п р и н а м а л я в а н е н а и з о л а ц и о н н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а е д н а о т ф а з и т е ( и л и п о л ю с и т е ) п о д д а д е н а с т о й н о с т , с п о с л е д в а щ к о н т р о л н а а с и м е т р и я т а н а н а п р е ж е н и е т о ч р е з п о к а з в а щ а п а р а т с п р е в к л ю ч в а т е л , с е п р е д в и ж д а в ъ в : 1. м р е ж и з а п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е н а д 1000 V с и з о л и р а н а и л и з а з е м е н а н е у т р а л а ч р е з д ъ г о г а с и т е л е н р е а к т о р ; 2 . м р е ж и з а п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V с и з о л и р а н а н е у т р а л а ; 3 . м р е ж и з а п о с т о я н н о н а п р е ж е н и е с и з о л и р а н и п о л ю с и и л и с и з о л и р а н а с р е д н а т о ч к а . (2) Д о п у с к а с е п е р и о д и ч е н к о н т р о л н а и з о л а ц и я т а ч р е з и з м е р в а н е н а н а п р е ж е н и е т о з а в и з у а л е н к о н т р о л н а а с и м е т р и я т а н а н а п р е ж е н и е т о . Р а з д е л V I . И з м е р в а н е н а м о щ н о с т Ч л . 1 3 7 . М о щ н о с т с е и з м е р в а в ъ в в е р и г и т е н а : 1 . г е н е р а т о р и - а к т и в н а т а и р е а к т и в н а т а м о щ н о с т , п р и к о е т о : а ) з а г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 1 0 0 M W и п о - г о л я м а п о к а з в а щ и т е а п а р а т и н а т а б л а т а с е и з б и р а т с к л а с н а т о ч н о с т н е п о - н и с ъ к о т 1 , 0 ; б ) в е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и с м о щ н о с т 200 MW и п о - г о л я м а с е п р е д в и ж д а и з м е р в а н е н а с у м а р н а т а а к т и в н а м о щ н о с т ; 2. к о н д е н з а т о р н и б а т е р и и с м о щ н о с т 25 MVAr и п о - г о л я м а и с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и - р е а к т и в н а т а м о щ н о с т ; 3. т р а н с ф о р м а т о р и и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и з а с о б с т в е н и н у ж д и н а е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и с н а п р е ж е н и е 6 k V и п о - в и с о к о - а к т и в н а т а м о щ н о с т ; 4. п о в и ш а в а щ и д в у н а м о т ъ ч н и т р а н с ф о р м а т о р и н а е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и - а к т и в н а т а и р е а к т и в н а т а м о щ н о с т , п р и к о е т о : а ) з а п о в и ш а в а щ и т р и н а м о т ъ ч н и т р а н с ф о р м а т о р и и з м е р в а н е т о с е и з в ъ р ш в а н а с т р а н и т е з а с р е д н о и н и с к о н а п р е ж е н и е ; б ) з а б л о ч е н т р а н с ф о р м а т о р н а г е н е р а т о р и з м е р в а н е т о с е и з в ъ р ш в а н а с т р а н а т а з а н и с к о н а п р е ж е н и е в ъ в в е р и г и т е н а г е н е р а т о р а ; 5. п о н и ж а в а щ и т р а н с ф о р м а т о р и з а н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о - а к т и в н а т а и р е а к т и в н а т а м о щ н о с т , п р и к о е т о з а д в у н а м о т ъ ч н и т р а н с ф о р м а т о р и и з м е р в а н е т о с е и з в ъ р ш в а н а с т р а н а т а с п о - н и с к о т о н а п р е ж е н и е , а п р и т р и н а м о т ъ ч н и н а с т р а н и т е с р е д н о и н и с к о н а п р е ж е н и е ; 6 . л и н и и з а н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о - а к т и в н а и р е а к т и в н а м о щ н о с т ; 7 . о б х о д н и п р е к ъ с в а ч и - а к т и в н а и р е а к т и в н а м о щ н о с т . Ч л . 1 3 8 . ( 1 ) В ъ в в е р и г и т е , в к о и т о е в ъ з м о ж н о и з м е н е н и е н а п о с о к а т а н а м о щ н о с т т а , и з м е р в а т е л н и т е п о к а з в а щ и а п а р а т и с е и з б и р а т с д в у с т р а н н а с к а л а . ( 2 ) Р е г и с т р а ц и я н а м о щ н о с т с е п р е д в и ж д а з а : 1 . а к т и в н а т а м о щ н о с т н а г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 6 0 M W и п о - г о л я м а ; 2 . с у м а р н а т а м о щ н о с т н а е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и с м о щ н о с т 2 0 0 M W и п о - г о л я м а . Р а з д е л V I I . И з м е р в а н е н а ч е с т о т а

324. Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е , о п р е д е л е н и я Ч л . 1 4 2 2 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а е л е к т р о м а ш и н н и п о м е щ е н и я ( Е М П ) , в к о и т о с е м о н т и р а т е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я и у р е д б и . (2) Д о п у с к а с е з а е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я с е д и н и ч н а м о щ н о с т д о 500 kW и з и с к в а н и я т а п о ч л . 1 4 2 8 , 1 4 3 0 , 1 4 3 2 , 1 4 3 3 , 1 4 3 9 , 1 4 5 2 д а н е с е п р и л а г а т . Ч л . 1 4 2 3 . ( 1 ) Е л е к т р о м а ш и н н и п о м е щ е н и я ( Е М П ) - п о м е щ е н и я , в к о и т о с е м о н т и р а т в ъ р т я щ и и с т а т и ч н и е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я ( е л е к т р и ч е с к и г е н е р а т о р и , к о м п е н с а т о р и , е л е к т р о д в и г а т е л и , т р а н с ф о р м а т о р и и п р е о б р а з у в а т е л и ) , Р У и т а б л а з а у п р а в л е н и е , а с ъ щ о и о т н а с я щ и т е к ъ м т я х с п о м а г а т е л н и с ъ о р ъ ж е н и я . Ч л . 1 4 2 4 . М о н т а ж ъ т н а е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я и у р е д б и в Е М П с е и з в ъ р ш в а п р и с п а з в а н е н а и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в с ъ о т в е т н и т е г л а в и н а н а р е д б а т а , о с в е н а к о н е с а и з м е н е н и с т а з и г л а в а . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 4 2 5 . К а т е г о р и я т а н а Е М П п о о т н о ш е н и е н а п о ж а р н а т а о п а с н о с т с е о п р е д е л я с ъ г л а с н о Н И П А Б . Ч л . 1426. З а Е М П с е п р е д в и ж д а т п о ж а р о и з в е с т и т е л н и с и с т е м и с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а н а Н а р е д б а No 7 з а с и с т е м и т е з а ф и з и ч е с к а з а щ и т а н а с т р о е ж и т е , к а к т о и т е л е ф о н н и в р ъ з к и и д р у г и с и с т е м и з а с и г н а л и з а ц и я , а к о с е и з и с к в а т о т з а д а н и е т о з а п р о е к т и р а н е . Ч л . 1 4 2 7 . В ъ р т я щ и т е ч а с т и н а е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я , р а з п о л о ж е н и н а д о с т ъ п н а в и с о ч и н а в Е М П , с е о г р а ж д а т с р е щ у с л у ч а е н д о п и р с п о р е д у к а з а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а с е д м а . Ч л . 1 4 2 8 . З а Е М П с е п р е д в и ж д а е л е к т р и ч е с к а и н с т а л а ц и я з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а з а в а р ъ ч н и т р а н с ф о р м а т о р и , п р е н о с и м и е л е к т р и ч е с к и и н с т р у м е н т и и л а м п и , м а ш и н и з а п о ч и с т в а н е н а п о м е щ е н и я т а и д р . Ч л . 1429. В т е х н о л о г и ч н о з а м ъ р с е н и Е М П с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т з а п о ч и с т в а н е н а е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я и у р е д б и п о с р е д с т в о м : 1. п р о д у х в а н е с ъ с с у х и ч и с т в ъ з д у х п о д н а л я г а н е д о 0 , 2 M Р a , п о д а в а н о т м р е ж а з а с г ъ с т е н в ъ з д у х и л и о т п о д в и ж е н к о м п р е с о р ; и л и 2 . с ъ б и р а н е н а п р а х ч р е з с т а ц и о н а р н и и л и м о б и л н и п р а х о с м у к а ч к и и д р . Ч л . 1430. З а т р а н с п о р т , м о н т а ж и р е м о н т н а е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я и у р е д б и в Е М П

67. з а з е м я в а н е н а п р о в о д н и к а PEN, в к л ю ч и т е л н о е с т е с т в е н и т е з а з е м и т е л и з а в с я к а в ъ з д у ш н а л и н и я , п р е з к о й т о и д а е п е р и о д н а г о д и н а т а , н е н а д в и ш а в а : ( 2 ) П р е х о д н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а в с е к и о т п о в т о р н и т е з а з е м и т е л и д а н е н а д в и ш а в а : (3) П р и с п е ц и ф и ч н о с ъ п р о т и в л е н и е н а п о ч в а т а r > 100 W m с е д о п у с к а н о р м и р а н и т е в а л . 1 и 2 с т о й н о с т и д а с е у в е л и ч а т с 0 , 0 1 r п ъ т и , н о н е п о в е ч е о т д е с е т о к р а т н о . Р а з д е л X I . З а з е м и т е л н и у с т р о й с т в а н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и с н а п р е ж е н и я д о 1 0 0 0 V в м р е ж и с и з о л и р а н а н е у т р а л а Ч л . 2 2 9 . ( 1 ) С ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м и т е л н о т о у с т р о й с т в о з а з а щ и т н о з а з е м я в а н е н а д о с т ъ п н и т о к о п р о в о д и м и ч а с т в м р е ж и I T о т г о в а р я н а у с л о в и е т о : R £ U L /I, к ъ д е т о : R е с ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м и т е л н о т о у с т р о й с т в о , W ; U L - д о п у с т и м о т о д о п и р н о н а п р е ж е н и е ( в о б щ и я с л у ч а й 5 0 V ) , V ; I - п ъ л н и я т т о к н а з е м н о с ъ е д и н е н и е , А . (2) К а т о п р а в и л о н е с е и з и с к в а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м и т е л н о т о у с т р о й с т в о д а е п о - м а л к о о т 4 W . Д о п у с к а с е с ъ п р о т и в л е н и е т о д а е д о 10 W , а к о е с п а з е н о у с л о в и е т о п о а л . 1 , а м о щ н о с т т а н а г е н е р а т о р и т е и л и т р а н с ф о р м а т о р и т е н е п р е в и ш а в а 100 kVA, д о р и к о г а т о р а б о т я т в п а р а л е л . Р а з д е л X I I . З а з е м и т е л н и у с т р о й с т в а в р а й о н и с г о л я м о с п е ц и ф и ч н о с ъ п р о т и в л е н и е н а п о ч в а т а Ч л . 230. (1) З а з е м и т е л н и т е у с т р о й с т в а н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и с н а п р е ж е н и е н а д 1000 V с е ф е к т и в н о з а з е м е н а н е у т р а л а в р а й о н и с г о л я м о с п е ц и ф и ч н о с ъ п р о т и в л е н и е н а п о ч в а т а к а т о п р а в и л о с е и з п ъ л н я в а т п р и с п а з в а н е н а и з и с к в а н и я т а к ъ м д о п у с т и м о т о д о п и р н о н а п р е ж е н и е , о п р е д е л е н и в ч л . 2 1 6 . (2) В с к а л н и т е р е н и с е д о п у с к а п о л а г а н е н а х о р и з о н т а л н и з а з е м и т е л и н а д ъ л б о ч и н а , п о - м а л к а о т и з и с к в а н а т а п о ч л . 2 1 6 - 218, н о н е п о - м а л к а о т 0,15 m . Д о п у с к а с е с ъ щ о д а н е с е и з п ъ л н я в а т и з и с к в а н и я т а п о ч л . 2 1 5 з а в е р т и к а л н и з а з е м и т е л и п р и в х о д о в е т е и и з х о д и т е н а у р е д б и т е . Ч л . 2 3 1 . П р и и з г р а ж д а н е н а и з к у с т в е н и з а з е м и т е л и в р а й о н и с г о л я м о с п е ц и ф и ч н о с ъ п р о т и в л е н и е н а п о ч в а т а с е п р е п о р ъ ч в а т с л е д н и т е м е р к и :

98. о б р а т н о н а в о д н я в а н е п р и в и с о к и п о д п о ч в е н и в о д и . ( 5 ) О т в о р и т е н а ш а х т и т е в з е м я т а с е у п л ъ т н я в а т с в о д о н е п р о п у с к а щ и м а т е р и а л и . (6) К а п а ц и т е н а ш а х т и т е с а с т е г л о н е п о - г о л я м о о т 5 0 d a N с к о н с т р у к ц и я з а у д о б н о з а х в а щ а н е п р и п о в д и г а н е и з а н е о б х о д и м и т е м е х а н и ч н и н а т о в а р в а н и я . Ч л . 4 0 0 . ( 1 ) В ш а х т и т е к а б е л и т е с е п о л а г а т н а л а в и ц и . Л а в и ц и т е с е з а з е м я в а т , к а т о п р е х о д н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а з а з е м л е н и е т о е н е п о - г о л я м о о т 3 0 W з а н а й - н е б л а г о п р и я т н и т е к л и м а т и ч н и у с л о в и я . (2) К а б е л н и т е л и н и и с н а п р е ж е н и е д о 1000 V и т е з и о т 1000 V д о 35 kV с е р а з п о л а г а т н а р а з л и ч н и л а в и ц и , р а з д е л е н и с п о д в и ж н и н е г о р и м и п р е г р а д и . Ч л . 4 0 1 . В ъ в в с я к а ш а х т а к ъ м в с е к и к а б е л с е п р и к р е п в а м а р к и р о в ъ ч н а т а б е л к а . Ч л . 4 0 2 . ( 1 ) Д о п у с к а с е п о д т р о т о а р и с ш и р о ч и н а д о 3 m и з г р а ж д а н е т о н а д о п р е н и п о д з е м н и к а н а л н и с и с т е м и з а с и л н о т о к о в и и с ъ о б щ и т е л н и к а б е л н и л и н и и п р и с п а з в а н е н а о т с т о я н и я т а , п о с о ч е н и в р а з д е л I Х . ( 2 ) Р а з р е ш а в а с е в с л у ч а и т е п о а л . 1 и з г р а ж д а н е т о н а д в а в и д а ш а х т и : 1. п л и т к и - с а м о с т о я т е л н и з а в с е к и в и д к а б е л и , р а з м е с т е н и п о д ъ л ж и н а т а н а т р а с е т о , к а т о в ш а х т а т а н а е д и н и я в и д к а б е л и , д р у г и я т в и д м и н а в а в т р ъ б и ; 2. д ъ л б о к и - о б щ и з а д в а т а в и д а к а б е л и , к о и т о с а р а з п о л о ж е н и п о т а к ъ в н а ч и н , ч е к о г а т о с е р а б о т и п о е д и н и я в и д к а б е л и д р у г и я т в и д е з а щ и т е н о т п о д х о д я щ а п р е г р а д а . (3) С и л н о т о к о в и т е к а б е л и , п о л о ж е н и в д о п р е н и к а н а л н и с и с т е м и , д а н е п р е д и з в и к в а т о п а с н и и с м у щ а в а щ и н а п р е ж е н и я в с ъ о б щ и т е л н и т е к а б е л н и л и н и и . Р а з д е л X I I . П о л а г а н е н а к а б е л и в к а б е л н и п о м е щ е н и я , к а н а л и , т у н е л и и к о л е к т о р и Ч л . 4 0 3 . К о л е к т о р и , к а б е л н и п о м е щ е н и я , т у н е л и и к а н а л и с е о р а з м е р я в а т , к а т о с е п р е д в и ж д а 1 5 % р е з е р в з а д о п ъ л н и т е л н о п о л а г а н е н а к а б е л и . Ч л . 4 0 4 . К о л е к т о р и т е , к а б е л н и т е п о м е щ е н и я и т у н е л и т е с о г н е у с т о й ч и в и п р е г р а д и с е о т д е л я т и п р е г р а ж д а т с ъ г л а с н о н о р м а т и в н и т е и з и с к в а н и я з а п о ж а р н а и а в а р и й н а б е з о п а с н о с т . Ч л . 405. К о г а т о в л и з а н е т о в к о л е к т о р и , к а б е л н и п о м е щ е н и я и т у н е л и е п р е з л ю к о в е , с е и з и с к в а : 1 . с в е т ъ л о т в о р н а л ю к а - н а й - м а л к о 0 , 7 m ; 2 . в ъ з м о ж н о с т з а з а к л ю ч в а н е - н а с а м и я л ю к и л и н а в т о р и я к а п а к п о д н е г о ; 3 . с т а ц и о н а р н а с т ъ л б а - р а з п о л о ж е н а т а к а , ч е н е п р е ч и н а о б с л у ж в а щ и я к о р и д о р . Ч л . 4 0 6 . ( 1 ) П р е м и н а в а н е т о н а к а б е л и т е п р е з с т е н и и о г н е у с т о й ч и в и п р е г р а д и с е и з п ъ л н я в а в с а м о с т о я т е л н и н е г о р и м и т р ъ б и и л и в п о д х о д я щ о о ф о р м е н и о т в о р и , с а м о с т о я т е л н и з а в с е к и к а б е л .

110. п р о в о д н и к . Р а з д е л V I I I . С т ъ л б о в е Ч л . 4 7 0 . С т ъ л б о в е т е з а В Л в з а в и с и м о с т о т п р е д н а з н а ч е н и е т о и м с е о р а з м е р я в а т к а т о н о с е щ и , о п ъ в а т е л н и , ъ г л о в и , к р а й н и , о т к л о н и т е л н и и к р ъ с т о в и щ н и . Ч л . 4 7 1 . ( 1 ) З а в с и ч к и т и п о в е с т ъ л б о в е с е р а з р е ш а в а и з п о л з в а н е т о н а п о д п о р и и л и о б т я ж к и . ( 2 ) О б т я ж к и т е с е з а к о т в я т в т е р е н а и л и к ъ м р а з л и ч н и с ъ о р ъ ж е н и я . ( 3 ) С т о м а н е н и т е о б т я ж к и с е о р а з м е р я в а т з а с е ч е н и е н а й - м а л к о 2 5 m m 2 . (4) В п р а в и у ч а с т ъ ц и н а В Л в о т к р и т и м е с т а с е п о с т а в я у с и л е н т и п с т ъ л б ( о п ъ в а т е л е н ) с л е д в с е к и 8 - 9 н о с е щ и с т ъ л б а . Ч л . 472. (1) С т ъ л б о в е т е н е з а в и с и м о о т т е х н и я т и п с е о р а з м е р я в а т с а м о з а м е х а н и ч н и т е т о в а р и п р и н о р м а л е н р е ж и м и с ъ с т о я н и е н а п р о в о д н и ц и т е : 1 . с в о б о д н и о т л е д и м а к с и м а л н а с к о р о с т н а в я т ъ р а ; 2 . п о к р и т и с л е д и с к о р о с т н а в я т ъ р а п р и з а л е д я в а н е . (2) Ъ г л о в и т е и к р а й н и т е с т ъ л б о в е п р и м е ж д у с т ъ л б и я , п о - м а л к и о т к р и т и ч н о т о , с е п р о в е р я в а т п р и р е ж и м с м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а , б е з в я т ъ р , б е з л е д . ( 3 ) П р и и з ч и с л е н и я т а с е о т ч и т а т д е й с т в и я т а н а с и л и т е в ъ р х у : 1. н о с е щ и т е с т ъ л б о в е - х о р и з о н т а л н а т а с и л а , п е р п е н д и к у л я р н а н а о с т а н а В Л , о т н а л я г а н е т о н а в я т ъ р а в ъ р х у п р о в о д н и ц и т е и с т ъ л б а ; 2. о п ъ в а т е л н и т е с т ъ л б о в е - х о р и з о н т а л н и т е с и л и о т н а л я г а н е н а в я т ъ р а п о т . 1 и о т р а з л и к и т е в о п ъ н а н а п р о в о д н и ц и т е в с ъ с е д н и т е м е ж д у с т ъ л б и я , н а с о ч е н а п о о с т а н а В Л , с г о л е м и н а н а й - м а л к о 5 0 % о т н а й - г о л я м а т а с и л а н а е д н о с т р а н е н о п ъ н н а п р о в о д н и к а ; 3. ъ г л о в и т е с т ъ л б о в е - х о р и з о н т а л н и т е с и л и о т н а л я г а н е т о н а в я т ъ р а и р е з у л т а н т н и т е о т н а т я г а н е н а п р о в о д н и ц и т е , п р о е к т и р а н и п о ъ г л о п о л о в я щ а т а н а ъ г ъ л а , с к л ю ч е н м е ж д у п р о в о д н и ц и т е о т д в е т е с т р а н и н а с т ъ л б а ; 4. к р а й н и т е с т ъ л б о в е - х о р и з о н т а л н и т е с и л и п о о с т а н а В Л о т н а т я г а н е н а п р о в о д н и ц и т е и о т н а л я г а н е о т в я т ъ р а , о п р е д е л е н а в т . 1 ; 5. в с и ч к и в и д о в е с т ъ л б о в е - в е р т и к а л н а т а с и л а о т т е г л о т о н а п р о в о д н и к а з а с л у ч а я п о а л . 1 , т . 1 и т е г л о т о н а з а л е д е н и я п р о в о д н и к п о а л . 1 , т . 2 . Ч л . 4 7 3 . Н а с т ъ л б о в е т е в у ч а с т ъ ц и , з а л и в а н и о т в о д а , к ъ д е т о е в ъ з м о ж н о о т м и в а н е н а п о ч в а т а , с е п р а в я т с п е ц и а л н и у к р е п в а н и я . Р а з д е л I X . П р е с и ч а н и я и с б л и ж а в а н и я Ч л . 4 7 4 . Ъ г ъ л ъ т н а п р е с и ч а н е н а В Л с ъ с с ъ о р ъ ж е н и я , д р у г и л и н и и , у л и ц и и д р . н е с е о г р а н и ч а в а .

76. Ч л . 262. З а п р е н о с н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о ( м р е ж и В Н ) д о г р а д с н а с е л е н и е н а д 1 0 0 0 0 0 ж и т е л и с е п р е п о р ъ ч в а с в ъ р з в а н е т о и м в п р ъ с т е н о к о л о г р а д а . Ч л . 2 6 3 . ( 1 ) Б р о я т н а п о д с т а н ц и и т е 1 1 0 / С р Н и т я х н а т а м о щ н о с т с е о п р е д е л я т с т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и с р а в н е н и я н а в а р и а н т и и л и ч р е з о б щ и о п т и м и з а ц и о н н и и з ч и с л е н и я н а б а з а с р е д н а п л ъ т н о с т (kW/km 2 ), о п р е д е л е н а п о п р о г н о з н и я м а к с и м а л е н е л е к т р и ч е с к и т о в а р з а н а с е л е н о т о м я с т о и н а л и ч и е т о н а к о н к р е т н и г о л е м и п о т р е б и т е л и . (2) П о д с т а н ц и и т е 1 1 0 / С р Н с е р а з п о л а г а т в ц е н т ъ р а н а з а х р а н в а н и т е о т т я х е л е к т р и ч е с к и т о в а р и и л и в ъ з м о ж н о н а й - б л и з о д о н е г о . Ч л . 264. Р а з п р е д е л и т е л н и т е у р е д б и з а н а п р е ж е н и е 110 kV и п о - в и с о к о н а п о д с т а н ц и и т е , р а з п о л о ж е н и в ц е н т р а л н и т е ж и л и щ н и р а й о н и н а г о л е м и т е г р а д о в е и л и в с и л н о з а м ъ р с е н и п р о м и ш л е н и з о н и , с е и з п ъ л н я в а т з а к р и т и . Р а з д е л I I . Р а з п р е д е л и т е л н и е л е к т р и ч е с к и м р е ж и з а с р е д н о н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V Ч л . 265. Р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и с н а п р е ж е н и е д о 35 kV ( м р е ж и С р Н ) н а т е р и т о р и я т а н а н а с е л е н и т е м е с т а с е з а х р а н в а т о т у р е д б и т е н а п о д с т а н ц и и т е 1 1 0 / С р Н и е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и л и о т р а з п р е д е л и т е л н и т е у р е д б и н а г е н е р а т о р н о н а п р е ж е н и е н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и . Ч л . 2 6 6 . ( 1 ) Р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и з а С р Н н а т е р и т о р и я т а н а н а с е л е н и т е м е с т а с е и з п ъ л н я в а т с н а п р е ж е н и е 2 0 k V . (2) Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е н а н а п р е ж е н и е 10 kV с а м о п р и р а з ш и р е н и е н а с ъ щ е с т в у в а щ и е л е к т р и ч е с к и м р е ж и 1 0 k V . Ч л . 267. В и д ъ т н а р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и з а С р Н ( в ъ з д у ш н и , к а б е л н и и л и с м е с е н и ) с е и з б и р а п о а р х и т е к т у р н и и т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и с ъ о б р а ж е н и я . Ч л . 268. (1) К ъ м р а з п р е д е л и т е л н и т е м р е ж и з а С р Н с е п о с т а в я т и з и с к в а н и я з а о с и г у р я в а н е н а : 1 . н а д е ж д н о с т н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о и к а ч е с т в о н а н а п р е ж е н и е т о ; 2 . г ъ в к а в а , у д о б н а и б е з о п а с н а е к с п л о а т а ц и я ; 3 . в ъ з м о ж н о с т л и н и и т е з а р е з е р в и р а н е д а с е н а м и р а т п о с т о я н н о п о д н а п р е ж е н и е . ( 2 ) Р е з е р в н и т р а н с ф о р м а т о р и с е п р е д в и ж д а т с а м о п р и д о к а з а н а н е о б х о д и м о с т . Ч л . 2 6 9 . Е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и з а С р Н с е и з г р а ж д а т к а т о : 1 . м а г и с т р а л н и - с д в а и п о в е ч е т р а ф о п о с т а в к л ю ч е н и п о д ъ л ж и н а н а л и н и я т а ; 2 . р а д и а л н и - в с е к и т р а ф о п о с т е с в ъ р з а н к ъ м о т д е л н а л и н и я С р Н ; 3. о т в о р е н и п р ъ с т е н о в и д н и - з а п о ч в а т и з а в ъ р ш в а т в д в е р а з л и ч н и п о д с т а н ц и и

382. к а т о к р а й н о т а б л о ; 9. т о к о в к р ъ г ( г р у п о в а л и н и я ) - ч а с т о т е л е к т р и ч е с к а и н с т а л а ц и я , и з х о д я щ а о т р а з п р е д е л и т е л н о т а б л о , о т к о я т о с е з а х р а н в а т п о т р е б и т е л и н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я ( о с в е т и т е л и , к о н т а к т и и д р . ) , к о я т о е з а щ и т е н а в н а ч а л о т о с п р е д п а з и т е л и л и а в т о м а т и ч е н п р е к ъ с в а ч ; 10. у п р а в л я в а щ т о к о в к р ъ г - ч а с т о т е л е к т р и ч е с к а и н с т а л а ц и я , и з х о д я щ а о т с п е ц и а л н о у с т р о й с т в о в р а з п р е д е л и т е л н о т а б л о , ч р е з к о я т о с е у п р а в л я в а т г р у п и п о т р е б и т е л и и к о я т о е з а щ и т е н а в н а ч а л о т о с п р е д п а з и т е л и л и а в т о м а т и ч е н п р е к ъ с в а ч ; 11. и з л а з о т т о к о в к р ъ г - в с я к о о т к л о н е н и е о т т о к о в к р ъ г к ъ м к о н т а к т и и л и о с в е т и т е л и ; и з л а з и т е , к а к т о и т о к о в и т е к р ъ г о в е с а е д н о ф а з н и , д в у ф а з н и и т р и ф а з н и ; 12. п о м е щ е н и е з а р а з п р е д е л и т е л н о т а б л о - п о м е щ е н и е , д о с т ъ п н о с а м о з а о б с л у ж в а щ к в а л и ф и ц и р а н п е р с о н а л , в к о е т о с а р а з п о л о ж е н и В У , Г Р Т и л и д р у г и р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я . Е л е к т р о з а х р а н в а н е Ч л . 1732. (1) Е л е к т р о з а х р а н в а н е т о о т е л е к т р о р а з п р е д е л и т е л н а т а м р е ж а н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и в с г р а д и с е о с ъ щ е с т в я в а к а т о п р а в и л о п о с х е м а т а T N . (2) В с г р а д и с п р о и з в о д с т в е н о п р е д н а з н а ч е н и е и п р и с п е ц и а л н и с л у ч а и е л е к т р о з а х р а н в а н е т о м о ж е д а с е о с ъ щ е с т в я в а п о с х е м и т е I Т и л и Т Т . (3) П р е п о р ъ ч в а с е е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а е н е р г о о б з а в е ж д а н е т о в ж и л и щ н и и о б щ е с т в е н и с г р а д и д а с е и з п ъ л н я в а п о с х е м а т а T N - C - S и л и Т N - S . Ч л . 1 7 3 3 . В ъ н ш н о т о е л е к т р о з а х р а н в а н е н а с г р а д а т а с е и з п ъ л н я в а п о и з и с к в а н и я т а н а г л а в а в т о р а . Ч л . 1734. ( 1 ) Н е с е д о п у с к а в г р а ж д а н е и п р и с т р о я в а н е н а т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е в с г р а д и , п р е д н а з н а ч е н и з а в р е м е н н о о б и т а в а н е ( о б щ е ж и т и я , х о т е л и , м о т е л и , с т а ц и о н а р и н а б о л н и ч н и и с о ц и а л н и з а в е д е н и я и д р . ) , в у ч и л и щ а и д р у г и у ч е б н и з а в е д е н и я . (2) Д о п у с к а с е п о и з к л ю ч е н и е в ж и л и щ н и с г р а д и р а з п о л а г а н е т о н а п р и с т р о е н и и в с т р о е н и Т П п о у с л о в и я т а н а З У Т ( ч л . 9 1 , а л . 2 ) . (3) У с т р о й с т в о т о и р а з п о л а г а н е т о н а в с т р о е н и , п р и с т р о е н и и о т д е л н о с т о я щ и Т П е в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а г л а в и д в а д е с е т и п е т а и д в а д е с е т и с е д м а . Ч л . 1 7 3 5 . Д о п у с к а с е з а х р а н в а н е т о н а о с в е т и т е л н и и с и л о в и т о в а р и о т е д н и и с ъ щ и т р а н с ф о р м а т о р и . Ч л . 1 7 3 6 . Т р а н с ф о р м а т о р н и т е п о с т о в е с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е д а о с и г у р я в а т б е з п р е п я т с т в е н н е о г р а н и ч е н д о с т ъ п н а п е р с о н а л а о т е к с п л о а т и р а щ а т а о р г а н и з а ц и я . Ч л . 1 7 3 7 . З а х р а н в а н е т о н а а в а р и й н о т о и е в а к у а ц и о н н о т о о с в е т л е н и е с е и з п ъ л н я в а п о и з и с к в а н и я т а н а г л а в а ч е т и р и д е с е т а и Н И П А Б .

435. Ч л . 2 0 5 7 . ( 1 ) С ъ о р ъ ж е н и я т а н а е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и и о р г а н и т е з а т я х н о т о у п р а в л е н и е с е р а з п о л а г а т п о н а ч и н , к о й т о о с и г у р я в а с в о б о д е н , у д о б е н и б е з о п а с е н д о с т ъ п д о т я х . (2) З а о р г а н и т е з а у п р а в л е н и е с е о с и г у р я в а в ъ з м о ж н о с т з а б ъ р з о и з к л ю ч в а н е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а и с п и р а н е н а в с и ч к и м е х а н и з м и . Ч л . 2058. (1) З а е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и с о б с л у ж в а н е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а н а в и с о ч и н а н а д 2 m с е п р е д в и ж д а т р а б о т н и п л о щ а д к и , о г р а д е н и с п е р и л а и с н а б д е н и с ъ с с т ъ л б и . ( 2 ) П л о щ а д к и т е , о г р а д и т е и с т ъ л б и т е с е и з п ъ л н я в а т о т н е г о р и м и м а т е р и а л и . (3) Н а с т и л к и т е н а п л о щ а д к и т е с е п р е д в и ж д а т с п о к р и т и е о т д и е л е к т р и ч е н м а т е р и а л , н е р а з п р о с т р а н я в а щ г о р е н е т о . Ч л . 2 0 5 9 . В с и ч к и о р г а н и з а у п р а в л е н и е н а е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и , к о и т о н я м а т ф и к с а т о р и н а п о л о ж е н и е т о , с е о г р а ж д а т з а и з б я г в а н е н а с л у ч а й н о т о и м в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е . Ч л . 2 0 6 0 . ( 1 ) И з т о ч н и ц и т е н а з а в а р ъ ч е н т о к - з а в а р ъ ч н и т р а н с ф о р м а т о р и , с т а т и ч н и п р е о б р а з у в а т е л и , г е н е р а т о р и , з а д в и ж в а н и с е л е к т р о д в и г а т е л и и л и д в и г а т е л и с в ъ т р е ш н о г о р е н е , у д о в л е т в о р я в а т и з и с к в а н и я т а н а д е й с т в а щ и т е с т а н д а р т и и с а с п е ц и а л н о п р е д н а з н а ч е н и з а ц е л т а . (2) З а б р а н я в а с е з а х р а н в а н е т о н а з а в а р ъ ч н а т а д ъ г а п р и е л е к т р о ш л а к о в о и к о н т а к т н о з а в а р я в а н е н е п о с р е д с т в е н о о т с и л о в а т а и л и к о н т а к т н а т а е л е к т р и ч е с к а и н с т а л а ц и я . (3) Д о п у с к а с е р а з п о л а г а н е т о н а п о д в и ж н и и л и п р е н о с и м и е л е к т р о з а в а р ъ ч н и у р е д б и н а а в т о м о б и л н и , т р а к т о р н и р е м а р к е т а и л и к о л и ч к и , с н а б д е н и с ъ с с п и р а ч к и . Ч л . 2061. С х е м а т а н а в к л ю ч в а н е н а г р у п а и з т о ч н и ц и н а з а в а р ъ ч е н т о к ( т р а н с ф о р м а т о р и , п р е о б р а з у в а т е л и ) з а р а б о т а н а о б щ а з а в а р ъ ч н а д ъ г а , е л е к т р о ш л а к о в а в а н а и л и с ъ п р о т и в и т е л н а к о н т а к т н а з а в а р к а с е и з б и р а п о у с л о в и е т о з а н е д о п у с к а н е н а в ъ з м о ж н о с т т а з а п о л у ч а в а н е н а н а п р е ж е н и е м е ж д у и з д е л и е т о и е л е к т р о д и т е , п о - г о л я м о о т н а й - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е н а п р а з е н х о д н а е д и н о т и з т о ч н и ц и т е . Ч л . 2 0 6 2 . Е л е к т р и ч е с к и я т т о в а р о т н я к о л к о е д н о ф а з н и и з т о ч н и к а н а з а в а р ъ ч е н т о к с е р а з п р е д е л я в ъ з м о ж н о н а й - р а в н о м е р н о м е ж д у ф а з и т е н а т р и ф а з н а т а м р е ж а . Ч л . 2063. Е д н о п о с т о в и з т о ч н и к н а з а в а р ъ ч е н т о к с е р а з п о л а г а н е п о - д а л е ч о т 1 5 m о т з а в а р ъ ч н и я п о с т . Ч л . 2064. (1) З а п ъ р в и ч н и т е в е р и г и н а е л е к т р о з а в а р ъ ч н и т е у р е д б и с е и з б и р а н а п р е ж е н и е н е п о - в и с о к о о т 6 6 0 V . ( 2 ) В с я к а п ъ р в и ч н а в е р и г а с е с н а б д я в а с к о м у т а ц и о н е н и з а щ и т е н е л е к т р и ч е с к и а п а р а т . (3) Н е с е д о п у с к а т е л е к т р и ч е с к и в р ъ з к и н а з а в а р ъ ч н и т е в е р и г и с в е р и г и т е , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м м р е ж а т а , в т о в а ч и с л о и с н а м о т к и т е з а в ъ з б у ж д а н е н а г е н е р а т о р и т е к ъ м п р е о б р а з у в а т е л и т е .

413. Ч л . 1 9 3 3 . З а щ и т н и я т п р о в о д н и к с е с в ъ р з в а к ъ м м е т а л н и я к о р п у с н а о с в е т и т е л я ч р е з з а щ и т н а к л е м а . Р а з д е л I I . К о м у т а ц и о н н и а п а р а т и Ч л . 1934. И з и с к в а н и я т а п о т о з и р а з д е л с е о т н а с я т з а к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и ( к л ю ч о в е , п р е в к л ю ч в а т е л и и щ е п с е л н и с ъ е д и н е н и я ) с н о м и н а л е н т о к д о 16 A и н а п р е ж е н и е д о 250 V, к а к т о и з а щ е п с е л н и с ъ е д и н е н и я с ъ с з а з е м е н и л и з а н у л е н з а щ и т е н п р о в о д н и к з а н о м и н а л е н т о к 63 A и н а п р е ж е н и е д о 3 8 0 ( 4 0 0 ) V . Ч л . 1 9 3 5 . К о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и з а м о н т а ж в ъ в в з р и в о о п а с н и и п о ж а р о о п а с н и п о м е щ е н и я с е и з б и р а т п о и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . Ч л . 1 9 3 6 . К о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и з а м о н т а ж н а в ъ н о т с г р а д и в ъ в в л а ж н и , о с о б е н о в л а ж н и , з а п р а ш е н и и л и п о м е щ е н и я с в р е д н о в ъ з д е й с т в а щ а с р е д а п о о т н о ш е н и е н а а п а р а т и т е с е и з б и р а т с ъ с с т е п е н н а з а щ и т а , с ъ о т в е т с т в а щ а н а о к о л н а т а с р е д а . Ч л . 1937. Т а б л а т а з а о с в е т л е н и е с к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и с е с н а б д я в а т с ъ с з а к л ю ч в а щ и у с т р о й с т в а . Ч л . 1 9 3 8 . К о м у т а ц и о н н и а п а р а т и , с в ъ р з в а н и с о т к р и т о п о л о ж е н и п р о в о д н и ц и , с е п о с т а в я т в ъ р х у н е п р о в о д и м и п о д л о ж к и с д е б е л и н а н а й - м а л к о 1 0 m m . П о д л о ж к и т е м о ж е д а с а е л е м е н т о т с а м и т е а п а р а т и . Ч л . 1939. К о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и , п р е д н а з н а ч е н и з а с т а ц и о н а р е н м о н т а ж , с е и з б и р а т с к о н т а к т н и к л е м и з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а м е д н и п р о в о д н и ц и . Ч л . 1 9 4 0 . ( 1 ) К о н т а к т и т е н а п р е н о с и м и т е е л е к т р о к о н с у м а т о р и , к о и т о и м а т ч а с т и з а з а з е м я в а н е и л и з а н у л я в а н е , с а с к л е м а з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а п р о в о д н и к з а з а з е м я в а н е и л и з а н у л я в а н е . (2) К о н с т р у к ц и я т а н а щ е п с е л н о т о с ъ е д и н е н и е и з к л ю ч в а в ъ з м о ж н о с т т а з а и з п о л з в а н е н а т о к о в о д е щ и к о н т а к т и з а з а з е м я в а н е и л и з а н у л я в а н е . Ч л . 1 9 4 1 . З а в е р и г и т е з а с в р ъ х н и с к о н а п р е ж е н и е к о н с т р у к ц и я т а н а щ е п с е л н и т е с ъ е д и н е н и я и з к л ю ч в а в ъ з м о ж н о с т т а з а в к л ю ч в а н е т о и м н а п о - в и с о к о н а п р е ж е н и е и л и в к л ю ч в а н е т о с а м о н а е д и н о т т о к о в о д е щ и т е п р о в о д н и ц и . Ч л . 1 9 4 2 . К о н с т р у к ц и я т а н а щ е п с е л н и т е с ъ е д и н е н и я о с и г у р я в а н а д е ж д е н в х о д н а п р о в о д н и ц и т е б е з п о д л а г а н е т о и м н а р а з т я г а н е и л и н а р у ш а в а н е н а ц е л о с т т а и м .

210. ж и л а ; 4 . р а з д а л е ч е н о п о л а г а н е н а с и л о в и т е и в т о р и ч н и т е к а б е л и ; 5. з а щ и т н о ш у н т и р а н е н а у п р а в л я в а щ и т е б о б и н и н а п ъ р в и ч н и т е с ъ о р ъ ж е н и я и б о б и н и т е н а с п о м а г а т е л н и р е л е т а с г о л я м а м о щ н о с т ; 6. н а м а л я в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м я в а н е т о н а у р е д б а т а , и з п ъ л н е н и е н а в и с о к о ч е с т о т н о з а з е м я в а н е . Ч л . 867. З а р е л е й н и т е з а щ и т и и а в т о м а т и к и с е о с и г у р я в а т с п е ц и а л н и п р и с п о с о б л е н и я з а у д о б н о и л е с н о и з в е ж д а н е о т р а б о т а о т о п е р а т и в н и я п е р с о н а л . З а е к с п л о а т а ц и о н н и п р о в е р к и и и з п и т а н и я в с х е м и т е н а з а щ и т и т е с е п р е д в и ж д а т и з п и т в а т е л н и б л о к о в е / и з п и т в а т е л н и к л е м и . Р а з д е л I I I . З а щ и т а н а г е н е р а т о р и , п р и с ъ е д и н е н и н е п о с р е д с т в е н о н а с ъ б и р а т е л н и ш и н и Ч л . 8 6 8 . З а г е н е р а т о р и т е с м о щ н о с т н а д 1 M W , п р и с ъ е д и н е н и н е п о с р е д с т в е н о н а с ъ б и р а т е л н и ш и н и с н а п р е ж е н и е н а д 1 k V , с е п р е д в и ж д а т р е л е й н и з а щ и т и , к о и т о д е й с т в а т п р и : 1 . м е ж д у ф а з н и к ъ с и с ъ е д и н е н и я в н а м о т к и т е н а с т а т о р а и н а и з в о д и т е м у ; 2 . з е м н и с ъ е д и н е н и я в н а м о т к и т е н а с т а т о р а и н а ш и н и г е н е р а т о р н о н а п р е ж е н и е з а : а ) в с и ч к и г е н е р а т о р и - 9 5 % з е м н о с т а т о р н а з а щ и т а ; б ) г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 5 0 M W и п о - г о л я м а - 1 0 0 % з е м н о с т а т о р н а з а щ и т а ; 3. м е ж д у в и т к о в о с ъ е д и н е н и е в н а м о т к а т а н а е д н а ф а з а н а с т а т о р а ( п р и н а м о т к и с п а р а л е л н и к л о н о в е ) ; 4 . в ъ н ш н и к ъ с и с ъ е д и н е н и я ; 5. п р е т о в а р в а н е с т о к н а о б р а т н а п о с л е д о в а т е л н о с т ( з а г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 3 0 MW и п о - г о л я м а ) ; 6 . с и м е т р и ч н о п р е т о в а р в а н е п о т о к н а с т а т о р н а т а н а м о т к а ; 7. з е м н о с ъ е д и н е н и е в ъ в в е р и г и т е з а в ъ з б у ж д а н е , к а т о с е д о п у с к а п р и л а г а н е т о н а з а щ и т а , д е й с т в а щ а н а и з к л ю ч в а н е п р и п о я в а н а в т о р о з е м н о с ъ е д и н е н и е ; 8 . а с и н х р о н е н х о д ( з а г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 5 0 M W и п о в е ч е ) ; 9 . п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е н а с т а т о р а ; 10. н е д о п у с т и м т о к в р о т о р а ( з а г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 50 М W и п о в е ч е ) , п р е д и з в и к а н о т п р о д ъ л ж и т е л н а ф о р с и р о в к а и л и п о в р е д а в ъ в в ъ з б у д и т е л н и т е в е р и г и ; 1 1 . з а г у б а н а в ъ з б у ж д а н е т о ; 1 2 . с л у ч а й н о в к л ю ч в а н е н а н е в ъ з б у д е н г е н е р а т о р с м о щ н о с т н а д 5 0 M W ; 13. н е д о п у с т и м т о к в ъ в в а л а н а р о т о р а ( з а т у р б о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т н а д 5 0 М V А и х и д р о г е н е р а т о р и н а д 1 0 М V А ) ; 1 4 . н е д о п у с т и м п о т о к н а о б р а т н а м о щ н о с т ( о т м р е ж а т а к ъ м г е н е р а т о р а ) : а ) н а в с и ч к и т у р б о г е н е р а т о р и ; б ) н а х и д р о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т н а д 50 М V А и з а в с и ч к и н е з а в и с и м о о т м о щ н о с т т а п р и и з п о л з в а н е н а т у р б и н и т и п " К а п л а н " и " П е л т о н " . Ч л . 869. (1) З а г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 1 MW и п о - м а л к а с е п р е д в и ж д а т р е л е й н и з а щ и т и в с ъ о т в е т с т в и е с ч л . 8 6 8 , т . 1 , 2 , 4 , 6 и 7 . (2) З а г е н е р а т о р и с н а п р е ж е н и е 6 6 0 V и п о - н и с к о с м о щ н о с т д о 1 , 5 M W п о р а д и п о - г о л е м и я з а п а с в и з о л а ц и я т а с е п р е п о р ъ ч в а з а щ и т а т а д а с е и з п ъ л н я в а о п р о с т е н о в с ъ о т в е т с т в и е с ч л . 8 8 4 .

308. Н о м и н а л н о н а п - р е ж е н и е н а в е р и - г и т е , V Д о 6 0 220 500 Н а д 5 0 0 ( 1 ) И з п и т в а т е л н о н а п р е ж е н и е , k V 1 1,5 2 2,5 Udo + 1 З а б е л е ж к и : 1 . З а н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а и з о л а ц и я т а с е п р и е м а н а й - г о л я м о т о о т н о м и н а л н и т е н а п р е ж е н и я ( е ф е к т и в н а с т о й н о с т ) , д е й с т в а щ о н а и з о л а ц и я т а в п р о в е р я в а н а т а в е р и г а . 2 . З а н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е н а д 5 0 0 ( 1 ) V н а й - м а л к о т о и з п и т в а т е л н о н а п р е ж е н и е е 3 k V . 3 . U d o е и з п р а в е н о т о н а п р е ж е н и е н а п р а з е н х о д . Ч л . 1316. П ъ р в и ч н и т е в е р и г и з а и з п р а в е н о н а п р е ж е н и е с а с и з о л а ц и я , к о я т о с ъ о т в е т с т в а н а т я х н о т о р а б о т н о н а п р е ж е н и е . Р а з д е л V . О х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е Ч л . 1 3 1 7 . З а о с и г у р я в а н е н а о п р е д е л е н и я о т п р о и з в о д и т е л я т е м п е р а т у р е н р е ж и м з а п р е о б р а з у в а т е л и т е с е п р е д в и ж д а о х л а ж д а н е . Н а ч и н ъ т з а о х л а ж д а н е , т е м п е р а т у р а т а н а о х л а ж д а щ а т а в о д а / в ъ з д у х и р а з х о д ъ т и м с е о п р е д е л я т о т п р о и з в о д и т е л я . Ч л . 1 3 1 8 . П р и в ъ з д у ш н о о х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е с ъ д ъ р ж а н и е т о н а п р а х в ъ в в ъ з д у х а н е н а д в и ш а в а 0,7 mg/m 3 . П р и п о - г о л я м а к о н ц е н т р а ц и я н а п р а х с е п р е д в и ж д а о ч и с т в а н е н а в ъ з д у х а . Ч л . 1319. П р и в ъ з д у ш н о о х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е н а в ъ з д у х о п р о в о д а н а в с е к и п р е о б р а з у в а т е л с е п о с т а в я к л а п а , о с и г у р я в а щ а с п и р а н е п о д а в а н е т о н а в ъ з д у х к ъ м п р е о б р а з у в а т е л я н е з а в и с и м о о т п о д а в а н е т о н а в ъ з д у х з а д р у г и т е п р е о б р а з у в а т е л и . Ч л . 1 3 2 0 . ( 1 ) П р и о х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е с в о д а с е п р е д в и ж д а з а т в о р е н а ц и р к у л а ц и о н н а с и с т е м а . (2) В о д а т а п о с в о и т е х и м и ч е с к и и ф и з и ч е с к и с в о й с т в а ( х и м и ч е с к и с ъ с т а в , е л е к т р о п р о в о д и м о с т , т в ъ р д о с т , с ъ д ъ р ж а н и е н а м е х а н и ч н и п р и м е с и ) о т г о в а р я н а и з и с к в а н и я т а в д о к у м е н т а ц и я т а н а п р о и з в о д и т е л я . Ч л . 1321. ( 1 ) П р и о х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л и т е с в о д а п о д а в а щ и т е и о т в е ж д а щ и т е в о д о п р о в о д и с е и з о л и р а т о т с и с т е м а т а з а о х л а ж д а н е с п о т е н ц и а л а н а п р е о б р а з у в а т е л я . (2) И з о л и р а н е т о п о а л . 1 с е и з п ъ л н я в а в ъ в в и д н а т р ъ б и / ш л а н г о в е о т и з о л а ц и о н е н м а т е р и а л м е ж д у п р е о б р а з у в а т е л я и т о п л о о б м е н н и к а п р и ц и р к у л а ц и о н н а с и с т е м а и л и м е ж д у п р е о б р а з у в а т е л я и в о д о п р о в о д а п р и о т в о р е н а с и с т е м а . Д ъ л ж и н а т а н а и з о л и р а щ и т е т р ъ б и и ш л а н г о в е с е о п р е д е л я о т п р о и з в о д и т е л я . Д о п у с к а с е п р и о т в о р е н а с и с т е м а н а о х л а ж д а н е

187. 2. т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т о т т . к . с ъ е д и н е н и е п о о т д е л н о з а т о к о в о д е щ и т е ж и л а и е к р а н а н а к а б е л а ; 3 . д о п у с т и м а з а г у б а н а н а п р е ж е н и е . Ч л . 7 5 3 . П р и о р а з м е р я в а н е н а к а б е л и н а В К Л п о т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т с е о т ч и т а т и з ч и с л и т е л н и т е т о к о в е н а к ъ с и с ъ е д и н е н и я з а п е р с п е к т и в е н п е р и о д 1 0 г о д и н и . Р а з д е л X X I V . С п е ц и а л н и и з и с к в а н и я з а В К Л Ч л . 754. П р и п р е х о д о т В Л в ъ в В К Л к ъ м В Л с е м о н т и р а т в е н т и л н и о т в о д и и л и и с к р о в и м е ж д и н и ( а к о и з в о д ъ т н а е л е к т р о п р о в о д а е с ъ о р ъ ж е н с А П В ) з а з а щ и т а н а к а б е л и т е о т п р е н а п р е ж е н и я . Ч л . 7 5 5 . ( 1 ) П р и п р е х о д о т В К Л в п о д з е м н а л и н и я к а б е л н и я т с н о п о т т р и т е к а б е л а с е с п у с к а п о к р а й н и я с т ъ л б и с е у к р е п в а к ъ м т я л о т о м у с ъ с с к о б и о т н е м а г н и т е н м а т е р и а л . (2) Н а в и с о ч и н а 2 m н а д т е р е н а и 0,5 m в з е м я т а к а б е л ъ т с е п о л а г а в с т о м а н е н а п р е д п а з н а т р ъ б а . Т р ъ б а т а с е у к р е п в а с б а н д а ж и к ъ м с т ъ л б а . Ч л . 7 5 6 . М и н и м а л н и я т р а д и у с н а о г ъ в а н е н а к а б е л и т е н а В К Л с е п р е д п и с в а о т п р о и з в о д и т е л я . Н е с е д о п у с к а н а н и т о е д н о м я с т о о т В К Л о г ъ в а н е т о н а к а б е л и т е с р а д и у с , п о - м а л ъ к о т п р е д п и с а н и я о т п р о и з в о д и т е л я . Г л а в а о с е м н а д е с е т а . В Ъ З Д У Ш Н И Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Л И Н И И С Н А П Р Е Ж Е Н И Е Н А Д 1 0 0 0 V С И З О Л И Р А Н И П Р О В О Д Н И Ц И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 757. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а в ъ з д у ш н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V д о 2 0 k V с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и ( В Л И П ) . (2) З а В Л И П с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а ш е с т н а д е с е т а , к а т о в т е к с т о в е т е , к о и т о с е о т н а с я т д о В Л И П , с е п р и е м а т о т ъ ж д е с т в я в а н и я т а : 1 . " п р о в о д н и ц и " - " и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и " ; 2 . " В Л " - " В Л И П " ; 3. " с т ъ л б о в е з а е д н а и л и п о в е ч е т р о й к и " - " с т ъ л б о в е з а е д н а и л и п о в е ч е В Л И П , в с я к а о т к о и т о е и з п ъ л н е н а с т р и п р о в о д н и к а " . ( 3 ) З а В Л И П н е с е и з и с к в а м о н т а ж н а м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а . Ч л . 7 5 8 . В ъ з д у ш н а л и н и я с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и е л и н и я т а , п р е д н а з н а ч е н а з а р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я п о с р е д с т в о м и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и н а о т к р и т о , з а к р е п е н и с п о м о щ т а н а и з о л а т о р и и а р м а т у р а к ъ м с т ъ л б о в е , н о с е щ и к о н с т р у к ц и и и л и к о н з о л и н а и н ж е н е р н и с ъ о р ъ ж е н и я - м о с т о в е , я з о в и р н и с т е н и и д р .

8. Р а з д е л I I I . К а т е г о р и и н а п о т р е б и т е л и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я п о о с и г у р е н о с т н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о Ч л . 3 7 . О с и г у р е н о с т т а н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а п о т р е б и т е л и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е о п р е д е л я в п р о е к т а н а о с н о в а н и е н а н о р м а т и в н и т е и т е х н о л о г и ч н и т е и з и с к в а н и я . Ч л . 38. П о о с и г у р е н о с т н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о п о т р е б и т е л и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е р а з д е л я т н а ч е т и р и к а т е г о р и и - н у л е в а , п ъ р в а , в т о р а и т р е т а . Ч л . 3 9 . ( 1 ) К ъ м н у л е в а к а т е г о р и я с е о т н а с я т п о т р е б и т е л и , п р и к о и т о п р е к ъ с в а н е т о н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о м о ж е д а з а с т р а ш и ж и в о т а и з д р а в е т о н а х о р а , п р е д и з в и к а з а п л а х а з а с и г у р н о с т т а н а д ъ р ж а в а т а , з н а ч и т е л н и м а т е р и а л н и щ е т и , р а з с т р о й в а н е н а с л о ж н и т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и , н а р у ш а в а н е ф у н к ц и о н и р а н е т о н а о с о б е н о в а ж н и з а и к о н о м и к а т а о б е к т и , с и с т е м и з а с в р ъ з к а и т е л е в и з и я . ( 2 ) К ъ м п о т р е б и т е л и н у л е в а к а т е г о р и я с е в к л ю ч в а т : 1 . с п е ц и а л н и т е и н с т а л а ц и и и ж и в о т о п о д д ъ р ж а щ и с и с т е м и в б о л н и ц и ; 2 . с и г н а л н и т е и о х р а н и т е л н и т е с и с т е м и ; 3 . с и с т е м и т е з а и н ф о р м и р а н е н а н а с е л е н и е т о п р и б е д с т в и я ; 4 . м е с т а т а с п о л з в а н е н а а в а р и й н о и е в а к у а ц и о н н о о с в е т л е н и е и д р . Ч л . 4 0 . К ъ м п ъ р в а к а т е г о р и я с е о т н а с я т п о т р е б и т е л и т е , п р и к о и т о п р е к ъ с в а н е т о н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о п р е д и з в и к в а н а р у ш а в а н е н а ф у н к ц и и т е н а в а ж н и о б е к т и о т и н ф р а с т р у к т у р а т а н а н а с е л е н и м е с т а , р а з с т р о й в а н е н а с л о ж н и т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и , м а с о в б р а к н а п р о д у к ц и я с ъ с з н а ч и т е л н и з а г у б и . Ч л . 4 1 . ( 1 ) К ъ м в т о р а к а т е г о р и я с е о т н а с я т п о т р е б и т е л и т е , п р и к о и т о п р е к ъ с в а н е т о н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о п р е д и з в и к в а с п и р а н е н а п р о и з в о д с т в о т о н а м а с о в а п р о д у к ц и я , п р е с т о й н а р а б о т н и ц и , с ъ о р ъ ж е н и я и п р о м и ш л е н т р а н с п о р т , к а к т о и н а р у ш а в а н е н а н о р м а л н и т е у с л о в и я н а ж и в о т н а г о л я м б р о й х о р а . (2) К ъ м п о т р е б и т е л и в т о р а к а т е г о р и я с е в к л ю ч в а т и ж и л и щ н и с г р а д и с в и с о к о з а с т р о я в а н е , а д м и н и с т р а т и в н и и о б щ е с т в е н и с г р а д и и д р . Ч л . 42. К ъ м т р е т а к а т е г о р и я с е о т н а с я т в с и ч к и о с т а н а л и п о т р е б и т е л и , к о и т о н е п о п а д а т в к а т е г о р и и т е - н у л е в а , п ъ р в а и в т о р а . Ч л . 4 3 . ( 1 ) П о т р е б и т е л и т е о т н у л е в а к а т е г о р и я с е е л е к т р о с н а б д я в а т о т д в а н е з а в и с и м и в з а и м н о р е з е р в и р а щ и с е и з т о ч н и к а н а з а х р а н в а н е и о т т р е т и а в т о н о м е н н е з а в и с и м и з т о ч н и к . (2) Д о п у с т и м о т о п р е к ъ с в а н е н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а п о т р е б и т е л н у л е в а к а т е г о р и я е с а м о з а в р е м е т о , н е о б х о д и м о з а а в т о м а т и ч н о т о м у в ъ з с т а н о в я в а н е о т р е з е р в н и я и з т о ч н и к . (3) П р и ж и в о т о п о д д ъ р ж а щ и с и с т е м и и с п е ц и а л н и с л у ч а и , н е д о п у с к а щ и п р е к ъ с в а н е н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о и з а в р е м е т о н а а в т о м а т и ч н о т о в ъ з с т а н о в я в а н е , н е п р е к ъ с н а т о с т т а н а

243. е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а и о т к л о н е н и я н а н а п р е ж е н и е т о и з в ъ н д о п у с т и м и т е г р а н и ц и . Ч л . 1 0 1 1 . Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о н а у с т р о й с т в а з а А Ч Р с г р е ш к а п р и и з м е р в а н е н а ч е с т о т а т а н е п о - г о л я м а о т 0,01 H z и г р е ш к а п р и и з м е р в а н е н а н а р о ч н о т о з а б а в я н е п о в р е м е н е п о - г о л я м а о т 0 , 0 5 с е к . Ч л . 1012. Н а с т р о й к и т е н а А Ч Р , в к л ю ч в а щ и ч е с т о т а н а з а р а б о т в а н е , н а р о ч н о з а б а в я н е п о в р е м е и о б е м н а и з к л ю ч в а н и т е е л е к т р и ч е с к и т о в а р и , с е з а д а в а т о т о п е р а т о р а н а Е Е С в з а в и с и м о с т о т к о н к р е т н и т е у с л о в и я . Р а з д е л V I I . А в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а и а к т и в н а т а м о щ н о с т Ч л . 1013. ( 1 ) У с т р о й с т в а т а з а а в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а ( А Р Ч ) и а к т и в н а т а м о щ н о с т ( А Р М ) в е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а : 1 . п о д д ъ р ж а т з а д а д е н а ( п л а н о в а ) ч е с т о т а п р и н о р м а л е н р е ж и м ; 2 . п о д д ъ р ж а т з а д а д е н а о б м е н н а м о щ н о с т с ъ с с ъ с е д н и е л е к т р о е н е р г и й н и с и с т е м и . ( 2 ) П р и и з п ъ л н е н и е н а ф у н к ц и и т е п о а л . 1 А Р Ч и А Р М о с и г у р я в а т : 1 . п ъ р в и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а ; 2 . в т о р и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а и о б м е н н и т е м о щ н о с т и ; 3 . т р е т и ч н о р е г у л и р а н е н а а к т и в н а т а м о щ н о с т ; 4 . к о р е к ц и я н а с и н х р о н н о т о в р е м е . Ч л . 1014. (1) С у с т р о й с т в а т а з а А Р Ч с е о с и г у р я в а п о д д ъ р ж а н е н а ч е с т о т а т а в г р а н и ц и т е 50 ± 0 , 0 2 H z . Д о п у с к а с е у с т р о й с т в а т а з а А Р Ч д а н е р е а г и р а т н а о т к л о н е н и я н а ч е с т о т а т а , п р е д и з в и к а н и о т к р а т к о т р а й н и к о л е б а н и я н а т о в а р а н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а . ( 2 ) С р е д н о т о о т к л о н е н и е н а с и н х р о н н о т о в р е м е з а д е н о н о щ и е е н е п о в е ч е о т 3 0 s . Ч л . 1015. ( 1 ) Е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и , к о и т о у ч а с т в а т в а в т о м а т и ч н о т о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а , с е с н а б д я в а т с а в т о м а т и ч н и с и с т е м и з а у п р а в л е н и е н а а к т и в н а т а м о щ н о с т и т у р б и н н и р е г у л а т о р и с в ъ з м о ж н о с т з а р е г у л и р а н е н а с т а т и з м а . (2) З а г о л е м и т е В Е Ц с е п р е д в и ж д а т с и с т е м и з а у п р а в л е н и е н а а к т и в н а т а м о щ н о с т с в ъ з м о ж н о с т з а д и с т а н ц и о н н о п у с к а н е и с п и р а н е н а о т д е л н и а г р е г а т и . Ч л . 1016. Е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и , к о и т о н е в з е м а т у ч а с т и е в а в т о м а т и ч н о т о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а и м о щ н о с т т а в е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а , а в т о м а т и ч н о п о д д ъ р ж а т з а д а д е н т о в а р . П о д д ъ р ж а н е т о н а з а д а д е н и я т о в а р с а в т о м а т и ч н и т е р е г у л а т о р и е с г р е ш к а н е п о - г о л я м а о т ± 2 % ( о т з а д а д е н а т а м о щ н о с т ) . Ч л . 1017. (1) П р и ч е с т о т а , п о - н и с к а о т 47,5 Hz, с е о с ъ щ е с т в я в а о т д е л я н е н а Т Е Ц з а р а б о т а н а " р а й о н " ч р е з у с т р о й с т в о з а а в т о м а т и ч н о ч е с т о т н о о т д е л я н е А Ч О . (2) П р и ч е с т о т а , п о - в и с о к а о т 5 0 , 3 H z , г е н е р а т о р и т е в е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и

248. Ч л . 1 0 4 7 . А в т о м а т и з и р а н а т а с и с т е м а з а д и с п е ч е р с к о у п р а в л е н и е в к л ю ч в а с р е д с т в а т а з а : 1 . т е л е к о м у н и к а ц и и ( Т К ) ; 2 . т е л е м е х а н и к а ( Т М ) ; 3 . н а д е ж д н о е л . з а х р а н в а н е ; 4 . и н ф о р м а ц и о н н о - у п р а в л я в а щ и к о м п л е к с и ( И У К ) . Ч л . 1 0 4 8 . К ъ м А С Д У с е п о с т а в я т и з и с к в а н и я з а о с и г у р я в а н е н а : 1 . н а д е ж д н а и и к о н о м и ч н а р а б о т а н а Е Е С ; 2. п о в и ш а в а н е е ф е к т и в н о с т т а н а д и с п е ч е р с к о т о у п р а в л е н и е п р и в о д е н е н а р е ж и м и т е , л и к в и д и р а н е н а н а р у ш е н и я и а в а р и и в Е Е С ; 3. п о д д ъ р ж а н е к а ч е с т в о н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я с ъ г л а с н о с т а н д а р т а и з а д а д е н и т е о б м е н и н а е н е р г и я с д р у г и е л е к т р о е н е р г и й н и с и с т е м и . Ч л . 1 0 4 9 . ( 1 ) П р и п р о е к т и р а н е н а с р е д с т в а т а з а А С Д У с о п е р а т о р и т е н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а / р а з п р е д е л и т е л н и т е м р е ж и с е с ъ г л а с у в а т о б е м ъ т , в и д ъ т и у с л о в и я т а н а р а б о т а н а А С Д У з а в с е к и е л е к т р о е н е р г и е н о б е к т . (2) Д о п у с к а с е п р и п р о е к т и р а н е т о н а А С Д У д а н е с е п р е д в и ж д а т с р е д с т в а з а т е л е м е х а н и к а , а к о т о в а е о б о с н о в а н о т е х н и ч е с к и и и к о н о м и ч е с к и . (3) С и с т е м и т е и а п а р а т у р а т а , и з п о л з в а н и з а и з г р а ж д а н е н а А С Д У , с е п р е д в и ж д а т з а р а б о т а в р е а л н о в р е м е с р а з п о л а г а е м о с т н е п о - м а л к а о т 99,8%, а к о и з р и ч н о н е е о п р е д е л е н а д р у г а р а з п о л а г а е м о с т . Ч л . 1 0 5 0 . К о м п о н е н т и т е , м а т е р и а л и т е и а п а р а т у р а т а з а А С Д У с е п р о е к т и р а т , п р о и з в е ж д а т и т е с т в а т в с ъ о т в е т с т в и е с д е й с т в а щ и т е с т а н д а р т и I S O , I E C , I T U - T . Ч л . 1 0 5 1 . А п а р а т у р а т а з а А С Д У с е и з б и р а с в ъ з м о ж н о с т з а м о н т и р а н е в с т а н д а р т н и ш к а ф о в е , р а м к и с е т а ж и и с л е с е н д о с т ъ п з а п о д д р ъ ж к а и р е м о н т . (2) Е л е м е н т и т е з а а п а р а т у р а т а , ш к а ф о в е т е и к а б е л и т е п о а л . 1 с е м а р к и р а т с у с т о й ч и в и н а и з н о с в а н е н а д п и с и и е т и к е т и , в с ъ о т в е т с т в и е с д о к у м е н т а ц и я т а . (3) В р ъ з к и т е н а Т М и н и с к о ч е с т о т н и т е в р ъ з к и н а Т К с е о с ъ щ е с т в я в а т п р е з р е п а р т и т о р о т н о ж о в т и п . (4) З а а п а р а т у р а т а н а А С Д У с е и з в е ж д а т о с н о в н и а л а р м е н и и н д и к а ц и и н а н е з а в и с и м и к о н т а к т и с в ъ з м о ж н о с т з а п о д а в а н е к ъ м н а б л ю д а в а щ а , з а п и с в а щ а и а н а л и з и р а щ а а п а р а т у р а . Ч л . 1052. С ъ о р ъ ж е н и я т а и а п а р а т у р а т а з а А С Д У с е и з б и р а т з а р а б о т а п р и к л и м а т и ч н и у с л о в и я , к а к т о с л е д в а : 1. в ъ н ш н и к л и м а т и ч н и у с л о в и я - т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а о т - 2 5 ° C д о + 5 5 ° C , о т н о с и т е л н а в л а ж н о с т £ 95%; 2. в ъ т р е ш н и к л и м а т и ч н и у с л о в и я ( з а н е к л и м а т и з и р а н и п о м е щ е н и я ) - т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а о т - 1 0 ° C д о + 5 5 ° C , о т н о с и т е л н а в л а ж н о с т £ 95%. Ч л . 1 0 5 3 . П р о г р а м н о т о о с и г у р я в а н е в А С Д У в к л ю ч в а с и с т е м н о и п о т р е б и т е л с к о п р о г р а м н о о с и г у р я в а н е , з а к о е т о с е п о с т а в я т и з и с к в а н и я т а :

283. Ф и г . 2 1 . М и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т н е о г р а д е н и т о к о в о д е щ и ч а с т и и о т д о л н и я р ъ б н а и з о л а т о р и т е д о п о д а ; с в е т л а в и с о ч и н а н а к о р и д о р а в З Р У ; м и н и м а л н и р а з с т о я н и я о т н е о г р а д е н и л и н е й н и и з в о д и о т З Р У д о т е р е н а в ъ н о т т е р и т о р и я т а н а З Р У п р и л и п с а н а д о с т ъ п н а п р е в о з н и с р е д с т в а п о д и з в о д и т е Ч л . 1 1 9 5 . ( 1 ) Н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и с е з а щ и т а в а т о т с л у ч а е н д о п и р , к а т о с е р а з п о л а г а т в к л е т к и , о г р а ж д а т с м р е ж и , п л ъ т н и п р е г р а д и и д р . (2) Н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и , р а з п о л о ж е н и и з в ъ н к л е т к и т е н а д п о д а н а о б с л у ж в а щ к о р и д о р н а в и с о ч и н а , п о - м а л к а о т р а з м е р Д в т а б л . 6 3 , с е о т д е л я т с м р е ж а , к а т о н а й - м а л к а т а с в е т л а в и с о ч и н а о т н е я д о п о д а н а к о р и д о р а е 2 , 0 m ( ф и г . 2 1 ) . (3) Т о к о в о д е щ и ч а с т и , р а з п о л о ж е н и н а д о г р а д а т а н а в и с о ч и н а о т п о д а д о 2 , 3 m , с е р а з п о л а г а т н а р а з с т о я н и е о т н е й н а т а р а в н и н а , о т г о в а р я щ о н а р а з м е р В о т т а б л . 6 3 ( ф и г . 1 9 и 2 0 ) . (4) А п а р а т и т е , н а к о и т о д о л н и я т р ъ б н а и з о л а т о р а е р а з п о л о ж е н н а д п о д а н а в и с о ч и н а 2,2 m и п о - в и с о к о , м о г а т д а н е с е о г р а ж д а т , п р и у с л о в и е ч е с а и з п ъ л н е н и и з и с к в а н и я т а п о а л . 2 . (5) Р а з с т о я н и е т о о т к о н т а к т а и н о ж а н а р а з е д и н и т е л в и з к л ю ч е н о п о л о ж е н и е д о ш и н а т а , п р и с ъ е д и н е н а к ъ м в т о р и я м у к о н т а к т , с е п р и е м а н а й - м а л к о р а в н о н а р а з м е р Ж в т а б л . 6 3 ( ф и г . 20). (6) И з п о л з в а н е т о н а б а р и е р и з а о г р а ж д а н е н а т о к о в о д е щ и ч а с т и в о т к р и т и к л е т к и н е с е д о п у с к а , а з а К Р У и К Т П н е с е и з и с к в а . (7) И з и с к в а н и я т а п о а л . 6 н е с е о т н а с я т з а т р а н с ф о р м а т о р н и к л е т к и , в к о и т о с а п р е д в и д е н и м е р к и с р е щ у д и р е к т е н д о п и р д о о т к р и т и т о к о в о д е щ и ч а с т и с н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 3 8 0 ( 4 0 0 ) V . Ч л . 1 1 9 6 . ( 1 ) Н е о г р а д е н и т е и н е и з о л и р а н и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и в е р и г и , с т о я щ и н а в и с о ч и н а , п о - г о л я м а о т р а з м е р Д о т т а б л . 6 3 , с е р а з п о л а г а т е д н а о т д р у г а н а

199. Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е , о п р е д е л е н и я Ч л . 817. И з и с к в а н и я т а п о т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а з а щ и т а т а н а е л е к т р и ч е с к и у р е д б и и м р е ж и с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V . Ч л . 8 1 8 . А п а р а т з а з а щ и т а - а п а р а т ъ т , к о й т о а в т о м а т и ч н о и з к л ю ч в а з а щ и т а в а н а т а е л е к т р и ч е с к а в е р и г а п р и н а р у ш а в а н е н а н о р м а л н и я р е ж и м н а р а б о т а . Р а з д е л I I . И з и с к в а н и я к ъ м а п а р а т и т е з а з а щ и т а Ч л . 819. А п а р а т и т е з а з а щ и т а с е и з б и р а т с и з к л ю ч в а т е л н а с п о с о б н о с т , с ъ о т в е т с т в а щ а н а м а к с и м а л н и я т о к н а к . с . в н а ч а л о т о н а з а щ и т а в а н и я у ч а с т ъ к н а м р е ж а т а . Ч л . 820. А п а р а т и т е з а а в т о м а т и ч н о и з к л ю ч в а н е и в и н т о в и т е п р е д п а з и т е л и с ъ с с т о п я е м а в л о ж к а с е п р и с ъ е д и н я в а т т а к а , ч е в ъ в о д н и т е п р о в о д н и ц и с е с в ъ р з в а т к ъ м к л е м и т е н а н е п о д в и ж н и т е к о н т а к т и н а а в т о м а т и т е , а н а п р е д п а з и т е л и т е - к ъ м г н е з д а т а и м . Ч л . 8 2 1 . ( 1 ) В с е к и а п а р а т з а з а щ и т а и м а н а д п и с с о з н а ч е н н о м и н а л е н т о к и т о к н а и з к л ю ч в а н е н а а п а р а т а . ( 2 ) Н а д п и с и т е с е п о с т а в я т в ъ р х у а п а р а т а и л и н а с х е м а , п о с т а в е н а в б л и з о с т д о н е г о . Р а з д е л I I I . И з б о р н а з а щ и т и т е Ч л . 8 2 2 . ( 1 ) З а е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и с е и з б и р а т з а щ и т и с р е щ у т о к о в е т е н а к . с . п р и в ъ з м о ж н о т о н а й - м а л к о в р е м е н а и з к л ю ч в а н е и с о с и г у р е н а с е л е к т и в н о с т . (2) З а щ и т и т е с е и з б и р а т п о у с л о в и е т о з а о с и г у р я в а н е н а и з к л ю ч в а н е н а п о в р е д е н и я у ч а с т ъ к п р и к . с . в к р а я н а з а щ и т а в а н а т а л и н и я в с л у ч а и т е н а : 1 . е д н о ф а з н и и м н о г о ф а з н и к . с . - в м р е ж и с д и р е к т н о з а з е м е н а н е у т р а л а ; 2 . м е ж д у ф а з н и к . с . - в м р е ж и с и з о л и р а н а н е у т р а л а . Ч л . 8 2 3 . ( 1 ) Н о м и н а л н и я т т о к н а с т о п я е м и т е в л о ж к и н а п р е д п а з и т е л и т е и т о к ъ т н а з а р а б о т в а н е н а а в т о м а т и ч н и т е п р е д п а з и т е л и с е и з б и р а т в з а в и с и м о с т о т и з ч и с л и т е л н и т е т о к о в е н а з а щ и т а в а н и т е у ч а с т ъ ц и и л и о т н о м и н а л н и т е т о к о в е н а е л е к т р и ч е с к и т е п о т р е б и т е л и , к а т о п р и в с и ч к и с л у ч а и с е и з б и р а м и н и м а л н а т а с т о й н о с т . А п а р а т и т е з а з а щ и т а с е о т с т р о й в а т о т т о к о в е т е н а к р а т к о т р а й н о п р е т о в а р в а н е ( с а м о п у с к а н е , п у с к о в и т о к о в е , в ъ р х о в и т е х н о л о г и ч н и т о в а р и и т . н . ) и п р и т я х н е д е й с т в а т н а и з к л ю ч в а н е . (2) К р а т н о с т т а н а и з ч и с л и т е л н и я т о к с п р я м о н о м и н а л н и я т о к н а п р е д п а з и т е л и т е ( т о к а н а з а р а б о т в а н е н а а в т о м а т и ч н и т е п р е д п а з и т е л и ) п р и м е ж д у ф а з н и к ъ с и с ъ е д и н е н и я в м р е ж и с и з о л и р а н а н е у т р а л а и л и п р и е д н о ф а з н о к . с . в м р е ж и с д и р е к т н о з а з е м е н а н е у т р а л а е н е п о - м а л к а о т п о с о ч е н а т а в г л а в а с е д м а , р а з д е л I Х .

132. с е ч е н и я 33,9 78,5 19,8 270 А С У - в с и ч к и с е ч е н и я 37,3 89 18,3 310 А л у м и н и е в и с п л а в и 27,5 58 23 305 С т о м а н о - а л у м и - н и е в и с п л а в и : А С С - в с и ч к и с е ч е н и я 40 77 18,9 550 А С С О - в с и ч к и с е ч е н и я 35 69 19,3 450 А С С У - в с и ч к и с е ч е н и я 45 81 17,9 630 М ъ л н и е з а щ и т н и Ф и з и к о - м е х а н и ч н и х а р а к т е р и с т и - в ъ ж е т а с в г р а - к и п о д а н н и н а п р о и з в о д и т е л я д е н и о п т и ч н и в л а к н а т и п О P G W * 150 М Р а п р и д и а м е т ъ р н а ж и ч к и т е н а д 2,5 mm и 160 М Р а п р и д и а м е т ъ р н а ж и ч к и т е д о 2,5 mm. ** 650 М Р а п р и д и а м е т ъ р н а ж и ч к и т е н а д 1,8 mm и 700 М Р а п р и д и а м е т ъ р н а ж и ч к и т е д о 1,8 mm. * * * Т о ч н а т а с т о й н о с т с е п р и е м а о т с е р т и ф и к а т а . Ч л . 5 6 6 . ( 1 ) П о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а с е о р а з м е р я в а т з а и з ч и с л и т е л н и т е с ъ ч е т а н и я : 1 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м а к с и м а л н о н а т о в а р в а н е - с ъ г л а с н о ч л . 5 5 3 , т . 6 ; 2 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а - с ъ г л а с н о ч л . 5 5 3 , т . 3 ; 3 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а - с ъ г л а с н о ч л . 5 5 3 , т . 4 . (2) Н а й - г о л е м и т е д о п у с т и м и н а п р е ж е н и я в п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а п о у с л о в и я т а н а а л . 1 с е и з ч и с л я в а т с п о с о ч е н и т е в т а б л . 35 п р о ц е н т н и с т о й н о с т и о т н а п р е ж е н и е т о н а с к ъ с в а н е н а ц я л о т о с е ч е н и е ( т а б л . 3 4 ) . Ч л . 567. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Н е с е р а з р е ш а в а н а д в и ш е н и е н а д е й с т в и т е л н и т е и з ч и с л и т е л н и н а п р е ж е н и я в п о - в и с о к а т а т о ч к а н а о к а ч в а н е о т п о с о ч е н и т е в ч л . 5 6 6 с п о в е ч е о т : 1. з а п р о в о д н и ц и о т с т о м а н е н о - а л у м и н и е в и и с т о м а н е н о - а л у м и н и е в и с п л а в и и з а м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а - 1 0 % ; 2. з а п р о в о д н и ц и о т с т о м а н а , а л у м и н и й и а л у м и н и е в и с п л а в и и з а в с и ч к и в и д о в е п р о в о д н и ц и и м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а з а В Л с н а п р е ж е н и е 7 5 0 k V - 5 % . Ч л . 568. П р и о к а ч в а н е н а п р о в о д н и ц и т е и в ъ ж е т а т а н а р о л к и и л и р о л к о в и н о с е щ и к л е м и с е о т ч и т а т д о п ъ л н и т е л н и т е н а п р е ж е н и я о т п р е г ъ в а н е т о и м в т е з и е л е м е н т и . Ч л . 569. (1) В м е с т а т а , к ъ д е т о о т п р о д ъ л ж и т е л е н о п и т е у с т а н о в е н о , ч е п р о в о д н и ц и т е с а п о д л о ж е н и н а к о р о з и я ( м о р с к и к р а й б р е ж и я , х и м и ч е с к и п р е д п р и я т и я и д р . ) и п р и д о к а з а н а ц е л е с ъ о б р а з н о с т , с е и з п о л з в а т м е д н и и л и с п е ц и а л н и с т о м а н о - а л у м и н и е в и п р о в о д н и ц и и м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а , з а щ и т е н и о т к о р о з и я .

444. Ч л . 2114. П р е д а в а т е л н о - п р и е м н и т е и з п и т в а н и я з а в с я к о с ъ о р ъ ж е н и е с е д о к у м е н т и р а т с п р о т о к о л , к о й т о с ъ д ъ р ж а н а й - м а л к о : 1 . т и п и н о м е р н а с ъ о р ъ ж е н и е т о ; 2 . с т р а н а и ф и р м а п р о и з в о д и т е л ; 3 . о с н о в н и т е х н и ч е с к и д а н н и ; 4 . о п и с и х а р а к т е р и с т и к и н а и з п о л з в а н а т а и з м е р в а т е л н а а п а р а т у р а ; 5 . р е з у л т а т и о т и з п и т в а н и я т а / и з м е р в а н и я т а ; 6 . ф а м и л и и и п о д п и с и н а л и ц а т а , п р о в е л и и з п и т в а н и я т а / и з м е р в а н и я т а ; 7 . з а к л ю ч е н и е з а г о д н о с т . Ч л . 2 1 1 5 . З а е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я , н е о б х в а н а т и о т п о с о ч е н и т е в т а з и г л а в а , п р е д а в а т е л н о - п р и е м н и т е и з п и т в а н и я с е и з п ъ л н я в а т с ъ г л а с н о з а в о д с к и т е и н с т р у к ц и и и л и с ъ о т в е т н и я с т а н д а р т . Ч л . 2 1 1 6 . ( 1 ) Е л е к т р и ч е с к и т е м а ш и н и и с ъ о р ъ ж е н и я з а н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V з а д ъ л ж и т е л н о с е и з п и т в а т с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е , с т о й н о с т и т е н а к о е т о с а о п р е д е л е н и в т е х н и ч е с к и т е у с л о в и я н а д о с т а в к и т е . (2) П р и н а л и ч и е н а и з п и т а т е л н и у с т р о й с т в а з а п о - в и с о к и н а п р е ж е н и я о т 3 5 k V и з п и т в а н е т о с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е е с ъ щ о з а д ъ л ж и т е л н о . (3) Н я к о л к о в з а и м н о с в ъ р з а н и п о м е ж д у с и е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я с е и з п и т в а т с н а п р е ж е н и е п о н о р м и т е з а с ъ о р ъ ж е н и е т о с н а й - н и с к о и з п и т в а т е л н о н а п р е ж е н и е . Ч л . 2 1 1 7 . П р е д а в а т е л н о - п р и е м н и т е и з п и т в а н и я н а у с т р о й с т в а т а з а р е л е й н а з а щ и т а и а в т о м а т и к а с е и з в ъ р ш в а т в с ъ о т в е т с т в и е с п р о е к т а и з а в о д с к и т е и н с т р у к ц и и . Ч л . 2 1 1 8 . П р и п р о в е ж д а н е н а н я к о л к о в и д а и з п и т в а н и я н а й - н а п р е д с е и з в ъ р ш в а и з п и т в а н е т о с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е . Ч л . 2 1 1 9 . В н а с т о я щ а т а г л а в а с е и з п о л з в а т о п р е д е л е н и я т а : 1. п р о д ъ л ж и т е л н о с т н а и з п и т в а н е - в р е м е т о , з а к о е т о е п р и л о ж е н о и з п и т в а т е л н о т о н а п р е ж е н и е ; 2. и з п и т в а т е л н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а - д е й с т в а щ о т о п р а к т и ч е с к и с и н у с о и д а л н о н а п р е ж е н и е с ч е с т о т а 50 Hz, к о е т о с е и з д ъ р ж а о т в ъ т р е ш н а т а и в ъ н ш н а т а и з о л а ц и я н а с ъ о р ъ ж е н и е т о в п р о д ъ л ж е н и е н а 1 m i n ( и л и 5 m i n ) , п р и о п р е д е л е н и у с л о в и я ; 3. и з п и т в а т е л н о и з п р а в е н о н а п р е ж е н и е - и з п р а в е н а т а а м п л и т у д н а с т о й н о с т н а п р о м е н л и в о т о н а п р е ж е н и е , н а к о е т о с е п о д л а г а и з о л а ц и я т а н а е л е к т р и ч е с к о т о с ъ о р ъ ж е н и е , п р и о п р е д е л е н и у с л о в и я н а и з п и т в а н е ; 4. н е н о р м и р а н а и з м е р в а н а в е л и ч и н а - в е л и ч и н а т а , а б с о л ю т н а т а с т о й н о с т н а к о я т о н е е р е г л а м е н т и р а н а с н о р м а ; о ц е н к а т а с е п р а в и ч р е з с ъ п о с т а в я н е с д р у г и а н а л о г и ч н и и з м е р в а н и я н а е д н о т и п н и с ъ о р ъ ж е н и я и л и с р е з у л т а т и т е о т о с т а н а л и т е и з п и т в а н и я ; 5. е л е к т р о с ъ о р ъ ж е н и я с н о р м а л н а и з о л а ц и я - е л е к т р о с ъ о р ъ ж е н и я з а и з п о л з в а н е в у р е д б и , п о д л о ж е н и н а д е й с т в и е т о н а а т м о с ф е р н о п р е н а п р е ж е н и е , п р и и з п о л з в а н е н а о б и ч а й н и т е м е т о д и

80. Ч а с т т р е т а . Е Л Е К Т Р О П Р О В О Д Н И Л И Н И И Г л а в а д в а н а д е с е т а . Т О К О П Р О В О Д И З А Н А П Р Е Ж Е Н И Е Д О 3 5 k V Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 2 8 4 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а т о к о п р о в о д и з а п о с т о я н е н и п р о м е н л и в т о к с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V . (2) Д о п ъ л н и т е л н и т е и з и с к в а н и я к ъ м т о к о п р о в о д и т е с а п о с о ч е н и в г л а в и д в а д е с е т и ч е т в ъ р т а , д в а д е с е т и п е т а , т р и д е с е т и ч е т в ъ р т а . (3) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а н е с е о т н а с я т з а с п е ц и а л н и т е т о к о п р о в о д и з а е л е к т р о л и з н и и е л е к т р о т е р м и ч н и у р е д б и , к а к т о и з а в ъ з д у ш н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и . (4) И з и с к в а н и я з а т о к о п р о в о д и т е п о о т н о ш е н и е н а п р о т и в о п о ж а р н а т а и а в а р и й н а б е з о п а с н о с т с а п о с о ч е н и в Н И П А Б . Ч л . 2 8 5 . Т о к о п р о в о д п о с м и с ъ л а н а н а р е д б а т а е у с т р о й с т в о т о , с ъ с т о я щ о с е о т н е и з о л и р а н и и л и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и и п р и н а д л е ж а щ и т е к ъ м т я х и з о л а т о р и , з а щ и т н и к о ж у с и , к о н с т р у к ц и и и д р . , п р е д н а з н а ч е н о з а п р е н а с я н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я . Ч л . 286. (1) П о в и д а н а п р о в о д н и ц и т е т о к о п р о в о д и т е с е р а з д е л я т н а г ъ в к а в и ( и з п ъ л н е н и с п р о в о д н и ц и ) и т в ъ р д и ( и з п ъ л н е н и с ш и н и и л и с т р ъ б и ) . (2) П о н а ч и н а н а з а щ и т а с р е щ у д о п и р а н е д о т о к о в о д е щ и т е ч а с т и и с р е щ у в ъ з д е й с т в и е т о н а о к о л н а т а с р е д а т о к о п р о в о д и т е с е р а з д е л я т н а : 1. о т к р и т и - т о к о в о д е щ и т е ч а с т и н е с а з а щ и т е н и с р е щ у д о п и р а н е и л и с р е щ у п о п а д а н е в ъ р х у т я х н а ч у ж д и т е л а ; 2. з а щ и т е н и - т о к о в о д е щ и т е ч а с т и с а п р е д п а з е н и с р е щ у с л у ч а й н о д о п и р а н е и л и п о п а д а н е в ъ р х у т я х н а ч у ж д и т е л а п о с р е д с т в о м м е т а л н а м р е ж а , п е р ф о р и р а н а л а м а р и н а и д р . 3. з а к р и т и - т о к о в о д е щ и т е ч а с т и с а р а з п о л о ж е н и в п л ъ т е н к о ж у х с ъ с з а щ и т а п р о т и в п р о н и к в а н е н а п р а х и в о д н и к а п к и . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 287. (1) В е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и п р и т о к о в е н а д 1000 А к а т о п р а в и л о т о к о п р о в о д и т е с е п р и л а г а т с п р е д и м с т в о п р е д к а б е л н и т е л и н и и . (2) В ъ в в с и ч к и с л у ч а и , к о г а т о е в ъ з м о ж н о , т о к о п р о в о д и т е с е п р о е к т и р а т в о т к р и т о и з п ъ л н е н и е . (3) З а у с л о в и я т а н а а г р е с и в н а о к о л н а с р е д а т о к о п р о в о д и т е с а в п о д х о д я щ о и з п ъ л н е н и е и л и с е в з е м а т м е р к и з а н е у т р а л и з и р а н е н а в ъ з д е й с т в и е т о н а т а з и с р е д а . Ч л . 2 8 8 . ( 1 ) Т о к о в о д е щ и т е ч а с т и н а т о к о п р о в о д и т е к а т о п р а в и л о с е и з п ъ л н я в а т о т а л у м и н и е в и , с т о м а н о - а л у м и н и е в и и с т о м а н е н и п р о в о д н и ц и , т р ъ б и и ш и н и с к р ъ г л о , п р а в о ъ г ъ л н о

39. 1 . д а с а с и н х р о н и з и р а н и п о в р е м е ( р а д и о с и н х р о н ) ; 2. д а и м а т о с и г у р е н а в ъ з м о ж н о с т з а р ъ ч н о и / и л и а в т о м а т и з и р а н о п р е х в ъ р л я н е н а з а п и с а н а т а и н ф о р м а ц и я в п р е н о с и м и к о м п ю т р и и / и л и о п е р а т о р с к и с т а н ц и и . Ч л . 151. И з и с к в а н и я т а к ъ м р е г и с т р а т о р и т е н а п р е х о д н и п р о ц е с и з а т о ч н о с т и д о п у с т и м и г р е ш к и н а и з м е р в а н е с а , к а к т о с л е д в а : 1 . р е г и с т р а т о р и н а Е М А Г п р е х о д н и п р о ц е с и : а ) г р е ш к а з а т о к о в в х о д < 5 % I n ; б ) г р е ш к а з а н а п р е ж е н о в в х о д < 0 , 5 % U n ; 2 . р е г и с т р а т о р и н а Е М Е Х п р е х о д н и п р о ц е с и : а ) з а а н а л о г о в и в х о д н и в е л и ч и н и : к л а с н а т о ч н о с т 0 , 5 ; б ) г р е ш к а з а ф а з о в а р а з л и к а £ 1 ° ; в ) г р е ш к а з а ч е с т о т а < 0 , 0 1 H z . Ч л . 1 5 2 . В х о д н и т е в е р и г и н а р е г и с т р а т о р и т е н а п р е х о д н и п р о ц е с и , п о с т а в е н и н а е л е к т р о п р о в о д и , о с ъ щ е с т в я в а щ и в р ъ з к а м е ж д у о б е к т и с р а з л и ч н и с о б с т в е н и ц и , с е п л о м б и р а т . Г л а в а с е д м а . З А З Е М Я В А Н Е И З А Щ И Т А С Р Е Щ У П О Р А Ж Е Н И Я О Т Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И Т О К Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . Т е р м и н и и о п р е д е л е н и я Ч л . 1 5 3 . ( 1 ) Р а з п о р е д б и т е в т а з и г л а в а с е п р и л а г а т з а з а з е м я в а н е и з а щ и т а с р е щ у п о р а ж е н и я о т е л е к т р и ч е с к и т о к в е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и с н а п р е ж е н и е д о и н а д 1 0 0 0 V п р и н о р м а л н а р а б о т а ( з а щ и т а с р е щ у д и р е к т е н д о п и р и л и о с н о в н а з а щ и т а ) и п р и у с л о в и я н а д е ф е к т н а и з о л а ц и я т а ( з а щ и т а п р и и н д и р е к т е н д о п и р и л и з а щ и т а п р и д е ф е к т ) . (2) Д о п ъ л н и т е л н и и з и с к в а н и я в с ъ о т в е т с т в и е с ъ с с п е ц и ф и к а т а н а р а з л и ч н и т е е л е к т р и ч е с к и у р е д б и с а п о с о ч е н и в с ъ о т в е т н и т е г л а в и н а н а р е д б а т а . Ч л . 1 5 4 . О с н о в н и т е т е р м и н и , и з п о л з в а н и в н а р е д б а т а , в ъ в в р ъ з к а с ъ с з а з е м я в а н е т о и з а щ и т а т а с р е щ у п о р а ж е н и я о т е л е к т р и ч е с к и т о к и т е х н и т е о п р е д е л е н и я с а : 1. З е м я - т о к о п р о в о д и м а т а м а с а н а з е м я т а , ч и й т о е л е к т р и ч е с к и п о т е н ц и а л в ъ в в с я к а т о ч к а у с л о в н о е п р и е т з а н у л а . 2. З а з е м и т е л ( з а з е м и т е л н о у с т р о й с т в о ) - т о к о п р о в о д и м а ч а с т и л и г р у п а о т т о к о п р о в о д и м и ч а с т и в н е п о с р е д с т в е н д о п и р с ъ с з е м я и о с и г у р я в а щ а е л е к т р и ч е с к а в р ъ з к а с ъ с з е м я . 3. О б щ о с ъ п р о т и в л е н и е н а з а з е м и т е л я ( з а з е м и т е л н о т о у с т р о й с т в о ) - с ъ п р о т и в л е н и е т о м е ж д у г л а в н а т а з а з е м и т е л н а к л е м а и з е м я т а . 4. Е л е к т р и ч е с к и н е з а в и с и м и з а з е м и т е л и - з а з е м и т е л и , д о с т а т ъ ч н о о т д а л е ч е н и е д н и о т д р у г и , т а к а ч е м а к с и м а л н и я т т о к , к о й т о б и м о г ъ л д а п р о т е ч е п р е з е д и н о т т я х , д а н е в л и я е з а б е л е ж и м о в ъ р х у п о т е н ц и а л а н а о с т а н а л и т е . 5. З а з е м и т е л е н п р о в о д н и к - п р о в о д н и к , к о й т о с в ъ р з в а г л а в н а з а з е м и т е л н а к л е м а ( ш и н а ) с ъ с з а з е м и т е л . 6. Г л а в н а з а з е м и т е л н а ( з а щ и т н а ) к л е м а ( ш и н а ) - к л е м а и л и ш и н а , п р е д в и д е н а з а

316. Ч л . 1377. ( 1 ) З а в с я к а в о д н о е л е к т р и ч е с к а к а с к а д а , н а к о я т о В Е Ц с а с в ъ р з а н и с у д о б н и п ъ т и щ а , с е и з г р а ж д а е д н о ц е н т р а л и з и р а н о ( о б щ о ) м а с л е н о с т о п а н с т в о . (2) Д о п у с к а с е и з г р а ж д а н е т о н а е д н о ц е н т р а л и з и р а н о ( о б щ о ) м а с л е н о с т о п а н с т в о з а с ъ с е д н и в о д н о е л е к т р и ч е с к и к а с к а д и , к о г а т о п ъ т и щ а т а п о з в о л я в а т ц е л о г о д и ш н о о б с л у ж в а н е н а в с и ч к и В Е Ц . (3) З а е л е к т р и ч е с к и т е п о д с т а н ц и и с е и з г р а ж д а т ц е н т р а л и з и р а н и м а с л е н и с т о п а н с т в а , о б с л у ж в а щ и о п р е д е л е н б р о й п о д с т а н ц и и н а т е р и т о р и я т а н а е л е к т р о п р е н о с н и т е и е л е к т р о р а з п р е д е л и т е л н и т е п р е д п р и я т и я . (5) М е с т о п о л о ж е н и е т о и о б е м ъ т н а ц е н т р а л и з и р а н и т е ( о б щ и т е ) м а с л е н и с т о п а н с т в а з а е л е к т р и ч е с к и т е п о д с т а н ц и и и к а с к а д н и т е В Е Ц с е о п р е д е л я т с п о р е д п р о е к т а з а с т р у к т у р а н а е к с п л о а т а ц и я т а н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а , к а т о : 1. ц е н т р а л и з и р а н и т е ( о б щ и т е ) м а с л е н и с т о п а н с т в а с е п о м е с т в а т в п о д х о д я щ и е л е к т р и ч е с к и п о д с т а н ц и и ( к а с к а д н и В Е Ц ) ; 2. м а с л е н о с т о п а н с т в о в о с т а н а л и т е п о д с т а н ц и и ( к а с к а д н и В Е Ц ) и з в ъ н т . 1 н е с е и з г р а ж д а . Ч л . 1 3 7 8 . ( 1 ) В е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и в е л е к т р и ч е с к и т е п о д с т а н ц и и с и з г р а д е н о м а с л е н о с т о п а н с т в о с е п р е д в и ж д а т с ъ о р ъ ж е н и я з а о б р а б о т в а н е н а м а с л о ( с у ш е н е и о ч и с т в а н е ) . ( 2 ) В м а с л е н и т е с т о п а н с т в а з а с ъ х р а н я в а н е н а м а с л о с е п р е д в и ж д а т : 1 . в Т Е Ц - п о 4 р е з е р в о а р а з а т у р б и н н о и и з о л а ц и о н н о м а с л о ; 2 . в ъ в В Е Ц - п о 3 р е з е р в о а р а з а т у р б и н н о и и з о л а ц и о н н о м а с л о ; 3 . в П / с т - 3 р е з е р в о а р а з а и з о л а ц и о н н о м а с л о . ( 3 ) О б е м ъ т н а в с е к и р е з е р в о а р с е о п р е д е л я о т и з и с к в а н е т о : 1 . з а т у р б и н н о м а с л о - о б е м ъ т н а м а с л е н а т а с и с т е м а н а е д и н а г р е г а т п л ю с 1 0 % р е з е р в ; 2 . з а и з о л а ц и о н н о м а с л о - о б е м ъ т н а е д и н н а й - г о л я м т р а н с ф о р м а т о р п л ю с 1 0 % р е з е р в . Ч л . 1379. Н а п о д с т а н ц и и т е с ъ с с и н х р о н н и к о м п е с а т о р и с е п р е д в и ж д а т д в а с т а ц и о н а р н и р е з е р в о а р а з а т у р б и н н о м а с л о о с в е н р е з е р в о а р и т е з а и з о л а ц и о н н о м а с л о , к а т о о б е м ъ т н а в с е к и р е з е р в о а р е н е п о - м а л к о о т 110% о т о б е м а н а м а с л е н а т а с и с т е м а н а н а й - г о л е м и я к о м п е н с а т о р в п о д с т а н ц и я т а . Ч л . 1380. ( 1 ) С т а ц и о н а р н и м а с л о п р о в о д и к ъ м т р а н с ф о р м а т о р и т е з а в с и ч к и н а п р е ж е н и я н е с е и з г р а ж д а т . И з п о л з в а т с е м о б и л н и м а с л о п р о в о д и и р е з е р в о а р и ( ц и с т е р н и ) . (2) С т а ц и о н а р н и м а с л о п р о в о д и с е и з г р а ж д а т м е ж д у с к л а д а з а м а с л о и р а б о т и л н и ц а т а з а р е м о н т н а т р а н с ф о р м а т о р и и у р е д б и т е з а с у ш е н е и о ч и с т в а н е н а м а с л о , а с ъ щ о т а к а и к ъ м м я с т о т о з а и з т о ч в а н е н а м а с л о о т ц и с т е р н и . (3) С т а ц и о н а р н и т е м а с л о п р о в о д и с е и з п ъ л н я в а т о т с т о м а н е н и т р ъ б и , с в ъ р з в а н и ч р е з з а в а р к а ( о с в е н в р ъ з к и т е с а р м а т у р а т а ) . Ч л . 1 3 8 1 . К ъ м о с н о в н и т е с ъ о р ъ ж е н и я н а м а с л е н о т о с т о п а н с т в о с е в к л ю ч в а т : 1 . р е з е р в о а р и з а с ъ х р а н я в а н е н а ч и с т о и и з п о л з в а н о м а с л о ; 2 . п о м п и ; 3 . у с т р о й с т в а з а о ч и с т в а н е и с у ш е н е н а м а с л о ; 4 . ц и с т е р н и з а т р а н с п о р т н а м а с л о .

432. е л е к т р и ч е с к и т е а п а р а т и ( в к л ю ч и т е л н о к ъ м м и л и в о л т м е т ъ р а ) с е е к р а н и р а т с р е щ у и н д у к ц и о н н и с м у щ е н и я и с е з а з е м я в а т . Ч л . 2040. П р и с ъ е д и н я в а н е т о н а к р а и щ а т а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е н е п о с р е д с т в е н о к ъ м н а г р е в а т е л и т е н а е л е к т р о п е щ и т е с е и з п ъ л н я в а ч р е з п р е с о в а н е , с ъ е д и н и т е л н и к л е м и , з а в а р я в а н е и л и з а п о я в а н е с т в ъ р д п р и п о й . Ч л . 2 0 4 1 . ( 1 ) Н а с ъ п р о т и в и т е л н и т е е л е к т р о п е щ и с м о щ н о с т 1 0 0 k W и п о - г о л я м а с е м о н т и р а т п о е д и н а м п е р м е т ъ р н а в с я к а з о н а н а н а г р я в а н е и е л е к т р о м е р з а а к т и в н а е н е р г и я . ( 2 ) Н а е л е к т р о п е щ и с к е р а м и ч н и н а г р е в а т е л и а м п е р м е т р и с е м о н т и р а т н а в с я к а ф а з а . Ч л . 2042. Н а с ъ п р о т и в и т е л н а е л е к т р о п е щ с д и р е к т н о д е й с т в и е и с р ъ ч н о з а р е ж д а н е с е п р е д в и ж д а б л о к и р о в к а з а и з к л ю ч в а н е , а к о н е й н а т а к о н с т р у к ц и я п о з в о л я в а с л у ч а й н о д о п и р а н е н а п е р с о н а л а к ъ м н а г р е в а т е л и с н а п р е ж е н и е п р и з а р е ж д а н е п о - в и с о к о о т 4 2 V . Ч л . 2043. ( 1 ) Р а б о т н а т а п л о щ а д к а , н а к о я т о с е н а м и р а т п е р с о н а л ъ т и с ъ о р ъ ж е н и я т а н а е л е к т р о п е щ з а д и р е к т н о н а г р я в а н е с п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е н а д 50 V и с п о с т о я н н о н а п р е ж е н и е н а д 1 2 0 V , с е и з о л и р а о т з е м я т а . (2) З а п е щ и с н е п р е к ъ с н а т о д е й с т в и е , п р и к о и т о п о д н а п р е ж е н и е с е н а м и р а т р а з м о т а в а щ и и н а м о т а в а щ и у с т р о й с т в а , н а г р а н и ц а т а н а и з о л и р а н а т а р а б о т н а п л о щ а д к а с е п о с т а в я т з а щ и т н и м р е ж и и л и с т е н и , н е п о з в о л я в а щ и н а п у с к а н е н а о б р а б о т в а н и я м а т е р и а л и з в ъ н р а б о т н а т а п л о щ а д к а . (3) Р а б о т н а т а п л о щ а д к а п о а л . 1 с е с н а б д я в а с у с т р о й с т в о з а к о н т р о л н а и з о л а ц и я т а с д е й с т в и е н а с и г н а л . Ч л . 2044. З а у р е д б и т е с д и р е к т н о н а г р я в а н е с т е ч н о с т н и к о н т а к т и , о т д е л я щ и о т р о в н и и с и л н о м и р и ш е щ и п а р и и л и с у б л и м и р а щ и г а з о в е , с е п р е д в и ж д а х е р м е т и ч н о с т н а к о н т а к т н и т е в ъ з л и и н а д е ж д н о у л а в я н е н а п а р и т е и г а з о в е т е . Ч л . 2 0 4 5 . Т о к ъ т н а у т е ч к а т а в у р е д б и т е с д и р е к т н о н а г р я в а н е н е н а д в и ш а в а 0 , 2 % о т н о м и н а л н и я т о к н а у р е д б а т а . Р а з д е л V I . Е л е к т р о н н о - л ъ ч е в и у р е д б и Ч л . 2046. З а п р е о б р а з у в а т е л н и т е а г р е г а т и н а е л е к т р о н н о - л ъ ч е в и т е у р е д б и , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м е л е к т р и ч е с к а м р е ж а с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V , с е п р е д в и ж д а т з а щ и т и с р е щ у : 1. п р о б и в н а и з о л а ц и я т а в ъ в в е р и г а т а з а н и с к о н а п р е ж е н и е и в е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а , п р е д и з в и к а н и о т в ъ в е ж д а н е н а з а р я д и в п ъ р в и ч н и т е н а м о т к и н а п о в и ш а в а щ и т е т р а н с ф о р м а т о р и ; 2 . к ъ с о с ъ е д и н е н и е в ъ в в т о р и ч н а т а н а м о т к а .

97. (7) П р и о п р е д е л я н е н а б р о я н а т р ъ б и т е с е п р е д в и ж д а р е з е р в 1 0 % , н о н а й - м а л к о е д н а т р ъ б а . Р а з д е л X I . П о л а г а н е н а к а б е л и в к а б е л н и к а н а л н и с и с т е м и с Р V С т р ъ б и Ч л . 391. З а п о л а г а н е н а к а б е л и п р е з п л о щ и с ц е н н а н а с т и л к а и л и в с т е с н е н и у ч а с т ъ ц и с п о - г о л я м б р о й к а б е л н и л и н и и с е и з п о л з в а т к а б е л н и к а н а л н и с и с т е м и с P V C т р ъ б и . Ч л . 392. П р и и з г р а ж д а н е н а к а б е л н а к а н а л н а с и с т е м а с Р V С т р ъ б и в б л и з о с т д о п о д з е м н и т е х н и ч е с к и п р о в о д и с е с п а з в а т р а з п о р е д б и т е в н а р е д б а т а п о ч л . 3 2 9 . Ч л . 3 9 3 . Т р ъ б и т е , и з п о л з в а н и з а к а б е л н а к а н а л н а с и с т е м а , с е и з б и р а т о т т и п о р а з м е р и т е : 1 . з а к а б е л и с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V - Æ 1 1 0 m m с д е б е л и н а н а с т е н и т е 3 , 2 m m ; 2 . з а к а б е л и с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V - Æ 1 4 0 m m с д е б е л и н а н а с т е н и т е 4 , 1 m m . Ч л . 3 9 4 . Т р ъ б и т е с е п о л а г а т с ъ с з а с т ъ п в а н е и з а л е п в а н е с Р V С л е п и л о , к а т о п р е д и м о н т и р а н е т о к р а и щ а т а и м с е о б р а б о т в а т т а к а , ч е е и з к л ю ч е н о н а р а н я в а н е н а в ъ н ш н а т а о б в и в к а н а и з т е г л я н и т е к а б е л и . Ч л . 395. В с я к а Р V С т р ъ б а о т с и с т е м а т а е о т д е л е н а о т с ъ с е д н и т е и о т с т е н и т е н а и з к о п а п о с р е д с т в о м с л о й б е т о н с д е б е л и н а , р а в н а н а п о л о в и н а т а о т д и а м е т ъ р а н а т р ъ б и т е . Ч л . 3 9 6 . М и н и м а л н о т о з е м н о п о к р и т и е в ъ р х у п о л о ж е н а к а б е л н а к а н а л н а с и с т е м а е 0 , 6 m . Ч л . 397. Б р о я т н а т р ъ б и т е в к а н а л н а т а с и с т е м а с е п р е д в и ж д а с 10% р е з е р в , н о н а й - м а л к о е д н а т р ъ б а . Ч л . 3 9 8 . Д о п у с к а с е о г ъ в а н е н а т р ъ б и о т Р V С п р и с п а з в а н е н а п р е д п и с а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я и с р а д и у с н а о г ъ в а н е н а й - м а л к о 0 , 9 m . Ч л . 399. (1) З а и з т е г л я н е н а к а б е л и , н а п р а в а н а к а б е л н и м у ф и и з а о т к л о н е н и я к ъ м Р У и п о т р е б и т е л и п о п р о д ъ л ж е н и е н а к а б е л н а т а к а н а л н а с и с т е м а с е и з г р а ж д а т к а б е л н и ш а х т и н а р а з с т о я н и е н е п о - г о л я м о о т 1 5 0 m . П р е п о р ъ ч в а с е р а з с т о я н и е п р е з 6 0 m . (2) Ш а х т и т е и к а п а ц и т е с е о р а з м е р я в а т н а о ч а к в а н и т е м е х а н и ч н и н а т о в а р в а н и я и в ъ з д е й с т в и я н а о к о л н а т а с р е д а с в ъ з м о ж н о с т з а п о л а г а н е н а к а б е л и т е п р и с п а з в а н е н а д о п у с т и м и т е р а д и у с и н а о г ъ в а н е и у д о б н о т о и м о б с л у ж в а н е . (3) Р а з р е ш а в а с е и з п о л з в а н е т о н а д ъ л б о к и и л и п л и т к и ш а х т и в з а в и с и м о с т о т б р о я н а к а б е л и т е и н и в о т о н а п о д п о ч в е н и т е в о д и . (4) П р и и з п о л з в а н е н а д ъ л б о к и ш а х т и с е п р е д в и ж д а о т в о д н я в а н е в д р е н а ж и и з а щ и т а о т

180. (2) К о н с т р у к ц и я т а , м а т е р и а л ъ т и р а з с т о я н и я т а м е ж д у б а н д а ж и т е с е о п р е д е л я т о т п р о и з в о д и т е л я н а В К Л . Ч л . 7 1 7 . Н о с е щ о т о в ъ ж е с е о р а з м е р я в а п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и п р и и з ч и с л и т е л н и т е у с л о в и я : а ) ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м а к с и м а л н о н а т о в а р в а н е п о ч л . 7 0 8 , а л . 2 ; б ) ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а п о ч л . 7 0 8 , а л . 1 , т . 2 ; в ) ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а п о ч л . 7 0 8 , а л . 1 , т . 3 . Ч л . 7 1 8 . ( 1 ) К о е ф и ц и е н т ъ т н а с и г у р н о с т н а н о с е щ о т о в ъ ж е ( о т н о ш е н и е т о н а р а з р у ш а в а щ а т а с и л а к ъ м д е й с т в и т е л н а т а и з ч и с л и т е л н а с и л а ) е н а й - м а л к о 3 . (2) Н е с е р а з р е ш а в а н а д в и ш а в а н е н а д о п у с т и м о т о н а п р е ж е н и е н а о п ъ н с п о в е ч е о т 5% в п о - в и с о к а т а т о ч к а н а о к а ч в а н е н а с т о м а н е н о т о н о с е щ о в ъ ж е . Ч л . 719. В ъ з д у ш н и т е к а б е л н и л и н и и з а 20 kV н е с е з а щ и т а в а т о т в и б р а ц и и н а н о с е щ о т о в ъ ж е . Р а з д е л V . Р а з п о л а г а н е н а к а б е л и о т В К Л и р а з с т о я н и я м е ж д у т я х Ч л . 720. (1) К а б е л и т е и н о с е щ и т е в ъ ж е т а н а В К Л п р и е д н а л и н и я н а с т ъ л б с е о к а ч в а т н а к о н з о л и к ъ м н о с е щ и с т ъ л б о в е и к ъ м к о л о н а т а и л и н а к о н з о л а к ъ м о п ъ в а т е л н и с т ъ л б о в е . (2) П р и д в е и п о в е ч е к а б е л н и л и н и и н а с т ъ л б к а б е л и т е с е о к а ч в а т х о р и з о н т а л н о и л и в е р т и к а л н о . (3) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Н а й - м а л к о т о р а з с т о я н и е м е ж д у к а б е л и т е н а х о р и з о н т а л н о р а з п о л о ж е н и В К Л с е о п р е д е л я п о ч л . 5 7 4 в р е ж и м н а а с и н х р о н н о л ю л е е н е . (4) Н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о с в е т л о р а з с т о я н и е о т и з о л и р а н и т е к а б е л и п о д н а п р е ж е н и е д о з а з е м е н и ч а с т и о т с т ъ л б а е 0 , 0 7 m . (5) Н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о в е р т и к а л н о р а з с т о я н и е м е ж д у т о ч к и т е н а о к а ч в а н е н а н о с е щ и т е в ъ ж е т а н а р а з п о л о ж е н и т е е д н а н а д д р у г а В К Л е 1 m . Ч л . 721. Д о п у с к а с е н а е д н а с т ъ л б о в н а л и н и я р а з п о л а г а н е т о н а д в е В К Л с е д н а к в и и л и р а з л и ч н и н о м и н а л н и н а п р е ж е н и я п р и у с л о в и я т а : 1. в ъ з д у ш н а т а к а б е л н а л и н и я с н а п р е ж е н и е 2 0 k V и В К Л с н а п р е ж е н и е 1 0 0 0 V - а к о п о с л е д н а т а е о р а з м е р е н а п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и з а и з ч и с л и т е л н и т е у с л о в и я з а п о - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е ; 2. в ъ з д у ш н а т а к а б е л н а л и н и я с п о - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е е р а з п о л о ж е н а н а д В К Л с п о - н и с к о т о н а п р е ж е н и е и л и х о р и з о н т а л н о о т д в е т е с т р а н и н а с т ъ л б а ; 3. ( и з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) п о т е н ц и а л ъ т н а н е у т р а л а т а и и н д у к т и р а н о т о н а п р е ж е н и е н а В К Л в у ч а с т ъ ц и т е с о б щ о о к а ч в а н е н а с т ъ л б о в е т е с а в г р а н и ц и т е , п о с о ч е н и в ч л . 5 8 2 , а л . 4 и 5 . Р а з д е л V I . И з о л а ц и я

30. о т л и ц е в а т а с т р а н а н а е л е к т р о м е р а . ( 2 ) ( О т м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Ч л . 112. Н а м е с т а т а с о п а с н о с т о т м е х а н и ч н и п о в р е д и и л и з а м ъ р с я в а н е н а е л е к т р о м е р и т е , к а к т о и н а д о с т ъ п н и з а в ъ н ш н и л и ц а м е с т а ( п р о х о д и , к о р и д о р и , с т ъ л б и щ а и д р . ) е л е к т р о м е р и т е з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е с е п о с т а в я т в з а к л ю ч в а щ с е ш к а ф ( т а б л о ) с п р о з о р ч е н а в и с о ч и н а т а н а ц и ф р о в и т е м е х а н и з м и . А н а л о г и ч н и ш к а ф о в е с е п о с т а в я т и в с л у ч а и т е н а с ъ в м е с т н о р а з п о л а г а н е н а т ъ р г о в с к и т е е л е к т р о м е р и и т о к о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и п р и т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е н а с т р а н а Н Н н а в ъ в о д и т е н а п о т р е б и т е л я . Ч л . 1 1 3 . ( 1 ) К о н с т р у к ц и я т а и р а з м е р и т е н а ш к а ф о в е т е , н и ш и т е и т а б л а т а с е и з б и р а т с в ъ з м о ж н о с т з а д о с т ъ п д о к л е м и т е н а и з м е р в а т е л н и т е с и с т е м и . (2) П р и т а б л а т а о т к ъ м л и ц е в а т а с т р а н а с е о с и г у р я в а в ъ з м о ж н о с т з а д е м о н т и р а н е и з а м я н а н а е л е к т р о м е р и т е . Ч л . 1 1 4 . Н е с е д о п у с к а т с н а ж д а н и я и з а п о я в а н и я н а п р и с ъ е д и н и т е л н и п р о в о д н и ц и н а е л е к т р о м е р и т е . Ч л . 1 1 5 . С е ч е н и я т а н а п р и с ъ е д и н и т е л н и т е п р о в о д н и ц и и к а б е л и к ъ м е л е к т р о м е р и т е з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е с е и з б и р а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а г л а в а д в а д е с е т и т р е т а . Ч л . 1 1 6 . П р и с в ъ р з в а н е н а е л е к т р о м е р и т е з а д и р е к т н о в к л ю ч в а н е с е о с т а в я р е з е р в н а п р о в о д н и ц и т е к ъ м и о т е л е к т р о м е р а с д ъ л ж и н а о к о л о 1 2 0 m m . Ч л . 117. (1) З а б е з о п а с н о м о н т и р а н е и д е м о н т и р а н е н а е л е к т р о м е р и т е з а н а п р е ж е н и е д о 400 V п р е д т я х н а р а з с т о я н и е д о 1 0 m с е о с и г у р я в а в и д и м о п р е к ъ с в а н е н а в е р и г а т а с л о с т о в и п р е к ъ с в а ч и , а в т о м а т и и д р . (2) Т о к о в и т е и з м е р в а т е л н и т р а н с ф о р м а т о р и н а е л е к т р о м е р и т е з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е з а н а п р е ж е н и е д о 400 V с е р а з п о л а г а т с л е д к о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и н а п р и с ъ е д и н е н и е т о п о п о с о к а н а п о т о к а н а м о щ н о с т т а . Ч л . 118. З а щ и т а т а с р е щ у и н д и р е к т е н д о п и р н а е л е к т р о м е р и т е з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е и т о к о в и т е и з м е р в а т е л н и т р а н с ф о р м а т о р и к ъ м т я х с е и з п ъ л н я в а п о и з и с к в а н и я т а в г л а в а с е д м а . Ч л . 1 1 9 . З а в с е к и е л е к т р о м е р с е п р е д в и ж д а н а д п и с с н а и м е н о в а н и е т о н а п р и с ъ е д и н е н и е т о . Р а з д е л V I I . Т е х н и ч е с к о ( к о н т р о л н о ) и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я

293. Т а б л и ц а 6 5 Р а з с т о я н и е м е ж д у е л е к т р о д и т е н а и с к р о в и м е ж д и н и Н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , Р а з с т о я н и е м е ж д у е л е к т р о - kV д и т е , m m 6 15 10 25 20 70 Ч л . 1233. Е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я н а Р У с н а п р е ж е н и е 20 kV и п о - в и с о к о , к ъ м к о и т о с а п р и с ъ е д и н е н и в ъ з д у ш н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и , с е з а щ и т а в а т о т а т м о с ф е р н и п р е н а п р е ж е н и я с м е т а л н о о к и с н и в е н т и л н и о т в о д и и л и д р у г и с р е д с т в а . Ч л . 1234. (1) В е н т и л н и о т в о д и м о г а т д а с е п о с т а в я т н а в х о д а н а в с я к а в ъ з д у ш н а л и н и я ( п р е д и л и н е й н и т е р а з е д и н и т е л и , о т к ъ м с т р а н а т а н а л и н и я т а ) . (2) Н е с е п о с т а в я т в е н т и л н и о т в о д и , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м л и н е й н и я к р а й н а в ъ з д у ш н и л и н и и 110 kV, п р и у с л о в и е ч е р а з п р е д е л и т е л н а т а у р е д б а е и з п ъ л н е н а п о о п р о с т е н а ( к о м п а к т н а ) с х е м а и и м а в е н т и л н и о т в о д и , п о с т а в е н и н а д р у г и п о д х о д я щ и м е с т а , о с и г у р я в а щ и з а щ и т а т а о т п р е н а п р е ж е н и я н а ц я л а т а у р е д б а . ( 3 ) В е н т и л н и о т в о д и с е п о с т а в я т н а в с я к а ш и н н а с и с т е м а н а Р У . (4) В е н т и л н и о т в о д и с е п о с т а в я т п р е д с и л о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и о т к ъ м з а х р а н в а щ а т а с т р а н а . ( 5 ) П о с т а в я н е т о н а в е н т и л н и о т в о д и п о а л . 1 и 4 с е о п р е д е л я с д о п ъ л н и т е л н и и з ч и с л е н и я . Ч л . 1235. (1) П р е х о д ъ т о т В Л с н а п р е ж е н и е 20 kV к ъ м к а б е л е н у ч а с т ъ к , т р а н с ф о р м а т о р е н п о с т и л и Р У с е з а щ и т а в а о т п р е н а п р е ж е н и я с в е н т и л н и о т в о д и , п о с т а в е н и н а п р е х о д а " в ъ з д у ш н а л и н и я - к а б е л е н у ч а с т ъ к " . (2) З а з е м и т е л н и т е к л е м и н а в е н т и л н и т е о т в о д и с е с в ъ р з в а т с м е т а л н а т а о б в и в к а н а к а б е л а , к а к т о и к ъ м з е м я . (3) З а щ и т а т а н а п р е х о д " л и н и я - к а б е л " с н а п р е ж е н и е 110 kV и п о - в и с о к о с е и з п ъ л н я в а н а о с н о в а н и е к о н к р е т н о и з с л е д в а н е . Ч л . 1236. (1) Е л е г а з о в и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и з а н а п р е ж е н и е 110 kV и п о - в и с о к о с е з а щ и т а в а т о т п р е н а п р е ж е н и я п о у к а з а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я н а у р е д б и т е . (2) З а к р и т и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и з а н а п р е ж е н и е 110 k V и п о - в и с о к о с е з а щ и т а в а т о т п р е н а п р е ж е н и я з а д ъ л ж и т е л н о с в е н т и л н и о т в о д и н а в х о д я щ и т е л и н и и . Ч л . 1 2 3 7 . ( 1 ) С в е н т и л н и о т в о д и с е з а щ и т а в а т : 1. н а м о т к и т е Н Н н а т р а н с ф о р м а т о р и с н а п р е ж е н и е 2 0 / 0 , 4 k V , о т к о и т о с е з а х р а н в а т в ъ з д у ш н и л и н и и Н Н ; 2. н а м о т к и т е 20 kV н а т р а н с ф о р м а т о р и с н а п р е ж е н и е 20/0,4 kV, к о и т о с а п р и с ъ е д и н е н и к ъ м в ъ з д у ш н и л и н и и д и р е к т н о и л и п о с р е д с т в о м к а б е л н и п р е х о д и ;

300. м р е ж и с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V . Ч л . 1 2 6 5 . В ъ т р е ш н о ц е х о в и т е т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е с е и з п ъ л н я в а т с ъ о б р а з н о у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а и и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . Ч л . 1 2 6 6 . З а в е н т и л а ц и я н а т р а н с ф о р м а т о р н и к л е т к и п о с т ъ п в а щ и я т о х л а ж д а щ в ъ з д у х м о ж е д а с е в з е м е о т п р о и з в о д с т в е н о т о п о м е щ е н и е с н о р м а л н а с р е д а , а п р и п р а ш н а и л и х и м и ч е с к и з а м ъ р с е н а с р е д а - о т в ъ н и л и д а с е п р е ч и с т в а . И з х о д я щ и я т в ъ з д у х с е и з х в ъ р л я с п о р е д и з и с к в а н и я т а н а п о ж а р н а т а б е з о п а с н о с т . Ч л . 1267. З а и з б о р н а в и с о ч и н а н а п о м е щ е н и е т о з а К Р У и л и К Т П с е п р и е м а в и с о ч и н а т а н а у р е д б и т е п л ю с н а й - м а л к о 1 , 0 m и л и 0 , 5 m д о л о к а л н о и з д а д е н и г р е д и , к а т о н а м а л я в а н е с е д о п у с к а , п р и у с л о в и е ч е и м а в ъ з м о ж н о с т з а у д о б е н и б е з о п а с е н р е м о н т . Ч л . 1 2 6 8 . П о д ъ т н а п о м е щ е н и е т о , в к о е т о с е р а з п о л а г а т р а н с ф о р м а т о р е н п о с т , с е и з г р а ж д а т а к а , ч е д а и з д ъ р ж а п р и д в и ж в а н е т о н а н а й - т е ж к и я м у с ъ с т а в е н е л е м е н т п р и м о н т а ж а и л и п о с л е д в а щ р е м о н т . Ч л . 1 2 6 9 . В п р о и з в о д с т в е н о т о п о м е щ е н и е с е о п р е д е л я с в о б о д е н п р о х о д с ш и р о ч и н а н а й - м а л к о 1 m з а с в о б о д н о п р и д в и ж в а н е н а н а й - г о л е м и я с ъ с т а в е н е л е м е н т н а т р а н с ф о р м а т о р н и я п о с т в с л у ч а й н а н е о б х о д и м о с т и з а п р е м и н а в а н е н а п е р с о н а л а . Ч л . 1 2 7 0 . В ъ т р е ш н о ц е х о в и т е т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е с е з а щ и т а в а т о т в ъ з м о ж н и п о в р е д и п р и п р о и з в о д с т в е н а т а и л и т р а н с п о р т н а т а д е й н о с т в ц е х о в е т е . Р а з д е л I I I . С т ъ л б о в и ( м а ч т о в и ) т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е Ч л . 1271. (1) П р и у с т р о й с т в о т о н а с т ъ л б о в и ( м а ч т о в и ) т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е , о с в е н и з и с к в а н и я т а п о т о з и р а з д е л , с е о т ч и т а т и т е з и з а т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е , п о с о ч е н и в г л а в а е д и н а д е с е т а , и з а Р У - в г л а в и д в а д е с е т и ч е т в ъ р т а и д в а д е с е т и п е т а , з а п р и с ъ е д и н я в а н е к ъ м м р е ж и с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V . (2) С т ъ л б о в и т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е с е и з п ъ л н я в а т с т р а н с ф о р м а т о р и с е д и н и ч н а м о щ н о с т н е п о - г о л я м а о т 4 0 0 k V A . Ч л . 1 2 7 2 . С т ъ л б о в и т е т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е о т м р е ж а с р е д н о н а п р е ж е н и е с е з а х р а н в а т с В Л / В К Л / В Л И П и л и с к а б е л н и л и н и и . Ч л . 1273. В и с о ч и н а т а н а з а к р е п в а н е н а з а х р а н в а н е т о о п р е д е л я в и с о ч и н а т а н а н о с е щ а т а к о н с т р у к ц и я н а т р а н с ф о р м а т о р а и з а в и с и о т н о р м а т и в н и т е и з и с к в а н и я з а т о з и в и д т о к о п р о в о д и .

379. 1 . о т к р и т и ; 2. с п о л о ж е н и в т р ъ б и п р о в о д н и ц и и к а б е л и , а с ъ щ о з а щ и т е н и п р о в о д н и ц и и к а б е л и в о б в и в к и о т н е г о р и м и и л и т р у д н о г о р и м и м а т е р и а л и - н а в с я к а к в а в и с о ч и н а ; 3. с н е з а щ и т е н и и з о л и р а н и е д н о ж и л н и п р о в о д н и ц и н а р о л к и , с к о б и и л и и з о л а т о р и ( в т а в а н с к и п о м е щ е н и я н а п р о и з в о д с т в е н и с г р а д и - с а м о н а и з о л а т о р и ) - н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 2,5 m; п р и в и с о ч и н а д о п р о в о д н и ц и т е , п о - м а л к а о т 2,5 m , т е с е з а щ и т а в а т о т д о п и р и м е х а н и ч е с к и п о в р е ж д а н и я ; 4 . с к р и т и в с т е н и т е и т а в а н и т е о т н е г о р и м и м а т е р и а л и н а в с я к а к в а в и с о ч и н а . Ч л . 1719. (1) О т к р и т и т е е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и с е и з п ъ л н я в а т с п р о в о д н и ц и и к а б е л и с м е д н и ж и л а . ( 2 ) Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о н а к а б е л и с а л у м и н и е в и ж и л а в т а в а н с к и п о м е щ е н и я : 1. с н е г о р и м и п о к р и в и - п р и о т к р и т о п о л а г а н е в с т о м а н е н и т р ъ б и и л и п р и с к р и т о п о л а г а н е в н е г о р и м и с т е н и и п о к р и в и ; 2. с г о р и м и п о к р и в и н а п р о и з в о д с т в е н и с г р а д и с ъ с с е л с к о с т о п а н с к и х а р а к т е р - п р и о т к р и т о п о л а г а н е в с т о м а н е н и т р ъ б и . Ч л . 1720. С ъ е д и н е н и я т а и о т к л о н е н и я т а н а м е д н и и а л у м и н и е в и ж и л а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с е и з п ъ л н я в а т в м е т а л н и р а з к л о н и т е л н и к у т и и ч р е з п р е с о в а н е , з а в а р я в а н е и л и с к л е м и , с ъ о т в е т с т в а щ и н а м а т е р и а л а , с е ч е н и е т о и б р о я н а ж и л а т а . Ч л . 1 7 2 1 . Е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и , и з п ъ л н е н и в с т о м а н е н и т р ъ б и , о т г о в а р я т и н а и з и с к в а н и я т а н а ч л . 1 7 1 2 - 1 7 1 4 . Ч л . 1 7 2 2 . Д о п у с к а с е о т к л о н е н и я о т л и н и и в т а в а н с к и п о м е щ е н и я к ъ м е л е к т р о п о т р е б и т е л и , р а з п о л о ж е н и и з в ъ н т а в а н а , п р и у с л о в и я т а з а о т к р и т о п о л а г а н е н а л и н и и и о т к л о н е н и я в с т о м а н е н и т р ъ б и и л и с к р и т о в н е г о р и м и с т е н и ( п о к р и в и ) . Ч л . 1 7 2 3 . К о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и в м р е ж и т е н а о с в е т и т е л и т е и д р у г и т е е л е к т р о п о т р е б и т е л и , р а з п о л о ж е н и н е п о с р е д с т в е н о в т а в а н с к и т е п о м е щ е н и я , с е р а з п о л а г а т и з в ъ н т е з и п о м е щ е н и я . Р а з д е л V I I . В ъ н ш н и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и Ч л . 1724. ( 1 ) В ъ н ш н и т е е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и , и з п ъ л н е н и с н е з а щ и т е н и и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , с е р а з п о л а г а т и о г р а ж д а т т а к а , ч е д а с а н е д о с т ъ п н и з а д о п и р а н е в м е с т а , к ъ д е т о е в ъ з м о ж н о ч е с т о п р е б и в а в а н е н а х о р а ( н а п р и м е р б а л к о н и , о т к р и т и в х о д о в е ) . ( 2 ) П о л о ж е н и т е п о а л . 1 о т к р и т о п о с т е н и т е и н с т а л а ц и и с а н а р а з с т о я н и я н е п о - м а л к и о т : 1 . п р и х о р и з о н т а л н о п о л а г а н е : а ) о т к р и т и в х о д о в е н а с г р а д и и н а д п о к р и в и н а п р о м и ш л е н и с г р а д и - 2 , 5 m ; б ) н а д п р о з о р ц и - 0 , 5 m ; в ) п о д п р о з о р ц и ( о т п е р в а з а ) - 1 m ;

323. 2. п р и н е р а б о т е щ а п р и н у д и т е л н а в е н т и л а ц и я к о н ц е н т р а ц и я т а н а в о д о р о д е п о д 1 , 6 % о б е м н и и и м а о с и г у р е н а е с т е с т в е н а в е н т и л а ц и я ; 3 . к о л и ч е с т в о т о о т д е л е н в о д о р о д н е о б р а з у в а в з р и в о о п а с н а к о н ц е н т р а ц и я . ( 3 ) И з ч и с л е н и е т о н а о б е м н а т а к о н ц е н т р а ц и я н а в о д о р о д с е и з в ъ р ш в а с ъ г л а с н о Н И П А Б . Ч л . 1 4 1 7 . ( 1 ) В е н т и л а ц и о н н а т а с и с т е м а н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я с е п р е д в и ж д а з а о б с л у ж в а н е с а м о н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я и с к л а д а з а к и с е л и н и и л и о с н о в и , а к о е н е о б х о д и м о . (2) К и с е л и н н и т е и а л к а л н и т е а к у м у л а т о р н и б а т е р и и с а с о т д е л н и в е н т и л а ц и о н н и с и с т е м и . (3) И з х в ъ р л я н е т о н а г а з о в е т е е п р е з ш а х т а , и з д и г н а т а н а й - м а л к о 1 , 5 m н а д п о к р и в а н а с г р а д а т а . Ш а х т а т а с е з а щ и т а в а о т п о п а д а н е н а д ъ ж д о в н и в о д и . (4) В к л ю ч в а н е т о н а в е н т и л а ц и я т а в к о м и н и и л и в о б щ а т а в е н т и л а ц и я з а п о м е щ е н и я с е з а б р а н я в а . Ч л . 1418. З а в е н т и л а т о р а н а и з с м у к в а щ а т а в е н т и л а ц и я с е и з и с к в а о с т а м у д а п р е м и н а в а п р е з с т е н и т е н а в е н т и л а ц и о н н и я в ъ з д у х о п р о в о д п р е з у п л ъ т н е н и л а г е р и . О с в е н т о в а с е в з е м а т м е р к и п р о т и в о б р а з у в а н е т о н а и с к р и о т л о п а т к и т е н а в е н т и л а т о р а . Ч л . 1 4 1 9 . ( 1 ) Г а з о в е т е с е и з с м у к в а т к а к т о о т г о р н и т е , т а к а и о т д о л н и т е ч а с т и н а п о м е щ е н и е т о , с р е щ у п о л о ж н о н а о т в о р и т е , п р е з к о и т о с е з а с м у к в а ч и с т и я т в ъ з д у х . А к о т а в а н ъ т и м а в и с я щ и г р е д и , з а с м у к в а н е т о с е и з в ъ р ш в а о т в с я к о п о л е м е ж д у г р е д и т е . ( 2 ) Н е с е р а з р е ш а в а р а з п о л а г а н е т о н а м е т а л н и в ъ з д у х о в о д и н а д а к у м у л а т о р и т е . Ч л . 1 4 2 0 . ( 1 ) В п о м е щ е н и е т о н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я , н а н и в о т о н а к о е т о с а р а з п о л о ж е н и а к у м у л а т о р н и т е е л е м е н т и , п р е з н а й - с т у д е н и т е з и м н и д н и с е п о д д ъ р ж а п р е д п и с а н а т а о т п р о и з в о д и т е л я т е м п е р а т у р а , н о н е п о - н и с к а о т + 1 0 ° С . (2) В п о д с т а н ц и и б е з п о с т о я н е н д е ж у р е н п е р с о н а л , к о г а т о а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я е о р а з м е р е н а с а м о п о т о к а н а в к л ю ч в а н е и и з к л ю ч в а н е н а п р е к ъ с в а ч и т е , м и н и м а л н о д о п у с т и м а т а т е м п е р а т у р а е 5 ° С . Ч л . 1 4 2 1 . ( 1 ) О т о п л е н и е т о н а п о м е щ е н и е т о н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я м о ж е д а с е и з п ъ л н я в а и с к а л о р и ф е р и , р а з п о л о ж е н и и з в ъ н п о м е щ е н и е т о , к а т о т о п л и я т в ъ з д у х с е п о д а в а п о с р е д с т в о м в е н т и л а ц и о н н и к а н а л и . П р и и з п о л з в а н е н а е л е к т р и ч е с к и н а г р е в а т е л и с е в з е м а т м е р к и п р о т и в п р е м и н а в а н е т о н а и с к р и п р е з к а н а л а . (2) П р и в о д н о о т о п л е н и е в г р а н и ц и т е н а п о м е щ е н и е т о н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я т о с е и з п ъ л н я в а с г л а д к и з а в а р е н и т р ъ б и . П о с т а в я н е т о н а ф л а н ц е в и с ъ е д и н е н и я с в е н т и л и с е з а б р а н я в а . Ч а с т ш е с т а . Е Л Е К Т Р О С И Л О В И У Р Е Д Б И Г л а в а т р и д е с е т и п ъ р в а . Е Л Е К Т Р О М А Ш И Н Н И П О М Е Щ Е Н И Я

7. а в т о м а т и ч н о с е и з к л ю ч в а п р и н а р у ш е н и е н а н о р м а л н а т а р а б о т а н а е д н а т а о т т я х . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 3 0 . П р и и з б о р и п р о е к т и р а н е н а с и с т е м а т а з а е л е к т р о с н а б д я в а н е , к а к т о и п р и р е к о н с т р у к ц и я н а д е й с т в а щ а с и с т е м а з а е л е к т р о с н а б д я в а н е с е о т ч и т а т : 1. п е р с п е к т и в н о т о р а з в и т и е н а с и с т е м а т а з а е л е к т р о с н а б д я в а н е и р а ц и о н а л н о т о с ъ ч е т а в а н е с д е й с т в а щ а т а с и с т е м а и к л а с о в е т е н а н а п р е ж е н и е ; 2. о с и г у р я в а н е т о н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а в с и ч к и п о т р е б и т е л и н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а , н е з а в и с и м о о т ф о р м а т а н а с о б с т в е н о с т ; 3. о г р а н и ч а в а н е т о н а т о к о в е т е н а к ъ с и с ъ е д и н е н и я д о п р е д е л н и т е н и в а , о п р е д е л е н и с п е р с п е к т и в н о т о р а з в и т и е н а е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а , н а й - м а л к о з а 1 0 г о д и н и ; 4 . н а м а л я в а н е т о н а з а г у б и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я ; 5. и з и с к в а н и я т а и н о р м и т е з а о п а з в а н е н а о к о л н а т а с р е д а и о г р а н и ч а в а н е н а н а н а с я н е т о н а щ е т и н а з е м е д е л с к и т е з е м и и г о р с к и я ф о н д . Ч л . 3 1 . П р и о с и г у р я в а н е т о н а в ъ н ш н о т о и в ъ т р е ш н о т о е л е к т р о с н а б д я в а н е н а п о т р е б и т е л и т е с е о т ч и т а т в ъ з м о ж н о с т и т е з а и з п о л з в а н е н а т е х н о л о г и ч н о т о р е з е р в и р а н е н а п о т р е б и т е л и т е , т я х н а т а и к о н о м и ч н о с т и ц е л е с ъ о б р а з н о с т . Ч л . 32. П р и о с и г у р я в а н е н а р е з е р в и р а н е н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о с е о т ч и т а с п о с о б н о с т т а з а п р е т о в а р в а н е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и н а л и ч и е т о н а т е х н о л о г и ч н о р е з е р в и р а н е . Ч л . 3 3 . П р и п р о г н о з а т а з а р а з в и т и е н а с и с т е м а т а з а е л е к т р о с н а б д я в а н е с е о т ч и т а т р е м о н т н и т е , а в а р и й н и т е и с л е д а в а р и й н и т е р е ж и м и н а р а б о т а . Ч л . 3 4 . П р и и з б о р н а н е з а в и с и м и в з а и м н о р е з е р в и р а щ и и з т о ч н и ц и н а з а х р а н в а н е о т с ъ с т а в а н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а с е о т ч и т а в е р о я т н о с т т а о т е д н о в р е м е н н о к р а т к о т р а й н о п о н и ж а в а н е и л и п ъ л н о о т п а д а н е н а н а п р е ж е н и е т о з а в р е м е т о н а д е й с т в и е н а р е л е й н и т е з а щ и т и и а в т о м а т и к и в с л у ч а и н а п о в р е д и в е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а . О т ч и т а с е и в е р о я т н о с т т а з а е д н о в р е м е н н о п р о д ъ л ж и т е л н о о т п а д а н е н а н а п р е ж е н и е т о н а р е з е р в и р а щ и т е и з т о ч н и ц и н а з а х р а н в а н е п р и т е ж к и с и с т е м н и а в а р и и . Ч л . 35. И з и с к в а н и я т а п о ч л . 30, 31, 32, 33 и 34 с е о т н а с я т и з а в с и ч к и м е ж д и н н и е т а п и о т р а з в и т и е т о н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а и с и с т е м и т е з а е л е к т р о с н а б д я в а н е . Ч л . 36. П р и у с т р о й с т в о т о н а е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и з а д ъ л ж и т е л н о с е о т ч и т а т н а ч и н и т е н а о п е р а т и в н о т о о б с л у ж в а н е - п о с т о я н н о д е ж у р с т в о , д о м а ш н о д е ж у р с т в о , о п е р а т и в н о - р е м о н т н и б р и г а д и и д р .

260. Ч л . 1103. (1) Р а з п р е д е л и т е л н и т е у р е д б и и п р и с ъ е д и н е н и т е к ъ м т я х в е р и г и с е о б о з н а ч а в а т с в и д и м и ч е т л и в и н а д п и с и , у к а з в а щ и н е д в у с м и с л е н о п р е д н а з н а ч е н и е т о и м , к а к т о и д и с п е ч е р с к о т о и м н а и м е н о в а н и е . (2) Н а д п и с и т е с е п о с т а в я т н а л и ц е в а т а с т р а н а н а у с т р о й с т в а т а ( ш и н н и с и с т е м и , и з в о д н и п о л е т а и д р . ) , а п р и д в у с т р а н н о о б с л у ж в а н е - и н а з а д н а т а с т р а н а . Ч л . 1104. Ч а с т и т е н а Р У , о т н а с я щ и с е к ъ м в е р и г и , р а з л и ч н и п о к л а с н а п р е ж е н и е , к а к т о и п о в и д т о к ( п о с т о я н е н и л и п р о м е н л и в ) с е и з п ъ л н я в а т и р а з п о л а г а т т а к а , ч е с е р а з п о з н а в а т б е з п о г р е ш н о . Ч л . 1105. Ф а з и т е и п о л ю с и т е с е р а з п о л а г а т , п о д р е ж д а т и о ц в е т я в а т с ъ г л а с н о г л а в а п ъ р в а , р а з д е л I I . Ч л . 1106. В с и ч к и ч а с т и о т Р У , п о д л о ж е н и н а к о р о з и я , с е з а щ и т а в а т п о п о д х о д я щ н а ч и н ( б е з д а с е н а р у ш а в а е л е к т р и ч е с к а т а в р ъ з к а м е ж д у о т д е л н и т е е л е м е н т и ) . Ч л . 1 1 0 7 . Р а з п р е д е л и т е л н и т е у с т р о й с т в а с е з а з е м я в а т с ъ г л а с н о г л а в а с е д м а , к а т о з а п о д в и ж н и т е ч а с т и ( в р а т и и д р . ) с е и з п о л з в а г ъ в к а в з а з е м и т е л е н п р о в о д н и к . Р а з д е л I I I . Р а з п о л а г а н е н а а п а р а т и Ч л . 1108. А п а р а т и т е с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е с е о с и г у р я в а у д о б н о и б е з о п а с н о о б с л у ж в а н е и в ъ з н и к в а щ и т е п р и е к с п л о а т а ц и я т а и с к р и и е л е к т р и ч е с к и д ъ г и н е м о г а т д а н а р а н я т о б с л у ж в а щ и я п е р с о н а л , д а п р и ч и н я в а т з а п а л в а н е и л и п о в р е ж д а н е н а с ъ с е д н и с ъ о р ъ ж е н и я . Ч л . 1109. (1) Н о ж о в и т е р а з е д и н и т е л и , к а к т о и д р у г и т е н о ж о в и к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е п о д д е й с т в и е н а с о б с т в е н о т о с и т е г л о н е м о г а т с а м о п р о и з в о л н о д а з а т в а р я т в е р и г а т а , в к о я т о с а в к л ю ч е н и . (2) К а т о п р а в и л о в и з к л ю ч е н о п о л о ж е н и е п о д в и ж н и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и о с т а в а т б е з н а п р е ж е н и е . Ч л . 1 1 1 0 . ( 1 ) Н о ж о в и т е р а з е д и н и т е л и и д р у г и т е н о ж о в и к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и с д и р е к т н о р ъ ч н о з а д в и ж в а н е з а к о м у т а ц и я п о д т о в а р , к о и т о и м а т о б ъ р н а т и к ъ м о п е р а т о р а р а б о т н и к о н т а к т и , с е с н а б д я в а т с н е г о р и м и к а п а ц и б е з о т в о р и и л и п р о р е з и . (2) Р а з р е ш а в а с е о т к р и т м о н т а ж н а н о ж о в и т е р а з е д и н и т е л и , п р е д н а з н а ч е н и з а и з к л ю ч в а н е с а м о н а н а п р е ж е н и е , п р и п о л о ж е н и е , ч е с а н е д о с т ъ п н и з а н е к в а л и ф и ц и р а н п е р с о н а л . Ч л . 1 1 1 1 . У с т р о й с т в о т о з а з а д в и ж в а н е н а к о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и с е м а р к и р а з а п о л о ж е н и я т а " в к л ю ч е н о " - " и з к л ю ч е н о " .

338. п р и с п о с о б л е н и я , а н е с м о с т о в к р а н ; 4. о с и г у р я в а н е н а м я с т о з а с к л а д и р а н е н а в ъ з л и и д е т а й л и п о в р е м е н а м о н т а ж и р е м о н т н а а г р е г а т . Ч л . 1507. Ф у н д а м е н т и т е н а г е н е р а т о р и т е и с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и с е п р о е к т и р а т и и з п ъ л н я в а т т а к а , ч е в и б р а ц и и т е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а и с г р а д а т а п р и р а б о т а н е н а д в и ш а в а т д о п у с т и м и т е с т о й н о с т и . Ч л . 1 5 0 8 . Д о п у с к а с е б л и з о р а з п о л а г а н е т о н а в ъ з д у ш н и б а л о н и з а с г ъ с т е н в ъ з д у х д о х и д р о г е н е р а т о р и т е . Ч л . 1509. (1) З а т у р б о г е н е р а т о р и т е и с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и с в ъ з д у ш н о о х л а ж д а н е и х и д р о г е н е р а т о р и т е с е п р е д в и ж д а т у с т р о й с т в а з а г а с е н е н а п о ж а р с в ъ г л е р о д е н д в у о к и с и л и в о д а . (2) З а в о д н и е л е к т р и ч е с к и ц е н т р а л и , р а б о т е щ и в а в т о м а т и з и р а н р е ж и м , а т а к а с ъ щ о и з а с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и с в ъ з д у ш н о о х л а ж д а н е в о б е к т и б е з п о с т о я н е н п е р с о н а л с е п р е д в и ж д а а в т о м а т и ч н о п о ж а р о г а с е н е . (3) С и с т е м а т а з а а в т о м а т и ч н о п о ж а р о г а с е н е с е в к л ю ч в а п о к о м а н д а о т д и ф е р е н ц и а л н а т а з а щ и т а и л и п р и е д н о в р е м е н н о з а р а б о т в а н е н а д и ф е р е н ц и а л н а т а з а щ и т а и с п е ц и а л н и т е п о ж а р о и з в е с т и т е л н и д а т ч и ц и . Ч л . 1510. С и с т е м а т а з а п о ж а р о г а с е н е н а х и д р о г е н е р а т о р и с е п р е д в и ж д а с о т в е ж д а н е н а и з п о л з в а н а т а в о д а в д р е н а ж н а т а с и с т е м а . Ч л . 1 5 1 1 . З а г а с е н е н а п о ж а р в т у р б о г е н е р а т о р и т е и с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и с и н д и р е к т н о в о д о р о д н о о х л а ж д а н е , к о г а т о р а б о т я т н а в ъ з д у х ( п е р и о д н а и з п и т в а н е и н а с т р о й к а ) , с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т з а и з п о л з в а н е н а у с т р о й с т в а т а з а в ъ г л е р о д е н д в у о к и с ( а з о т ) . Ч л . 1512. Б у т и л к и т е с в ъ г л е р о д е н д в у о к и с ( а з о т ) , с к л а д и р а н и в ц е н т р а л н а т а с т а н ц и я з а в ъ г л е р о д е н д в у о к и с ( а з о т ) , с е с ъ х р а н я в а т п р и у с л о в и я , о п р е д е л е н и о т д е й с т в а щ и т е н о р м а т и в н и а к т о в е . Г л а в а т р и д е с е т и т р е т а . Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И Д В И Г А Т Е Л И И К О М У Т А Ц И О Н Н И А П А Р А Т И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 1 5 1 3 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а с т а ц и о н а р н и е л е к т р и ч е с к и д в и г а т е л и , н а р и ч а н и п о н а т а т ъ к с а м о " д в и г а т е л и " , и п р и н а д л е ж а щ и т е и м к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и , р а з п о л а г а н и в п о м е щ е н и я с п р о и з в о д с т в е н о и д р у г о п р е д н а з н а ч е н и е . (2) У с л о в и я т а з а и з б о р , р а з п о л а г а н е и м о н т а ж н а д в и г а т е л и т е с а д а д е н и в г л а в а т р и д е с е т и п ъ р в а , р а з д е л I I I .

318. Е л е к т р и ч е с к а ч а с т Ч л . 1 3 8 9 . И з б о р ъ т н а е л е к т р о н а г р е в а т е л н и у с т р о й с т в а , о с в е т и т е л н и т е л а , е л е к т р о д в и г а т е л и н а в е н т и л а ц и о н н и у р е д б и и м о н т а ж ъ т и м в п о м е щ е н и я т а з а а к у м у л а т о р н и б а т е р и и с е и з в ъ р ш в а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . Ч л . 1390. (1) У с т р о й с т в а т а з а з а р я д с е и з б и р а т с м о щ н о с т и н а п р е ж е н и е , д о с т а т ъ ч н и з а з а р е ж д а н е н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я д о 90% о т н о м и н а л н и я к а п а ц и т е т , в т е ч е н и е н а н е п о в е ч е о т 8 ч а с а . (2) В п о д с т а н ц и и с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V с е п р е д в и ж д а н а й - м а л к о е д н а а к у м у л а т о р н а б а т е р и я , а в п о д с т а н ц и и с н а п р е ж е н и е 2 2 0 k V и п о - в и с о к о - п о д в е о т д е л н и а к у м у л а т о р н и б а т е р и и . В с я к а е д н а о т а к у м у л а т о р н и т е б а т е р и и с е о р а з м е р я в а з а з а х р а н в а н е н а в с и ч к и к о н с у м а т о р и н а п о с т о я н е н т о к п р и а в а р и е н р е ж и м , н а й - м а л к о 2 ч а с а . (3) В п о д с т а н ц и и т е с е д н а а к у м у л а т о р н а б а т е р и я с е о с и г у р я в а з а х р а н в а н е т о н а в с и ч к и к о н с у м а т о р и н а п о с т о я н е н т о к з а 8 ч а с а п р и н о р м а л е н р е ж и м и н а й - м а л к о 2 ч а с а в а в а р и е н р е ж и м . Ч л . 1391. (1) З а т о к о и з п р а в и т е л н и у с т р о й с т в а , к о и т о с е и з п о л з в а т з а з а р я д и п о д з а р я д н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я , с е п р е д в и ж д а : 1. п р и с ъ е д и н я в а н е к ъ м з а х р а н в а щ о т о п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е ч р е з р а з д е л и т е л е н ( и з о л и р а щ ) т р а н с ф о р м а т о р ; 2. о с и г у р я в а н е н а а в т о м а т и ч е н р е ж и м н а п о д з а р я д с ъ о б р а з н о к о н к р е т н и т е д а н н и н а в с я к а б а т е р и я ; 3. с и с т е м а з а с л е д е н е ц е л о с т т а н а в е р и г а т а а к у м у л а т о р н а б а т е р и я - т о к о и з п р а в и т е л ; с и с т е м а т а м о ж е д а е и к а т о о т д е л н о у с т р о й с т в о ; 4 . в ъ з м о ж н о с т з а к о н т р о л и у п р а в л е н и е н а с л е д н и т е п а р а м е т р и : а ) к а п а ц и т е т н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я ч р е з п р о г р а м и р у е м п о в р е м е и н а т о в а р в а н е т е с т ; б ) п а р а м е т р и н а в х о д н о т о з а х р а н в а щ о н а п р е ж е н и е ; в ) п о в и ш е н о з а х р а н в а щ о н а п р е ж е н и е ; г ) п о н и ж е н о з а х р а н в а щ о н а п р е ж е н и е ; д ) д я с н а п о с о к а н а о з н а ч е н и я т а н а в е к т о р и т е н а н а п р е ж е н и е ; е ) п р е к ъ с н а т п р о в о д н и к и л и и з г о р я л п р е д п а з и т е л н а з а х р а н в а щ о т о н а п р е ж е н и е ; ж ) о т к л о н е н и е н а ч е с т о т а т а н а з а х р а н в а щ о т о н а п р е ж е н и е ; з ) п а р а м е т р и н а и з х о д н о т о и з п р а в е н о н а п р е ж е н и е ; и ) з а щ и т а , н е д о п у с к а щ а п о в и ш а в а н е н а о п е р а т и в н о т о н а п р е ж е н и е н а п о с т о я н е н т о к к ъ м к о н с у м а т о р а с п о в е ч е о т 10% о т н о м и н а л н о т о , п р и в с я к а к в и р е ж и м и и о б с т о я т е л с т в а , к а к т о и п р и в ъ т р е ш н и п о в р е д и ; к ) п о н и ж е н о н а п р е ж е н и е п о д г р а н и ц а т а н а р а б о т а н а к о н с у м а т о р и т е ; л ) п о в и ш е н и з х о д е н т о к н а т о к о и з п р а в и т е л я ; м ) к о н т р о л н а т е м п е р а т у р а т а н а а к у м у л а т о р н о т о п о м е щ е н и е ; н ) т е м п е р а т у р н а к о м п е н с а ц и я в з а в и с и м о с т о т т и п а н а б а т е р и я т а ; о ) в ъ з м о ж н и р е ж и м и н а р а б о т а н а т о к о и з п р а в и т е л я и т е х н и я и з б о р . (2) Т о к о и з п р а в и т е л н и т е у с т р о й с т в а с е п р е д в и ж д а т с и н ф о р м а ц и о н е н д и с п л е й з а к о н т р о л н а : 1 . н а п р е ж е н и е т о к ъ м а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я ; 2 . н а п р е ж е н и е т о к ъ м к о н с у м а т о р и т е ; 3 . т о к а к ъ м а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я ;

31. Ч л . 120. В е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и , з а к о и т о н е е в ъ в е д е н а а в т о м а т и з и р а н а с и с т е м а з а у п р а в л е н и е н а п р о и з в о д с т в е н и т е п р о ц е с и ( А С У П ) , с е п р е д в и ж д а т с т а ц и о н а р н и и л и п р е н о с и м и е л е к т р о м е р и з а т е х н и ч е с к о ( к о н т р о л н о ) и з м е р в а н е н а е л е к т р о е н е р г и я т а в с и с т е м а т а н а с о б с т в е н и т е н у ж д и , н е о б х о д и м о з а о п р е д е л я н е н а т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и т е п о к а з а т е л и . Ч л . 1 2 1 . Е л е к т р о м е р и т е п о ч л . 1 2 0 с е п р е д в и ж д а т з а в с и ч к и т р а н с ф о р м а т о р и и е л е к т р о д в и г а т е л и з а с о б с т в е н и н у ж д и , з а х р а н в а н и о т ш и н и т е н а р а з п р е д е л и т е л н о у с т р о й с т в о с н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 1 0 0 0 V . Ч л . 1 2 2 . ( 1 ) В п о д с т а н ц и и т е е л е к т р о м е р и з а т е х н и ч е с к о и з м е р в а н е н а а к т и в н а т а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е п р е д в и ж д а т : 1 . н а с т р а н а С р Н н а в с е к и т р а н с ф о р м а т о р ; 2 . н а в с я к а и з х о д я щ а л и н и я с н а п р е ж е н и е 6 k V и п о - в и с о к о . (2) Е л е к т р о м е р и т е з а т е х н и ч е с к о и з м е р в а н е н а р е а к т и в н а т а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е п о с т а в я т н а с т р а н а С р Н н а с и л о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и . Ч л . 1 2 3 . ( 1 ) В п р о м и ш л е н и т е п р е д п р и я т и я с е п р е д в и ж д а т с т а ц и о н а р н и и л и п р е н о с и м и е л е к т р о м е р и з а т е х н и ч е с к о и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я и у с т а н о в я в а н е л и м и т а н а р а з х о д н а е н е р г и я н а ц е х о в е , о т д е л н и т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и , е н е р г о е м к и а г р е г а т и , к а к т о и з а о п р е д е л я н е н а р а з х о д н и т е н о р м и з а е д и н и ц а п р о д у к т и л и п о л у ф а б р и к а т . (2) Д о п у с к а с е п о с т а в я н е н а к о н т р о л н и с р е д с т в а з а и з м е р в а н е н а в ъ в о д и т е з а п р о м и ш л е н и п р е д п р и я т и я , к о г а т о е л е к т р о е н е р г и я т а с е и з м е р в а о т е л е к т р о м е р и т е з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е , р а з п о л о ж е н и в з а х р а н в а щ а т а п о д с т а н ц и я и л и е л е к т р о ц е н т р а л а . Ч л . 1 2 4 . М и н и м а л н и т е и з и с к в а н и я з а к л а с н а т о ч н о с т н а и з м е р в а т е л н и с и с т е м и з а т е х н и ч е с к о и з м е р в а н е н а а к т и в н а и р е а к т и в н а е л е к т р о е н е р г и я с а п о с о ч е н и в т а б л . 1 7 . Г л а в а ш е с т а . И З М Е Р В А Н Е Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И В Е Л И Ч И Н И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 125. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к и в е л и ч и н и с ъ с с т а ц и о н а р н и с р е д с т в а з а и з м е р в а н е ( п о к а з в а щ и и р е г и с т р и р а щ и ) . (2) И з и с к в а н и я т а н е с е о т н а с я т з а л а б о р а т о р н и и з м е р в а н и я и з а и з м е р в а н и я с п р е н о с и м и с р е д с т в а з а и з м е р в а н е . (3) Н е е л е к т р и ч е с к и т е в е л и ч и н и и д р у г и т е е л е к т р и ч е с к и в е л и ч и н и , н е р е г л а м е н т и р а н и с т а з и н а р е д б а , н е о б х о д и м и з а к о н т р о л н а т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и и л и с ъ о р ъ ж е н и я , с е и з м е р в а т п о с ъ о т в е т н и т е с р е д с т в а , з а л о ж е н и в п р о е к т и т е , и с п а з в а н е т о н а м е т р о л о г и ч н и т е и з и с к в а н и я т а з а т я х . Р а з д е л I I .

108. (3) Н е с е д о п у с к а и з п о л з в а н е т о н а е д н о ж и ч н и с т о м а н е н и п р о в о д н и ц и с д и а м е т ъ р , п о - г о л я м о т 5 mm, и н а е д н о ж и ч н и м е д н и и б и м е т а л н и п р о в о д н и ц и с д и а м е т ъ р , п о - г о л я м о т 6,5 mm. (4) Д о п у с к а с е д ъ л ж и н а н а о т к л о н е н и е т о о т В Л д о в ъ в о д а н а с г р а д и , и з п ъ л н е н о с и з о л и р а н и и л и н е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , д о 2 5 m . П р и п о - г о л я м а д ъ л ж и н а с е м о н т и р а д о п ъ л н и т е л е н с т ъ л б и л и п р о в о д н и ц и т е с е у к р е п в а т к ъ м с ъ щ е с т в у в а щ и ф а с а д и н а с г р а д и и д р . Ч л . 4 5 8 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и п р о в о д н и ц и т е с е о р а з м е р я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с ч л . 5 6 5 и 5 6 6 . Ч л . 4 5 9 . ( 1 ) С ъ е д и н е н и е ( с н а ж д а н е ) н а п р о в о д н и ц и с е и з п ъ л н я в а с ъ с с ъ е д и н и т е л н и и с п е ц и а л н и к л е м и ( м у ф и ) . (2) М е х а н и ч н а т а я к о с т н а п о д л о ж е н и н а о п ъ н с ъ е д и н е н и я е н е п о - м а л к о о т 9 0 % о т я к о с т т а н а с к ъ с в а н е н а п р о в о д н и к а . (3) С ъ е д и н е н и я н а п р о в о д н и ц и о т р а з л и ч н и м е т а л и с е и з в ъ р ш в а т с б и м е т а л н и к л е м и , а с р а з л и ч н и с е ч е н и я с ъ с с п е ц и а л н и к л е м и - с а м о н а с т ъ л б о в е , б е з д а с е п о д л а г а т н а м е х а н и ч н и с и л и . Ч л . 4 6 0 . ( 1 ) П р о в о д н и ц и т е с е о к а ч в а т в ъ р х у с т ъ л б о в е т е е д и н и ч н о . (2) П р о в о д н и ц и т е с е з а к р е п в а т к ъ м н о с е щ и т е и з о л а т о р и с п р е в р ъ з к и и л и с д р у г а с п е ц и а л н а а р м а т у р а . ( 3 ) П р о в о д н и ц и т е з а о т к л о н е н и е о т В Л с е з а к р е п в а т н а с т ъ л б о в е т е с к р а й н и в р ъ з к и . Ч л . 4 6 1 . К о е ф и ц и е н т ъ т н а с и г у р н о с т н а м е т а л н и т е п р ъ т и и к у к и с е п р и е м а н а й - м а л к о 2 . Р а з д е л V . Р а з п о л а г а н е н а п р о в о д н и ц и в ъ р х у с т ъ л б о в е Ч л . 4 6 2 . ( 1 ) Д о п у с к а с е р а з п о л а г а н е н а п р о в о д н и ц и т е в ъ р х у с т ъ л б о в е т е п о р а з л и ч н и н а ч и н и . ( 2 ) Н е у т р а л н и я т п р о в о д н и к с е р а з п о л а г а к а т о п р а в и л о п о д ф а з о в и т е п р о в о д н и ц и . (3) П р о в о д н и ц и т е з а у л и ч н о о с в е т л е н и е , о к а ч е н и н а с т ъ л б о в е з а е д н о с п р о в о д н и ц и т е н а В Л , с е р а з п о л а г а т н а д н е у т р а л н и я п р о в о д н и к . (4) Д о п у с к а с е п о и з к л ю ч е н и е п р о в о д н и ц и т е з а у л и ч н о о с в е т л е н и е п о а л . 3 в с ъ щ е с т в у в а щ и В Л д а с е р а з п о л а г а т п о д н е у т р а л н и я п р о в о д н и к . Ч л . 4 6 3 . ( 1 ) З а б р а н я в а с е п о с т а в я н е т о н а о т к р и т и е л е к т р и ч е с к и т а б л а и п р е д п а з и т е л и в ъ р х у с т ъ л б о в е п р и о т к л о н е н и я к ъ м п о т р е б и т е л и . (2) С р е д с т в а т а з а и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я н а п о т р е б и т е л и т е , з а щ и т а т а , с е к ц и о н и р а н е т о й з а д р у г и ц е л и с е м о н т и р а т в з а к р и т и т а б л а в ъ р х у с т ъ л б о в е т е и с е р а з п о л а г а т п о д п р о в о д н и ц и т е . Ч л . 464. (1) В е р т и к а л н о т о р а з с т о я н и е м е ж д у п р о в о д н и ц и т е , р а з п о л о ж е н и е д и н п о д д р у г

294. 3. н а м о т к и т е С р Н (6 kV, 10 kV и 20 kV) н а т р а н с ф о р м а т о р и В Н / С р Н ( д в у н а м о т ъ ч н и и л и т р и н а м о т ъ ч н и ) , о т к о и т о с е з а х р а н в а т в ъ з д у ш н и , к а б е л н и и л и с м е с е н и м р е ж и , к а к т о и з а к р и т и у р е д б и н а п о д с т а н ц и и ; 4. н а м о т к и т е н а т р а н с ф о р м а т о р и ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р и ) с н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 2 0 k V ; 5 . н а м о т к и т е н а т р а н с ф о р м а т о р и , к ъ м к о и т о с а п р и с ъ е д и н е н и г е н е р а т о р и ; 6 . ш у н т о в и т е р е а к т о р и ; 7. е л е к т р и ч е с к и т е д в и г а т е л и , п р и с ъ е д и н е н и д и р е к т н о к ъ м В Л ; з а з а щ и т а н а и з о л а ц и я т а м е ж д у н а в и в к и т е н а д в и г а т е л и т е м о г а т д а с е п р и с ъ е д и н я т к о н д е н з а т о р и в п а р а л е л н а в е н т и л н и т е о т в о д и с к а п а ц и т е т 2 , 0 m F н а ф а з а ; 8. п о п р о д ъ л ж е н и е н а В Л 1 1 0 k V и п о - в и с о к о п р и д о к а з в а н е н е о б х о д и м о с т т а ч р е з к о н к р е т н о и з с л е д в а н е н а б а з а т а н а а в а р и й н а т а с т а т и с т и к а ; 9 . н а п р е х о д а " в ъ з д у ш н а л и н и я - к а б е л " к ъ м З Р У и л и К Р У ; 10. н а н е и з п о л з в а н и н а м о т к и н а т р а н с ф о р м а т о р и и а в т о т р а н с ф о р м а т о р и и с ъ о б р а з н о з а в о д с к и т е п р е д п и с а н и я . (2) В е н т и л н и т е о т в о д и с е п о с т а в я т в у ч а с т ъ к а м е ж д у к о м у т а ц и о н н а т а а п а р а т у р а н а т р а н с ф о р м а т о р а ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р а ) и к л е м и т е м у . (3) З а т р а н с ф о р м а т о р и с н а п р е ж е н и е 2 0 / 0 , 4 k V н е е з а д ъ л ж и т е л н о д а с е с п а з в а и з и с к в а н е т о п о а л . 2 . Ч л . 1 2 3 8 . М я с т о т о н а к о м п л е к т а в е н т и л н и о т в о д и п о о т н о ш е н и е н а з а щ и т а в а н и я т р а н с ф о р м а т о р ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р ) с е и з б и р а , к а к т о с л е д в а : 1. о п р е д е л я с е о б щ а т а т о ч к а н а с в ъ р з в а н е ( О Т ) н а в ъ з д у ш н о т о о т к л о н е н и е к ъ м т р а н с ф о р м а т о р а ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р а ) и к ъ м в е н т и л н и я о т в о д ; 2. н а й - г о л я м о т о р а з с т о я н и е L т р м е ж д у О Т и к л е м и т е н а т р а н с ф о р м а т о р а ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р а ) , и з м е р е н о п о о ш и н о в к а т а , с е п р и е м а п о т а б л . 6 6 ; 3. н а й - г о л я м о т о р а з с т о я н и е L в о м е ж д у О Т и к л е м и т е н а в е н т и л н и т е о т в о д и , и з м е р е н о п о о ш и н о в к а т а , с е п р и е м а п о т а б л . 6 6 . Т а б л и ц а 6 6 М а к с и м а л н и р а з с т о я н и я з а м о н т а ж н а в е н т и л н и о т в о д и Н о м и н а л н о L т р , m L в о , m н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V , в к л . 8 2 110 kV 15 5 220 kV 20 10 400 kV 25 15 Ч л . 1239. ( 1 ) З а щ и т а т а н а т р а н с ф о р м а т о р с п о н и ж е н а и з о л а ц и я н а з в е з д н и я ц е н т ъ р с е о с ъ щ е с т в я в а ч р е з в е н т и л е н о т в о д , п о с т а в е н к ъ м н е у т р а л а т а м у . И з б о р ъ т н а в е н т и л н и я о т в о д с е с ъ г л а с у в а с п р о и з в о д и т е л я н а т р а н с ф о р м а т о р а . (2) Н е и з п о л з в а н а т а н а м о т к а н а т р а н с ф о р м а т о р ( а в т о т р а н с ф о р м а т о р ) с е з а щ и т а в а с ъ г л а с н о у к а з а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я .

106. Ч л . 446. ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а в ъ з д у ш н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и ( В Л ) с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V , и з п ъ л н е н и с н е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , к а к т о и с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и з а о т к л о н е н и е о т В Л к ъ м п о т р е б и т е л и т е . (2) И з и с к в а н и я т а н е с е о т н а с я т з а В Л , ч и е т о и з г р а ж д а н е с е о п р е д е л я о т д р у г и н о р м а т и в н и а к т о в е ( к о н т а к т н и м р е ж и н а е л е к т р и ф и ц и р а н и я т р а н с п о р т , т р а м в а и , т р о л е й б у с и и д р . ) . (3) К а б е л н и т е у ч а с т ъ ц и и к а б е л н и т е о т к л о н е н и я с е и з п ъ л н я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а г л а в а т р и н а д е с е т а . Ч л . 4 4 7 . В ъ з д у ш н а е л е к т р о п р о в о д н а л и н и я ( В Л ) с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V - л и н и я з а р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я п о с р е д с т в о м н е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и , р а з п о л о ж е н и н а о т к р и т о , з а к р е п е н и ч р е з и з о л а т о р и и а р м а т у р а к ъ м с т ъ л б о в е и л и ч р е з к о н з о л и к ъ м с г р а д и и и н ж е н е р н и с ъ о р ъ ж е н и я . Ч л . 448. В ъ з д у ш н и т е е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и с е о р а з м е р я в а т з а р а б о т а в р е ж и м и т е : 1 . н о р м а л е н - п р о в о д н и ц и т е н е с а п р е к ъ с н а т и ( с к ъ с а н и ) ; 2 . а в а р и е н - п р о в о д н и ц и т е с а с к ъ с а н и н а п ъ л н о и л и ч а с т и ч н о ; 3 . м о н т а ж е н р е ж и м . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 4 4 9 . ( 1 ) П о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и п р о в о д н и ц и т е , и з о л а т о р и т е и а р м а т у р а т а с е о р а з м е р я в а т п о м е т о д а н а р а з р у ш а в а щ и т е н а п р е ж е н и я , п о л у ч а в а н и о т в ъ з д е й с т в и е т о н а и з ч и с л и т е л н и т е н а т о в а р в а н и я , с о т ч и т а н е н а и з и с к в а н и я т а н а т а з и н а р е д б а . (2) С т ъ л б о в е т е и ф у н д а м е н т и т е с е и з ч и с л я в а т с ъ г л а с н о д е й с т в а щ и т е з а т я х н о р м а т и в н и а к т о в е . Ч л . 4 5 0 . ( 1 ) С т ъ л б о в е т е н а В Л с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е н е з а т р у д н я в а т т р а н с п о р т а и д в и ж е н и е т о н а п е ш е х о д ц и т е . (2) С т ъ л б о в е т е , з а с т р а ш е н и о т п о в р е ж д а н е о т т р а н с п о р т н и с р е д с т в а , с е з а щ и т а в а т п о п о д х о д я щ н а ч и н . Ч л . 451. В ъ р х у с т ъ л б о в е т е н а в и с о ч и н а 2,5 - 3 m о т з е м я т а с е о з н а ч а в а т : т и п ъ т , п о р е д н и я т н о м е р , г о д и н а т а н а п о с т а в я н е н а с т ъ л б а , н о м е р ъ т н а и з в о д а о т т р а н с ф о р м а т о р н и я п о с т и н а л и ч и е т о н а з а з е м я в а н е . Ч л . 452. М е т а л н и т е к о н с т р у к ц и и н а В Л с е з а щ и т а в а т о т к о р о з и я п о с р е д с т в о м г а л в а н и ч н и п о к р и т и я и б о и . Р а з д е л I I I .

309. и з о л и р а н е м е ж д у п р е о б р а з у в а т е л я и и з х о д я щ а т а т р ъ б а п о с р е д с т в о м с в о б о д н о п а д а щ а в о д н а с т р у я в п р и е м н а ф у н и я . Ч л . 1322. В е н т и л и т е з а р е г у л и р а н е н а к о л и ч е с т в о т о н а о х л а ж д а щ а т а в о д а с е м о н т и р а т н а б е з о п а с н о и у д о б н о з а о б с л у ж в а н е м я с т о . С п о р е д т я х н о т о м е с т о н а х о ж д е н и е т е с е и з о л и р а т о т з е м я т а и л и з а з е м я в а т . Ч л . 1 3 2 3 . С т е п е н т а н а р е з е р в н о т о о с и г у р я в а н е н а п р е о б р а з у в а т е л н а т а п о д с т а н ц и я ( у р е д б а ) с в о д а з а о х л а ж д а н е с е с ъ о б р а з я в а с ъ с с т е п е н т а н а р е з е р в и р а н е н а з а х р а н в а н е т о й с е л е к т р о е н е р г и я . Ч л . 1 3 2 4 . З а о х л а ж д а щ а т а у р е д б а с е п р е д в и ж д а т с р е д с т в а з а и з м е р в а н е и к о н т р о л ( т е р м о м е т р и , м а н о м е т р и , р е л е з а н а л я г а н е и п р о т и ч а н е , р а з х о д о м е р и и д р . ) с ъ г л а с н о у к а з а н и я т а н а п р о и з в о д и т е л я . Р а з д е л V I . О т о п л е н и е , в е н т и л а ц и я и в о д о с н а б д я в а н е Ч л . 1325. З а п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е о с и г у р я в а о т о п л е н и е , к о е т о п р и н е р а б о т е щ и с ъ о р ъ ж е н и я п о д д ъ р ж а в п о м е щ е н и е т о н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е а г р е г а т и т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а н е п о - н и с к а о т + 1 6 ° C , а в п о м е щ е н и е т о н а т о п л о о б м е н н и ц и т е + 1 0 ° C . В о с т а н а л и т е п о м е щ е н и я с е о с и г у р я в а т е м п е р а т у р а с п о р е д с а н и т а р н и т е н о р м и . Ч л . 1 3 2 6 . П р е з л я т о т о д о п у с т и м а т а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а в р а б о т н а т а з о н а н а п о м е щ е н и я т а н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и н е п р е в и ш а в а т е м п е р а т у р а т а н а в ъ н ш н и я в ъ з д у х с п о в е ч е о т 5 ° C и н е е п о - в и с о к а о т + 4 5 ° C . Ч л . 1 3 2 7 . В п о м е щ е н и я т а н а п о д с т а н ц и я т а ( у р е д б а т а ) с е о с и г у р я в а о т в е ж д а н е н а и з л и ш н а т а т о п л и н а , о т д е л я н а о т п р е о б р а з у в а т е л н и т е а г р е г а т и , а п а р а т и т е и д р . Ч л . 1 3 2 8 . В о б щ о о б м е н н а т а в е н т и л а ц и я з а о т д е л я н е н а и з л и ш н а т а т о п л и н а о т п о м е щ е н и я т а з а д ъ л ж и т е л н о с е п р е д в и ж д а о ч и с т в а н е н а в ъ з д у х а о т п р а х . Ч л . 1 3 2 9 . С и с т е м и т е з а в е н т и л а ц и я с е и з п ъ л н я в а т о т д е л н о з а е т а ж , п о д з е м е н е т а ж и д р у г и и з о л и р а н и п о м е щ е н и я . Д о п у с к а с е о б щ а с и с т е м а з а в е н т и л а ц и я п р и н а л и ч и е н а у п р а в л я в а щ и к л а п и , п о з в о л я в а щ и п р е к ъ с в а н е п о д а в а н е т о н а в ъ з д у х в о т д е л н и т е п о м е щ е н и я п р и п о ж а р . Ч л . 1330. П р е о б р а з у в а т е л н и т е п о д с т а н ц и и и у р е д б и с е о с и г у р я в а т с в о д а з а о х л а ж д а н е н а п р е о б р а з у в а т е л н и т е а г р е г а т и и з а с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и т е у с т р о й с т в а .

193. (2) П р и и з п ъ л н е н и е н а о к а ч в а н е с п о р ц е л а н о в и и з о л а т о р и в и з о л а т о р н а в е р и г а б р о я т н а и з о л а т о р и т е е н а й - м а л к о д в а н е з а в и с и м о о т н а п р е ж е н и е т о н а В Л И П . (3) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) К о е ф и ц и е н т ъ т н а с и г у р н о с т з а и з о л а т о р и т е с е п р и е м а п о ч л . 5 8 6 . Ч л . 782. ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2007 г . ) И з о л а ц и о н н о т о п о к р и т и е н а п р о в о д н и ц и т е е с д е б е л и н а 2 ̧ 3 m m и с ъ о т в е т с т в а н а и з и с к в а н и я т а в ч л . 7 6 2 . Р а з д е л V I I . А р м а т у р а Ч л . 7 8 3 . П р о в о д н и ц и т е н а В Л И П с е о к а ч в а т н а : 1. н о с е щ и с т ъ л б о в е - с п р ъ ч к о в и д н и и л и с т о я щ и и з о л а т о р и в н о р м а л н о и л и у с и л е н о ( н а п р и м е р д в о й н о ) о к а ч в а н е ; в и с я щ и и з о л а т о р н и в е р и г и с н о с е щ и к л е м и ; 2. о п ъ в а т е л н и с т ъ л б о в е - с в и с я щ и и з о л а т о р н и в е р и г и с о п ъ в а т е л н и к л е м и , к о и т о н е и з и с к в а т п р е к ъ с в а н е н а п р о в о д н и к а . Ч л . 784. ( 1 ) П р о в о д н и ц и т е в м е ж д у с т ъ л б и е т о с е с ъ е д и н я в а т с ъ с с ъ е д и н и т е л н и к л е м и с и з о л а ц и о н н о и л и з а щ и т н о п о к р и т и е , и з п ъ л н е н о п о т е х н и ч е с к и т е п р е д п и с а н и я н а п р о и з в о д и т е л я . (2) И з о л и р а н и я т п р о в о д н и к п р и м о с т о в е т е н а о п ъ в а т е л н и т е с т ъ л б о в е с е с ъ е д и н я в а с ъ с с п е ц и а л н и к л е м и с г л а д к а к о н т а к т н а п о в ъ р х н о с т и л и с к л е м и , к о и т о о с и г у р я в а т е л е к т р и ч е с к и к о н т а к т ч р е з п р о б и в а н е н а и з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и к а . (3) С ъ е д и н и т е л н и т е и о п ъ в а т е л н и т е к л е м и с е и з б и р а т з а с и л а н а с к ъ с в а н е н а с ъ е д и н е н и е т о н а й - м а л к о 9 0 % о т с и л а т а н а с к ъ с в а н е т о н а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и . ( 4 ) Д о п у с к а с е с а м о е д н о с ъ е д и н е н и е з а в с я к а ф а з а в м е ж д у с т ъ л б и е т о . (5) П р о в о д н и ц и т е с е о т к л о н я в а т о т м а г и с т р а л н а т а В Л И П с о т к л о н и т е л н и к л е м и с к о р п у с , и з р а б о т е н о т и з о л а ц и о н е н м а т е р и а л и л и п о к р и т с и з о л и р а щ к о ж у х , и з п ъ л н е н и п о с ъ о т в е т н и т е х н и ч е с к и у с л о в и я . (6) Р а з с т о я н и е т о о т с ъ е д и н е н и е т о д о о к а ч в а н е т о н а и з о л и р а н и я п р о в о д н и к н а п р ъ ч к о в и д н и т е и с т о я щ и т е и з о л а т о р и е н е п о - м а л к о о т 2 , 0 м . (7) Е л е к т р и ч е с к о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а с ъ е д и н е н и е т о н а и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и е н е п о - г о л я м о о т с ъ п р о т и в л е н и е т о н а с ъ щ и я п р о в о д н и к с д ъ л ж и н а , р а в н а н а с ъ е д и н е н и е т о . Ч л . 7 8 5 . З а н о с е щ и т е и к р а й н и т е к л е м и о т н о ш е н и е т о н а р а з р у ш а в а щ а т а с и л а к ъ м д е й с т в а щ а т а и з ч и с л и т е л н а с и л а е н е п о - м а л к о о т : 1 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) з а и з ч и с л и т е л е н р е ж и м п о ч л . 7 6 7 , т . 2 , 4 - 2 , 5 ; 2 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) з а и з ч и с л и т е л е н р е ж и м п о ч л . 7 6 7 , т . 3 - 4 , 0 ; 3 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) з а а в а р и е н р е ж и м п о ч л . 5 5 4 - 1 , 7 . Р а з д е л V I I I . З а щ и т а о т п р е н а п р е ж е н и я . З а з е м я в а н и я Ч л . 786. (1) З а п р е м и н а в а н е п о о т к р и т и и в и с о к и м е с т н о с т и , к а к т о и в р а й о н и с ъ с с р е д н а г о д и ш н а п р о д ъ л ж и т е л н о с т н а а т м о с ф е р н а т а е л е к т р и ч е с к а д е й н о с т н а д 4 0 ч а с а В Л И П с е

250. Р а з д е л I I I . Т е л е м е х а н и к а Ч л . 1 0 5 8 . ( 1 ) С т е л е м е х а н и к а т а с е о с и г у р я в а п ъ л н а н а б л ю д а е м о с т н а о б е к т а ч р е з п р и е м а н е , о б р а б о т в а н е и п р е д а в а н е к ъ м о п е р а т о р а н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а в р е а л н о в р е м е н а и н ф о р м а ц и я з а : т е л е и з м е р в а н е ( Т И ) , т е л е с и г н а л и з а ц и я ( Т С ) , п о к а з а н и я н а е л е к т р о м е р и ( т е л е б р о е н е Т Б р ) , с т ъ п а л а н а я н с е н о в и р е г у л а т о р и , к о м а н д и з а т е л е у п р а в л е н и е ( Т У ) и т е л е р е г у л и р а н е ( Т Р ) . (2) А п а р а т у р а т а з а т е л е м е х а н и к а в о б е к т и т е с м е ж д у с и с т е м н и е л е к т р о п р о в о д и о т с ъ о б р а ж е н и я з а с и г у р н о с т и д о с т о в е р н о с т с е д у б л и р а , п р е д а в а п о н е з а в и с и м и т е л е к о м у н и к а ц и о н н и к а н а л и и и м а н е з а в и с и м о е л е к т р о з а х р а н в а н е . (3) И н ф о р м а ц и я т а , с в ъ р з а н а с ъ с с и с т е м а т а з а а в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а и а к т и в н а т а м о щ н о с т ( С А Р Ч М ) , с е п р е д а в а п о д в а в з а и м н о н е з а в и с и м и т е л е к о м у н и к а ц и о н н и к а н а л а . Ч л . 1 0 5 9 . ( 1 ) Т е л е и з м е р в а н е т о д а о с и г у р я в а п р е д а в а н е н а и н ф о р м а ц и я з а о с н о в н и т е е л е к т р и ч е с к и и т е х н о л о г и ч н и п а р а м е т р и , х а р а к т е р и з и р а щ и р е ж и м а н а р а б о т а н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и . (2) З а п р е о б р а з у в а т е л и т е н а Т И е в ъ з м о ж н о и з п о л з в а н е т о н а д а т ч и ц и , л о к а л н и к о н т р о л е р и и л и с п е ц и а л н и п о н и ж а в а щ и т р а н с ф о р м а т о р и , к о и т о о б с л у ж в а т А С Д У и о т г о в а р я т н а и з и с к в а н и я т а з а к л а с н а т о ч н о с т . (3) Т е л е и з м е р в а н и я т а , н е о б х о д и м и з а р а б о т а в п о в е ч е о т е д и н д и с п е ч е р с к и п у н к т , с е р е т р а н с л и р а т . Ч л . 1060. З а е л е к т р о м е р и т е н а м е ж д у с и с т е м н и е л е к т р о п р о в о д и с е п р е д в и ж д а п р е д а в а н е н а п о к а з а н и я в д и с п е ч е р с к и я п у н к т . Ч л . 1 0 6 1 . ( 1 ) Ч р е з т е л е с и г н а л и з а ц и я с е о с и г у р я в а и н ф о р м а ц и я з а : 1 . с ъ с т о я н и е т о н а к о м у т и р у е м и т е с ъ о р ъ ж е н и я , о п р е д е л я щ и т о п о л о г и я т а н а о б е к т а ; 2 . з а д е й с т в а л и т е р е л е й н и з а щ и т и ; 3 . а в а р и й н и т е с ъ с т о я н и я ; 4 . с ъ с т о я н и е т о н а а п а р а т у р а т а о т А С Д У . (2) С и г н а л ъ т з а к о м у т и р у е м и т е с ъ о р ъ ж е н и я с е в з е м а о т с в о б о д е н б л о к - к о н т а к т и л и о т р е л е - п о в т о р и т е л , к а т о з а в с е к и о б е к т с е и з п ъ л н я в а е д н о т и п н о . (3) Т е л е с и г н а л и з а ц и я т а , н е о б х о д и м а з а р а б о т а в п о в е ч е о т е д и н д и с п е ч е р с к и п у н к т , с е р е т р а н с л и р а . Ч л . 1062. И н ф о р м а ц и я т а з а с т ъ п а л а т а н а я н с е н о в и т е р е г у л а т о р и н а т р а н с ф о р м а т о р и т е с е п р е д а в а ч р е з п р е о б р а з у в а т е л , к о й т о к о д и р а с ъ о т в е т н о т о с т ъ п а л о . Ч л . 1 0 6 3 . ( 1 ) Т е л е у п р а в л е н и е т о с е п р е д в и ж д а з а к о м у т и р у е м и с ъ о р ъ ж е н и я , к о и т о о п е р а т и в н о и т е х н и ч е с к и п о д л е ж а т н а д и с т а н ц и о н н о у п р а в л е н и е . (2) К о м а н д и т е з а т е л е у п р а в л е н и е с е п о д а в а т н а и н д и в и д у а л н и п о м о щ н и р е л е т а з а

339. Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 5 1 4 . ( 1 ) К а т е г о р и я т а з а о с и г у р е н о с т н а е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а д в и г а т е л и т е с е и з б и р а в с ъ о т в е т с т в и е с к а т е г о р и я т а н а з а х р а н в а н е н а п о т р е б и т е л и т е . (2) И з и с к в а н и я т а м о ж е д а с е о т н е с а т н е к ъ м о т д е л н и т е д в и г а т е л и , а к ъ м з а х р а н в а щ и т е п о т р е б и т е л и т е т р а н с ф о р м а т о р и , п р е о б р а з у в а т е л н и п о д с т а н ц и и , Р У и м е с т н и т а б л а . (3) Р е з е р в и р а н е т о н а л и н и я т а , д и р е к т н о з а х р а н в а щ а д в и г а т е л , н е с е и з и с к в а н е з а в и с и м о о т к а т е г о р и я т а н а о с и г у р е н о с т . Ч л . 1515. А к о е н е о б х о д и м о д а с е о с и г у р и н е п р е к ъ с н а т о с т н а т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с , п р и п о в р е д а н а д в и г а т е л и л и п р и н а д л е ж а щ и т е м у к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и и з а х р а н в а щ а л и н и я , р е з е р в и р а н е т о с е о с и г у р я в а с р е з е р в е н т е х н о л о г и ч е н а г р е г а т и л и п о д р у г н а ч и н . Ч л . 1 5 1 6 . ( 1 ) В ъ в в с и ч к и с л у ч а и д в и г а т е л и т е и к о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и с е и з б и р а т , р а з п о л а г а т и п р и н е о б х о д и м о с т с н а б д я в а т с о х л а д и т е л н а с и с т е м а т а к а , ч е р а б о т н а т а и м т е м п е р а т у р а н е н а д в и ш а в а д о п у с т и м а т а . (2) З а н я к о и т и п о в е д в и г а т е л и н а г р я в а н е т о и м с е п р о в е р я в а и п о у с л о в и е т о з а к р а т к о в р е м е н о п р е т о в а р в а н е п о т е х н о л о г и ч н и п р и ч и н и . Ч л . 1517. ( 1 ) З а д в и г а т е л и т е и а п а р а т и т е с е о с и г у р я в а д о с т ъ п з а о г л е д и з а м я н а , а п о в ъ з м о ж н о с т - и з а р е м о н т н а м я с т о т о н а р а з п о л а г а н е . (2) З а д в и г а т е л и т е и а п а р а т и т е с т е г л о 1 0 0 d a N и п о - г о л я м о с е п р е д в и ж д а т т а к е л а ж н и п р и с п о с о б л е н и я . Ч л . 1 5 1 8 . З а в ъ р т я щ и т е с е ч а с т и н а д в и г а т е л и т е и с ъ е д и н и т е л и т е с т е х н о л о г и ч н и т е м е х а н и з м и с е п р е д в и ж д а т о г р а ж д е н и я с р е щ у с л у ч а е н д о п и р . Ч л . 1519. Д в и г а т е л и т е и к о м у т а ц и о н н и т е а п а р а т и с е з а з е м я в а т / з а н у л я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с у к а з а н и я т а в г л а в а с е д м а . Ч л . 1 5 2 0 . И з б о р ъ т н а с т е п е н т а н а з а щ и т а I P X X н а д в и г а т е л и т е е в с ъ о т в е т с т в и е с у с л о в и я т а н а р а б о т н а т а с р е д а . Р а з д е л I I I . И з б о р н а д в и г а т е л и Ч л . 1 5 2 1 . Е л е к т р и ч е с к и т е и м е х а н и ч н и т е х а р а к т е р и с т и к и н а д в и г а т е л и т е ( н о м и н а л н а м о щ н о с т , н а п р е ж е н и е , ч е с т о т а н а в ъ р т е н е , о т н о с и т е л н а п р о д ъ л ж и т е л н о с т н а р а б о т а , п у с к о в м о м е н т , м и н и м а л е н и м а к с и м а л е н в ъ р т я щ м о м е н т , г р а н и ц и н а р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а н а в ъ р т е н е и д р . ) с е и з б и р а т в с ъ о т в е т с т в и е с п а р а м е т р и т е и р е ж и м и т е н а р а б о т а н а з а д в и ж в а н и т е

25. Ч л . 90. З а о т ч и т а н е н а а к т и в н а т а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е о с и г у р я в а т с р е д с т в а / с и с т е м и з а и з м е р в а н е и о п р е д е л я н е н а к о л и ч е с т в о т о е н е р г и я : 1 . п р о и з в е д е н а о т г е н е р а т о р и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и ; 2. п о т р е б е н а з а с о б с т в е н и т е н у ж д и ( т е х н о л о г и ч н и р а з х о д и ) н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и и о т д е л н о з а с т о п а н с к и т е и м н у ж д и ; 3. о т д а д е н а ( о т п у с н а т а ) н а п о т р е б и т е л и п о л и н и и , д и р е к т н о с в ъ р з а н и к ъ м ш и н и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и ; 4. о т д а д е н а о т е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и к ъ м е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и н а п р е н о с н о т о и р а з п р е д е л и т е л н и т е п р е д п р и я т и я ; 5 . о т д а д е н а н а п о т р е б и т е л и т е о т е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а ; 6. о б м е н е н а ( о т д а д е н а и л и п о с т ъ п в а щ а ) м е ж д у п р е н о с н о т о и р а з п р е д е л и т е л н и т е п р е д п р и я т и я ; 7 . о б м е н е н а ( о т д а д е н а и л и п о с т ъ п в а щ а ) м е ж д у р а з п р е д е л и т е л н и п р е д п р и я т и я ; 8 . о б м е н е н а ( о т д а д е н а и л и п о с т ъ п в а щ а ) с д р у г и е л е к т р о е н е р г и й н и с и с т е м и . Ч л . 91. З а о т ч и т а н е н а р е а к т и в н а т а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е о с и г у р я в а т с р е д с т в а / с и с т е м и з а и з м е р в а н е и о п р е д е л я н е н а к о л и ч е с т в о т о е н е р г и я : 1 . п р о и з в е д е н а и п о т р е б е н а о т г е н е р а т о р и и с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и ; 2 . о б м е н е н а м е ж д у м р е ж и т е н а п р е н о с н о т о и р а з п р е д е л и т е л н и т е п р е д п р и я т и я ; 3 . о б м е н е н а с д р у г и е л е к т р о е н е р г и й н и с и с т е м и ; 4. п о л у ч е н а и о т д а д е н а н а е л е к т р о р а з п р е д е л и т е л н о т о / е л е к т р о п р е н о с н о т о п р е д п р и я т и е о т п о т р е б и т е л и . Р а з д е л I I I . М е с т а з а п о с т а в я н е н а с р е д с т в а т а з а и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я Ч л . 92. (1) М я с т о т о з а п о с т а в я н е н а с р е д с т в а т а з а и з м е р в а н е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е и з б и р а в ъ з м о ж н о н а й - б л и з о д о г р а н и ц а т а н а с о б с т в е н о с т н а е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я , о п р е д е л е н а с ъ г л а с н о Н а р е д б а т а з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а п р о и з в о д и т е л и и п о т р е б и т е л и н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я к ъ м п р е н о с н а т а и р а з п р е д е л и т е л н и т е е л е к т р и ч е с к и м р е ж и ( п о ч л . 116, а л . 3 З Е ) . ( 2 ) ( О т м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Ч л . 93. (1) В е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и е л е к т р о м е р и з а т ъ р г о в с к о и з м е р в а н е н а а к т и в н а т а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я с е п о с т а в я т н а : 1 . в с е к и г е н е р а т о р з а и з м е р в а н е н а ц я л о т о к о л и ч е с т в о п р о и з в е д е н а е н е р г и я ; 2. п о в и ш а в а щ и т е т р а н с ф о р м а т о р и , к ъ м к о и т о с а п р и с ъ е д и н е н и г е н е р а т о р и т е - н а с т р а н а в и с о к о н а п р е ж е н и е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е ; 3. п у с к о в и т е ( с т а н ц и о н н и ) т р а н с ф о р м а т о р и н а б л о ч н и ц е н т р а л и - н а с т р а н а в и с о к о н а п р е ж е н и е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е ; 4. в с и ч к и п р и с ъ е д и н е н и я к ъ м ш и н и т е з а г е н е р а т о р н о н а п р е ж е н и е , п о к о и т о е в ъ з м о ж е н д в у п о с о ч е н о б м е н н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я - п о д в а е л е к т р о м е р а с ъ с с п и р а ч к а ( и л и е д и н с т а т и ч е н ) ; 5. в с и ч к и и з х о д я щ и о т ш и н и т е н а ц е н т р а л а т а е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и ; н а л и н и и т е , п о к о и т о е в ъ з м о ж е н д в у п о с о ч е н о б м е н - п о д в а е л е к т р о м е р а с ъ с с п и р а ч к а ( и л и е д и н с т а т и ч е н ) ; 6. в с е к и о б х о д е н п р е к ъ с в а ч / ш и н о с ъ е д и н и т е л е н п р е к ъ с в а ч - п о д в а е л е к т р о м е р а с ъ с

119. с е з а к р е п в а т в ъ р х у т я х н а р а з с т о я н и е н е п о - м а л к о о т 0 , 1 m о т р ъ б а н а с г р а д а т а . Ч л . 519. (1) П о л а г а н е т о н а В К Л с е и з п ъ л н я в а н а х о р и з о н т а л н и у ч а с т ъ ц и , п р е м и н а в а щ и п о с л е д о в а т е л н о о т е д н о н и в о н а д р у г о . (2) П р е м и н а в а н е т о о т е д н о н а д р у г о н и в о с е и з в ъ р ш в а с в е р т и к а л е н п р е х о д п о г р а н и ц а т а н а с г р а д и т е и л и у с п о р е д н о н а в о д о с т о ч н и т е т р ъ б и . ( 3 ) Д о п у с к а с е к ъ с и в е р т и к а л н и п р е х о д и д а с е и з в ъ р ш в а т с ъ г л и п о - м а л к и о т 9 0 ° . ( 4 ) П р е м и н а в а н е т о м е ж д у д в е ф а с а д и е х о р и з о н т а л н о . Ч л . 520. ( 1 ) П р и п о л а г а н е н а В К Л в ъ р х у ф а с а д и о т е л е м е н т и т е н а с г р а д и т е с е с п а з в а т с л е д н и т е м и н и м а л н и р а з с т о я н и я : 1 . в е р т и к а л н о н а д п р о з о р ц и и в р а т и - 0 , 3 m ; 2. в е р т и к а л н о п о д п р о з о р ц и б е з б а л к о н и и х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е о т п р о з о р ц и и в р а т и - 0,5 m; 3 . х о р и з о н т а л н о о т п а р а п е т и н а б а л к о н и - 1 m ; 4. о т н и в о т о н а т е р е н а и н а д т е р а с и - 2 m д о п р о в о д н и к а и д о р а з к л о н и т е л н и т е к у т и и з а п р и с ъ е д и н я в а н е н а в ъ т р е ш н и т е и н с т а л а ц и и н а с г р а д и т е . (2) П р и р а з с т о я н и е п о д 2 m ( а л . 1 , т . 4 ) с е п р е д в и ж д а м е х а н и ч н а з а щ и т а н а у с у к а н и я п р о в о д н и к . (3) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и в е р т и к а л н о п р е м и н а в а н е н а В К Л с е с п а з в а т и з и с к в а н и я т а п о ч л . 5 1 8 , а л . 5 и 6 . (4) П р и п р е м и н а в а н е н а В К Л в б л и з о с т и л и п р и п р е с и ч а н е с т е л е ф о н н и к а б е л и н а й - м а л к о т о р а з с т о я н и е е 0 , 0 5 m . (5) К о г а т о В К Л п р е м и н а в а н а р а з с т о я н и е п о - м а л к о о т 0,05 m о т в ъ н ш н и м е т а л н и ч а с т и н а с г р а д а т а ( в о д о с т о ч н и т р ъ б и , т о к о о т в о д и , м ъ л н и е о т в о д и и д р . п о д . ) , с е п р е д в и ж д а д о п ъ л н и т е л н а м е х а н и ч н а з а щ и т а н а к а б е л и т е . Р а з д е л V I I . И з о л а ц и я Ч л . 521. (1) И з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и ц и т е з а В К Л е о т р е т и к у л и р а н п о л и е т и л е н с ч е р е н ц в я т . (2) Н о с е щ и т е и о п ъ в а щ и т е п р и с п о с о б л е н и я с е с н а б д я в а т с и з о л и р а щ а ч а с т з а о с и г у р я в а н е н а д в о й н а и з о л а ц и я н а н е у т р а л н и я п р о в о д н и к . (3) И з о л а ц и я т а н а в с и ч к и а р м а т у р и и п р и н а д л е ж н о с т и з а В К Л с е и з п ъ л н я в а о т т е р м о п л а с т и ч е н м а т е р и а л , у с т о й ч и в н а а т м о с ф е р н и п р о м е н и и у л т р а в и о л е т о в и л ъ ч и . Р а з д е л V I I I . З а щ и т а о т п р е н а п р е ж е н и е , з а з е м я в а н е Ч л . 522. З а щ и т а т а н а В К Л о т п р е н а п р е ж е н и я с е и з в ъ р ш в а в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а п о ч л . 4 6 8 и 4 6 9 . Ч л . 5 2 3 . Н е у т р а л н и я т п р о в о д н и к с е з а з е м я в а п о с р е д с т в о м и з о л и р а н и с к о б и ч р е з п е р ф о р а ц и я н а и з о л и р а щ и я м а т е р и а л .

334. т о п л о о б м е н н и ц и т е и м а с л о о х л а д и т е л и т е с е п о с т а в я т м а н о м е т р и н а н а п о р н и я к о л е к т о р и н а п о м п и т е . Ч л . 1 4 7 9 . Н а н а п о р н и т е и н а с л и в н и т е т р ъ б о п р о в о д и к ъ м г а з о о х л а д и т е л и т е , т о п л о о б м е н н и ц и т е и м а с л о о х л а д и т е л и т е с е п р е д в и ж д а т г и л з и з а ж и в а ч н и т е р м о м е т р и . Ч л . 1 4 8 0 . ( 1 ) Г а з о в а т а и н с т а л а ц и я с е и з п ъ л н я в а о т б е з ш е в н и т р ъ б и и г а з о п л ъ т н а а р м а т у р а . (2) Г а з о п р о в о д и т е с е р а з п о л а г а т н а д о с т ъ п н и з а о г л е д и р е м о н т м е с т а и с е з а щ и т а в а т о т м е х а н и ч н и п о в р е д и . Ч л . 1481. М а с л о п р о в о д и т е о т с и с т е м а т а з а с м а з в а н е и у п л ъ т н я в а н е н а т у р б о г е н е р а т о р и т е и с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и с в о д о р о д н о о х л а ж д а н е с е и з п ъ л н я в а т о т б е з ш е в н и т р ъ б и . Ч л . 1 4 8 2 . ( 1 ) Н а т у р б о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т 6 M W и п о - г о л я м а л а г е р и т е о т п р о т и в о п о л о ж н а т а с т р а н а н а т у р б и н а т а , л а г е р и т е н а в ъ з б у д и т е л я и в о д о р о д н и т е у п л ъ т н е н и я ( а к о и м а т а к и в а ) с е и з о л и р а т е л е к т р и ч е с к и о т к о р п у с а и о т м а с л о п р о в о д и т е . (2) Н а с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и л а г е р и т е с е и з о л и р а т е л е к т р и ч е с к и о т к о р п у с а н а к о м п е н с а т о р а и м а с л о п р о в о д и т е . (3) Н а с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и с н е п о с р е д с т в е н о п р и с ъ е д и н е н в ъ з б у д и т е л с е д о п у с к а и з о л и р а н е с а м о н а е д и н и я л а г е р ( о т п р о т и в о п о л о ж н а т а с т р а н а т а н а в ъ з б у д и т е л я ) . (4) П р и х и д р о г е н е р а т о р и т е в с и ч к и л а г е р и , р а з п о л о ж е н и н а д р о т о р а , с е и з о л и р а т е л е к т р и ч е с к и о т к о р п у с а . Ч л . 1 4 8 3 . Н а в с е к и м а с л о п р о в о д к ъ м е л е к т р и ч е с к и и з о л и р а н и т е л а г е р и н а т у р б о г е н е р а т о р и т е , с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и и х о р и з о н т а л н и т е х и д р о г е н е р а т о р и с е п о с т а в я т п о с л е д о в а т е л н о д в е е л е к т р и ч е с к и и з о л и р а н и ф л а н ц е в и с ъ е д и н е н и я . Ч л . 1 4 8 4 . ( 1 ) Л а г е р и т е н а т у р б о г е н е р а т о р и т е , с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и , т е х н и т е в ъ з б у д и т е л и , в о д о р о д н и т е у п л ъ т н е н и я и м а с л е н и т е в а н и з а л а г е р и т е н а х и д р о г е н е р а т о р и т е и м а т к о н с т р у к ц и я , н е п о з в о л я в а щ а р а з п р ъ с к в а н е и п о п а д а н е н а м а с л о и м а с л е н и п а р и в н а м о т к и т е , к о н т а к т н и т е п р ъ с т е н и и к о л е к т о р и т е н а м а ш и н и т е . (2) С л и в н и т е т р ъ б и н а м а с л о т о о т л а г е р и т е и в о д о р о д н и т е у п л ъ т н е н и я с е с н а б д я в а т с н а б л ю д а т е л н и с т ъ к л а з а к о н т р о л и р а н е с т р у я т а н а и з л и з а щ о т о м а с л о . (3) О с в е т и т е л н и т е т е л а з а о с в е т я в а н е н а н а б л ю д а т е л н и т е с т ъ к л а т а с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м м р е ж а т а з а а в а р и й н о о с в е т л е н и е . Ч л . 1 4 8 5 . Н а т у р б о г е н е р а т о р и т е с д и р е к т н о в о д о р о д н о о х л а ж д а н е н а н а м о т к и т е с е п о с т а в я т а в т о м а т и ч н и г а з о а н а л и з а т о р и з а к о н т р о л н а н а л и ч и е т о н а в о д о р о д в к а р т е р и т е н а л а г е р и т е и з а к р и т и т е т о к о п р о в о д и .

112. Ч л . 4 8 3 . П р и п р е с и ч а н е н а В Л с ъ с с ъ о б щ и т е л н и л и н и и с е с п а з в а т и з и с к в а н и я т а : 1 . п р е с и ч а н и я т а с е и з п ъ л н я в а т с а м о в м е ж д у с т ъ л б и я т а н а л и н и я т а ; 2 . п р е с и ч а н и я т а с р а д и о т р а н с л а ц и о н н и л и н и и с е и з п ъ л н я в а т н а о б щ и с т ъ л б о в е ; 3 . п р о в о д н и ц и т е н а В Л с е р а з п о л а г а т н а д п р о в о д н и ц и т е н а с ъ о б щ и т е л н а т а л и н и я ; 4. п р о в о д н и ц и т е н а В Л с а м н о г о ж и ч н и , к а т о с ъ е д и н е н и я в м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е т о н е с е д о п у с к а т ; 5. м и н и м а л н и т е с е ч е н и я н а п р о в о д н и ц и т е з а м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е з а а л у м и н и й и л и а л у м и н и е в а с п л а в с а 2 5 m m 2 , а з а м е д и д р у г и м е т а л и - 1 6 m m 2 ; 6. р а з с т о я н и е т о п о в е р т и к а л а о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л , п р и н а й - г о л е м и я и м п р о в е с , д о п р о в о д н и ц и т е н а с ъ о б щ и т е л н а т а л и н и я в т о ч к а т а н а п р е с и ч а н е т о е н а й - м а л к о 1 , 2 5 m ; 7 . с т ъ л б ъ т н а В Л о т с т о и н а й - м а л к о н а 2 m о т м я с т о т о н а п р е с и ч а н е . Ч л . 484. (1) П о и з к л ю ч е н и е с е д о п у с к а р а з п о л а г а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е н а с ъ о б щ и т е л н а т а л и н и я н а д п р о в о д н и ц и т е н а В Л п р и у с л о в и е , ч е с е с п а з в а т и з и с к в а н и я т а : 1 . р а з с т о я н и е т о м е ж д у п р о в о д н и ц и т е в м я с т о т о н а п р е с и ч а н е е н а й - м а л к о 1 , 2 5 m ; 2. н е и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и н а с ъ о б щ и т е л н а т а л и н и я п р и н а й - н е б л а г о п р и я т н и т е к л и м а т и ч н и у с л о в и я - м и н и м а л н а т е м п е р а т у р а и л и л е д , с а с к о е ф и ц и е н т н а с и г у р н о с т н а й - м а л к о 2,2; 3. и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и н а с ъ о б щ и т е л н а т а л и н и я с а з а п р о б и в н о н а п р е ж е н и е н а и з о л а ц и я т а н а й - м а л к о у д в о е н о т о р а б о т н о н а п р е ж е н и е н а п р е с и ч а н а т а В Л и к о е ф и ц и е н т н а с и г у р н о с т п р и о п ъ в а н е н а й - м а л к о 1 , 5 . (2) Д о п у с к а с е в н а с е л е н и м е с т а п р е м и н а в а н е т о н а в ъ в о д и н а с г р а д и с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и п о д т е л е ф о н н и л и н и и . Ч л . 4 8 5 . С т ъ л б о в е т е н а В Л , о г р а н и ч а в а щ и м е ж д у с т ъ л б и я т а н а п р е с и ч а н е с т е л е ф о н н и л и н и и , с а о т н о с е щ и л и о п ъ в а т е л е н т и п . Ч л . 4 8 6 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и п р е с и ч а н е н а В Л с т е л е ф о н н и к а б е л и , о к а ч е н и н а с т ъ л б о в е , с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а п о ч л . 4 9 3 . Ч л . 4 8 7 . П р и п р е с и ч а н е н а В Л с п о д з е м н и к а б е л н и с ъ о б щ и т е л н и л и н и и с е о т ч и т а т и з и с к в а н и я т а : 1. х о р и з о н т а л н о т о р а з с т о я н и е о т с т ъ л б а д о к а б е л н а т а л и н и я е н а й - м а л к о 0 , 8 m в з а с т р о е н а м е с т н о с т и 1 , 5 m п р и н е з а с т р о е н а м е с т н о с т , а к о г а т о к а б е л ъ т е з а щ и т е н с т р ъ б и , р а з с т о я н и е т о м о ж е д а с е н а м а л и н а 0 , 3 m ; 2 . р а з с т о я н и е т о о т з а з е м и т е л я н а с т ъ л б а н а В Л д о к а б е л н а т а л и н и я е н а й - м а л к о : а ) в з а щ и т е н у ч а с т ъ к ч р е з п о с т а в я н е в з е м я т а н а д о п ъ л н и т е л е н е к р а н - 5 m ; б ) в н е з а щ и т е н у ч а с т ъ к б е з д о п ъ л н и т е л е н е к р а н - 2 5 m . Ч л . 4 8 8 . ( 1 ) П р и с б л и ж а в а н е н а В Л с в ъ з д у ш н и с ъ о б щ и т е л н и л и н и и р а з с т о я н и е т о п о х о р и з о н т а л а м е ж д у к р а й н и т е п р о в о д н и ц и н а т е з и л и н и и е н а й - м а л к о 2 m, а в с т е с н е н и у ч а с т ъ ц и - 1 m.

234. с т р а н а н а п е р с о н а л а . (2) Н е о б х о д и м о с т т а о т п о с т а в я н е н а з а щ и т а з а п р е д о т в р а т я в а н е р а б о т а н а д в е ф а з и с е д о к а з в а с т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к а о б о с н о в к а . Г л а в а д в а д е с е т и п ъ р в а . А В Т О М А Т И К А Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 9 5 5 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а а в т о м а т и ч н и т е у с т р о й с т в а н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и м р е ж и , к а к т о и з а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и н а п р о м и ш л е н и т е п р е д п р и я т и я , п р е д н а з н а ч е н и з а : 1. п о в т о р н о в к л ю ч в а н е н а В Л и к а б е л н и л и н и и и л и ф а з и о т т я х , ш и н и , т р а н с ф о р м а т о р и и д р . с л е д а в т о м а т и ч н о и з к л ю ч в а н е ; 2. п р е в к л ю ч в а н е в с х е м а т а з а в ъ з с т а н о в я в а н е н а п р е к ъ с н а т о з а х р а н в а н е и в к л ю ч в а н е н а р е з е р в н и т е с ъ о р ъ ж е н и я ; 3 . в к л ю ч в а н е н а с и н х р о н н и г е н е р а т о р и и с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и в п а р а л е л н а р а б о т а ; 4. р е г у л и р а н е н а н а п р е ж е н и е т о , р а з п р е д е л е н и е н а р е а к т и в н и я т о в а р м е ж д у с и н х р о н н и т е м а ш и н и и е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и в ъ з с т а н о в я в а н е н а н а п р е ж е н и е т о п р е з в р е м е н а и с л е д и з к л ю ч в а н е н а к . с . ; 5. п р е д о т в р а т я в а н е н а п р о д ъ л ж и т е л н о т о и н е д о п у с т и м о а в а р и й н о п о н и ж а в а н е н а ч е с т о т а т а ; 6. р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а т а и а к т и в н а т а м о щ н о с т , р а з п р е д е л е н и е н а т о в а р и т е м е ж д у е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и а г р е г а т и т е н а е д н а ц е н т р а л а , а с ъ щ о и п р е д о т в р а т я в а н е н а н е д о п у с т и м о т о п р е т о в а р в а н е н а м е ж д у с и с т е м н и т е в р ъ з к и ; 7. п о в и ш а в а н е у с т о й ч и в о с т т а н а п а р а л е л н а т а р а б о т а и в ъ з с т а н о в я в а н е н а с и н х р о н и з м а с л е д н а р у ш а в а н е т о м у ; 8. а в т о м а т и ч н о о г р а н и ч а в а н е н а п р о д ъ л ж и т е л н о т о и н е д о п у с т и м о п о н и ж а в а н е / п о в и ш а в а н е н а н а п р е ж е н и е т о . (2) Т а з и г л а в а н е с е о т н а с я з а а в т о м а т и ч н о т о у п р а в л е н и е н а т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и и т я х н о т о р е г у л и р а н е . Ч л . 9 5 6 . ( 1 ) А в т о м а т и ч н и т е у с т р о й с т в а с е и з б и р а т п о у с л о в и я т а и и з и с к в а н и я т а з а с и г у р н о д е й с т в и е , к а т о с е и з п о л з в а т н а й - п р о с т и с х е м и , м и н и м а л н о к о л и ч е с т в о а п а р а т и , в е р и г и , к о н т а к т и и д в и ж е щ и с е ч а с т и , и з п ъ л н е н и с н а д е ж д н и п о п р и н ц и п а н а с в о е т о д е й с т в и е а п а р а т и . Р а з д е л I I . А в т о м а т и ч н о п о в т о р н о в к л ю ч в а н е Ч л . 9 5 7 . С у с т р о й с т в а з а а в т о м а т и ч н о п о в т о р н о в к л ю ч в а н е ( А П В ) п р и н а л и ч и е н а к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и с е о с и г у р я в а т : 1. в ъ з д у ш н и т е и с м е с е н и т е ( к а б е л н о - в ъ з д у ш н и т е ) л и н и и о т в с и ч к и в и д о в е с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V ; о т к а з в а н е т о о т А П В п р и в с е к и о т д е л е н с л у ч а й с е о б о с н о в а в а в п р о е к т а ; 2 . ш и н и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и и п о д с т а н ц и и ; 3. п о н и ж а в а щ и т е т р а н с ф о р м а т о р и в е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и , з а х р а н в а щ и о т г о в о р н и п о т р е б и т е л и ;

241. д а д е н о з а д а н и е . Ч л . 993. (1) Г е н е р а т о р и т е и с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и о с в е н с у с т р о й с т в а т а з а А Р Н с е с н а б д я в а т с у с т р о й с т в а з а р е л е й н о ф о р с и р а н е н а в ъ з б у ж д а н е т о . (2) Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о с а м о н а у с т р о й с т в о з а ф о р с и р а н е н а в ъ з б у ж д а н е т о з а г е н е р а т о р и и с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и с м о щ н о с т п о д 2,5 MW, с и з к л ю ч е н и е н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и , р а б о т е щ и и з о л и р а н о и л и в с и с т е м и с м а л к а м о щ н о с т . Ч л . 994. У с т р о й с т в а т а з а А Р Н с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м н а п р е ж е н о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и б е з п р е д п а з и т е л и . К ъ м т е з и в е р и г и н е с е д о п у с к а п р и с ъ е д и н я в а н е н а д р у г и а п а р а т и о с в е н е д н о н а п р е ж е н о в о р е л е о т у с т р о й с т в о т о з а ф о р с и р а н е н а в ъ з б у ж д а н е т о . Ч л . 9 9 5 . У с т р о й с т в о т о з а ф о р с и р а н е н а в ъ з б у ж д а н е т о с е и з п ъ л н я в а п о н а ч и н , н е п о з в о л я в а щ з а р а б о т в а н е т о м у п р и п р е г а р я н е н а е д и н о т п р е д п а з и т е л и т е н а в и с о к а т а с т р а н а н а н а п р е ж е н о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и . Ч л . 996. У с т р о й с т в а т а з а А Р Н о г р а н и ч а в а т н е д о п у с т и м о т о п о в и ш а в а н е н а н а п р е ж е н и е т о о т и з в о д и т е н а х и д р о г е н е р а т о р и т е в ъ в в с и ч к и с л у ч а и н а у в е л и ч а в а н е н а о б о р о т и т е и м . П р и н е о б х о д и м о с т А Р Н м о ж е д а с е д о п ъ л н и с у с т р о й с т в о з а б ъ р з о д е й с т в а щ о о т в ъ з б у ж д а н е . Ч л . 9 9 7 . В с х е м а т а н а у с т р о й с т в о т о з а ф о р с и р а н е н а в ъ з б у ж д а н е т о с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т д а д е й с т в а н а р е з е р в н а т а в ъ з б у д и т е л к а , к о г а т о т я з а м е с т в а о с н о в н а т а в ъ з б у д и т е л к а . Ч л . 998. У с т р о й с т в а т а з а к о м п а у н д и р а н е с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м т о к о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и н а с т р а н а т а н а и з в о д и т е н а г е н е р а т о р а ( о т с т р а н а н а ш и н и т е ) . Ч л . 999. З а г е н е р а т о р и т е в е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и б е з п о с т о я н е н о п е р а т и в е н п е р с о н а л с е и з п о л з в а т у с т р о й с т в а з а А Р Н , к о и т о н е д о п у с к а т п р о д ъ л ж и т е л н о п р е т о в а р в а н е н а м а ш и н и т е , б е з д а в ъ з п р е п я т с т в а т ф о р с и р а н е т о н а в ъ з б у ж д а н е т о в д о п у с т и м о т о в р е м е . Ч л . 1000. Г е н е р а т о р и т е с м о щ н о с т 100 MW и п о - г о л я м а с е с н а б д я в а т с б ъ р з о д е й с т в а щ и в ъ з б у д и т е л н и с и с т е м и с А Р Н с ъ с с и л н о д е й с т в и е . Ч л . 1 0 0 1 . В ъ з б у д и т е л н а т а с и с т е м а и у с т р о й с т в о т о з а А Р Н о с и г у р я в а т у с т о й ч и в о р е г у л и р а н е о т н а й - м а л к а т а д о н а й - г о л я м а т а д о п у с т и м и с т о й н о с т и н а в ъ з б у д и т е л н и я т о к . Ч л . 1002. Е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и с д в а и п о в е ч е г е н е р а т о р а , с е д и н и ч н а м о щ н о с т 2,5 MW и п о - г о л я м а с е с н а б д я в а т с о б щ о с т а н ц и о н н и а в т о м а т и ч н и с и с т е м и з а у п р а в л е н и е н а т е х н о л о г и ч н и т е п р о ц е с и и л и ( п р и л и п с а т а и м ) с ъ с с и с т е м и з а г р у п о в о у п р а в л е н и е н а

329. С т р о и т е л н а ч а с т Ч л . 1 4 5 2 . В Е М П с п о с т о я н е н д е ж у р е н п е р с о н а л с е п р е д в и ж д а т п о м е щ е н и я с к л и м а т и з а ц и я , с а н и т а р е н в ъ з е л и о т о п л е н и е с п о р е д с а н и т а р н и т е н о р м и . Ч л . 1453. (1) С т е н и т е н а Е М П н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 2 m о т п о д а с е п о к р и в а т с ъ с с в е т л а м а с л е н а б о я и л и с п л о ч к и , а о с т а н а л а т а ч а с т - с ъ с с в е т л а б о я с п о р е д у к а з а н и я т а з а р а ц и о н а л н и ц в е т о в е н а п р о и з в о д с т в е н и т е п о м е щ е н и я . (2) В ъ т р е ш н и т е п о в ъ р х н о с т и н а в е н т и л а ц и о н н и т е к а н а л и и ф у н д а м е н т и т е н а м а ш и н и т е с е п о к р и в а т с ъ с с в е т л а н е п о д д ъ р ж а щ а г о р е н е т о б о я и л и с е о б л и ц о в а т с н е г о р и м о п о к р и т и е . (3) Е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я в Е М П с е б о я д и с в а т с п о р е д у к а з а н и я т а з а р а ц и о н а л н и ц в е т о в е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а . ( 4 ) П о д ъ т н а Е М П с е п о к р и в а с м а т е р и а л и , к о и т о н е о б р а з у в а т и н е з а д ъ р ж а т п р а х . Ч л . 1 4 5 4 . ( 1 ) З а о п о р и п р и п о к р и в а н е н а п о д з е м н и я е т а ж н а Е М П с е д о п у с к а д а с е и з п о л з в а т ф у н д а м е н т и н а м а ш и н и п р и с п а з в а н е н а и з и с к в а н и я т а з а п р о е к т и р а н е н а ф у н д а м е н т и н а м а ш и н и с д и н а м и ч н о н а т о в а р в а н е . (2) В п л о ч и т е н а м н о г о е т а ж н и Е М П с е п р е д в и ж д а т м о н т а ж н и л ю к о в е и о т в о р и з а п р е н а с я н е н а т е ж к и и г о л е м и с ъ о р ъ ж е н и я о т е д и н е т а ж н а д р у г , к о и т о с е р а з п о л а г а т в з о н а т а н а д е й с т в и е н а т о в а р о п о д е м н и т е у с т р о й с т в а . П о к р и т и я т а н а л ю к о в е т е и м а т с ъ щ а т а с т е п е н н а о г н е у с т о й ч и в о с т к а к т о п о к р и т и я т а н а п л о ч и т е , в к о и т о с а р а з п о л о ж е н и . Ч л . 1 4 5 5 . З а п о д з е м н и я е т а ж н а Е М П с е и з п ъ л н я в а д р е н а ж н а с и с т е м а , а п р и в и с о к и п о д п о ч в е н и в о д и - и х и д р о и з о л а ц и я . Ч л . 1456. К а б е л н и т е т у н е л и в м е с т а т а н а в л и з а н е в Е М П с е з а т в а р я т с ъ с с т е н а с г р а н и ч н а о г н е у с т о й ч и в о с т н а й - м а л к о 0 , 7 5 h и л и с в р а т а с г р а н и ч н а о г н е у с т о й ч и в о с т н а й - м а л к о 0 , 6 h . Г л а в а т р и д е с е т и в т о р а . Г Е Н Е Р А Т О Р И И С И Н Х Р О Н Н И К О М П Е Н С А Т О Р И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 1 4 5 7 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а с т а ц и о н а р н и г е н е р а т о р и и с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и в м а ш и н н и з а л и и л и н а о т к р и т в ъ з д у х . (2) И з и с к в а н и я т а к ъ м с п о м а г а т е л н и т е с ъ о р ъ ж е н и я н а г е н е р а т о р и т е и с и н х р о н н и т е к о м п е н с а т о р и ( е л е к т р о д в и г а т е л и , Р У и п у с к о в о - р е г у л и р а щ и а п а р а т и , т а б л а и д р . ) с а п о с о ч е н и в с ъ о т в е т н и т е г л а в и н а н а р е д б а т а . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 4 5 8 . Р а з п о л а г а н и т е н а о т к р и т о г е н е р а т о р и , с и н х р о н н и к о м п е н с а т о р и и т е х н и т е

176. Ч л . 698. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а в ъ з д у ш н и к а б е л н и е л е к т р о п р о в о д н и л и н и и ( В К Л ) с н а п р е ж е н и е п о - в и с о к о о т 1000 V д о 2 0 kV, и з п ъ л н е н и с т р и е д н о ф а з н и к а б е л а , о к а ч е н и н а и з о л и р а н о н о с е щ о в ъ ж е . (2) З а В К Л с е п р и л а г а т и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а ш е с т н а д е с е т а , к а т о в т е к с т о в е т е , к о и т о с е о т н а с я т д о В К Л , с е п р и е м а т о т ъ ж д е с т в я в а н и я т а : 1 . " п р о в о д н и ц и " - " с н о п о т т р и к а б е л а , о к а ч е н и к ъ м н о с е щ о в ъ ж е " ; 2 . " В Л " - " В К Л " ; 3 . " с т ъ л б о в е з а е д н а и л и п о в е ч е т р о й к и " - " с т ъ л б о в е з а е д н а и л и п о в е ч е В К Л " ; 4. " н а с т о я щ и и з о л а т о р и " и л и " и з о л а т о р н и в е р и г и " - " а р м а т у р а з а о к а ч в а н е н а н о с е щ о т о в ъ ж е н а В К Л " . ( 3 ) В ъ з д у ш н и т е к а б е л н и л и н и и с а б е з м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а . Ч л . 6 9 9 . В ъ з д у ш н а к а б е л н а л и н и я ( В К Л ) з а н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V е л и н и я т а , п р е д н а з н а ч е н а з а р а з п р е д е л е н и е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я п о с р е д с т в о м с н о п о т к а б е л и , р а з п о л о ж е н и н а о т к р и т о и з а к р е п е н и ч р е з а р м а т у р а к ъ м с т ъ л б о в е , н о с е щ и к о н с т р у к ц и и и л и к о н з о л и н а и н ж е н е р н и с ъ о р ъ ж е н и я - м о с т о в е , я з о в и р н и с т е н и и д р . Ч л . 7 0 0 . ( 1 ) И з п о л з в а н е т о н а В К Л с е п р е п о р ъ ч в а з а : 1. и н д у с т р и а л н и з о н и , в и л н и з о н и , к р а й г р а д с к и п а р к о в е и м е с т а з а п о ч и в к а , п р и в ъ в е ж д а н е н а е л е к т р о п р о в о д и в ц е н т р а л н и т е ч а с т и н а с е л а и м а л к и г р а д о в е ; 2. г о р и с т и м е с т н о с т и , о в о щ н и г р а д и н и с ц е н н и д ъ р в е с н и в и д о в е , р е з е р в а т и и д р у г и з а щ и т е н и з о н и , з е м е д е л с к и з е м и с и н т е н з и в н о п р ъ с к о в о н а п о я в а н е ; 3 . з о н и с и н т е н з и в н о л е д о о б р а з у в а н е ; 4 . в р е м е н н о е л е к т р о с н а б д я в а н е н а о б е к т и . (2) Ц е л е с ъ о б р а з н о с т т а о т и з г р а ж д а н е н а В К Л с е д о к а з в а с т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к а о б о с н о в к а . Ч л . 7 0 1 . ( 1 ) В ъ з д у ш н и т е к а б е л н и л и н и и с е о р а з м е р я в а т з а р а б о т а в р е ж и м и т е : 1 . н о р м а л е н - т р и т е е д н о ф а з н и к а б е л а и н о с е щ о т о в ъ ж е н е с а с к ъ с а н и ; 2 . а в а р и е н : а ) п р е к ъ с н а т и к а б е л и - о с н о в е н р е ж и м з а е л е к т р и ч е с к о т о о р а з м е р я в а н е н а В К Л ; б ) с к ъ с а н о н о с е щ о в ъ ж е н а т р и т е е д н о ф а з н и к а б е л а - о с н о в е н р е ж и м з а о р а з м е р я в а н е н а В К Л п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и ; 3 . м о н т а ж е н . (2) О п р е д е л е н и я т а з а г а б а р и т н о , в е т р о в о и т е г л о в о м е ж д у с т ъ л б и е и г а б а р и т е н п р о в е с п о ч л . 5 3 1 , а л . 4 , 5 , 6 и 7 с е о т н а с я т и з а В К Л . (3) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) О п р е д е л е н и я т а з а в и д о в е м е с т н о с т и и у ч а с т ъ ц и з а В Л п о ч л . 5 3 1 с е о т н а с я т и з а В К Л . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 7 0 2 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и о р а з м е р я в а н е , з а щ и т а и о з н а ч е н и е н а с т ъ л б о в е з а В К Л с е о т ч и т а т о б щ и т е и з и с к в а н и я з а В Л , п о с о ч е н и в ч л . 532, а л . 1 , 3 ; ч л . 535; ч л . 5 3 6 , а л . 2 ; ч л . 5 3 7 , 5 3 8 ; ч л . 5 3 9 , а л . 1 , 2 , 3 .

178. и к а б е л и т е ; 3 . с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а з а к а б е л и и н о с е щ и в ъ ж е т а , б е з л е д , б е з в я т ъ р . (2) З а о р а з м е р я в а н е н а н о с е щ о т о в ъ ж е н а й - г о л я м о т о и з ч и с л и т е л н о н а т о в а р в а н е с е о п р е д е л я о т х и п о т е з и т е : а ) ( и з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) л я т н а х и п о т е з а - в я т ъ р с н а й - г о л я м а с к о р о с т ( н а л я г а н е ) ( ч л . 7 0 5 ) , б е з з а л е д я в а н е и с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а ; б ) ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) з и м н а х и п о т е з а - з а л е д я в а н е ( ч л . 7 0 8 ) и с к о р о с т н а в я т ъ р а V = 0 , 5 V m а х , н о н е п о - м а л к а о т п о с о ч е н а т а в ч л . 705, с ъ с з а л е д я в а н е и т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а - 5 ° С . Ч л . 7 0 9 . ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) З а о р а з м е р я в а н е н а н о с е щ и т е в ъ ж е т а п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и в а в а р и е н р е ж и м с е п р и е м а т с ъ ч е т а н и я н а к л и м а т и ч н и т е у с л о в и я с ъ г л а с н о ч л . 5 5 4 . Ч л . 710. ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2007 г . ) З а и з ч и с л е н и е н а р а з с т о я н и я т а о т т о к о в о д е щ и ч а с т и н а В К Л д о е л е м е н т и н а с т ъ л б а и д о с ъ о р ъ ж е н и я т а с ъ ч е т а н и я т а н а к л и м а т и ч н и т е у с л о в и я с е п р и е м а т с ъ г л а с н о ч л . 5 5 5 . Ч л . 711. ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) З а о р а з м е р я в а н е н а В К Л п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и с е и з в ъ р ш в а п р о в е р к а н а м о н т а ж н и я р е ж и м п р и к л и м а т и ч н и т е у с л о в и я п о ч л . 5 5 6 . Ч л . 7 1 2 . ( 1 ) З а и з ч и с л е н и е н а к а б е л и т е , н о с е щ и т е в ъ ж е т а и с т ъ л б о в е т е н а В К Л н а п р а в л е н и е т о н а в я т ъ р а с е п р и е м а п о д ъ г ъ л 9 0 ° с п р я м о о с т а н а л и н и я т а . (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Н а л я г а н е т о н а в я т ъ р а в ъ р х у к а б е л и т е и н о с е щ и т е в ъ ж е т а з а к о й т о и д а е и з ч и с л и т е л е н р е ж и м с е о п р е д е л я п о ч л . 5 5 8 . (3) О т н о с и т е л н и я т т о в а р в ъ р х у н о с е щ о т о в ъ ж е о т н а л я г а н е н а в я т ъ р а в ъ р х у н е з а л е д е н и к а б е л и и в ъ ж е т а с е о п р е д е л я с ф о р м у л а т а : а в ъ р х у з а л е д е н и : к ъ д е т о : D е д и а м е т ъ р ъ т н а с н о п а о т е д н о ф а з н и к а б е л и , у с у к а н и о к о л о н о с е щ о т о в ъ ж е , m m ; b - д е б е л и н а т а н а с т е н а т а о т л е д , m m ; S - с е ч е н и е т о н а н о с е щ о т о в ъ ж е , m m 2 ; V m а х - м а к с и м а л н а т а с к о р о с т н а в я т ъ р а , m / s ; V л - с к о р о с т т а н а в я т ъ р а п р и з а л е д я в а н е , m / s ; a , С x , К l , Е , b - к о е ф и ц и е н т и с ъ с с т о й н о с т и и з н а ч е н и я п о ч л . 5 5 9 . Ч л . 7 1 3 . ( 1 ) В е р т и к а л н и т е т о в а р и в ъ р х у к а б е л и т е и н о с е щ и т е в ъ ж е т а с е о п р е д е л я т о т

261. Ч л . 1112. (1) З а р е м о н т и л и з а м я н а н а а в т о м а т и ч н и с т а ц и о н а р н и п р е к ъ с в а ч и с е о с и г у р я в а в и д и м о р а з к ъ с в а н е н а в е р и г а т а о т к ъ м и з т о ч н и к а н а н а п р е ж е н и е . ( 2 ) И з и с к в а н е т о п о а л . 1 н е с е п р и л а г а в с л у ч а и т е : 1 . а в т о м а т и ч н и т е п р е к ъ с в а ч и с а с щ е п с е л е н м о н т а ж - и з в а ж д а е м и ; 2. п р е д в и д е н о е и з к л ю ч в а н е н а Р У п о ч а с т и и л и е д о п у с т и м о ц я л о с т н о и з к л ю ч в а н е н а Р У ; 3. о с и г у р е н а е в ъ з м о ж н о с т з а б е з о п а с н а р а б о т а п о д н а п р е ж е н и е с и з о л и р а н и и н с т р у м е н т и . Ч л . 1113. (1) В и т л о в и т е п р е д п а з и т е л и с е п р и с ъ е д и н я в а т п о т а к ъ в н а ч и н , ч е п р и и з в а д е н п а т р о н в и н т ъ т н а г и л з а т а о с т а в а б е з н а п р е ж е н и е . (2) Л а м е л н и т е п р е д п а з и т е л и с е п р и с ъ е д и н я в а т п о т а к ъ в н а ч и н , ч е п р и и з в а д е н а в л о ж к а з а х р а н в а щ и я т л а м е л е н е д о с т ъ п е н . Р а з д е л I V . Р а з п о л а г а н е н а т о к о в о д е щ и ч а с т и Ч л . 1114. (1) В с у х и п о м е щ е н и я м е ж д у н е п о д в и ж н о з а к р е п е н и н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и с р а з л и ч е н п о л я р и т е т , к а к т о м е ж д у т я х и н е и з о л и р а н и з а з е м е н и м е т а л н и ч а с т и , с е о с и г у р я в а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о 2 0 m m п о п о в ъ р х н о с т т а н а и з о л а ц и я т а и 1 2 m m п о в ъ з д у х а . (2) О т н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и д о п р е д п а з н и п р е г р а д и с е о с и г у р я в а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о 1 0 0 m m п р и м р е ж и и 4 0 m m п р и п л ъ т н и с в а л я щ и с е о г р а ж д е н и я . (3) А к о в Р У и м а п о с т о я н е н д о с т ъ п н а н е к в а л и ф и ц и р а н п е р с о н а л з а р а б о т а , с в ъ р з а н а с т е х н о л о г и я т а н а п р о и з в о д с т в о т о , н а й - м а л к о т о р а з с т о я н и е о т н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и д о п р е д п а з н и м р е ж и е 0 , 7 m . Ч л . 1115. В Р У , р а з п о л о ж е н и в с у х и п о м е щ е н и я , п р о в о д н и ц и т е с и з о л а ц и я , и з ч и с л е н а з а р а б о т н о н а п р е ж е н и е н е п о - н и с к о о т 6 6 0 V / 1 0 0 0 V , м о г а т д а с е п о л а г а т в т а б л а и ш к а ф о в е н е п о с р е д с т в е н о в ъ р х у з а щ и т е н и о т к о р о з и я м е т а л н и п о в ъ р х н о с т и б е з о г р а н и ч е н и е н а р а з с т о я н и е т о м е ж д у т я х . Ч л . 1 1 1 6 . Р а з р е ш а в а с е п о л а г а н е т о н а з а з е м е н и н е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и и ш и н и б е з и з о л а т о р и . Ч л . 1 1 1 7 . П о л а г а н е т о н а к а б е л и и п р о в о д н и ц и з а в т о р и ч н и в е р и г и е с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а п о г л а в а д в а д е с е т и т р е т а . Р а з д е л V . К о н с т р у к ц и и н а р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и Ч л . 1 1 1 8 . К о н с т р у к ц и и т е н а Р У н е т р я б в а д а п р е д и з в и к в а т н а р у ш а в а н е н а к о н т а к т н и с ъ е д и н е н и я и л и р а з р е г у л и р а н е н а а п а р а т и и п р и б о р и о т в и б р а ц и и , в ъ з н и к н а л и п р и з а д е й с т в а н е т о н а а п а р а т и т е , к а к т о и о т в и б р а ц и и и с ъ т р е с е н и я , п р е д и з в и к а н и о т в ъ н ш н и в ъ з д е й с т в и я .

3. 16. п о м е щ е н и е б е з п о в и ш е н а о п а с н о с т з а п о р а ж е н и е о т е л е к т р и ч е с к и т о к - п о м е щ е н и е , в к о е т о л и п с в а т у с л о в и я т а , с ъ з д а в а щ и п о в и ш е н а и о с о б е н а о п а с н о с т . Ч л . 7 . ( 1 ) П р и е т и т е в н а р е д б а т а з н а ч е н и я н а в е л и ч и н и т е о з н а ч а в а т : 1 . " н е п о - м а л к о " - н а й - м а л к о т о з н а ч е н и е н а п о с о ч е н а т а с т о й н о с т ; 2 . " н е п о - г о л я м о " - н а й - г о л я м о т о з н а ч е н и е н а п о с о ч е н а т а с т о й н о с т ; 3 . " о т " и " д о " - з а в с и ч к и з н а ч е н и я н а в е л и ч и н и т е е " в к л ю ч и т е л н о " . ( 2 ) И з п о л з в а н и т е х а р а к т е р н и д у м и о з н а ч а в а т : 1. " к а т о п р а в и л о " - д а д е н о т о и з и с к в а н е с е я в я в а п р е о б л а д а в а щ о , а о т с т ъ п л е н и я т а о т н е г о с е о б о с н о в а в а т ; 2. " д о п у с к а с е " - д а д е н о т о р е ш е н и е с е п р и е м а к а т о п р и н у д е н о и з к л ю ч е н и е в с л е д с т в и е н а н я к о и о г р а н и ч и т е л н и у с л о в и я ; 3. " п р е п о р ъ ч в а с е " - д а д е н о т о р е ш е н и е с е я в я в а е д н о о т н а й - д о б р и т е , н о н е е з а д ъ л ж и т е л н о ; 4 . " м о ж е " и " р а з р е ш а в а с е " - д а д е н о т о р е ш е н и е с е я в я в а п р а в о м е р н о . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я к ъ м е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и Ч л . 8 . Е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и с е у с т р о й в а т и о б з а в е ж д а т с ъ с с ъ о р ъ ж е н и я , т е х н и ч е с к и с р е д с т в а и м а т е р и а л и в с ъ о т в е т с т в и е с д е й с т в а щ и т е с т а н д а р т и и т е х н и ч е с к и т е у с л о в и я в д о г о в о р и т е с п р о и з в о д и т е л я . Ч л . 9 . К о н с т р у к ц и и т е , и з п ъ л н е н и е т о , н а ч и н и т е н а р а з п о л а г а н е , к л а с ъ т и х а р а к т е р и с т и к и т е н а и з п о л з в а н и т е м а ш и н и , а п а р а т и , с р е д с т в а з а и з м е р в а н е , з а щ и т и и а в т о м а т и к и , к а б е л и и п р о в о д н и ц и д а с ъ о т в е т с т в а т н а п а р а м е т р и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и м р е ж и , р е ж и м и т е н а р а б о т а , у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а и и з и с к в а н и я т а н а т а з и н а р е д б а . Ч л . 1 0 . С т р о и т е л н а т а и с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к а т а ч а с т ( к о н с т р у к ц и я н а с г р а д и , ф у н д а м е н т и н а с ъ о р ъ ж е н и я , п о р т а л и , с т ъ л б о в е , е л е м е н т и и с и с т е м и з а о т о п л е н и е , в е н т и л а ц и я , в о д о с н а б д я в а н е , к а н а л и з а ц и я и д р . ) с е и з п ъ л н я в а т с ъ г л а с н о н о р м а т и в н и т е и з и с к в а н и я и п р а в и л а , к о и т о г и у р е ж д а т , и д о п ъ л н и т е л н и т е и з и с к в а н и я п о т а з и н а р е д б а . Ч л . 1 1 . П р о е к т и р а н е т о и и з б о р ъ т н а с х е м и , к о м п а н о в к а т а и к о н с т р у к ц и я т а н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и м р е ж и с е и з в ъ р ш в а т н а б а з а т а н а т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и с р а в н е н и я н а в а р и а н т и с о т ч и т а н е и з и с к в а н и я т а з а о с и г у р я в а н е н а б е з о п а с н о с т н а о б с л у ж в а н е т о и н а д е ж д н о с т н а с х е м и т е , в н е д р я в а н е т о н а е н е р г о с п е с т я в а щ и т е х н о л о г и и и д о б р и т е п р а к т и к и н а е к с п л о а т а ц и о н н и я о п и т . Ч л . 1 2 . З а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и и м р е ж и с е и з и с к в а о с и г у р я в а н е т о н а в ъ з м о ж н о с т з а б ъ р з о и л е с н о о р и е н т и р а н е , к а к т о и р а з п о з н а в а н е н а ч а с т и т е к ъ м о т д е л н и т е е л е м е н т и ( п р о с т о т а и н а г л е д н о с т н а с х е м и т е , н а д п и с и , м а р к и р о в к а , о ц в е т я в а н е и д р . ) .

367. и з т е г л я н е и с м я н а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е б е з н а р а н я в а н е . Ч л . 1 6 6 7 . К о н с т р у к т и в н и т е е л е м е н т и н а с г р а д и т е и с ъ о р ъ ж е н и я т а , ч и и т о з а т в о р е н и к а н а л и и к у х и н и с е и з п о л з в а т з а п о л а г а н е н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и , д а с а н е г о р и м и . Ч л . 1 6 6 8 . Ж и л а т а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с е с ъ е д и н я в а т , р а з к л о н я в а т и п р и с ъ е д и н я в а т ч р е з п р е с о в а н е , з а в а р я в а н е , с п о я в а н е и л и с п е ц и а л н и к л е м и ( в и н т о в и , б о л т о в и и д р . ) . Ч л . 1 6 6 9 . ( 1 ) В м е с т а т а н а с ъ е д и н я в а н е , о т к л о н я в а н е и п р и с ъ е д и н я в а н е н а ж и л а т а н а к а б е л и т е и л и п р о в о д н и ц и т е с е п р е д в и ж д а з а п а с о т п р о в о д н и к ( к а б е л ) , к о й т о о с и г у р я в а в ъ з м о ж н о с т з а п о в т о р н о с ъ е д и н я в а н е , о т к л о н я в а н е и л и п р и с ъ е д и н я в а н е . (2) П р и п р е м и н а в а н е н а е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и п р е з ф у г и з а р а з ш и р е н и е и у л я г а н е с е п р е д в и ж д а т к о м п е н с и р а щ и у д ъ л ж е н и я н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е . Ч л . 1670. П р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с е с ъ е д и н я в а т и о т к л о н я в а т н а м е с т а , д о с т ъ п н и з а о г л е д и р е м о н т . Ч л . 1 6 7 1 . ( 1 ) Н е с е д о п у с к а п о д л а г а н е т о н а р а з к л о н и т е л н и и с ъ е д и н и т е л н и в р ъ з к и н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и н а м е х а н и ч н и у с и л и я . (2) П р и п о л а г а н е н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и в т р ъ б и с е о с и г у р я в а п р и к р е п в а н е к ъ м с т е н и т е в к р а и щ а т а н а т р ъ б и т е н е п о с р е д с т в е н о д о р а з к л о н и т е л н и т е ( с ъ е д и н и т е л н и т е ) и к о н з о л н и к у т и и т а к а , ч е д а с е и з б я г в а т е в е н т у а л н и м е х а н и ч н и у с и л и я . (3) П р и о т к р и т о п о л а г а н е п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с е з а к р е п в а т п о ц я л а т а д ъ л ж и н а н а р а в н и и н т е р в а л и ч р е з м е т а л н и с к о б и и б а н д а ж и б е з н а р а н я в а н е н а и з о л а ц и я т а , к а т о н е п о с р е д с т в е н о п р е д е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я и и н с т а л а ц и о н н и а р м а т у р и з а к р е п в а н е т о е н а р а з с т о я н и е 1 0 0 ̧ 150 mm. Ч л . 1672. В с и ч к и р а з к л о н и т е л н и и с ъ е д и н и т е л н и в р ъ з к и н а ж и л а т а н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е с а с и з о л а ц и я , р а в н о с т о й н а н а и з о л а ц и я т а н а с а м и т е п р о в о д н и ц и и к а б е л и . Ч л . 1 6 7 3 . ( 1 ) С ъ е д и н я в а н е т о , о т к л о н я в а н е т о и п р и с ъ е д и н я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и , с и з к л ю ч е н и е н а п р о в о д н и ц и т е , п о л о ж е н и н а и з о л а т о р и , с е и з п ъ л н я в а в р а з к л о н и т е л н и ( с ъ е д и н и т е л н и ) и к о н з о л н и к у т и и , к о р п у с и н а к л е м и , с п е ц и а л н и н и ш и н а с т р о и т е л н а т а к о н с т р у к ц и я и л и к о р п у с и н а е л е к т р о и н с т а л а ц и о н н и и з д е л и я . ( 2 ) З а б р а н я в а т с е о т к л о н е н и я и с н а ж д а н е н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и в к а н а л и и т р ъ б и . ( 3 ) П р и п о л а г а н е в ъ р х у и з о л а т о р и и л и р о л к и п р о в о д н и ц и т е с е с ъ е д и н я в а т и л и о т к л о н я в а т в н е п о с р е д с т в е н а б л и з о с т д о и з о л а т о р а ( р о л к а т а ) . Ч л . 1674. (1) К о н с т р у к ц и я т а н а р а з к л о н и т е л н и т е к у т и и и к л е м и т е с ъ о т в е т с т в а н а н а ч и н а н а п о л а г а н е и у с л о в и я т а н а о к о л н а т а с р е д а .

428. к о л е б а н и е т о н а н а п р е ж е н и е т о , а к о е с п а з е н о у с л о в и е т о : к ъ д е т о S П Т е н о м и н а л н а т а м о щ н о с т н а п е щ н и я т р а н с ф о р м а т о р , M V A ; S К - м о щ н о с т т а н а к . с . н а е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а в т о ч к а т а н а п р и с ъ е д и н я в а н е н а п е щ т а , MVA; n - б р о я т н а п р и с ъ е д и н е н и т е д ъ г о в и п е щ и . (2) К о г а т о н е е и з п ъ л н е н о у с л о в и е т о п о а л . 1 , к о л е б а н и я т а н а н а п р е ж е н и е т о с е и з ч и с л я в а т , к а т о с р е д н о к в а д р а т и ч н а т а а м п л и т у д а н а к о л е б а н и е т о н а н а п р е ж е н и е т о d U с р . к в . н е н а д в и ш а в а д о п у с т и м а т а с т о й н о с т , о п р е д е л я н а о т с т а н д а р т а . ( 3 ) С р е д н о к в а д р а т и ч н а т а а м п л и т у д а н а н а п р е ж е н и е т о с е о п р е д е л я п о и з р а з и т е : (4) К о е ф и ц и е н т ъ т k с е о п р е д е л я о т о т н о ш е н и е т о м е ж д у м а к с и м а л н и я т о к н а п е щ н и я т р а н с ф о р м а т о р ( т о к н а е к с п л о а т а ц и о н н о к . с . - I k ) и н о м и н а л н и я т о к I н и е в г р а н и ц и т е : В м е с т и м о с т н а п е щ т а , t k 0,5 - 6 3 - 3,5 10 - 50 2,5 - 3,2 80 - 200 1,5 - 2,3 (5) К о г а т о и з и с к в а н и я т а н а с т а н д а р т а н е с а и з п ъ л н е н и , д ъ г о в и т е с т о м а н о д о б и в н и п е щ и с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м т о ч к а н а е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а с п о - г о л я м а м о щ н о с т н а к . с . и л и с е в з е м а т м е р к и з а с н и ж а в а н е к о л е б а н и я т а н а н а п р е ж е н и е т о , к а т о с е м о н т и р а т б ъ р з о д е й с т в а щ и к о м п е н с а т о р и н а р е а к т и в н а м о щ н о с т . (6) И з б о р ъ т н а в а р и а н т з а п р и с ъ е д и н я в а н е с е и з в ъ р ш в а ч р е з т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и с р а в н е н и я н а в ъ з м о ж н и т е в а р и а н т и . Ч л . 2019. (1) З а у р е д б и т е н а д ъ г о в и т е п е щ и , к о и т о р а б о т я т с е к с п л о а т а ц и о н н и т о к о в е н а к . с . , с е в з е м а т м е р к и з а о г р а н и ч а в а н е н а т о к о в и т е у д а р и . (2) Н е с е д о п у с к а т о к о в и т е у д а р и п р и е к с п л о а т а ц и о н н и к . с . п р и д ъ г о в и т е с т о м а н о д о б и в н и п е щ и д а п р е в и ш а в а т п о с о ч е н и т е с т о й н о с т и н а к о е ф и ц и е н т а k в ч л . 2 0 1 8 , а л . 4 . (3) П р и и з п о л з в а н е н а т о к о о г р а н и ч а в а щ и р е а к т о р и с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т з а ш у н т и р а н е т о и м , а к о н е с е н а л а г а п о с т о я н н а т а и м р а б о т а . Ч л . 2 0 2 0 . З а п е щ н и т е т р а н с ф о р м а т о р и ( т р а н с ф о р м а т о р н и а г р е г а т и ) с е п р е д в и ж д а т з а щ и т и т е : 1. м а к с и м а л н о т о к о в а з а щ и т а б е з в р е м е з а к ъ с н е н и е с р е щ у к . с . , о т с т р о е н а п о т о к о т е к с п л о а т а ц и о н н и т е к . с . и о т т о к о в и т е у д а р и п р и в к л ю ч в а н е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е ; 2. с р е щ у п р е т о в а р в а н е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е , и з п ъ л н е н а з а д ъ г о в и с т о м а н о д о б и в н и п е щ и с м а к с и м а л н о т о к о в и р е л е т а , с ъ с з а в и с и м а о т т о к а х а р а к т е р и с т и к а н а в р е м е з а к ъ с н е н и е ; х а р а к т е р и с т и к и т е и в р е м е з а к ъ с н е н и е т о н а р е л е т о с е и з б и р а т с о т ч и т а н е н а с к о р о с т т а н а д е й с т в и е н а а в т о м а т и ч н и т е р е г у л а т о р и з а п о в д и г а н е н а е л е к т р о д и т е н а п е щ т а ; з а щ и т а т а р а б о т и с р а з л и ч н о

251. в к л ю ч в а н е и з а и з к л ю ч в а н е . (3) З а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и с Т У с е п р е д в и ж д а т т е х н и ч е с к и в ъ з м о ж н о с т и з а и з в е ж д а н е и в ъ в е ж д а н е н а Т У з а в с я к о п р и с ъ е д и н е н и е . (4) Н а в с е к и о б е к т з а и н ф о р м а ц и я н а д е ж у р н и я п е р с о н а л с е п р е д в и ж д а с и г н а л и з а ц и я з а д е й с т в и е т о н а Т У . (5) Б л о к и р а н е т о н а Т У о т з а щ и т и и а в т о м а т и к и с е о с ъ щ е с т в я в а п о у т в ъ р д е н и с х е м и о т о п е р а т о р а н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а . (6) Т е л е у п р а в л е н и е т о н а е д н о с ъ о р ъ ж е н и е м о ж е д а с е о с ъ щ е с т в я в а с а м о о т е д и н о п е р а т о р . Ч л . 1 0 6 4 . Т е л е р е г у л и р а н е т о о с и г у р я в а п р е д а в а н е н а в с и ч к и н е о б х о д и м и с и г н а л и и з а д а н и я з а а к т и в н а м о щ н о с т о т ц е н т р а л н и я р е г у л а т о р к ъ м м е с т н и т е р е г у л а т о р и з а о б е к т и , в к л ю ч е н и к ъ м с и с т е м а т а з а а в т о м а т и ч н о р е г у л и р а н е н а ч е с т о т а и м о щ н о с т ( С А Р Ч М ) . Ч л . 1 0 6 5 . Т о к о в и т е и н а п р е ж е н о в и в е р и г и , с в ъ р з а н и с п р е д а в а н е н а и н ф о р м а ц и я к ъ м а п а р а т у р и т е о т А С Д У , с е с ъ о б р а з я в а т с и з и с к в а н и я т а п о г л а в а д в а д е с е т и в т о р а . Р а з д е л I V . С и с т е м и з а н а д е ж д н о е л е к т р о з а х р а н в а н е Ч л . 1066. (1) П р о м е н л и в о т о к о в о т о з а х р а н в а н е н а а п а р а т у р и т е о т А С Д У с е о с ъ щ е с т в я в а п о с р е д с т в о м и н в е р т о р , с в ъ р з а н к ъ м а к у м у л а т о р н а б а т е р и я н а о б е к т а . (2) Е л е к т р о з а х р а н в а н е т о с е и з в ъ р ш в а о т с о б с т в е н и т е н у ж д и н а е н е р г и й н и я о б е к т , к о г а т о и н в е р т о р ъ т и л и б а т е р и я т а с а п о в р е д е н и и л и с е и з в ъ р ш в а т п р о ф и л а к т и ч н и п р о в е р к и . (3) З а о б е к т и т е , в к о и т о н я м а а к у м у л а т о р н а б а т е р и я и л и к а п а ц и т е т ъ т й е н е д о с т а т ъ ч е н , и н в е р т о р ъ т с е д о с т а в я с ъ с с о б с т в е н а б а т е р и я . (4) В д и с п е ч е р с к и т е п у н к т о в е и е н е р г и й н и т е о б е к т и , в к л ю ч е н и в с х е м а т а з а б ъ р з о в ъ з с т а н о в я в а н е н а е н е р г и й н а т а с и с т е м а с л е д т е ж к и а в а р и и , с е п р е д в и ж д а т д и з е л - г е н е р а т о р и , к о и т о о с ъ щ е с т в я в а т е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а а п а р а т у р и т е з а А С Д У п р и п о - п р о д ъ л ж и т е л н о о т п а д а н е н а е л е к т р о з а х р а н в а н е т о . ( 5 ) П о с т о я н н о т о к о в о з а х р а н в а н е с н а п р е ж е н и е 4 8 V с е р е з е р в и р а . (6) З а а п а р а т у р и т е и с ъ о р ъ ж е н и я т а о т А С Д У в л и н е й н о а п а р а т н и т е з а л и ( Л А З ) с е и н с т а л и р а т о т д е л н и з а х р а н в а щ и е л е к т р о т а б л а . Р а з д е л V . И н ф о р м а ц и о н н о у п р а в л я в а щ и к о м п л е к с и Ч л . 1067. (1) З а п р е н о с н о т о и р а з п р е д е л и т е л н и т е п р е д п р и я т и я с е п р о е к т и р а т и и з г р а ж д а т и н ф о р м а ц и о н н о у п р а в л я в а щ и к о м п л е к с и ( И У К ) з а у п р а в л е н и е в р е а л н о в р е м е н а е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и и г е н е р а т о р и т е , н а м и р а щ и с е н а т я х н а т е р и т о р и я . Ч л . 1 0 6 8 . ( 1 ) И н ф о р м а ц и о н н о у п р а в л я в а щ и я т к о м п л е к с с е и з г р а ж д а с к о м п ю т ъ р н а с и с т е м а з а н а б л ю д е н и е и у п р а в л е н и е н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а в р е а л н о в р е м е . ( 2 ) И н ф о р м а ц и о н н о у п р а в л я в а щ и т е к о м п л е к с и о б х в а щ а т : 1. SCADA (Supervisory Control A n d Data Acquisition) - с и с т е м а з а с ъ б и р а н е , о б р а б о т к а ,

416. Ч л . 1962. П р е д и п р е к ъ с в а ч и т е и / и л и п р е д п а з и т е л и т е н а л и н и и с н а п р е ж е н и е , п о - в и с о к о о т 1 0 0 0 V , с е п о с т а в я т р а з е д и н и т е л и . Ч л . 1 9 6 3 . З а е л е к т р о д в и г а т е л и с т е ж ъ к р е ж и м н а р а з в ъ р т а н е с е и з и с к в а п р и п у с к а н е с п а д ъ т н а н а п р е ж е н и е т о д а н е н а р у ш а в а р е ж и м а н а р а б о т а н а д р у г и т е е л е к т р о п о т р е б и т е л и и д а е о с и г у р е н н е о б х о д и м и я т п у с к о в м о м е н т з а д в и г а т е л я . Ч л . 1964. Д о п у с к а с е д и р е к т н о т о п у с к а н е н а м о щ н и е л е к т р о д в и г а т е л и , а к о м о щ н о с т т а и м е н а й - м н о г о 9 0 % о т м о щ н о с т т а н а т р а н с ф о р м а т о р а , к о й т о г и з а х р а н в а . Г л а в а ч е т и р и д е с е т и т р е т а . Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я И И Н С Т А Л А Ц И И В З А К Р И Т И И О Т К Р И Т И П О Ж А Р О О П А С Н И И В З Р И В О О П А С Н И З О Н И Р а з д е л I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1965. (1) К л а с и ф и к а ц и я т а н а п о ж а р о - и в з р и в о о п а с н и т е з о н и в п о м е щ е н и я и в ъ н ш н и у р е д б и с е о п р е д е л я с ъ г л а с н о Н И П А Б . (2) З а н о в и о б е к т и к л а с и ф и ц и р а н е т о п о о т н о ш е н и е н а е л е к т р о о б з а в е ж д а н е т о с е и з в ъ р ш в а с п р о е к т а . (3) П р и в ъ в е ж д а н е н а н о в и т е х н о л о г и и , с ъ о р ъ ж е н и я , м а т е р и а л и и д р . в д е й с т в а щ и о б е к т и с ъ щ е с т в у в а щ а т а к л а с и ф и к а ц и я з а д ъ л ж и т е л н о с е п р е р а з г л е ж д а и с е и з в ъ р ш в а т н е о б х о д и м и т е п р о м е н и , н а л о ж е н и о т н о в а т а к л а с и ф и к а ц и я . (4) В с л у ч а и т е п о а л . 2 и 3 п р и е т и т е к л а с и ф и к а ц и и с е с ъ г л а с у в а т с о р г а н и т е н а Н а ц и о н а л н а т а с л у ж б а з а п о ж а р н а и а в а р и й н а б е з о п а с н о с т . Ч л . 1 9 6 6 . ( 1 ) З а ц е л и т е н а к л а с и ф и ц и р а н е т о с е и з в ъ р ш в а о с н о в е н п р е г л е д н а т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с и с е о п р е д е л я п р и к о и о т р е ж и м и т е ( н о р м а л н и и л и а в а р и й н и ) е в ъ з м о ж н о п о л у ч а в а н е н а п о ж а р о о п а с н и в е щ е с т в а и л и о б р а з у в а н е н а в з р и в о о п а с н и к о н ц е н т р а ц и и н а г а з о в е , п а р и и п р а х о в е с в ъ з д у х а и л и д р у г и о к и с л и т е л и . (2) П о ф и р м е н и д а н н и и л и н а о с н о в а н и е н а л а б о р а т о р н и и з с л е д в а н и я с е о п р е д е л я т х а р а к т е р и с т и к и т е н а п о ж а р о - и в з р и в о о п а с н и т е в е щ е с т в а п о с ъ о т в е т н и т е п а р а м е т р и . (3) В л и я н и е т о н а р а б о т н а т а с р е д а с е о т ч и т а в з а в и с и м о с т о т т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с и л и а т м о с ф е р н и т е у с л о в и я - с у х а , с п е р и о д и ч н а в л а ж н о с т , м о к р а , т о п л а , с т у д е н а , п р а ш н а , х и м и ч е с к и а к т и в н а и л и о р г а н и ч н а . Ч л . 1967. К л а с и ф и ц и р а н е т о н а з о н и т е в п о м е щ е н и я т а и в ъ н ш н и т е у р е д б и с е д о к у м е н т и р а с ъ г л а с н о Н И П А Б и с е о т р а з я в а в д о с и е т о н а е л е к т р и ч е с к а т а у р е д б а . Ч л . 1968. Н а в р а т и т е к ъ м п о ж а р о - и в з р и в о о п а с н и з о н и н а п о м е щ е н и я и в ъ н ш н и у р е д б и с е п о с т а в я т с ъ о т в е т н и т е з н а ц и з а п о ж а р н а о п а с н о с т .

89. 3. а л у м и н и е в а т а о б в и в к а и м а д о с т а т ъ ч н о с е ч е н и е , з а д а н е с е п о в р е д и к а б е л ъ т п р и е д н о ф а з н о к ъ с о с ъ е д и н е н и е . Ч л . 341. П р и к а б е л н а л и н и я з а н а п р е ж е н и е 110 kV и п о - в и с о к о т и п ъ т и к о н с т р у к ц и я т а н а к а б е л и т е с е и з б и р а т п о т е х н и ч е с к и т е у с л о в и я н а п р о и з в о д и т е л я н а к а б е л и т е . Р а з д е л V . У р е д б и з а з а х р а н в а н е и с и г н а л и з а ц и я з а н а л я г а н е н а м а с л о т о в м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л и Ч л . 342. У р е д б и т е , з а х р а н в а щ и с м а с л о м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л и , с е п р о е к т и р а т з а р а б о т а п р и н о р м а л н и и п р е х о д н и т о п л и н н и р е ж и м и . Ч л . 3 4 3 . ( 1 ) К о л и ч е с т в о т о н а м а с л о т о в м а с л о з а х р а н в а щ а т а с и с т е м а с е о п р е д е л я с ъ о б р а з н о и з ч и с л е н и я р а з х о д н а м а с л о з а н е й н о т о р е д о в н о д е й с т в и е . (2) З а о т с т р а н я в а н е н а а в а р и и и з а н а п ъ л в а н е н а н а й - д ъ л г и я у ч а с т ъ к о т к а б е л н а т а л и н и я с е п р е д в и ж д а р е з е р в о т м а с л о . (3) З а п о д г о т о в к а н а м а с л о т о ( с у ш е н е , ф и л т р и р а н е , о б е з г а з я в а н е ) с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т з а р а б о т а н а м а с л о о б р а б о т в а щ а м а ш и н а . Ч л . 3 4 4 . ( 1 ) Р а з р е ш а в а с е м о н т и р а н е т о в з а к р и т и п о м е щ е н и я н а р е з е р в о а р и т е з а з а х р а н в а н е с м а с л о н а к а б е л н и т е л и н и и с н и с к о и с р е д н о н а л я г а н е . (2) М а с л е н и т е р е з е р в о а р и п о а л . 1 в к р а и щ а т а н а м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л и с е р а з п о л а г а т в ъ р х у н о с е щ а т а к о н с т р у к ц и я н а к а б е л н и т е г л а в и и л и б л и з о д о н е я . (3) В с и ч к и м а с л е н и р е з е р в о а р и с е с н а б д я в а т с ъ с с р е д с т в а з а и з м е р в а н е н а н а л я г а н е т о н а м а с л о т о . Ч л . 345. (1) А г р е г а т и т е , к о и т о з а х р а н в а т к а б е л н и т е л и н и и с м а с л о п о д в и с о к о н а л я г а н е , с е р а з п о л а г а т в з а к р и т и п о м е щ е н и я с п о д д ъ р ж а н е н а т е м п е р а т у р а т а в т я х н е п о - н и с к а о т 1 0 ° С и п о в ъ з м о ж н о с т н а й - б л и з к о д о к а б е л н и т е л и н и и . (2) С в ъ р з в а н е т о н а н я к о л к о м а с л о з а х р а н в а щ и а г р е г а т а к ъ м к а б е л н а т а л и н и я е ч р е з м а с л е н к о л е к т о р . Ч л . 3 4 6 . Р а з р е ш а в а с е п р и п а р а л е л н о п о л а г а н е н а н я к о л к о м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л н и л и н и и с в и с о к о н а л я г а н е з а х р а н в а н е т о н а в с я к а л и н и я с м а с л о о т о т д е л е н м а с л о з а х р а н в а щ а г р е г а т и л и с и з п о л з в а н е т о н а а в т о м а т и ч н о п р е в к л ю ч в а н е н а а г р е г а т а к ъ м е д н а и л и д р у г а л и н и я . Ч л . 3 4 7 . Е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а м а с л о з а х р а н в а щ и т е а г р е г а т и к а т о п р а в и л о е о т д в а н е з а в и с и м и и з т о ч н и к а с а в т о м а т и ч н о п р е в к л ю ч в а н е ( А В Р ) . Ч л . 348. Н а в с я к а к а б е л н а м а с л о н а п ъ л н е н а л и н и я с е м о н т и р а с и г н а л н а у р е д б а , к о я т о п р и н а м а л я в а н е и л и п о к а ч в а н е н а н а л я г а н е т о н а м а с л о т о и з в ъ н д о п у с т и м и т е г р а н и ц и п о д а в а с и г н а л

453. 2. и з п и т в а н е н а п о д п о р н и т е и з о л а т о р и н а р е а к т о р а с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а ; 3. и з м е р в а н е н а а к т и в н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а н а м о т к а т а с п о с т о я н е н т о к , к о е т о д а н е с е о т л и ч а в а с п о в е ч е о т 2 % о т п а с п о р т н и т е д а н н и . Р а з д е л X I V . К о н д е н з а т о р и Ч л . 2 1 3 4 . К о н д е н з а т о р и т е з а п о д о б р я в а н е н а ф а к т о р а н а м о щ н о с т т а , к о н д е н з а т о р н и т е д е л и т е л и н а н а п р е ж е н и е , к о н д е н з а т о р и т е з а н а д л ъ ж н а к о м п е н с а ц и я и к о н д е н з а т о р и т е з а в и с о к о ч е с т о т н и т е т е л е ф о н н и в р ъ з к и с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1. и з м е р в а н е н а с ъ п р о т и в л е н и е т о н а и з о л а ц и я т а с м е г а о м м е т ъ р з а 2 5 0 0 V ; с ъ п р о т и в л е н и е т о н а и з о л а ц и я т а м е ж д у в ъ в о д и т е и к ъ м к о р п у с а , к а к т о и о т н о ш е н и е т о (R 60 /R 15 ) н е с е н о р м и р а т ; 2. и з м е р в а н е н а к а п а ц и т е т а з а к о н д е н з а т о р и с н а п р е ж е н и е н а д 1000 V, п р и т е м п е р а т у р а 1 5 - 3 5 ° С и с р а в н я в а н е с п а с п о р т н и т е д а н н и ; 3. и з п и т в а н е с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а , с п р о д ъ л ж и т е л н о с т 1 м и н у т а и л и с и з п р а в е н о н а п р е ж е н и е , с ъ с с т о й н о с т , д в а п ъ т и г о л я м а о т и з п и т в а т е л н о т о п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е ; 4. и з м е р в а н е н а д и е л е к т р и ч н и т е з а г у б и ( t g d ); и з в ъ р ш в а с е н а к о н д е н з а т о р и т е з а в и с о к о ч е с т о т н и в р ъ з к и и з а д е л и т е л и т е н а н а п р е ж е н и е , к а т о t g d д а н е п р е в и ш а в а 0 , 3 % ( п р и т е м п е р а т у р а 2 0 ° С ) ; 5. и з п и т в а н е н а к о н д е н з а т о р н а б а т е р и я с т р и к р а т н о в к л ю ч в а н е н а н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е и и з м е р в а н е н а т о к а в ъ в в с я к а ф а з а ; р а з л и к и т е н а т о к о в е т е п о ф а з и д а е н е п о - г о л я м а о т 5 % . Р а з д е л X V . В е н т и л н и о т в о д и Ч л . 2 1 3 5 . В е н т и л н и т е о т в о д и с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1 . и з м е р в а н е с ъ п р о т и в л е н и е т о н а е л е м е н т и т е н а о т в о д а ; 2 . и з м е р в а н е т о к а н а у т е ч к а ; 3 . и з м е р в а н е н а п р о б и в н о т о н а п р е ж е н и е п р и п р о м и ш л е н а ч е с т о т а . Ч л . 2 1 3 6 . Ц и н к о в о - о к и с н и т е в е н т и л н и о т в о д и с л е д у с т а н о в я в а н е т о и м н а м я с т о т о н а м о н т а ж а с е и з п и т в а т в о б е м и н о р м и с ъ г л а с н о и н с т р у к ц и и т е н а п р о и з в о д и т е л я . Р а з д е л X V I . П р е д п а з и т е л и з а н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V Ч л . 2137. П р е д п а з и т е л и т е з а н а п р е ж е н и е н а д 1000 V с о р г а н и ч н а и к е р а м и ч н а и з о л а ц и я с е п р о в е р я в а т и и з п и т в а т , к а к т о с л е д в а : 1. и з п и т в а н е с п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а н а н о с е щ а т а и з о л а ц и я н а п р е д п а з и т е л и т е ; и з п и т в а н е т о м о ж е д а с е п р о в е д е е д н о в р е м е н н о с и з п и т в а н е т о н а ш и н и т е н а п о л е т о ; 2. п р о в е р к а н а ц е л о с т т а н а с т о п я е м а т а в л о ж к а и т о к о о г р а н и ч а в а щ и т е р е з и с т о р и и с ъ о т в е т с т в и е т о и м с п р о е к т н и т е д а н н и .

280. Р а з д е л I V . З а к р и т и р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и Ч л . 1 1 8 9 . ( 1 ) С т е п е н т а н а о г н е у с т о й ч и в о с т н а с г р а д и т е и п о м е щ е н и я т а н а з а к р и т и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и ( З Р У ) и н а т р а н с ф о р м а т о р н и т е к л е т к и , к а к т о и р а з с т о я н и я т а о т о т д е л н о с т о я щ и т е З Р У д о п р о и з в о д с т в е н и , ж и л и щ н и , о б щ е с т в е н и и д р . с г р а д и , с е о п р е д е л я т с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . (2) Р а з с т о я н и я т а м е ж д у п р и с т р о е н и и л и в с т р о е н и Р У , р а з п о л о ж е н и д о п р о м и ш л е н и т е с г р а д и , н е с е н о р м и р а т . Ч л . 1 1 9 0 . ( 1 ) Н е с е д о п у с к а п р и с т р о я в а н е т о н а З Р У к ъ м с ъ щ е с т в у в а щ и с г р а д и с и з п о л з в а н е н а т е х н и т е с т е н и з а с т е н и н а Р У . (2) З а п р е д п а з в а н е н а х и д р о и з о л а ц и я т а н а в р ъ з к а т а м е ж д у д в е т е с г р а д и с е п р е д в и ж д а т с п е ц и а л н и м е р к и . Ч л . 1191. (1) З а к р и т и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и с н а п р е ж е н и е д о 1000 V и н а д 1000 V с е р а з п о л а г а т в с а м о с т о я т е л н и о т д е л н и п о м е щ е н и я . (2) Д о п у с к а с е р а з п о л а г а н е т о н а З Р У п о а л . 1 в о б щ о п о м е щ е н и е , а к о д в е т е у р е д б и с е о б с л у ж в а т о т е д и н и с ъ щ и с о б с т в е н и к и у р е д б а т а с п о - в и с о к о н а п р е ж е н и е е д о 3 5 k V . (3) И з и с к в а н е т о п о а л . 1 н е с е о т н а с я з а к о м п л е к т н и т р а н с ф о р м а т о р н и п о с т о в е с н а п р е ж е н и е д о 3 5 k V . Ч л . 1 1 9 2 . З а к р и т и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и и с и л о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и н е с е р а з п о л а г а т п о д п о м е щ е н и я с м о к р и т е х н о л о г и ч н и п р о ц е с и , а с ъ щ о п о д б а н и , т о а л е т н и и д р . , о с в е н а к о с а п р е д в и д е н и с п е ц и а л н и м е р к и с р е щ у п р о н и к в а н е н а в л а г а , и з п ъ л н е н и с н е г о р и м и м а т е р и а л и . Ч л . 1193. И з о л а ц и я т а н а л и н е й н и т е в ъ в о д и , а с ъ щ о и п о д п о р н и т е и з о л а т о р и н а о т к р и т и т е в ъ н ш н и т о к о п р о в о д и н а г е н е р а т о р и т е с н а п р е ж е н и е 6 и 1 0 k V с е и з б и р а т з а н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е 2 0 k V , а п р и н а п р е ж е н и е 1 3 , 8 и 1 5 k V - з а н а п р е ж е н и е с ъ о т в е т н о 2 0 и 3 5 k V . Ч л . 1 1 9 4 . Н а й - м а л к и т е с в е т л и р а з с т о я н и я м е ж д у н е и з о л и р а н и т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и ф а з и , к а к т о и м е ж д у т я х и з а з е м е н и к о н с т р у к ц и и и о г р а д и , п о д о в е и з е м я с а п о с о ч е н и в т а б л . 6 3 ( ф и г . No 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ) . Т а б л и ц а 6 3 Н а й - м а л к и с в е т л и р а з с т о я н и я о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о р а з л и ч н и е л е м е н т и н а З Р У Ф и г у р и No Р а з с т о я н и я О з н а - Н а й - м а л к о с в е т л о р а з с т о я н и е , m m , п р и л о - ч е н и е з а н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , k V ж е н и е 1

312. 7 . п о д д ъ р ж а щ и о п о р и з а з а к р е п в а н е н а р е з е р в о а р а в ъ р х у ф у н д а м е н т а . Ч л . 1 3 4 4 . О б р а т н и т е к л а п а н и с е п о с т а в я т м е ж д у п о с л е д н и я в о д о м а с л о о т д е л и т е л в к о м п р е с о р н а т а у р е д б а и р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е . Ч л . 1345. (1) П р о п у с к а т е л н а т а с п о с о б н о с т н а р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и с е и з б и р а т а к а , ч е с е п о д д ъ р ж а н а л я г а н е в ъ в в ъ з д у ш н а т а р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а и в с о б с т в е н и т е р е з е р в о а р и н а п р е к ъ с в а ч и т е в з а д а д е н и т е г р а н и ц и , о с и г у р я в а щ и н о м и н а л н а т а и з к л ю ч в а т е л н а с п о с о б н о с т и н а д е ж д н а т а р а б о т а н а п р е к ъ с в а ч и т е в р е ж и м н а н е у с п е ш н о А П В . (2) П р о п у с к а т е л н а т а с п о с о б н о с т н а р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и и н а в ъ з д у ш н а т а р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а о с и г у р я в а в ъ з с т а н о в я в а н е н а н а л я г а н е т о н а в ъ з д у х а в с о б с т в е н и т е р е з е р в о а р и н а п р е к ъ с в а ч и т е д о н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о н а л я г а н е з а р а б о т а н а п р е к ъ с в а ч и т е , и з к л ю ч в а н и е д н о в р е м е н н о п р и н е у с п е ш н о А П В . Ч л . 1 3 4 6 . Р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и в н о р м а л е н р е ж и м о с и г у р я в а т н е п р е к ъ с н а т о п р о п у с к а н е н а н е г о л я м о к о л и ч е с т в о в ъ з д у х з а п о к р и в а н е н а р а з х о д а з а п р о д у х в а н е н а в ъ з д у х о с т р у й н и т е п р е к ъ с в а ч и и з а у т е ч к и з а в с я к а с т о й н о с т н а н о м и н а л н о т о н а л я г а н е н а е л е к т р и ч е с к и т е а п а р а т и . Ч л . 1 3 4 7 . З а е л е к т р и ч е с к и т е а п а р а т и с р а з л и ч н о н о м и н а л н о н а л я г а н е с е и з п ъ л н я в а с а м о с т о я т е л н а в ъ з д у ш н а р а з п р е д е л и т е л н а м р е ж а , з а х р а н в а н а н а й - м а л к о п р е з д в а р е д у к ц и о н н и в е н т и л а . Ч л . 1 3 4 8 . ( 1 ) Р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и с е и з п ъ л н я в а т с е л е к т р о м а г н и т н о у п р а в л е н и е . (2) Р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и с е в к л ю ч в а т и и з к л ю ч в а т а в т о м а т и ч н о н е з а в и с и м о о т р е ж и м а н а р а б о т а н а к о м п р е с о р и т е . (3) Р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и с е у п р а в л я в а т о т к о н т а к т н и т е м а н о м е т р и , р а з п о л о ж е н и в ш к а ф а з а м а н о м е т р и н а в ъ з д у ш н а т а м р е ж а п р и н а й - б л и з о р а з п о л о ж е н и я п р е к ъ с в а ч д о к о м п р е с о р н а т а у р е д б а . Ч л . 1349. (1) К о м п р е с о р н и т е у р е д б и с е а в т о м а т и з и р а т н а п ъ л н о и р а б о т я т б е з п о с т о я н е н д е ж у р е н п е р с о н а л . (2) К о м п р е с о р н и т е у р е д б и с е п р о е к т и р а т с а в т о м а т и ч н о у п р а в л е н и е з а п о д д ъ р ж а н е н а л я г а н е т о в р е з е р в о а р и т е з а в и с о к о н а л я г а н е и в с о б с т в е н и т е р е з е р в о а р и н а п р е к ъ с в а ч и т е в д о п у с т и м и т е г р а н и ц и . ( 3 ) С х е м а т а з а а в т о м а т и ч н о у п р а в л е н и е н а к о м п р е с о р н и т е у р е д б и д а п о з в о л я в а : 1 . а в т о м а т и ч н о п у с к а н е и с п и р а н е н а р а б о т н и т е и р е з е р в н и т е к о м п р е с о р и ; 2. а в т о м а т и ч н о п р о д у х в а н е ( и з п у с к а н е н а к о н д е н з а т а и м а с л о т о ) н а в о д о м а с л о о т д е л и т е л и т е ; 3 . а в т о м а т и ч н о у п р а в л е н и е н а р е д у к ц и о н н и т е в е н т и л и ; 4 . з а щ и т а н а к о м п р е с о р н и т е а г р е г а т и п р и п о в р е д и и н е н о р м а л н и р е ж и м и . (4) К о м п р е с о р н и т е у р е д б и с е с н а б д я в а т с ъ с с и г н а л и з а ц и я , д е й с т в а щ а п р и н а р у ш а в а н е н а н о р м а л н и я р е ж и м н а р а б о т а .

409. Ч л . 1903. В с и ч к и ч а с т и н а с в е т е щ а т а т р ъ б а и з в ъ н в и т р и н а , с н а б д е н а с б л о к и р о в к а , с е р а з п о л а г а т н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 3 m о т п о д а и 0 , 5 m н а д п о в ъ р х н о с т т а н а п л о щ а д к а з а о б с л у ж в а н е , п о к р и в и и л и д р у г и с т р о и т е л н и к о н с т р у к ц и и . Ч л . 1904. Ч а с т и т е н а у р е д б а т а с ъ с с в е т е щ и т р ъ б и п о д н а п р е ж е н и е , д о с т ъ п н и з а в ъ н ш н и л и ц а , с е о г р а ж д а т и с е п о с т а в я т п р е д у п р е д и т е л н и н а д п и с и . Ч л . 1 9 0 5 . О т к р и т и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и н а с в е т е щ и т р ъ б и о т с т о я т о т м е т а л н и к о н с т р у к ц и и и л и ч а с т и н а с г р а д и т е н а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о 2 0 m m , а и з о л и р а н и т е ч а с т и н а 1 0 mm. Ч л . 1 9 0 6 . Д о п у с т и м о т о н а й - м а л к о р а з с т о я н и е м е ж д у о т к р и т и т о к о в о д е щ и ч а с т и н а с в е т е щ и т р ъ б и с р а з л и ч е н п о т е н ц и а л е 5 0 m m . Ч л . 1 9 0 7 . М е т а л н и т е н е т о к о в о д е щ и ч а с т и н а с в е т е щ и т р ъ б и н а с т р а н а в и с о к о н а п р е ж е н и е , а с ъ щ о е д и н о т и з в о д и т е и л и с р е д н а т а т о ч к а н а в т о р и ч н а т а н а м о т к а н а т р а н с ф о р м а т о р и т е , о т к о и т о с е з а х р а н в а т с в е т е щ и т р ъ б и , с е з а з е м я в а т . Ч л . 1908. (1) Т р а н с ф о р м а т о р и и л и г р у п а т р а н с ф о р м а т о р и н а с в е т е щ и т р ъ б и с е и з к л ю ч в а т о т п ъ р в и ч н а т а и м с т р а н а с к о м у т а ц и о н е н а п а р а т с в и д и м о р а з е д и н я в а н е н а в с и ч к и п о л ю с и . З а щ и т н а т а а п а р а т у р а с е о р а з м е р я в а з а н о м и н а л н и я т о к н а т р а н с ф о р м а т о р а . (2) З а и з к л ю ч в а н е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е с е д о п у с к а и з п о л з в а н е т о н а п а к е т н и п р е к ъ с в а ч и с ф и к с и р а н о п о л о ж е н и е н а р ъ к о х в а т к а т а . Ч л . 1909. (1) М р е ж а т а н а с т р а н а в и с о к о н а п р е ж е н и е н а у р е д б а т а з а р е к л а м н о о с в е т л е н и е с е и з п ъ л н я в а с и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и с и з п и т а т е л н о н а п р е ж е н и е н е п о - н и с к о о т 1 5 k V . (2) В д о с т ъ п н и з а м е х а н и ч н о в ъ з д е й с т в и е и л и д о к о с в а н е м е с т а п р о в о д н и ц и т е с е п о л а г а т в с т о м а н е н и т р ъ б и , к у т и и и л и д р у г и м е х а н и ч н о у с т о й ч и в и и н е г о р и м и к о н с т р у к ц и и . (3) З а в р ъ з к а м е ж д у о т д е л н и е л е к т р о д и с д ъ л ж и н а н е п о - г о л я м а о т 4 0 m m с е д о п у с к а и з п о л з в а н е т о н а г о л и п р о в о д н и ц и . Р а з д е л V I . И з п ъ л н е н и е и з а щ и т а н а м р е ж и з а о с в е т и т е л н и у р е д б и Ч л . 1910. О с в е т и т е л н и т е у р е д б и с е и з п ъ л н я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а т а з и г л а в а и н а г л а в и т р и н а д е с е т а , ч е т и р и н а д е с е т а и п е т н а д е с е т а . Ч л . 1 9 1 1 . Д о п у с к а с е с ъ в м е с т н о п о л а г а н е н а п р о в о д н и ц и з а р а б о т н о , а в а р и й н о и е в а к у а ц и о н н о о с в е т л е н и е п р и у с л о в и е , ч е и м а т и з о л а ц и я з а н а п р е ж е н и е н а й - м а л к о 6 6 0 V и с е с п а з в а т и з и с к в а н и я т а :

259. н а п р е ж е н и е н а б л о к " г е н е р а т о р - т р а н с ф о р м а т о р " , н а н а п р е ж е н и е " с о б с т в е н и н у ж д и " н а е л е к т р и ч е с к а ц е н т р а л а и л и п о д с т а н ц и я и д р . ) , п р и н е о б х о д и м о с т с е п р е д в и ж д а з а щ и т а о т п р е н а п р е ж е н и я п р и с а м о п р о и з в о л н о и з м е с т в а н е н а н е у т р а л а т а . З а щ и т а т а м о ж е д а с е р е а л и з и р а ч р е з в к л ю ч в а н е н а а к т и в н о с ъ п р о т и в л е н и е в ъ в в е р и г и т е н а о т в о р е н и я т р и ъ г ъ л н и к . Ч л . 1098. (1) Н а п р е ж е н о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и з а д ъ л ж и т е л н о с е с н а б д я в а т с у с т р о й с т в о з а н е п р е к ъ с н а т к о н т р о л з а и з п р а в н о с т т а н а в т о р и ч н и т е н а п р е ж е н о в и в е р и г и . (2) С п о р е д т и п а н а р е л е й н а т а з а щ и т а и а в т о м а т и к а у с т р о й с т в о т о з а к о н т р о л п о а л . 1 д е й с т в а н а с и г н а л и п р и н е о б х о д и м о с т и з в е ж д а о т р а б о т а с ъ о т в е т н а т а р е л е й н а з а щ и т а и а в т о м а т и к а . Ч л . 1 0 9 9 . В м е с т а , п о д л о ж е н и н а с ъ т р е с е н и я и в и б р а ц и и , с е п р и л а г а т м е р к и п р о т и в н а р у ш а в а н е н а к о н т а к т н и т е с ъ е д и н е н и я н а п р о в о д н и ц и т е и а п а р а т и т е , л ъ ж л и в о з а р а б о т в а н е н а р е л е , п р е ж д е в р е м е н н о и з н о с в а н е н а а п а р а т и т е и п р и б о р и т е . Ч л . 1100. Т а б л а т а , п у л т о в е т е и ш к а ф о в е т е с е н а д п и с в а т о т д в е т е с т р а н и с у к а з а н и е з а т я х н о т о п р е д н а з н а ч е н и е и п р и с ъ е д и н е н и е , к ъ м к о е т о п р и н а д л е ж а т . Ч а с т п е т а . Р А З П Р Е Д Е Л И Т Е Л Н И У Р Е Д Б И Г л а в а д в а д е с е т и ч е т в ъ р т а . Р А З П Р Е Д Е Л И Т Е Л Н И У Р Е Д Б И З А Н А П Р Е Ж Е Н И Е Д О 1 0 0 0 V П Р О М Е Н Л И В Т О К И Д О 1 5 0 0 V П О С Т О Я Н Е Н Т О К Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 1101. ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и ( Р У ) с н а п р е ж е н и е д о 1 0 0 0 V п р о м е н л и в т о к и д о 1 5 0 0 V п о с т о я н е н т о к , р а з п о л а г а н и в з а к р и т и п о м е щ е н и я и н а о т к р и т о и и з п ъ л н я в а н и к а т о к о м а н д н и п у л т о в е , р а з п р е д е л и т е л н и , к о м а н д н и и р е л е й н и т а б л а , у р е д б и в к л е т к и и ш к а ф о в е . (2) Д о п ъ л н и т е л н и т е и з и с к в а н и я к ъ м Р У в ж и л и щ н и и о б щ е с т в е н и с г р а д и с а п о с о ч е н и в г л а в и т р и д е с е т и о с м а и т р и д е с е т и д е в е т а . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 1 0 2 . Т о к о в о д е щ и т е ч а с т и , а п а р а т и т е и н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и с е и з б и р а т п о у с л о в и я т а з а н о р м а л н а р а б о т а ( в с ъ о т в е т с т в и е с р а б о т н о т о н а п р е ж е н и е и т о к , к л а с н а т о ч н о с т , в и б р а ц и и , с е и з м и ч н а у с т о й ч и в о с т и д р . ) и п о у с л о в и я в а в а р и е н р е ж и м н а р а б о т а ( п р е т о в а р в а н е , н а г р я в а н е и д р . ) и п р и у с л о в и я т а н а к . с . ( т е р м и ч н а и д и н а м и ч н а у с т о й ч и в о с т , к о м у т а ц и о н н а с п о с о б н о с т ) с ъ г л а с н о г л а в а ч е т в ъ р т а .

319. 4 . о б щ и я т о к н а т о к о и з п р а в и т е л я ; 5 . р е ж и м а н а р а б о т а н а т о к о и з п р а в и т е л я ; 6 . т е к у щ и я р а б о т е н р е ж и м ; 7 . т е м п е р а т у р а т а в а к у м у л а т о р н о т о п о м е щ е н и е ; 8 . в и д а н а п о в р е д а т а п р и а в а р и я ; 9 . п р о т о к о л а н а а в а р и и т е и п о в р е д и т е . Ч л . 1392. В ъ в в е р и г а т а н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я с е п р е д в и ж д а а в т о м а т и ч е н п р е к ъ с в а ч з а п о с т о я н е н т о к , с е л е к т и в е н п о о т н о ш е н и е н а з а щ и т а в а н и т е а п а р а т и в п о с т о я н н о т о к о в а т а м р е ж а . П р и н е в ъ з м о ж н о с т з а о с и г у р я в а н е н а н е о б х о д и м а т а с е л е к т и в н о с т з а д ъ л ж и т е л н о с е п р е д в и ж д а п р е д п а з и т е л с ъ с с т о п я е м а в л о ж к а , к а т о в т о з и с л у ч а й п р е к ъ с в а ч ъ т н е е а в т о м а т и ч е н . Ч л . 1393. З а р я д н и т е у с т р о й с т в а , с ъ с т а в е н и о т м о т о р - г е н е р а т о р н и г р у п и , с е о б з а в е ж д а т с а в т о м а т и ч е н п р е к ъ с в а ч з а о б р а т е н т о к , в о л т м е т ъ р с п р е в к л ю ч в а т е л и а м п е р м е т ъ р . Ч л . 1394. Ш и н и т е з а п о с т о я н е н т о к с е с н а б д я в а т с у с т р о й с т в о з а п о с т о я н е н к о н т р о л н а и з о л а ц и я т а , д е й с т в а щ о н а с и г н а л п р и п о н и ж е н и е н а и з о л а ц и о н н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а е д и н о т п о л ю с и т е д о 1 5 ̧ 20 k W в м р е ж а 2 2 0 V и 6 ̧ 1 0 к W в м р е ж а 1 1 0 V . Ч л . 1395. В с х е м а т а з а у п р а в л е н и е и а в т о м а т и к а н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я с е п р е д в и ж д а б л о к и р о в к а , к о я т о и з к л ю ч в а т о к а н а з а р е ж д а н е п р и с п и р а н е н а р а б о т а т а н а в е н т и л а ц и о н н а т а у р е д б а в а к у м у л а т о р н о т о п о м е щ е н и е , а к о и м а т а к а в а . Ч л . 1 3 9 6 . ( 1 ) З а а к у м у л а т о р н о т о п о м е щ е н и е с е и з п о л з в а т о с в е т и т е л н и т е т е л а , к о и т о о т г о в а р я т н а и з и с к в а н и я т а н а Н И П А Б . (2) В п о м е щ е н и е т о н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я 1 - 2 о т о с в е т и т е л н и т е т е л а с е с в ъ р з в а т к ъ м м р е ж а т а з а а в а р и й н о о с в е т л е н и е . Ч л . 1397. (1) А к у м у л а т о р н и т е е л е м е н т и с е п о с т а в я т н а с т е л а ж и и л и н а л а в и ц и в ъ в ш к а ф . В е р т и к а л н и т е р а з с т о я н и я м е ж д у с т е л а ж и т е и л и л а в и ц и т е н а ш к а ф а с е и з б и р а т т а к а , ч е д а о с и г у р я в а т у д о б н о о б с л у ж в а н е н а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я . (2) А к у м у л а т о р и т е м о г а т д а с е м о н т и р а т в е д и н р е д п р и е д н о с т р а н н о о б с л у ж в а н е и л и в д в а р е д а - п р и д в у с т р а н н о о б с л у ж в а н е . (3) Н е о б с л у ж в а н и т е а к у м у л а т о р н и б а т е р и и п р и т е ж а в а т с и с т е м а з а р е к о м б и н а ц и я н а о т д е л е н и т е г а з о в е . Ч л . 1398. С т е л а ж и т е з а а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я с е и з п ъ л н я в а т , и з п и т в а т и м а р к и р а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а с т а н д а р т и т е и л и т е х н и ч е с к и т е у с л о в и я . Т е с е з а щ и т а в а т о т в ъ з д е й с т в и е т о н а е л е к т р о л и т а ( к и с е л и н а и л и о с н о в а ) с у с т о й ч и в о п о к р и т и е . Ч л . 1 3 9 9 . ( 1 ) А к у м у л а т о р н и т е е л е м е н т и с е и з о л и р а т о т с т е л а ж и т е , а с т е л а ж и т е - о т

398. Р а з д е л I I I . Е л е к т р и ч е с к о о с в е т л е н и е Ч л . 1 8 2 6 . Д о п у с т и м и т е о т к л о н е н и я о т н а п р е ж е н и е т о з а о с в е т и т е л и т е с а п о с о ч е н и в с т а н д а р т и т е . Ч л . 1 8 2 7 . О с в е т и т е л и т е н а п о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е с е п р е д в и ж д а т с п р е д п а з н и р е ш е т к и , н е д о п у с к а щ и и з п а д а н е т о н а с в е т о ф и л т р и , л е щ и , л а м п и и л и д р у г и в ъ т р е ш н и ч а с т и о т п р и б о р и т е и л и ч а с т и ц и с т ъ к л о и л и к в а р ц , в с л у ч а й н а с ч у п е н а л а м п а . Ч л . 1828. (1) П о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е , о с в е т л е н и е т о н а о р к е с т р а н т с к и т е п у л т о в е е с о с и г у р е н и в ъ з м о ж н о с т и з а п л а в н о р е г у л и р а н е н а я р к о с т т а . (2) Д о п у с к а с е п р и к л у б о в е , ч и и т о з а л и с а с б р о й н а м е с т а т а д о 5 0 0 , н е р е г у л и р у е м о о с в е т л е н и е з а н у ж д и т е п о а л . 1 . Ч л . 1 8 2 9 . В з р и т е л н и з а л и с б р о й н а м е с т а т а 5 0 0 и п о в е ч е с е п р е д в и ж д а п л а в н о р е г у л и р а н е н а я р к о с т т а н а о с в е т л е н и е т о . Ч л . 1830. В п о м е щ е н и я з а з р и т е л и с 50 и п о в е ч е м е с т а с е п р е д в и ж д а д е ж у р н о о с в е т л е н и е , о с и г у р я в а щ о о с в е т е н о с т н а й - м а л к о 1 5 % о т н о р м и р а н а т а з а р а б о т н о о с в е т л е н и е . Д о п у с к а с е з а д е ж у р н о о с в е т л е н и е д а с е и з п о л з в а т ч а с т и о т а в а р и й н о т о и л и е в а к у а ц и о н н о т о о с в е т л е н и е Ч л . 1 8 3 1 . В з а л и , с ъ о р ъ ж е н и с ъ с с т а ц и о н а р н а к и н о п р о ж е к ц и о н н а а п а р а т у р а , с е п р е д в и ж д а а в т о м а т и ч н о в к л ю ч в а н е н а о с в е т и т е л и , к о и т о о с и г у р я в а т н е п о - м а л к о о т 1 5 % о т н о р м и р а н а т а о с в е т е н о с т з а р е ж и м а н а о с в е т л е н и е , п р е д в и д е н з а п р о м е ж д у т ъ к а м е ж д у к и н о п р о ж е к ц и и т е . Ч л . 1 8 3 2 . У п р а в л е н и е т о н а р а б о т н о т о и д е ж у р н о т о о с в е т л е н и е с е о с ъ щ е с т в я в а о т : 1. з а с ц е н и и е с т р а д и - а п а р а т н а т а з а у п р а в л е н и е н а п о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е и л и о т п у л т а н а с ц е н а т а ( е с т р а д а т а ) ; 2. з а в е с т и б ю л и , ф о а й е т а , к у л о а р и , п у ш а л н и , б ю ф е т и , г а р д е р о б и и д р у г и п о м е щ е н и я , п р е д н а з н а ч е н и з а з р и т е л и - ц е н т р а л н о у п р а в л е н и е о т г л а в н а т а к а с а и л и о т в х о д а в з р и т е л н а т а з а л а , а з а д е ж у р н о т о о с в е т л е н и е о т п о м е щ е н и е т о н а п о ж а р н и я п о с т ( а к о и м а т а к ъ в ) и л и о т Г Р Т . Ч л . 1 8 3 3 . А в а р и й н о о с в е т л е н и е с е п р е д в и ж д а з а п о м е щ е н и я т а н а с ц е н а т а ( е с т р а д а т а ) , а д м и н и с т р а ц и я т а , к а с а т а , г а р д е р о б а , о х р а н а т а , п о ж а р н и я п о с т , т е х н и ч е с к и т е а п а р а т н и , з д р а в н и я п у н к т ( а к о и м а т а к ъ в ) , Г Р Т , т е л е ф о н н а ц е н т р а л а и в п о м е щ е н и я т а з а ж и в о т н и в ц и р к а . Ч л . 1 8 3 4 . ( 1 ) С в е т л и н н и т е у к а з а т е л и с н а д п и с " E x i t " с е р а з п о л а г а т н а д в р а т и т е п о п ъ т и щ а т а з а е в а к у а ц и я о т з р и т е л н а т а з а л а , с ц е н а т а ( е с т р а д а т а , м а н е ж а ) и о т д р у г и п о м е щ е н и я п о

109. в ъ р х у с т ъ л б а , е н а й - м а л к о 0 , 4 0 m . (2) Х о р и з о н т а л н о т о р а з с т о я н и е м е ж д у д в а с ъ с е д н и п р о в о д н и к а в ъ р х у с т ъ л б а е н а й - м а л к о 0,30 m. Ч л . 4 6 5 . ( 1 ) Х о р и з о н т а л н и т е р а з с т о я н и я м е ж д у п р о в о д н и ц и т е з а с п у с ъ ц и п о с т ъ л б а е н а й - м а л к о 0 , 1 5 m . (2) Р а з с т о я н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е д о п о в ъ р х н о с т т а н а с т ъ л б , к о н з о л и , к у к и и д р . е н а й - м а л к о 0 , 0 5 m . Р а з д е л V I . И з о л а ц и я Ч л . 4 6 6 . К о е ф и ц и е н т ъ т н а с и г у р н о с т н а с т о я щ и т е и з о л а т о р и ( о т н о ш е н и е т о н а р а з р у ш а в а щ а т а с и л а к ъ м д е й с т в а щ а т а с и л а ) е н а й - м а л к о 2 , 5 . Ч л . 4 6 7 . ( 1 ) З а о к а ч в а н е н а н я к о л к о п р о в о д н и к а в ъ р х у е д и н и з о л а т о р с е и з п о л з в а т м н о г о ш и й к о в и и л и с п е ц и а л н и и з о л а т о р и . ( 2 ) Н е у т р а л н и я т п р о в о д н и к с е з а к р е п в а н а и з о л а т о р и . Р а з д е л V I I . З а щ и т а о т п р е н а п р е ж е н и я , з а з е м я в а н е Ч л . 4 6 8 . ( 1 ) В м р е ж и т е с и з о л и р а н а н е у т р а л а п р ъ т и т е , к у к и т е и а р м а т у р и т е н а с т о м а н о б е т о н н и т е с т ъ л б о в е с е з а з е м я в а т , а в м р е ж и с д и р е к т н о з а з е м е н а н е у т р а л а с е с в ъ р з в а т к ъ м P E ( з а щ и т е н п р о в о д н и к ) и л и P E N п р о в о д н и к ( з а щ и т е н н е у т р а л е н ) . ( 2 ) З а з е м я в а щ и я т с п у с ъ к п о с т ъ л б е с д и а м е т ъ р н а й - м а л к о 6 m m . (3) Д о п у с к а с е и з п о л з в а н е т о н а а р м а т у р а т а н а с т о м а н о б е т о н н и с т ъ л б о в е к а т о з а з е м я в а щ с п у с ъ к . ( 4 ) П р е х о д н о т о с ъ п р о т и в л е н и е н а з а з е м и т е л и т е е н е п о - г о л я м о о т 3 0 W . Ч л . 469. (1) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) 3 а з а щ и т а о т а т м о с ф е р н и п р е н а п р е ж е н и я н а В Л ( к о и т о н е с а е к р а н и р а н и о т в и с о к и з д а н и я , д ъ р в е т а и д р . ) с е п о с т а в я т з а з е м и т е л и с п р е х о д н о с ъ п р о т и в л е н и е п о ч л . 4 6 8 , а л . 4 . (2) Р а з с т о я н и я т а м е ж д у з а з е м и т е л и т е с е п р и е м а т н е п о - г о л е м и о т 2 0 0 m з а р а й о н и с ъ с с р е д н а а т м о с ф е р н а е л е к т р и ч е с к а д е й н о с т ( о т 1 0 д о 4 0 ч а с а / г о д и н а ) и 1 0 0 m - з а р а й о н и с п о в и ш е н а а т м о с ф е р н а е л е к т р и ч е с к а д е й н о с т . ( 3 ) Н а с т ъ л б о в е т е с е п о с т а в я т з а з е м и т е л и н а : 1 . в с и ч к и с т ъ л б о в е с о т к л о н е н и я к ъ м с г р а д и ; 2. к р а й н и , р а з к л о н и т е л н и и к р ъ с т о в и щ н и с т ъ л б о в е , к о г а т о р а з с т о я н и е т о д о с ъ с е д н о т о з а щ и т н о з а з е м я в а н е е п о - г о л я м о о т 100 m з а р а й о н и с ъ с с р е д н а а т м о с ф е р н а е л е к т р и ч е с к а д е й н о с т и п о - г о л я м о о т 5 0 m в р а й о н и с п о в и ш е н а а т м о с ф е р н а д е й н о с т . (4) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) К ъ м з а з е м и т е л н и т е у р е д б и с е п р и с ъ е д и н я в а т е л е м е н т и т е н а с т ъ л б о в е т е , п о с о ч е н и в ч л . 4 6 8 . (5) З а з е м и т е л н и т е у р е д б и м о г а т д а с е и з п о л з в а т з а п о в т о р н о з а з е м я в а н е н а н е у т р а л н и я

429. в р е м е з а к ъ с н е н и е - н а с и г н а л и н а и з к л ю ч в а н е ; 3 . г а з о в а з а щ и т а н а п е щ н и т е т р а н с ф о р м а т о р и з а : а ) в с и ч к и п е щ и с у д а р н о н а т о в а р в а н е и с р а з л и ч н и м о щ н о с т и ; б ) з а п е щ и с ъ с с п о к о й н о н а т о в а р в а н е п р и н а л и ч и е н а р е г у л а т о р и з а н а п р е ж е н и е н а т р а н с ф о р м а т о р и т е ; в ) в о с т а н а л и т е с л у ч а и - с ъ г л а с н о п о с о ч е н о т о в г л а в а д в а д е с е т а , р а з д е л I V ; 4. с р е щ у е д н о ф а з н и з е м н и с ъ е д и н е н и я в н а м о т к и т е и н а и з в о д и т е , а к о п е щ н и я т т р а н с ф о р м а т о р с е п р и с ъ е д и н я в а к ъ м е л е к т р и ч е с к а м р е ж а с е ф е к т и в н о з а з е м е н а н е у т р а л а ; 5. о т п о в и ш а в а н е т е м п е р а т у р а т а н а м а с л о т о в с и с т е м а т а н а о х л а ж д а н е н а п е щ н и я т р а н с ф о р м а т о р ч р е з к о н т а к т н и т е р м о м е т р и с д е й с т в и е н а с и г н а л п р и д о с т и г а н е н а м а к с и м а л н о д о п у с т и м а т а т е м п е р а т у р а и н а и з к л ю ч в а н е п р и н е й н о т о п р е в и ш а в а н е ; 6. о т н а р у ш а в а н е н а ц и р к у л а ц и я т а н а м а с л о т о и в о д а т а в с и с т е м а т а з а п р и н у д и т е л н о м а с л е н о - в о д н о о х л а ж д а н е н а п е щ н и я т р а н с ф о р м а т о р с д е й с т в и е н а с и г н а л . Ч л . 2 0 2 1 . ( 1 ) З а д ъ г о в и т е п е щ и с е о с и г у р я в а т е л е к т р о м е р и з а а к т и в н а и р е а к т и в н а е н е р г и я и и з м е р в а т е л н и а п а р а т и ( а м п е р м е т р и , в о л т м е т р и , в а т м е т р и ) з а к о н т р о л н а т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с . (2) А м п е р м е т р и т е с е и з б и р а т с ъ с с к а л и , п о з в о л я в а щ и о т ч и т а н е н а т о к о в и т е п р е т о в а р в а н и я . (3) З а д ъ г о в и р у д н о т е р м и ч н и п е щ и с е д н о ф а з н и п е щ н и т р а н с ф о р м а т о р и с е п р е д в и ж д а т а м п е р м е т р и з а и з м е р в а н е н а ф а з н и т е т о к о в е н а з а х р а н в а щ и я т р а н с ф о р м а т о р и а п а р а т и з а и з м е р в а н е и р е г и с т р и р а н е н а т о к о в е т е н а е л е к т р о д и т е . (4) П р е п о р ъ ч в а с е з а д ъ г о в и с т о м а н о д о б и в н и п е щ и м о н т и р а н е т о н а а п а р а т и з а р е г и с т р и р а н е н а 3 0 - м и н у т е н м а к с и м а л н о п р о д ъ л ж и т е л е н т о в а р . Ч л . 2022. М я с т о т о п о д п л о щ а д к и т е н а д ъ г о в и т е п е щ и , р а з п о л о ж е н и п о - в и с о к о о т н и в о т о н а п о д а в ц е х а , м о ж е д а с е и з п о л з в а з а м о н т а ж н а д р у г и с ъ о р ъ ж е н и я н а п е щ и т е ( в т . ч . п е щ н и п о д с т а н ц и и ) б е з п о с т о я н е н п р е с т о й н а х о р а . Ч л . 2 0 2 3 . З а н е д о п у с к а н е н а м е ж д у е л е к т р о д н о с ъ е д и н е н и е п р и п р о п у с к а н е н а е л е к т р о д и т е н а р у д н о т е р м и ч н и и ф е р о с п л а в н и п е щ и с е и н с т а л и р а т п о с т о я н н и р а з д е л и т е л н и и з о л и р а щ и щ и т о в е м е ж д у е л е к т р о д и т е . Р а з д е л I V . У р е д б и з а и н д у к ц и о н н о и д и е л е к т р и ч н о н а г р я в а н е Ч л . 2 0 2 4 . С ъ о р ъ ж е н и я т а н а у р е д б и т е з а и н д у к ц и о н н о и д и е л е к т р и ч н о н а г р я в а н е - т р а н с ф о р м а т о р и , д в и г а т е л - г е н е р а т о р и , т и р и с т о р н и и й о н н и п р е о б р а з у в а т е л и и л и л а м п о в и г е н е р а т о р и и к о н д е н з а т о р и , м о ж е д а с е р а з п о л а г а т : 1 . в о т д е л н и п о м е щ е н и я с н е п о - н и с к а о т I I с т е п е н н а о г н е у с т о й ч и в о с т ; 2 . н е п о с р е д с т в е н о в ц е х з а т е х н о л о г и ч н о п р о и з в о д с т в о с к а т е г о р и я Г и л и Д п о Н И П А Б . Ч л . 2 0 2 5 . ( 1 ) Р а з р е ш а в а с е в ъ в в е р и г и т е н а и н д у к т о р и т е м о н т а ж н а к о н д е н з а т о р н и б а т е р и и з а п о д о б р я в а н е и з п о л з в а н е т о н а т р а н с ф о р м а т о р и т е и п р е о б р а з у в а т е л и т е .

271. (4) С п у с ъ ц и т е к ъ м а п а р а т и т е с е о р а з м е р я в а т с у с и л и я , к о и т о д а н е п р е д и з в и к в а т н е д о п у с т и м и м е х а н и ч е с к и н а п р е ж е н и я в ъ р х у а п а р а т и т е и к л е м и т е и м п р и н и с к и т е м п е р а т у р и и с б л и ж а в а н е н а п р о в о д н и ц и т е о т с и л е н в я т ъ р . (5) И з ч и с л и т е л н и т е м е х а н и ч н и у с и л и я п р и к . с . , п р е д а в а н и в ъ р х у п о д п о р н и т е и з о л а т о р и о т т в ъ р д и ш и н и , с е о п р е д е л я т с ъ г л а с н о г л а в а ч е т в ъ р т а , р а з д е л I I I . Ч л . 1 1 6 4 . М а к с и м а л н и т е д о п у с т и м и н а п р е ж е н и я в г ъ в к а в и т е ш и н и п р и т о в а р и , с ъ о т в е т с т в а щ и н а и з и с к в а н и я т а п о ч л . 1163, в % о т н а п р е ж е н и е т о н а с к ъ с в а н е н а ц я л о т о с е ч е н и е с а п о с о ч е н и в т а б л . 3 5 . Ч л . 1165. К о е ф и ц и е н т ъ т н а с и г у р н о с т з а и з о л а т о р н и в е р и г и п р и т о в а р и , с ъ о т в е т с т в а щ и н а и з и с к в а н и я т а н а ч л . 1163 п о о т н о ш е н и е н а т я х н о т о и з п и т в а т е л н о м е х а н и ч н о н а т о в а р в а н е , е н а й - м а л к о 3 . Ч л . 1166. К о е ф и ц и е н т ъ т н а с и г у р н о с т з а с ъ е д и н и т е л н а а р м а т у р а н а г ъ в к а в и ш и н и п р и т о в а р и , с ъ о т в е т с т в а щ и н а и з и с к в а н и я т а н а ч л . 1163 п о о т н о ш е н и е н а т е х н и я р а з р у ш а в а щ т о в а р , е н а й - м а л к о 3 . Ч л . 1 1 6 7 . ( 1 ) П о р т а л и т е з а з а к р е п в а н е н а ш и н и , ш и н н и в р ъ з к и в п о л е т а т а в О Р У с е и з п ъ л н я в а т о т с т о м а н а . (2) П о р т а л и т е н а н о с е щ и ш и н и и н а и з в о д и т е с е о р а з м е р я в а т и и з п ъ л н я в а т к а т о к р а й н и и л и м е ж д и н н и в с ъ о т в е т с т в и е с м я с т о т о и м в у р е д б а т а и с и з и с к в а н и я т а п о г л а в а ш е с т н а д е с е т а . ( 3 ) Н е с е д о п у с к а и з п о л з в а н е н а о б т я ж к и з а у к р е п в а н е н а к о н с т р у к ц и и в Р У . Ч л . 1 1 6 8 . ( 1 ) Б р о я т н а е л е м е н т и т е в н о с е щ и т е и з о л а т о р н и в е р и г и в р а й о н и с ч и с т а а т м о с ф е р а с е и з б и р а т с ъ г л а с н о п о с о ч е н и т е в т а б л . 4 0 с д о б а в я н е п о е д и н е л е м е н т . (2) П р и о п р е д е л я н е н а б р о я н а и з о л а т о р и т е с е о т ч и т а т и и з и с к в а н и я т а н а г л а в а ш е с т н а д е с е т а , р а з д е л I I I и г л а в а д в а д е с е т и п е т а , р а з д е л I I I . Ч л . 1 1 6 9 . ( 1 ) Н а й - м а л к и т е с в е т л и р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и д о р а з л и ч н и е л е м е н т и в О Р У с а п о с о ч е н и в т а б л . 6 1 ( ф и г . 8 ) . (2) К о г а т о п р и в и с о к о п л а н и н с к и у р е д б и с н а д м о р с к а в и с о ч и н а н а д 1000 m п о у с л о в и я т а з а и з о л а ц и я и в ъ з н и к в а н е н а е ф е к т а к о р о н а с е п р и е м а т р а з с т о я н и я м е ж д у т о к о в о д е щ и т е ч а с т и , п о - г о л е м и о т п о с о ч е н и т е в т а б л . 6 1 , н е о б х о д и м о е д а с е у в е л и ч а т с ъ о т в е т н о и р а з с т о я н и я т а д о з а з е м е н и т е ч а с т и . В с и ч к и у в е л и ч е н и р а з с т о я н и я с е д о к а з в а т с и з ч и с л е н и я . Т а б л и ц а 6 1 ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) Н а й - м а л к и с в е т л и р а з с т о я н и я о т т о к о в о д е щ и ч а с т и д о р а з л и ч н и е л е м е н т и в О Р У

96. Ч л . 386. (1) П р и п р е с и ч а н е н а у л и ц и и п ъ т и щ а о т в с я к а к ъ в в и д к а б е л и т е с е п о л а г а т п р е з ц я л а т а з о н а в т р ъ б и , к а б е л н и к а н а л н и с и с т е м и , т у н е л и и л и к о л е к т о р и . (2) К о г а т о н я м а с п е ц и а л н о о п р е д е л е н п о я с з а п ъ т н о п л а т н о , п р е с и ч а н е т о о б х в а щ а п о 2 m о т д в е т е с т р а н и н а п ъ т я . (3) П р е с и ч а н е т о н а п ъ т и щ а т а с е и з п ъ л н я в а н а й - м а л к о н а 1 m п о д п о в ъ р х н о с т т а н а п л а т н а т а и н а й - м а л к о н а 0 , 5 m п о д д ъ н а т а н а о т в о д н и т е л н и т е к а н а в к и ( 0 , 2 m , а к о к а б е л и т е с а з а щ и т е н и ) . (4) П р и п р е х о д о т п о д з е м н а к а б е л н а л и н и я в ъ в в ъ з д у ш н а к а б е л ъ т с е и з в е ж д а н а п о в ъ р х н о с т т а н а й - м а л к о н а 3 , 5 m о т о т в о д н и т е л н а т а к а н а в к а и л и б а н к е т а н а п ъ т я . Ч л . 3 8 7 . П р и п р е с и ч а н е н а п ъ т н и о т к л о н е н и я к ъ м д в о р о в е и л и г а р а ж и к а б е л и т е с е п о л а г а т т а к а , ч е с е и з б я г в а н е о б х о д и м о с т т а о т п о в т о р н о р а з к о п а в а н е в с л у ч а й н а р е м о н т н а к а б е л и т е . Р а з д е л X . И з т е г л я н е н а к а б е л и в т р ъ б и Ч л . 388. П р и п р е с и ч а н е н а п ъ т н и и у л и ч н и п л а т н а , д р у г и п р о в о д и и с ъ о р ъ ж е н и я и л и п р и н е о б х о д и м о с т о т м е х а н и ч н а з а щ и т а к а б е л и т е с е и з т е г л я т в т р ъ б и . Ч л . 389. (1) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Р а з р е ш а в а с е и з п о л з в а н е т о н а т р ъ б и п о ч л . 388 о т в с я к а к ъ в в и д , н о з а д ъ л ж и т е л н о о т н е г о р и м м а т е р и а л . ( 2 ) И з б о р ъ т н а т р ъ б и т е с е с ъ о б р а з я в а с ъ с : 1 . а г р е с и в н о с т т а н а о к о л н а т а с р е д а ; 2 . н а л и ч и е т о н а б л у ж д а е щ и т о к о в е ; 3 . с т а б и л н о с т т а н а п о ч в а т а ( с в л а ч и щ а ) и п о д п о ч в е н и т е в о д и ; 4 . н а л и ч и е т о н а и н т е н з и в е н т р а н с п о р т ; 5 . н а ч и н ъ т н а в ъ з с т а н о в я в а н е н а и з к о п а ; 6 . н а л и ч и е т о н а с ъ с е д н и с ъ о р ъ ж е н и я и п р о в о д и . (3) З а т р и ф а з н а с и с т е м а , о б р а з у в а н а о т е д н о ж и л н и к а б е л и , к о г а т о е д н о ж и л н и т е к а б е л и с е п о л а г а т в т р и о т д е л н и т р ъ б и , т р ъ б и т е с а о т н е м а г н и т е н м а т е р и а л . Ч л . 390. (1) Т р ъ б и т е с е п о л а г а т д и р е к т н о в ъ р х у д ъ н о т о н а и з к о п а , а к о е ч и с т о о т к а м ъ н и и с т р о и т е л н и о т п а д ъ ц и , и л и в ъ р х у п л а с т п я с ъ к и л и ч и с т а п р ъ с т с д е б е л и н а 0 , 1 m . (2) П р и н е о б х о д и м о с т и т е х н и ч е с к а в ъ з м о ж н о с т в о т д е л н и у ч а с т ъ ц и т р ъ б и т е с е п о л а г а т ч р е з х о р и з о н т а л н о с о н д и р а н е н а т е р е н а . ( 3 ) Т р ъ б и т е с е с в ъ р з в а т п о м е ж д у с и с ъ с з а с т ъ п в а н е и л и с ъ с с ъ е д и н и т е л н и м у ф и . (4) К р а и щ а т а н а в с я к а т р ъ б а , с а м о с т о я т е л н а и л и е л е м е н т о т с ъ с т а в н а т р ъ б а , с е о б р а б о т в а т т а к а , ч е н е п р е д с т а в л я в а т о п а с н о с т з а н а р а н я в а н е н а в ъ н ш н а т а о б в и в к а н а и з т е г л я н и я к а б е л . ( 5 ) К р а й н и т е о т в о р и н а т р ъ б и т е с е у п л ъ т н я в а т н е з а в и с и м о д а л и в т я х и м а п о л о ж е н к а б е л . (6) Т р ъ б и т е з а в ъ в е ж д а н е и л и п р е м и н а в а н е н а к а б е л и п р е з с г р а д и и л и к а б е л н и с ъ о р ъ ж е н и я з а в ъ р ш в а т д и р е к т н о в п о ч в а т а и л и в с п е ц и а л н о и з г р а д е н и ш а х т и .

168. б а д о р ъ б а н а з е м н о т о п л а т н о ( б а н к е т а ) н а п ъ т я и л и о г р а д а т а н а а в т о м а г и с т р а л а : - з а а в т о м а г и с т р а л и и п ъ т и щ а I к л а с 10,0 10,0 10,0 10,0 Н с т + 5 * - з а п ъ т и щ а I I и I I I 7,0 7,0 7,0 7,0 Н с т * * к л а с и м е с т н и п ъ т и щ а б ) п р и у с п о р е д н о п р е - м и н а в а н е о т н а й - б л и з - к и я п р о в о д н и к п р и н е о т к л о н е н о п о л о ж е - н и е д о р ъ б а н а з е м н о - т о п л а т н о ( б а н к е т а ) н а п ъ т я и л и о г р а д а т а н а а в т о м а г и с т р а л а 2,0 4,0 6,0 10,0 Н с т * * * Н с т е в и с о ч и н а т а н а с т ъ л б а о т о с н о в а т а д о в ъ р х а м у . Р а з м е р ъ т з а В Л 750 kV с е о т н а с я з а с ъ щ е с т в у в а щ и п ъ т и щ а , а з а н о в о с т р о я щ и с е п ъ т и щ а - м о ж е д а с е н а м а л и д о Н с т , а в с т е с н е н и у ч а с т ъ ц и д о 1 5 m . * * З а В Л 7 5 0 k V в с т е с н е н и у ч а с т ъ ц и о т т р а с е т о м о ж е д а с е н а м а л и д о 1 0 m . Ч л . 673. П р е с и ч а н е т о н а В Л с а в т о м а г и с т р а л и и п ъ т и щ а I к л а с с е с ъ г л а с у в а с п ъ т н и т е с л у ж б и . Р а з д е л X V I I . П р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и Ч л . 6 7 4 . Ъ г ъ л ъ т н а п р е с и ч а н е н а В Л с т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и н е с е о г р а н и ч а в а . Ч л . 6 7 5 . ( 1 ) П р и п р е с и ч а н е н а т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и с т ъ л б о в е т е н а В Л з а м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е с а о т о п ъ в а т е л е н т и п . (2) З а В Л с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о с ъ с с е ч е н и е н а п р о в о д н и ц и т е 1 2 0 m m 2 и п о - г о л я м о с е и з п о л з в а т и н о с е щ и с т ъ л б о в е з а г л у х а к л е м а . (3) С т ъ л б о т к о н т а к т н а т а м р е ж а с е з а п а з в а п о д п р о в о д н и ц и т е н а п р е с и ч а щ а т а В Л , а к о р а з с т о я н и е п о в е р т и к а л а о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л д о в ъ р х а н а с т ъ л б а о т к о н т а к т н а т а м р е ж а е н а й - м а л к о 7 m з а В Л д о 1 1 0 k V , 8 m - з а В Л - 2 2 0 k V , и 9 m - з а В Л - 4 0 0 k V . Ч л . 6 7 6 . ( 1 ) П р и п р е с и ч а н е н а т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и с е ч е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е н а п р е с и ч а щ а т а В Л с п р о в о д н и ц и о т с т о м а н о а л у м и н и й , с т о м а н о а л у м и н и е в и с п л а в и , м е д и с т о м а н а е н а й - м а л к о 5 0 m m 2 , а о т а л у м и н и й и а л у м и н и е в и с п л а в и - 7 0 m m 2 . (2) С ъ е д и н е н и я н а п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а в м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е т о н а В Л с т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и н е с е д о п у с к а т . П о и з к л ю ч е н и е с е д о п у с к а п о е д н о с ъ е д и н е н и е н а в с е к и п р о в о д н и к с ъ с с е ч е н и е 2 4 0 m m 2 и п о - г о л я м о и н а в с я к о м ъ л н и е з а щ и т н о в ъ ж е . Ч л . 6 7 7 . П р и п р е с и ч а н е н а т р о л е й б у с н и и т р а м в а й н и л и н и и н а н о с е щ и т е с т ъ л б о в е ,

22. V, з а х р а н в а н и о т п о н и ж а в а щ и т р а н с ф о р м а т о р и , с е п р и е м а , ч е п о д а д е н о т о к ъ м т р а н с ф о р м а т о р а н а п р е ж е н и е е н е и з м е н н о и е р а в н о н а н о м и н а л н о т о . Ч л . 7 5 . Е л е м е н т и т е н а в е р и г и т е , з а щ и т е н и ч р е з п р е д п а з и т е л и с ъ с с т о п я е м а в л о ж к а , с е п р о в е р я в а т н а д и н а м и ч н а у с т о й ч и в о с т п о м а к с и м а л н а т а м о м е н т н а с т о й н о с т н а т о к а н а к . с . ( у д а р е н т о к ) . Р а з д е л I I I . И з б о р н а п р о в о д н и ц и и и з о л а т о р и , п р о в е р к а н а н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и п о у с л о в и я т а н а д и н а м и ч н о д е й с т в и е н а т о к а н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е Ч л . 7 6 . ( 1 ) С и л и т е , д е й с т в а щ и в ъ р х у т в ъ р д и т е ш и н и , и з о л а т о р и т е и н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и , с е о п р е д е л я т п о у д а р н и я т о к п р и т р и ф а з н о к . с . , к а т о с е в з е м а п р е д в и д д е ф а з и р а н е т о н а т о к а м е ж д у ф а з и т е . В о т д е л н и с л у ч а и ( п р и д о с т и г а н е н а г р а н и ц а т а н а и з ч и с л и т е л н и т е м е х а н и ч н и н а п р е ж е н и я ) с е о т ч и т а т м е х а н и ч н и т е к о л е б а н и я н а ш и н и т е и ш и н н и т е к о н с т р у к ц и и . (2) У д а р н и т е с и л и , д е й с т в а щ и в ъ р х у г ъ в к а в и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и и н о с е щ и т е г и и з о л а т о р и и к о н с т р у к ц и и , с е о п р е д е л я т п о с р е д н а т а к в а д р а т и ч н а с т о й н о с т ( з а в р е м е т о н а п р о т и ч а н е н а т о к а ) п р и д в у ф а з н о к . с . м е ж д у с ъ с е д н и т е ф а з и . (3) П р и р а з ц е п е н и п р о в о д н и ц и и г ъ в к а в и ш и н о п р о в о д и д е й с т в и е т о н а т о к а н а к . с . в ъ р х у п р о в о д н и ц и т е н а е д н а и с ъ щ а ф а з а с е о п р е д е л я п о е ф е к т и в н а т а с т о й н о с т н а т о к а п р и т р и ф а з н о к . с . Г ъ в к а в и т е п р о в о д н и ц и с е п р о в е р я в а т и н а п р е п л и т а н е . Ч л . 77. (1) М е х а н и ч н и т е у с и л и я , п р е д а в а щ и с е п р и к . с . о т т в ъ р д и т е ш и н и н а п о д п о р н и т е и п р о х о д н и т е и з о л а т о р и , п о л у ч е н и п р и и з ч и с л е н и я т а с ъ г л а с н о ч л . 7 6 , а л . 1 , н е т р я б в а д а н а д в и ш а в а т : 1. п р и е д и н и ч н и и з о л а т о р и - 6 0 % о т г а р а н т и р а н а т а с т о й н о с т н а м и н и м а л н а т а р а з р у ш а в а щ а с и л а ; 2 . п р и д в о й н и п о д п о р н и и з о л а т о р и - 1 0 0 % о т р а з р у ш а в а щ а т а с и л а з а е д и н и з о л а т о р . (2) П р и ш и н и , и з п ъ л н е н и с п р о ф и л н и п р о в о д н и ц и ( м н о г о п о л ю с н и , о т д в а U п р о ф и л а и д р . ) , м е х а н и ч н о т о н а п р е ж е н и е с е о п р е д е л я к а т о а р и т м е т и ч н а с у м а н а н а п р е ж е н и я т а м е ж д у с ъ с т а в н и т е е л е м е н т и н а в с я к а ш и н а . (3) М а к с и м а л н и т е м е х а н и ч н и н а п р е ж е н и я в м а т е р и а л а н а т в ъ р д и т е ш и н и н е т р я б в а д а н а д в и ш а в а т 7 0 % о т т я х н о т о г а р а н т и р а н о с ъ п р о т и в л е н и е н а с к ъ с в а н е . Р а з д е л I V . И з б о р н а п р о в о д н и ц и п о у с л о в и я т а н а н а г р я в а н е п р и к ъ с и с ъ е д и н е н и я и п р о в е р к а н а с ъ о р ъ ж е н и я т а в р е ж и м н а к ъ с и с ъ е д и н е н и я Ч л . 7 8 . Н е с е д о п у с к а т е м п е р а т у р а н а н а г р я в а н е н а п р о в о д н и ц и т е п р и к . . , п о - в и с о к а о т м а к с и м а л н о д о п у с т и м и т е с т о й н о с т и , п о с о ч е н и в т а б л . 1 6 . Т а б л и ц а 1 6 Д о п у с т и м и т е м п е р а т у р и н а т о к о в о д е щ и ч а с т и п р и к ъ с и с ъ е д и н е н и я

188. Ч л . 7 5 9 . ( 1 ) И з п о л з в а н е т о н а В Л И П с н а п р е ж е н и е 2 0 k V и м а п р е д и м с т в о п р е д В Л с н а п р е ж е н и е 2 0 k V п о р а д и з н а ч и т е л н о н а м а л я в а н е н а р а з с т о я н и е т о м е ж д у и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и , м е ж д у п р о в о д н и ц и и н о с е щ и к о н с т р у к ц и и и и з б я г в а н е н а в ъ з м о ж н о с т т а з а в ъ з н и к в а н е н а к ъ с о и л и з е м н о с ъ е д и н е н и е п р и д о п и р м е ж д у т я х и л и с ъ с з а з е м е н и ч а с т и . ( 2 ) И з п о л з в а н е т о н а В Л И П с е п р е п о р ъ ч в а з а : 1. и н д у с т р и а л н и и в и л н и з о н и , к р а й г р а д с к и п а р к о в е и м е с т а з а п о ч и в к а п р и в ъ в о д а н а л и н и и в ц е н т р а л н и т е ч а с т и н а с е л а и м а л к и г р а д о в е ; 2. г о р и с т и м е с т н о с т и , о в о щ н и г р а д и н и , з а л е с е н и м е с т а с ц е н н и д ъ р в е с н и в и д о в е , р е з е р в а т и и д р у г и з а щ и т е н и з о н и , з е м е д е л с к и з е м и с и н т е н з и в н о п р ъ с к о в о н а п о я в а н е ; 3 . з о н и с и н т е н з и в н о л е д о о б р а з у в а н е ; 4. в р е м е н н о е л е к т р о с н а б д я в а н е н а о б е к т и п р и п р е м и н а в а н е н а е л е к т р о п р о в о д а в б л и з о с т д о с т р о и т е л н а т а п л о щ а д к а . (3) Ц е л е с ъ о б р а з н о с т т а о т и з г р а ж д а н е н а В Л И П с е о п р е д е л я с т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к а о б о с н о в к а . Ч л . 7 6 0 . ( 1 ) З а о р а з м е р я в а н е т о н а В Л И П с е р а з г л е ж д а т и о ц е н я в а т р е ж и м и т е : 1 . н о р м а л е н - в с и ч к и п р о в о д н и ц и с а з д р а в и ; 2 . а в а р и е н - н а п ъ л н о и л и ч а с т и ч н о с к ъ с а н и п р о в о д н и ц и ; 3 . м о н т а ж е н - п о в р е м е н а м о н т а ж н а с т ъ л б о в е и п р о в о д н и ц и . (2) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) О п р е д е л е н и я т а з а г а б а р и т н о , в е т р о в о и т е г л о в о м е ж д у с т ъ л б и е и г а б а р и т е н п р о в е с п о ч л . 5 3 0 , а л . 4 , 5 , 6 и 7 с е о т н а с я т и з а В Л И П . (3) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) О п р е д е л е н и я т а з а в и д о в е м е с т н о с т и и у ч а с т ъ ц и з а В Л п о ч л . 5 3 1 с е о т н а с я т и з а В Л И П . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 7 6 1 . ( 1 ) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) П р и о р а з м е р я в а н е , з а щ и т а и о з н а ч е н и е н а с т ъ л б о в е з а В К Л с е о т ч и т а т о б щ и т е и з и с к в а н и я з а В Л , п о с о ч е н и в ч л . 532, а л . 1, 3 и ч л . 536, 537, 538, 539. ( 2 ) ( И з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) И з и с к в а н и я т а з а т р а с е т а т а н а В Л И П с а п о ч л . 5 4 3 . Ч л . 7 6 2 . З а и з о л а ц и я н а п р о в о д н и ц и т е с е и з п о л з в а м а т е р и а л , к о й т о е у с т о й ч и в н а а т м о с ф е р н и в ъ з д е й с т в и я , у л т р а в и о л е т о в и л ъ ч и и в л и я н и е т о н а о з о н а в п р о д ъ л ж е н и е н а ц е л и я е к с п л о а т а ц и о н е н п е р и о д н а В Л И П . Р а з д е л I I I . И з ч и с л и т е л н и к л и м а т и ч н и у с л о в и я Ч л . 763. (1) И з ч и с л и т е л н и т е к л и м а т и ч н и у с л о в и я з а о р а з м е р я в а н е н а В Л И П с е о п р е д е л я т п о д а н н и , п о л у ч е н и о т ф а к т и ч е с к и п р о д ъ л ж и т е л н и н а б л ю д е н и я з а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , с к о р о с т н а в я т ъ р а , о б л е д я в а н е н а и з о л и р а н и т е п р о в о д н и ц и и а т м о с ф е р н а е л е к т р и ч е с к а д е й н о с т . (2) П р и о б р а б о т к а н а д а н н и т е о т н а б л ю д е н и я т а с е в з е м а т п о д в н и м а н и е о с о б е н о с т и т е н а м и к р о к л и м а т а в р а й о н а н а т р а с е т о н а В Л И П .

380. г ) п о д б а л к о н а - 1 m ; 2 . п р и в е р т и к а л н о п о л а г а н е д о п р о з о р е ц а - 0 , 8 m ; 3 . п р и в е р т и к а л н о п о л а г а н е д о б а л к о н а - 1 m ; 4 . о т з е м я т а - 3 m . (3) П р и о к а ч в а н е н а п р о в о д н и ц и н а с т ъ л б о в е о к о л о с г р а д и р а з с т о я н и е т о о т п р о в о д н и ц и т е д о б а л к о н и и п р о з о р ц и п р и м а к с и м а л н о о т к л о н е н и е н а п р о в о д н и ц и т е е н а й - м а л к о 1 , 5 m . (4) Н е с е д о п у с к а и з п ъ л н е н и е н а в ъ н ш н и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и п о п о к р и в и н а ж и л и щ н и и о б щ е с т в е н и с г р а д и , с и з к л ю ч е н и е в ъ в е ж д а н е т о в с г р а д и т е и о т к л о н е н и я т а о т т е з и в ъ в о д и . (5) Н е з а щ и т е н и т е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и н а в ъ н ш н и т е е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и п о о т н о ш е н и е н а д о п и р с е р а з г л е ж д а т к а т о н е и з о л и р а н и . Ч л . 1725. ( 1 ) Р а з с т о я н и е т о о т п р о в о д н и ц и т е , п р е с и ч а щ и п о ж а р н и п ъ т и щ а и п ъ т и щ а з а т о в а р н и п р е в о з и , д о п о в ъ р х н о с т т а н а з е м я т а ( п ъ т я ) е н а й - м а л к о 6 m в п р о х о д и м а т а ч а с т , а в н е п р о х о д и м а т а - 3 , 5 m . ( 2 ) Р а з с т о я н и е т о м е ж д у о т д е л н и т е п р о в о д н и ц и т е е н е п о - м а л к о о т : 1 . п р и м е ж д у с т ъ л б и е д о 6 m - 0 , 1 m ; 2 . п р и м е ж д у с т ъ л б и е н а д 6 m - 0 , 1 5 m . (3) Р а з с т о я н и е т о о т п р о в о д н и ц и т е д о с т е н и т е и о п о р н и т е к о н с т р у к ц и и е н е п о - м а л к о о т 50 mm. Ч л . 1726. (1) П о л а г а н е т о н а п р о в о д н и ц и и к а б е л и н а в ъ н ш н и т е е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и в т р ъ б и и к о ж у с и с е и з п ъ л н я в а в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а п о ч л . 1 7 1 2 - 1 7 1 4 в ъ в в с и ч к и с л у ч а и с у п л ъ т н е н и я . ( 2 ) Н е с е р а з р е ш а в а п о л а г а н е т о н а п р о в о д н и ц и в с т о м а н е н и т р ъ б и и к о ж у с и и з в ъ н с г р а д а . Ч л . 1 7 2 7 . ( 1 ) П р е п о р ъ ч в а с е в ъ в о д и т е в с г р а д и п р е з с т е н и д а с е и з п ъ л н я в а т в и з о л а ц и о н н и т р ъ б и т а к а , ч е д а н е с е с т и ч а в о д а п о т я х и д а п р о н и к в а в с г р а д а т а . (2) Р а з с т о я н и е т о м е ж д у п р о в о д н и ц и т е п р и и з о л а т о р и т е н а в ъ в о д а , а с ъ щ о и о т п р о в о д н и ц и т е д о и з п ъ к н а л и т е ч а с т и н а с г р а д а т а е н а й - м а л к о 0 , 2 m . (3) Д о п у с к а с а в ъ в о д и т е в с г р а д и т е д а с е и з п ъ л н я в а т п р е з п о к р и в а в с т о м а н е н и т р ъ б и . Р а з с т о я н и е т о п о в е р т и к а л а о т о т к л о н е н и е т о к ъ м в ъ в о д а и о т п р о в о д н и ц и т е н а в ъ в о д а д о п о к р и в а е н а й - м а л к о 2 , 5 m . (4) З а н и с к и с г р а д и ( п а в и л и о н и , б у д к и , ф у р г о н и и д р . ) , н а ч и и т о п о к р и в и е и з к л ю ч е н о д а с е н а м и р а т х о р а , с в е т л о т о р а з с т о я н и е о т п р о в о д н и ц и т е д о п о к р и в а е н а й - м а л к о 0 , 5 m , а р а з с т о я н и е т о о т п р о в о д н и ц и т е д о з е м я т а - н а й - м а л к о 3 m . Г л а в а т р и д е с е т и о с м а . Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И У Р Е Д Б И В С Г Р А Д И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 1 7 2 8 . ( 1 ) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и в ъ в : 1. ж и л и щ н и и о б щ е с т в е н о о б с л у ж в а щ и с г р а д и с ъ г л а с н о п р и л о ж е н и е No 2 к ъ м Н а р е д б а No

246. (2) А в т о м а т и к а т а д е й с т в а з а п о с л е д о в а т е л н о в к л ю ч в а н е н а ш у н т о в и р е а к т о р и ( а к о и м а т а к и в а ) в п о д с т а н ц и я т а и л и ц е н т р а л а т а , к ъ д е т о е р е г и с т р и р а н о п о в и ш е н о н а п р е ж е н и е . А к о т а к и в а л и п с в а т и л и в к л ю ч в а н е т о н а р е а к т о р и т е н е д о в е ж д а д о н е о б х о д и м о т о п о н и ж а в а н е н а н а п р е ж е н и е т о , а в т о м а т и к а т а д е й с т в а н а и з к л ю ч в а н е н а В Л , п р е д и з в и к в а щ а н е д о п у с т и м о т о у в е л и ч е н и е н а н а п р е ж е н и е т о . Ч л . 1 0 3 1 . А в т о м а т и к а т а с р е щ у н е д о п у с т и м о п о в и ш а в а н е н а н а п р е ж е н и е т о с е п р и л а г а з а д ъ л ж и т е л н о з а В Л с н а п р е ж е н и е 4 0 0 k V и п о - в и с о к о , а з а п о - н и с к и т е н а п р е ж е н и я - п р и д о к а з а н а н е о б х о д и м о с т . Р а з д е л X I . А в т о м а т и ч н о р а з т о в а р в а н е н а е л е к т р о е н е р г и й н а т а с и с т е м а п р и а в а р и й н о и з к л ю ч в а н е н а г о л е м и г е н е р а т о р н и м о щ н о с т и Ч л . 1032. З а с л у ч а и т е н а а в а р и й н о и з к л ю ч в а н е н а г о л е м и г е н е р а т о р н и м о щ н о с т и в Е Е С н а Б ъ л г а р и я с ц е л п р е д о т в р а т я в а н е н а п р е т о в а р в а н е т о н а е л е к т р и ч е с к и т е в р ъ з к и с ъ с с ъ с е д н и Е Е С и а в а р и й н о т о й о т д е л я н е о т о б е д и н е н а т а Е Е С , в о д е щ о д о а в а р и й н о т о и з к л ю ч в а н е н а г о л я м б р о й п о т р е б и т е л и , с е д о п у с к а в ъ в е ж д а н е т о н а р а з т о в а р в а щ а а в т о м а т и к а . Ч л . 1033. Р а з т о в а р в а щ а т а а в т о м а т и к а з а р а б о т в а п р и а в а р и й н о т о и з к л ю ч в а н е н а г о л е м и г е н е р а т о р н и м о щ н о с т и , с ъ з д а в а щ о о п а с н о с т о т о т д е л я н е н а Е Е С н а Б ъ л г а р и я о т о б е д и н е н а т а Е Е С , с к о я т о р а б о т и п а р а л е л н о . Ч л . 1034. Р а з т о в а р в а щ а т а а в т о м а т и к а д е й с т в а н а р а з т о в а р в а н е н а Е Е С , к а т о и з к л ю ч в а е л е к т р и ч е с к и т о в а р и в с л е д н и я п р и о р и т е т : 1 . х и д р о а г р е г а т и т е , р а б о т е щ и в п о м п е н р е ж и м ; 2. п о т р е б и т е л и т е н а е л е к т р и ч е с к а е н е р г и я , з а к о и т о е д о п у с т и м о к р а т к о т р а й н о ( в р а м к и т е н а н я к о л к о м и н у т и ) п р е к ъ с в а н е н а е л е к т р о з а х р а н в а н е т о . Ч л . 1 0 3 5 . И з к л ю ч в а н и т е о т р а з т о в а р в а щ а т а а в т о м а т и к а е л е к т р и ч е с к и т о в а р и с е р а з п р е д е л я т р а в н о м е р н о в Е Е С . С л е д д е й с т в и е н а р а з т о в а р в а щ а т а а в т о м а т и к а н е с е д о п у с к а в ъ з н и к в а н е т о н а п р е т о в а р в а н и я н а е л е м е н т и в е л е к т р и ч е с к а т а м р е ж а и о т к л о н е н и я н а н а п р е ж е н и е т о и з в ъ н д о п у с т и м и т е г р а н и ц и . Ч л . 1036. В р е м е т о з а р а з т о в а р в а н е н а Е Е С о т д е й с т в и е т о н а р а з т о в а р в а щ а т а а в т о м а т и к а е о т 0 , 2 д о 1 , 0 s . Ч л . 1037. Н а с т р о й к и т е н а р а з т о в а р в а щ а т а а в т о м а т и к а , п р и н ц и п ъ т н а д е й с т в и е , о б е м ъ т н а и з к л ю ч в а н и т е е л е к т р и ч е с к и т о в а р и , т е х н и ч е с к и т е с р е д с т в а и р е ж и м ъ т н а р а б о т а с е з а д а в а т о т о п е р а т о р а н а Е Е С в з а в и с и м о с т о т к о н к р е т н и т е у с л о в и я .

358. Р а з д е л V I I . З а щ и т а с р е щ у и н д и р е к т е н д о п и р Ч л . 1633. З а щ и т а с р е щ у и н д и р е к т е н д о п и р в а с а н с ь о р н и т е у р е д б и с е о с ъ щ е с т в я в а ч р е з п р и с ъ е д и н я в а н е т о н а н е т о к о в о д е щ и т е ч а с т и к ъ м з а щ и т н и я п р о в о д н и к P E ( P E N ) н а м р е ж а т а . Ч л . 1 6 3 4 . З а щ и т а т а с р е щ у и н д и р е к т е н д о п и р п о ч л . 1 6 3 3 с е и з п ъ л н я в а с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а , п о с о ч е н и в г л а в а с е д м а , п р и с п а з в а н е н а : 1. е л е к т р и ч е с к и т е м а ш и н и и а п а р а т и , р а з п о л о ж е н и в ъ р х у з в у к о - и в и б р о и з о л а ц и о н н и о с н о в и , с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м з а щ и т н и я п р о в о д н и к с г ъ в к а в и п р о в о д н и ц и ; 2. к а б и н а т а с е п р и с ъ е д и н я в а к ъ м з а щ и т н и я п р о в о д н и к , к а т о с е и з п о л з в а е д н о о т ж и л а т а и л и е д и н о т п р о в о д н и ц и т е н а з а х р а н в а щ а т а л и н и я ; 3. н а п р а в л я в а щ и т е е л е м е н т и н а к а б и н а т а и п р о т и в о т е ж е с т т а , к а к т о и м е т а л н и т е к о н с т р у к ц и и о т о г р а ж д а н е т о н а ш а х т а т а с ъ щ о с е п р и с ъ е д и н я в а т к ъ м з а щ и т н и я п р о в о д н и к . Г л а в а т р и д е с е т и ш е с т а . К О Н Д Е Н З А Т О Р Н И У Р Е Д Б И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е , о п р е д е л е н и я Ч л . 1635. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а к о н д е н з а т о р н и у р е д б и с н а п р е ж е н и е д о 4 0 0 k V п р о м е н л и в т о к и ч е с т о т а 5 0 H z , п р е д н а з н а ч е н и з а к о м п е н с и р а н е н а р е а к т и в н а т а м о щ н о с т в е л е к т р и ч е с к а т а с и с т е м а , н а м а л я в а н е н а з а г у б и т е н а е л е к т р и ч е с к а м о щ н о с т и е н е р г и я и з а р е г у л и р а н е н а н а п р е ж е н и е т о . (2) Р а з п о р е д б и т е н е с е о т н а с я т з а к о н д е н з а т о р н и у р е д б и з а н а д л ъ ж н а к о м п е н с а ц и я и ф и л т р и и л и у р е д б и с ъ с с п е ц и а л н о п р е д н а з н а ч е н и е . (3) Р а з п о л а г а н е т о в п о м е щ е н и я и Р У и и з б о р ъ т н а к о н д е н з а т о р н и т е у р е д б и п о у с л о в и я т а н а к . с . с е и з п ъ л н я в а т п о и з и с к в а н и я т а н а г л а в и ч е т в ъ р т а и д в а д е с е т и п е т а . Ч л . 1 6 3 6 . З а к о н д е н з а т о р н и т е у р е д б и с е и з п о л з в а т о п р е д е л е н и я т а : 1. е д и н и ч е н к о н д е н з а т о р - к о н с т р у к т и в н о с ъ е д и н е н и е о т е д и н и л и н я к о л к о к о н д е н з а т о р н и е л е м е н т а в о б щ к о р п у с с и з в е д е н и в ъ н ш н и и з в о д и ; 2. к о н д е н з а т о р е н е л е м е н т - н е д е л и м а ч а с т о т к о н д е н з а т о р , к о я т о с е с ъ с т о и о т д в а е л е к т р о д а , р а з д е л е н и с д и е л е к т р и к ; 3. к о н д е н з а т о р н а б а т е р и я - г р у п а о т е д и н и ч н и к о н д е н з а т о р и , с в ъ р з а н и е л е к т р и ч е с к и п о м е ж д у с и ; 4. п о с л е д о в а т е л е н к л о н - ч а с т о т б а т е р и я , с ъ с т о я щ а с е о т п о с л е д о в а т е л н о в к л ю ч е н и к о н д е н з а т о р и п р и п а р а л е л н о - п о с л е д о в а т е л н о с в ъ р з в а н е н а к о н д е н з а т о р и т е в е д н а ф а з а о т н е я ; 5. к о н д е н з а т о р н а у р е д б а - е л е к т р и ч е с к а у р е д б а , с ъ с т о я щ а с е о т е д н а и л и н я к о л к о к о н д е н з а т о р н и б а т е р и и и с ъ о т в е т н и т е с ъ о р ъ ж е н и я к ъ м т я х : п р е к ъ с в а ч и , р а з е д и н и т е л и , р а з р я д н и с ъ п р о т и в л е н и я , у с т р о й с т в а з а р е г у л и р а н е , з а щ и т и , о ш и н о в к а и д р . ; к о н д е н з а т о р н а т а у р е д б а м о ж е д а е и о т е д и н и л и н я к о л к о о т д е л н и к о н д е н з а т о р и , с в ъ р з а н и к ъ м м р е ж а т а с к о м у т а ц и о н н и а п а р а т и .

239. о т д е й с т в и е т о н а А В Р . (2) П у с к а н е т о н а А В Р о т м и н и м а л н о н а п р е ж е н и е н е е н е о б х о д и м о , к о г а т о р е з е р в и р а н и я т и р е з е р в и р а щ и я т е л е м е н т с е з а х р а н в а т о т е д и н и з т о ч н и к . Ч л . 9 8 1 . С х е м и т е з а А В Р з а с о б с т в е н и т е н у ж д и н а е л е к т р и ч е с к и т е ц е н т р а л и с л е д в к л ю ч в а н е н а р е з е р в н и я и з т о ч н и к н а з а х р а н в а н е з а п а з в а т в ъ з м о ж н о с т з а д е й с т в и е п р и и з к л ю ч в а н е и н а д р у г и р а б о т е щ и и з т о ч н и ц и н а з а х р а н в а н е . Ч л . 9 8 2 . П у с к о в и т е о р г а н и н а у с т р о й с т в а т а з а А В Р п о м и н и м а л н о н а п р е ж е н и е , к о н т р о л и р а щ и н а п р е ж е н и е т о н а ш и н и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и н а к о н с у м а т о р и т е , н е т р я б в а д а з а р а б о т в а т п р и п р е г а р я н е н а е д и н о т п р е д п а з и т е л и т е о т с т р а н а т а н а н а м о т к и т е в и с о к о и л и н и с к о н а п р е ж е н и е н а н а п р е ж е н о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и . К о г а т о с т р а н а т а н и с к о н а п р е ж е н и е е з а щ и т е н а с а в т о м а т , п у с к о в и я т о р г а н н а А В Р п о м и н и м а л н о н а п р е ж е н и е с е б л о к и р а п р и и з к л ю ч в а н е н а а в т о м а т а . Ч л . 9 8 3 . П р и и з п ъ л н е н и е н а у с т р о й с т в о т о з а А В Р с е п р о в е р я в а т у с л о в и я т а з а п р е т о в а р в а н е н а р е з е р в н и я и з т о ч н и к з а з а х р а н в а н е и з а с а м о п у с к а н е н а д в и г а т е л и т е . В с л у ч а й , ч е и м а п р е к о м е р н о п р е т о в а р в а н е и л и с а м о п у с к а н е т о н е с е о с и г у р я в а , с е и з в ъ р ш в а р а з т о в а р в а н е п р и д е й с т в и е т о н а А В Р . З а т а з и ц е л с п о р е д к о н к р е т н и т е у с л о в и я с е д о п у с к а з а м я н а и л и д о п ъ л в а н е н а у с т р о й с т в а т а з а А В Р с у с т р о й с т в а з а А П В н а р а б о т н и т е з а х р а н в а щ и и з т о ч н и ц и . Ч л . 9 8 4 . П р и д е й с т в и е т о н а у с т р о й с т в о т о з а А В Р н а с е к ц и о н н и я / ш и н о с ъ е д и н и т е л н и я п р е к ъ с в а ч ( р е з е р в и р а н е о т д р у г р а б о т е щ и з т о ч н и к н а з а х р а н в а н е ) с е п р е д в и ж д а у с к о р е н и е н а д е й с т в и е т о н а з а щ и т а т а н а т о з и п р е к ъ с в а ч . Р а з д е л I V . В к л ю ч в а н е н а г е н е р а т о р и в п а р а л е л н а р а б о т а Ч л . 9 8 5 . Г е н е р а т о р и т е с е в к л ю ч в а т в п а р а л е л н а р а б о т а п о е д и н о т н а ч и н и т е : 1 . с а м о с и н х р о н и з а ц и я ( р ъ ч н а , п о л у а в т о м а т и ч н а и л и а в т о м а т и ч н а ) ; 2 . а с и н х р о н н о п у с к а н е - з а х и д р о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т д о 1 0 M W ; 3 . т о ч н а с и н х р о н и з а ц и я ( р ъ ч н а , п о л у а в т о м а т и ч н а и л и а в т о м а т и ч н а ) . Ч л . 986. С а м о с и н х р о н и з а ц и я т а к а т о н а ч и н з а в к л ю ч в а н е в п а р а л е л н а р а б о т а с е д о п у с к а з а : 1 . х и д р о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т д о 5 0 M W ; 2 . т у р б о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т д о 5 M W в к л . ; 3. т у р б о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т н а д 5 M W , р а б о т е щ и н е п о с р е д с т в е н о н а о б щ и ш и н и , в с л у ч а й ч е п е р и о д и ч н а т а с ъ с т а в я щ а н а п р е х о д н и я т о к п р и в к л ю ч в а н е н а г е н е р а т о р а к ъ м м р е ж а т а ч р е з с а м о с и н х р о н и з а ц и я н е н а д в и ш а в а 3 , 5 I n . Ч л . 9 8 7 . З а т у р б о г е н е р а т о р и с м о щ н о с т н а д 3 M W , р а б о т е щ и н е п о с р е д с т в е н о н а

184. Р а з д е л X I I . П р е м и н а в а н е н а В К Л п р е з н а с е л е н и м е с т а Ч л . 737. (1) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) З а п р е м и н а в а н е н а В К Л в н а с е л е н и м е с т а с е о т ч и т а т р а з п о р е д б и т е п о ч л . 6 3 1 , 6 3 5 , 6 9 5 . (2) З а В К Л с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V с е р а з р е ш а в а п р е м и н а в а н е с а м о н а д п р о м и ш л е н и с г р а д и с н е г о р и м и п о к р и в и и в ъ н ш н и с ъ о р ъ ж е н и я , к о и т о н е с а п о ж а р о - и в з р и в о о п а с н и . ( 3 ) М е т а л н и т е п о к р и в и и с ъ о р ъ ж е н и я , н а д к о и т о п р е м и н а в а т В К Л , с е з а з е м я в а т . (4) Н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е о т с н о п а к а б е л и н а В К Л с н а п р е ж е н и е д о 2 0 k V п р и н а й - г о л я м о т о и м о т к л о н е н и е о т н а л я г а н е н а в я т ъ р а д о н а й - б л и з к и т е ч а с т и н а с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я е 0 , 5 m . (5) Н е с е д о п у с к а о к а ч в а н е т о н а В К Л с н а п р е ж е н и е н а д 1000 V к ъ м ф а с а д и н а с г р а д и , с и з к л ю ч е н и е н а в х о д о в е т е в З Р У и Т П . (6) Н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о х о р и з о н т а л н о р а з с т о я н и е м е ж д у в р е м е н н а В К Л и с т р о и т е л н а п л о щ а д к а е р а в н о н а в и с о ч и н а т а н а н а й - в и с о к и я с т ъ л б . (7) Н е с е д о п у с к а п р е м и н а в а н е т о н а в р е м е н н а В К Л п р е з з о н а т а н а д е й с т в и е н а к р а н о в е , х а с п е л и и д р . п о в д и г а т е л н и и с т р о и т е л н и м а ш и н и . Ч л . 738. (1) Н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о в е р т и к а л н о р а з с т о я н и е в н о р м а л е н р е ж и м о т с н о п а к а б е л и н а В К Л п р и м а к с и м а л е н п р о в е с н а н о с е щ о т о в ъ ж е д о п о в ъ р х н о с т т а н а з е м я т а и л и п р е с и ч а н и т е с ъ о р ъ ж е н и я е : 1. з а п р е м и н а в а н е н а д у л и ц и и в б л и з о с т д о п р о м и ш л е н и и с е л с к о с т о п а н с к и о б е к т и , к ъ д е т о п р е м и н а в а т т р а н с п о р т н и м а ш и н и с в и с о ч и н а h, в к л ю ч и т е л н о в и с о ч и н а т а н а т о в а р а и м - h + 1 m , н о н е п о - м а л к о о т 6 m ; 2 . з а п р е м и н а в а н е н а д н е з а п а л и т е л н и п р о м и ш л е н и с г р а д и и с ъ о р ъ ж е н и я - 3 m ; 3 . з а п р е м и н а в а н е н а д п е ш е х о д н и п ъ т е к и - 4 m ; 4. з а п р е м и н а в а н е н а д у л и ц и - д о у л и ч н о т о п л а т н о в а в а р и е н р е ж и м , п р и с к ъ с а н о н о с е щ о в ъ ж е в с ъ с е д н о т о н а п р е с е ч к а т а м е ж д у с т ъ л б и е , п р и с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а б е з л е д и б е з в я т ъ р - 4 , 5 m . ( 2 ) М а к с и м а л н и я т п р о в е с н а н о с е щ о т о в ъ ж е с е о п р е д е л я з а д в а р е ж и м а : 1 . м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а , б е з л е д , б е з в я т ъ р ; 2 . т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а - 5 ° С , с л е д , б е з в я т ъ р . Р а з д е л X I I I . В з а и м н и п р е с и ч а н и я и с б л и ж а в а н и я н а В Л и В К Л Ч л . 7 3 9 . Ъ г ъ л ъ т н а п р е с и ч а н е н а В Л с В К Л и н а В К Л с В К Л н е с е о г р а н и ч а в а . Ч л . 7 4 0 . З а п р е с и ч а н е и с б л и ж а в а н е н а В Л с В К Л с е с п а з в а т : 1 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) ч л . 6 3 9 , а л . 2 , 3 - п р е с и ч а н а т а л и н и я е В К Л ; 2. ( и з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) в е р т и к а л н и т е р а з с т о я н и я м е ж д у В Л и В К Л в м я с т о т о н а п р е с и ч а н е , о п р е д е л е н и п о ч л . 6 4 4 , а л . 1 , 2 , 4 , 7 ; 3. х о р и з о н т а л н и т е р а з с т о я н и я м е ж д у В Л и В К Л н е п о - м а л к и о т п о с о ч е н и т е в т а б л . 4 9 - о т ч е т е н и з а л и н и я т а с п о - в и с о к о т о н а п р е ж е н и е .

354. Ч л . 1616. З а п р о в е ж д а н е н а р е м о н т н и р а б о т и с е о с и г у р я в а е л е к т р о с н а б д я в а н е н а к р а н а с т р и ф а з н о н а п р е ж е н и е н е п о - в и с о к о о т 3 8 0 / 2 2 0 ( 4 0 0 / 2 3 0 ) V . Ч л . 1 6 1 7 . Н а к р а н о в е т е з а р а б о т а н а о т к р и т о с е п р е д в и ж д а з а щ и т а о т а т м о с ф е р н и п р е н а п р е ж е н и я н а : 1. г л а в н и т е т р о л е й н и л и н и и с ъ с з а з е м я в а н е н а к о н с т р у к ц и и т е в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а в г л а в а ш е с т н а д е с е т а ; 2 . т р а н с ф о р м а т о р а и д в и г а т е л и т е с н а п р е ж е н и е н а д 1 0 0 0 V , р а з п о л о ж е н и н а к р а н а . Г л а в а т р и д е с е т и п е т а . Е Л Е К Т Р О С Н А Б Д Я В А Н Е Н А А С А Н С Ь О Р Н И У Р Е Д Б И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 1618. (1) И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а а с а н с ь о р н и у р е д б и ( п о д е м н и ц и ) с н а п р е ж е н и е д о 6 6 0 V с т о в а р о п о д е м н о с т н а д 5 0 d a N в ж и л и щ н и и о б щ е с т в е н и с г р а д и , п р о м и ш л е н и п р е д п р и я т и я и д р у г и п о с т р о й к и . ( 2 ) Р а з п о р е д б и т е п о т а з и г л а в а н е с е о т н а с я т з а а с а н с ь о р н и у р е д б и : 1 . с п е ц и а л н о п р о е к т и р а н и з а в о е н н и и п о л и ц е й с к и н у ж д и ; 2 . р а з п о л о ж е н и н а т е р и т о р и я т а н а а т о м н и ц е н т р а л и ; 3. в п р е в о з н и с р е д с т в а , т е а т р и и л и с в ъ р з а н и с м а ш и н и , о с и г у р я в а щ и д о с т ъ п д о р а б о т н о т о м я с т о ; 4 . п о д з е м н и м и н н и о б е к т и ; 5 . р а з п о л о ж е н и в ъ в в з р и в о о п а с н и п о м е щ е н и я . (3) А с а н с ь о р ( п о д е м н и к ) - у с т р о й с т в о , п р е д н а з н а ч е н о з а п р е в о з н а х о р а , х о р а и т о в а р и и л и с а м о н а т о в а р и , к о е т о о б с л у ж в а о п р е д е л е н и н и в а ( е т а ж и ) и п р и т е ж а в а к а б и н а , д в и ж е щ а с е п о т в ъ р д и н а п р а в л я в а щ и , н а к л о н е н и п о д ъ г ъ л н е п о - г о л я м о т 15 г р а д у с а с п р я м о в е р т и к а л а т а , ч и е т о з а д в и ж в а н е с е о с ъ щ е с т в я в а п о е л е к т р о м е х а н и ч е н и л и е л е к т р о х и д р а в л и ч е н н а ч и н . (4) О с в е н п о и з и с к в а н и я т а н а т а з и г л а в а з а а с а н с ь о р н и т е у р е д б и с е о т ч и т а т и н о р м а т и в н и т е и з и с к в а н и я з а п о в д и г а т е л н и с ъ о р ъ ж е н и я . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 1 6 1 9 . ( 1 ) З а с и л о в и т е е л е к т р и ч е с к и в е р и г и н а а с а н с ь о р н и т е у р е д б и с е и з б и р а н а п р е ж е н и е н а з а х р а н в а н е н е п о - в и с о к о о т : 1 . в м а ш и н н о т о п о м е щ е н и е - 6 6 0 V ; 2. в к а б и н а т а , ш а х т а т а и н а е т а ж н и т е п л о щ а д к и - 3 8 0 ( 4 0 0 ) V п р о м е н л и в о и 2 2 0 V п о с т о я н н о ; 3. в ъ в в е р и г и т е з а у п р а в л е н и е и с и г н а л и з а ц и я н а о с н о в н о т о и а в а р и й н о т о о с в е т л е н и е в к а б и н а т а и о с в е т л е н и е т о в м а ш и н н о т о , р о л к о в о т о п о м е щ е н и е и в ш а х т а т а - 2 2 0 ( 2 3 0 ) V п р о м е н л и в о . (2) З а з а х р а н в а н е н а в е р и г и т е з а у п р а в л е н и е , о с в е т л е н и е н а к а б и н а т а и с и г н а л и з а ц и я с е д о п у с к а и з п о л з в а н е т о н а ф а з о в и н е у т р а л е н п р о в о д н и к о т в е р и г и 3 8 0 / 2 2 0 ( 4 0 0 / 2 3 0 ) V п р и

418. Ч л . 1 9 7 6 . ( 1 ) Е л е к т р и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я в ъ в в з р и в о о п а с н и т е п о м е щ е н и я и в ъ н ш н и у р е д б и с е и з б и р а т с к о н с т р у к т и в н и и з п ъ л н е н и я , о с и г у р я в а щ и б е з о п а с н а р а б о т а , к а т о е д н о в р е м е н н о г и п р е д п а з в а т о т в л и я н и е т о н а р а б о т н а т а с р е д а . (2) З а е л е к т р о о б з а в е ж д а н е н а в з р и в о о п а с н и п р о и з в о д с т в а с е и з п о л з в а т в з р и в о з а щ и т е н и е л е к т р и ч е с к и с ъ о р ъ ж е н и я . Г л а в а ч е т и р и д е с е т и ч е т в ъ р т а . Е Л Е К Т Р О Т Е Р М И Ч Н И У Р Е Д Б И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е . О п р е д е л е н и я Ч л . 1 9 7 7 . И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а п р о и з в о д с т в е н и и л а б о р а т о р н и е л е к т р о т е р м и ч н и у р е д б и ( е л е к т р о н а г р е в а т е л н и у с т р о й с т в а ) - Е Т У , з а п р о м е н л и в о н а п р е ж е н и е с п р о м и ш л е н а (50 Hz), п о н и ж е н а ( п о д 50 Hz), п о в и ш е н а - с р е д н а ( д о 30 kHz) и в и с о к а ( н а д 30 kHz) ч е с т о т а , к а к т о и з а п о с т о я н н о ( и з п р а в е н о ) н а п р е ж е н и е з а в и д о в е т е : 1. с ъ п р о т и в и т е л н и с д и р е к т н о и и н д и р е к т н о д е й с т в и е с р а з л и ч н и м а т е р и а л и н а н а г р е в а т е л н и т е е л е м е н т и ( т в ъ р д и и т е ч н и ) ; 2. д ъ г о в и с д и р е к т н о ( в к л ю ч и т е л н о в а к у у м н и ) , и н д и р е к т н о и к о м б и н и р а н о д е й с т в и е ( с п р е о б р а з у в а н е н а е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я в т о п л и н н а , е л е к т р и ч е с к а д ъ г а и в с ъ п р о т и в л е н и е н а р а з т о п я е м и я м е т а л ) , в к л ю ч и т е л н о р у д о т е р м и ч н и и ф е р о с п л а в н и е л е к т р о п е щ и , к а к т о и п л а з м е н и н а г р е в а т е л н и и т о п и л н и ; 3 . и н д у к ц и о н н о н а г р е в а т е л н и ( в к л . з а з а к а л я в а н е ) и т о п и л н и ( в к л . т и г е л н и и к а н а л н и ) ; 4 . с ъ п р о т и в и т е л н и и е л е к т р о ш л а к о в и ; 5 . д и е л е к т р и ч н о н а г р е в а т е л н и ; 6 . е л е к т р о н н о л ъ ч е в и ; 7 . й о н н и и л а з е р н и . Ч л . 1978. Е л е к т р о т е р м и ч н а у р е д б а ( Е Т У ) - с и с т е м а о т ф у н к ц и о н а л н о с в ъ р з а н и е л е м е н т и : с п е ц и а л и з и р а н о е л е к т р о т е р м и ч н о , е л е к т р о - и м е х а н о о б з а в е ж д а н е , у с т р о й с т в а з а у п р а в л е н и е , а в т о м а т и з а ц и я и и з м е р в а н е , о с и г у р я в а щ и п р о в е ж д а н е н а т е х н о л о г и ч н и я п р о ц е с . Ч л . 1 9 7 9 . Е л е к т р о т е р м и ч н о о б з а в е ж д а н е ( Е Т О ) - е л е к т р о т е х н о л о г и ч н о т о о б з а в е ж д а н е , ч р е з к о е т о е л е к т р и ч е с к а т а е н е р г и я с е п р е о б р а з у в а в т о п л и н н а , к о я т о с е и з п о л з в а з а н а г р я в а н е и л и р а з т о п я в а н е н а р а з л и ч н и м а т е р и а л и . Ч л . 1980. П е щ н а п о д с т а н ц и я ( т р а н с ф о р м а т о р н а и л и п р е о б р а з у в а т е л н а - П Т П и л и П П П ) - п о д с т а н ц и я , в к о я т о с е п р е о б р а з у в а е н е р г и я т а н а п р о м е н л и в и я т о к с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а в е н е р г и я н а п р о м е н л и в т о к с д р у г и п а р а м е т р и ( П Т П ) и л и с е п р е о б р а з у в а е н е р г и я т а н а п р о м е н л и в т о к с п р о м и ш л е н а ч е с т о т а в е н е р г и я н а п р о м е н л и в т о к с р а з л и ч н а ч е с т о т а о т п р о м и ш л е н а т а и л и в е н е р г и я н а п о с т о я н е н т о к ( П П П ) . Ч л . 1 9 8 1 . П е щ е н т р а н с ф о р м а т о р ( П Т ) , п е щ е н т р а н с ф о р м а т о р е н а г р е г а т ( П Т А ) и л и

274. к ъ д е т о а = f S i n a ; f е п р о в е с ъ т н а п р о в о д н и к а п р и + 1 5 ° С , m ; a = arc tg P/Q, к ъ д е т о : P е л и н е й н о т о н а т о в а р в а н е н а п р о в о д н и к а о т в я т ъ р [N/m] п р и с к о р о с т н а в я т ъ р а , р а в н а н а 6 0 % о т с т о й н о с т т а , п р и к о я т о с а о р а з м е р е н и н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и ; Q - т е г л о т о н а п р о в о д н и к а з а 1 m д ъ л ж и н а [ N / m ] . Ф и г . 9. М и н и м а л н и с в е т л и р а з с т о я н и я п р и г ъ в к а в и ш и н и м е ж д у т о к о в о д е щ и и з а з е м е н и ч а с т и и м е ж д у т о к о в о д е щ и ч а с т и н а р а з л и ч н и ф а з и , р а з п о л о ж е н и в е д н а х о р и з о н т а л н а р а в н и н а . Ч л . 1171. ( 1 ) П р и м о щ н о с т и н а к . с . , р а в н и и л и п о - г о л е м и о т с т о й н о с т и т е , п о с о ч е н и в т а б л . 62, г ъ в к а в и т е ш и н и н а Р У с е п р о в е р я в а т з а п р е п л и т а н е и л и о п а с н о з а п р о б и в п р и б л и ж а в а н е н а ф а з и т е в р е з у л т а т н а т я х н о т о р а з л ю л я в а н е о т д и н а м и ч н о т о д е й с т в и е н а т о к а н а к . с . (2) Н а й - м а л к о т о д о п у с т и м о с в е т л о р а з с т о я н и е м е ж д у н а м и р а щ и с е п о д н а п р е ж е н и е с ъ с е д н и ф а з и в м о м е н т а н а т я х н о т о м а к с и м а л н о п р и б л и ж а в а н е п о д д е й с т в и е т о н а т о к а н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е , с ъ о т в е т с т в а н а м и н и м а л н и т е в ъ з д у ш н и м е ж д и н и з а в ъ з д у ш н и е л е к т р о п р о в о д и , п р и е м а н и з а м а к с и м а л н о т о р а б о т н о н а п р е ж е н и е , с ъ г л а с н о г л а в а ш е с т н а д е с е т а . (3) Н а г ъ в к а в и ш и н о п р о в о д и , и з п ъ л н е н и с н я к о л к о п р о в о д н и к а н а ф а з а ( с н о п о в и п р о в о д н и ц и ) , с е п р е д в и ж д а т д и с т а н ц и о н н и ф и к с а т о р и . (4) П р и т в ъ р д и ш и н и и ш и н н и в р ъ з к и с ъ щ и т е с е п р о в е р я в а т в р е ж и м и н а к . с . н а д и н а м и ч н а и т е р м и ч н а у с т о й ч и в о с т , к а к т о и н а в и б р а ц и и . Т а б л и ц а 6 2 М о щ н о с т н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е , п р и к о е т о е н е о б х о д и м а п р о в е р к а н а г ъ в к а в и т е ш и н и з а р а з л ю л я в а н е Н о м и н а л н о н а п р е ж е н и е , k V 110 220 400 М о щ н о с т н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е , M V A 4000 8000 14000 Ч л . 1 1 7 2 . ( 1 ) Н а й - м а л к и т е р а з с т о я н и я п о х о р и з о н т а л а о т т о к о в о д е щ и ч а с т и и л и и з о л а т о р и п о д н а п р е ж е н и е д о п о с т о я н н и в ъ т р е ш н и о г р а д и ( б а р и е р и ) с в и с о ч и н а 1,5 m с е п р и е м а т р а в н и н а р а з м е р Б о т т а б л . 61, а т е з и д о п о с т о я н н и т е о г р а д и с в и с о ч и н а 2,0 m - н а р а з м е р А ф - з о т с ъ щ а т а т а б л и ц а ( ф и г . 1 0 ) . (2) А к о е л е м е н т и т е п о а л . 1 с а р а з п о л о ж е н и н а в и с о ч и н а , п о - г о л я м а о т т а з и н а б а р и е р и т е и л и о г р а д и т е , с ъ щ и т е р а з с т о я н и я с е с п а з в а т и д о в и с о ч и н а 2 , 7 m в р а в н и н а т а и м , а о т 2 , 7 m н а г о р е с е с п а з в а р а з м е р ъ т А ф - з ( ф и г . 1 0 ) .

9. е л е к т р о с н а б д я в а н е т о с е о с и г у р я в а о т а в т о н о м н и я н е з а в и с и м и з т о ч н и к . Ч л . 4 4 . ( 1 ) П о т р е б и т е л и т е о т п ъ р в а к а т е г о р и я с е е л е к т р о с н а б д я в а т о т д в а н е з а в и с и м и в з а и м н о р е з е р в и р а щ и с е и з т о ч н и к а . (2) Д о п у с т и м о т о п р е к ъ с в а н е н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а п о т р е б и т е л о т п ъ р в а к а т е г о р и я е с а м о з а в р е м е т о н а а в т о м а т и ч н о т о п р е в к л ю ч в а н е о т е д и н и я и з т о ч н и к к ъ м д р у г и я . Ч л . 4 5 . ( 1 ) П о т р е б и т е л и т е о т в т о р а к а т е г о р и я с е е л е к т р о с н а б д я в а т о т д в а н е з а в и с и м и в з а и м н о р е з е р в и р а щ и с е и з т о ч н и к а . (2) Д о п у с т и м о т о п р е к ъ с в а н е н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о н а п о т р е б и т е л о т в т о р а к а т е г о р и я е з а в р е м е т о н а р ъ ч н о т о п р е в к л ю ч в а н е о т е д и н и я и з т о ч н и к к ъ м д р у г и я , и з в ъ р ш в а н о о т о п е р а т и в е н и л и о п е р а т и в н о - р е м о н т е н п е р с о н а л . Ч л . 4 6 . П о т р е б и т е л и т е о т т р е т а к а т е г о р и я с е е л е к т р о с н а б д я в а т о т е д и н и з т о ч н и к н а з а х р а н в а н е п р и у с л о в и е , ч е п р е к ъ с в а н е т о н а е л е к т р о с н а б д я в а н е т о , н е о б х о д и м о з а р е м о н т и л и п о д м я н а н а п о в р е д е н е л е м е н т о т с и с т е м а т а н а е л е к т р о с н а б д я в а н е , н е н а д в и ш а в а 2 4 ч а с а . Ч л . 47. З а т р е т и н е з а в и с и м и з т о ч н и к п р и е л е к т р о с н а б д я в а н е н а п о т р е б и т е л и т е о т н у л е в а к а т е г о р и я и в к а ч е с т в о т о с и н а в т о р и н е з а в и с и м и з т о ч н и к з а п о т р е б и т е л и т е о т п ъ р в а к а т е г о р и я м о г а т д а с е и з п о л з в а т о с в е н е л е к т р о ц е н т р а л и т е и п р е д н а з н а ч е н и т е з а т а з и ц е л а г р е г а т и и с и с т е м и з а н е п р е к ъ с в а е м о з а х р а н в а н е , а к у м у л а т о р н и т е б а т е р и и и д р . Г л а в а т р е т а . И З Б О Р Н А П Р О В О Д Н И Ц И , К А Б Е Л И И Ш И Н И П О У С Л О В И Я Т А Н А Н А Г Р Я В А Н Е Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е Ч л . 4 8 . ( 1 ) Р а з п о р е д б и т е в т а з и г л а в а с е п р и л а г а т п р и и з б о р а н а с е ч е н и е т о н а е л е к т р и ч е с к и п р о в о д н и ц и ( н е и з о л и р а н и и и з о л и р а н и , к а б е л и и ш и н и ) п о у с л о в и я т а н а н а г р я в а н е . (2) К о г а т о с е ч е н и е т о н а п р о в о д н и к а , о п р е д е л е н о т о п о у с л о в и я т а н а н а г р я в а н е , е п о - м а л к о о т с е ч е н и е т о , о п р е д е л е н о п о д р у г и т е у с л о в и я - т е р м и ч н а и е л е к т р о д и н а м и ч н а у с т о й ч и в о с т п р и т о к о в е н а к ъ с о с ъ е д и н е н и е , з а г у б а н а н а п р е ж е н и е , м е х а н и ч н а я к о с т и д р . , с е и з б и р а н а й - г о л я м о т о с е ч е н и е , о п р е д е л е н о о т т е з и у с л о в и я . Р а з д е л I I . И з б о р н а с е ч е н и я Ч л . 4 9 . ( 1 ) С е ч е н и я т а н а п р о в о д н и ц и т е с р а з л и ч н о п р е д н а з н а ч е н и е с е и з б и р а т п р и с п а з в а н е т о н а и з и с к в а н и я т а з а п р е д е л н о д о п у с т и м о н а г р я в а н е с о т ч и т а н е н а н о р м а л н и т е и с л е д а в а р и й н и т е р е ж и м и , к а к т о и р е м о н т н и т е р е ж и м и и в ъ з м о ж н и т е н е р а в н о м е р н о с т и з а р а з п р е д е л е н и е н а т о к о в е т е м е ж д у о т д е л н и т е л и н и и , с е к ц и и н а ш и н и и д р . (2) З а и з ч и с л я в а н е н а н а г р я в а н е т о с е п р и е м а м а к с и м а л н и я т т о к - н а й - г о л е м и я т о т с р е д н и т е т о к о в е з а д а д е н и я е л е м е н т о т м р е ж а т а в 3 0 - м и н у т е н и н т е р в а л .

12. Т а б л и ц а 2 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а п р о в о д н и ц и и ш н у р о в е с к а у ч у к о в а и Р V С и з о л а ц и я с а л у м и н и е в и ж и л а С е ч е н и е н а Т о к , А , з а п р о в о д н и ц и , п о л о ж е н и т о к о в о д е щ и о т к р и т о в е д н а т р ъ б а ж и л а , к в . м м д в а т р и ч е т и - е д и н е д и н 1 - ж и л - 1 - ж и л - р и 2 - ж и - 3 - ж и - н и н и 1 - ж и л н и л е н л е н 2,5 24 20 19 19 19 16 4 32 28 28 23 25 21 6 39 36 32 30 31 26 10 60 50 47 39 42 38 16 75 60 60 55 60 55 25 105 85 80 70 75 65 35 130 100 95 85 95 75 50 165 140 130 120 125 105 70 210 175 165 140 150 135 95 255 215 200 175 190 165 120 295 245 220 200 230 190 150 340 275 255 - - - 185 390 - - - - - 240 465 - - - - - Т а б л и ц а 3 Д о п у с т и м п р о д ъ л ж и т е л е н т о к з а п р о в о д н и ц и с м е д н и ж и л а с к а у ч у к о в а и з о л а ц и я и м е т а л н а з а щ и т н а о б в и в к а и к а б е л и с м е д н и ж и л а с к а у ч у к о в а и з о л а ц и я в о л о в н а , Р V С и л и к а у ч у к о в а о б в и в к а , б р о н и р а н и и н е б р о н и р а н и С е ч е н и е н а Т о к * , А , з а п р о в о д н и ц и и к а б е л и т о к о в о д е щ и т е е д н о ж и л н и д в у ж и л н и т р и ж и л н и ж и л а , к в . м м п р и п о л а г а н е в ъ в в ъ в в в ъ в в в ъ з д у х в ъ з д у х з е м я в ъ з д у х з е м я 1,5 23 19 33 19 27 2,5 30 27 44 25 38 4 41 38 55 35 49 6 50 50 70 42 60 10 80 70 105 55 90 16 100 90 135 75 115 25 140 115 175 95 150 35 170 140 210 120 180 50 215 175 265 145 225 70 270 215 320 180 275 95 325 260 385 220 330 120 385 300 445 260 385 150 440 350 505 305 435 185 510 405 570 350 500 240 605 - - - - * С т о й н о с т и т е с е о т н а с я т з а п р о в о д н и ц и и к а б е л и с ъ с и л и б е з н е у т р а л н о ж и л о

130. К о е ф и ц и е н т - b 1,63 1,74 1,85 1,97 2,10 A - п л о щ т а н а д и а м е т р а л н о т о с е ч е н и е п о д ъ л ж и н а н а п р о в о д н и ц и т е в р е ж и м б е з л е д и л и н а з а л е д е н и т е п р о в о д н и ц и в р е ж и м с л е д , m 2 . (2) Д о п у с к а с е и з ч и с л и т е л н а т а с и л а F о т а л . 1 д а с е о п р е д е л я и п о м е т о д и к а т а в п у б л и к а ц и я 8 2 6 н а М е ж д у н а р о д н а т а е л е к т р о т е х н и ч е с к а к о м и с и я ( I E C ) . Р а з д е л I V . П р о в о д н и ц и и м ъ л н и е з а щ и т н и в ъ ж е т а Ч л . 559. (1) В ъ з д у ш н и т е л и н и и с е и з п ъ л н я в а т с е д и н и л и с н я к о л к о п р о в о д н и к а н а ф а з а ( с н о п о в п р о в о д н и к ) . (2) Д и а м е т ъ р ъ т н а п р о в о д н и ц и т е , с е ч е н и е т о и б р о я т и м н а ф а з а , к а к т о и р а з с т о я н и е т о м е ж д у о т д е л н и т е п р о в о д н и ц и в с н о п о в и я п р о в о д н и к с е о п р е д е л я т н а о с н о в а т а н а т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к и с р а в н е н и я . Ч л . 560. (1) П р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а н а В Л п о у с л о в и е т о з а м е х а н и ч н а я к о с т с е и з б и р а т м н о г о ж и ч н и и в з а в и с и м о с т о т м а т е р и а л а с ъ с с е ч е н и е н а й - м а л к о : 1 . м е д ( М ) - 1 6 m m 2 ; 2 . а л у м и н и й ( А ) и а л у м и н и е в и с п л а в и ( С А ) - 3 5 m m 2 ; 3. с т о м а н е н о - а л у м и н и е в и ( А С ) , с т о м а н е н о - а л у м и н и е в и с п л а в и ( А С С ) и с т о м а н е н и ( С ) - 25 mm 2 . (2) ( И з м . - Д В , б р . 108 о т 2007 г . ) Н а й - м а л к и т е с е ч е н и я н а п р о в о д н и ц и т е п р и п р е с и ч а н е н а с ъ о р ъ ж е н и я с е о п р е д е л я т п о у к а з а н и я т а в ч л . 6 4 8 , 6 6 5 , 6 7 0 и 6 8 5 . Ч л . 561. ( 1 ) З а н а м а л я в а н е н а з а г у б и т е о т е ф е к т а " к о р о н а " п р и н а д м о р с к а в и с о ч и н а н а т р а с е т о д о 1 0 0 0 m В Л с е п р о е к т и р а т : 1. с е д и н п р о в о д н и к н а ф а з а , с д и а м е т ъ р н а й - м а л к о 11,3 mm з а н а п р е ж е н и е 110 kV и 21,6 m m - з а 2 2 0 k V ; 2 . с ъ с с н о п о в и п р о в о д н и ц и - з а 4 0 0 и 7 5 0 k V . (2) П р и н а д м о р с к а в и с о ч и н а н а д 1 0 0 0 m с е ч е н и я т а н а п р о в о д н и ц и т е с е и з б и р а т н а о с н о в а т а н а т е х н и к о - и к о н о м и ч е с к а о б о с н о в к а . (3) Д о п у с к а с е н а п р е г н а т о с т н а е л е к т р и ч е с к о т о п о л е н а п о в ъ р х н о с т т а н а п р о в о д н и ц и т е н а й - м н о г о 2 8 k V / с m . П о - г о л е м и с т о й н о с т и с е д о п у с к а т с а м о с л е д с п е ц и а л н и и з с л е д в а н и я . Ч л . 562. П р и и з б о р а н а п р о в о д н и ц и т е з а В Л о с в е н з а г у б и т е о т е ф е к т а " к о р о н а " с е в з е м а т п о д в н и м а н и е и в и с о к о ч е с т о т н и т е с м у щ е н и я в с ъ о б щ и т е л н и т е л и н и и и р а д и о - т е л е в и з и о н н и т е п р е д а в а н и я . Ч л . 5 6 3 . М а т е р и а л ъ т и с е ч е н и е т о н а м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е с е и з б и р а т в з а в и с и м о с т о т : 1 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) и з и с к в а н е т о з а м ъ л н и е з а щ и т а с ъ г л а с н о ч л . 5 9 4 - 5 9 8 ; 2. ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) у к а з а н и т е р а з с т о я н и я м е ж д у п р о в о д н и ц и т е и м ъ л н и е з а щ и т н о т о в ъ ж е в м е ж д у с т ъ л б и е т о с ъ г л а с н о ч л . 5 7 8 и 5 7 9 ; 3 . и з п о л з в а н е т о н а м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а з а п р е н о с н а и н ф о р м а ц и я ;

270. у д о б е н д о с т ъ п д о с ъ о р ъ ж е н и я т а п р и и з в ъ р ш в а н е н а м о н т а ж н и и р е м о н т н и р а б о т и , з а к о е т о с е п р е д в и ж д а т : 1. н е о б х о д и м и т е п о д х о д и з а п р е м и н а в а н е н а м е х а н и з а ц и я т а з а а в а р и й н и и р е м о н т н и р а б о т и , к а т о п р е м и н а в а н е т о е с и з к л ю ч в а н е н а ч а с т о т у р е д б а т а и л и н а о т д е л н и п р и с ъ е д и н е н и я ; 2 . т е х н о л о г и ч е н п ъ т з а с и л о в и т е т р а н с ф о р м а т о р и и п о в ъ з м о ж н о с т п р е д п р е к ъ с в а ч и т е . Р а з д е л I I I . О т к р и т и р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и Ч л . 1 1 6 0 . ( 1 ) В о т к р и т и т е р а з п р е д е л и т е л н и у р е д б и ( О Р У ) с н а п р е ж е н и е 1 1 0 k V и п о - в и с о к о с е п р е д в и ж д а в ъ з м о ж н о с т з а м а к с и м а л е н д о с т ъ п д о п р е к ъ с в а ч и т е и и з м е р в а т е л н и т е т р а н с ф о р м а т о р и , п р е в о з в а н е н а с ъ о р ъ ж е н и я и м о н т а ж / р е м о н т с ш и р о ч и н а и в и с о ч и н а н а й - м а л к о 4 m. (2) П р и и з г р а ж д а н е н а О Р У н а т е р и т о р и я т а н а п р о м и ш л е н и п р е д п р и я т и я п р и с т е с н е н и у с л о в и я и з и с к в а н и я т а н а а л . 1 н е с а з а д ъ л ж и т е л н и . Ч л . 1 1 6 1 . ( 1 ) Г ъ в к а в и т е ш и н и с е и з п ъ л н я в а т о т м н о г о ж и ч н и п р о в о д н и ц и . ( 2 ) С ъ е д и н е н и я т а и о т к л о н е н и я т а с е и з п ъ л н я в а т ч р е з п р е с о в а с г л о б к а и л и з а в а р к а . ( 3 ) О т к л о н е н и я т а в м е ж д у о п о р н и у ч а с т ъ ц и с а б е з с р я з в а н е н а о с н о в н и я п р о в о д н и к . ( 4 ) Н е с е д о п у с к а з а п о я в а н е и у с у к в а н е н а п р о в о д н и ц и . (5) Д о п у с к а т с е б о л т о в и с ъ е д и н е н и я с а м о к ъ м к л е м и т е н а а п а р а т и и п р и в р е м е н н и у р е д б и . (6) Г ъ в к а в и т е ш и н и с е о к а ч в а т н а е д и н и ч н и и з о л а т о р н и в е р и г и , о с в е н в с л у ч а и т е , к о г а т о т о в а е н е в ъ з м о ж н о п о у с л о в и я т а з а м е х а н и ч н и н а т о в а р в а н и я . (7) Н е с е д о п у с к а т р а з д е л и т е л н и ( в р я з а н и ) в е р и г и , о с в е н в с л у ч а й н а о к а ч в а н е н а в и с о к о ч е с т о т н и у с т р о й с т в а и л и с о г л е д и з б я г в а н е н а д о п ъ л н и т е л н и п о р т а л н и к о н с т р у к ц и и и у с л о ж н я в а н е к о м п а н о в к а т а н а у р е д б а т а , к а т о в р я з а н а т а в е р и г а ( и з о л а т о р ) м о ж е д а е с а м о о т л е к м а т е р и а л ( с и л и к о н - с т ъ к л о п л а с т ) . (8) Г ъ в к а в и т е ш и н и и м ъ л н и е з а щ и т н и т е в ъ ж е т а с е з а к р е п в а т п о у к а з а н и я т а в г л а в а ш е с т н а д е с е т а , р а з д е л V I I . Ч л . 1 1 6 2 . ( 1 ) О т к л о н е н и я т а о т с б о р н и ш и н и к а т о п р а в и л о с а п о д ш и н и т е . (2) Н е с е д о п у с к а о к а ч в а н е н а ш и н а м е ж д у д в е о п о р н и т о ч к и н а д д в е и п о в е ч е с е к ц и и и л и с и с т е м и о т с б о р н и ш и н и . Ч л . 1163. (1) Ш и н и т е и н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и с е о р а з м е р я в а т п о м е х а н и ч н и п о к а з а т е л и , н а т о в а р в а н е с в я т ъ р , л е д и т е м п е р а т у р а н а в ъ з д у х а с о т ч и т а н е н а и з и с к в а н и я т а п о г л а в а ш е с т н а д е с е т а з а В Л . (2) П р и о п р е д е л я н е н а м е х а н и ч н о т о н а т о в а р в а н е н а г ъ в к а в и ш и н и с е в з е м а п р е д в и д т е г л о т о н а и з о л а т о р н и т е в е р и г и и н а с п у с ъ ц и т е к ъ м а п а р а т и т е . (3) П р и о п р е д е л я н е н а н а т о в а р в а н е т о н а н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и д о п ъ л н и т е л н о с е о т ч и т а т е г л о т о н а м о н т ь о р и п о л з в а н и т е о т н е г о и н с т р у м е н т и и п р и с п о с о б л е н и я , к а к т о с л е д в а : 1 . п р и о п ъ в а т е л н и п о р т а л и - 2 k N ; 2 . п р и м е ж д и н н и п о р т а л и - 1 , 5 k N ; 3 . п р и п о д п о р н и и з о л а т о р и - 1 k N .

160. с ъ о б щ и т е л н и т е и с и г н а л н и т е л и н и и с е и з т е г л я т б е з с ъ е д и н е н и я в м е ж д у с т ъ л б и я т а н а п р е с и ч а н е т о . П о и з к л ю ч е н и е с е д о п у с к а з а в с е к и п р о в о д н и к с ъ с с е ч е н и е 240 mm 2 и п о - г о л я м о н а п р е с и ч а щ а т а В Л н е п о в е ч е о т е д н о с ъ е д и н е н и е . Ч л . 649. В м е ж д у с т ъ л б и е с р а д и о ф и к а ц и о н н и л и н и и , п р е с и ч а н о о т В Л с н а п р е ж е н и е д о 20 k V с н о с е щ и и з о л а т о р и , р а д и о ф и к а ц и о н н и т е л и н и и с е и з п ъ л н я в а т с п о д з е м н и к а б е л и с п л а с т м а с о в а о б в и в к а . З а щ и т а н а к а б е л н и т е к у т и и в т о з и с л у ч а й н е с е и з и с к в а . Ч л . 650. (1) Н а д ъ р в е н и с т ъ л б о в е н а В Л , о г р а н и ч а в а щ и м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е т о , с е п о с т а в я т в е н т и л н и и л и и с к р о в и о т в о д и , а н а с т ъ л б о в е т е н а п р е с и ч а н и т е с ъ о б щ и т е л н и и с и г н а л н и л и н и и , о г р а н и ч а в а щ и м е ж д у с т ъ л б и е т о н а п р е с и ч а н е т о - и с к р о в и о т в о д и . (2) П р е х о д н о т о с ъ п р о т и в л е н и е т о н а з а з е м и т е л и т е н а о т в о д и т е п о а л . 1 е н е п о - г о л я м о о т 25 W . Ч л . 651. (1) В м е ж д у с т ъ л б и я т а н а п р е с и ч а н е п р о в о д н и ц и т е н а В Л с в и с я щ и и з о л а т о р и с е о к а ч в а т е д и н и ч н о с г л у х и к л е м и , а п р и с т о я щ и и з о л а т о р и - с д в о й н о о к а ч в а н е ( с д в а и з о л а т о р а ) в ъ р х у п о д х о д я щ о о р а з м е р е н и н о с е щ и и л и о п ъ в а т е л н и с т ъ л б о в е . ( 2 ) П р о в о д н и ц и т е н а с ъ о б щ и т е л н и т е и с и г н а л н и т е л и н и и с а с д в о й н о о к а ч в а н е . Ч л . 6 5 2 . ( 1 ) Н а й - м а л к о т о в е р т и к а л н о р а з с т о я н и е о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л д о п р о в о д н и ц и т е н а п р е с и ч а н и т е с ъ о б щ и т е л н и и с и г н а л н и л и н и и п р и н о р м а л е н и а в а р и е н р е ж и м н а В Л е п о с о ч е н о в т а б л . 5 0 . (2) З а н о р м а л е н р е ж и м п о с м и с ъ л а н а т о з и ч л е н с е п р и е м а п о - н е б л а г о п р и я т н и я т о т и з ч и с л и т е л н и т е р е ж и м и , к а к т о с л е д в а : 1. м а к с и м а л н а т е м п е р а т у р а , б е з в я т ъ р , б е з в з е м а н е п о д в н и м а н и е н а г р я в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е о т п р о т и ч а щ и я п р е з т я х е л е к т р и ч е с к и т о к ; 2 . ( и з м . - Д В , б р . 1 0 8 о т 2 0 0 7 г . ) м а к с и м а л н о н а т о в а р в а н е с л е д , б е з в я т ъ р ( ч л . 5 5 3 , т . 2 ) . (3) З а а в а р и е н р е ж и м с е п р и е м а с к ъ с а н п р о в о д н и к в с ъ с е д н о н а п р е с и ч а щ о т о м е ж д у с т ъ л б и е п р и с р е д н о г о д и ш н а т е м п е р а т у р а б е з в я т ъ р . Т а б л и ц а 5 0 Н а й - м а л к и в е р т и к а л н и р а з с т о я н и я о т п р о в о д н и ц и т е н а В Л д о п р о в о д н и ц и т е н а с ъ о б щ и т е л н и т е и с и г н а л н и т е л и н и и Н а п р е ж е - В е р т и к а л н о р а з с т о я н и е , m н и е н а В Л , п р и н о р м а л е н п р и а в а р и е н kV р е ж и м р е ж и м п р и В Л с м ъ л - п р и В Л б е з н и е з а щ и т н и м ъ л н и е з а щ и - у с т р о й с т в а т н и у с т р о й - с т в а 20 3 4 1 110 3 5 1 220 4 6 2 400 5 7 3,5

301. Ч л . 1274. В з а в и с и м о с т о т т и п а н а н о с е щ а т а к о н с т р у к ц и я т р а н с ф о р м а т о р ъ т м о ж е д а с е р а з п о л о ж и : 1. в ъ р х у н о с е щ а п л о щ а д к а н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 3 , 0 m о т т е р е н а с п а р а п е т и , п о з в о л я в а щ и о б с л у ж в а н е т о м у ; 2. д и р е к т н о в ъ р х у н о с е щ и к о н з о л и н а с т ъ л б о т е л е к т р о п р о в о д , т а к а ч е о т к р и т и т е т о к о в о д е щ и ч а с т и д а с а н а в и с о ч и н а н а й - м а л к о 4,0 m, к а т о о б с л у ж в а н е т о м у е о т а в т о с т ъ л б а и л и в и ш к а . Ч л . 1 2 7 5 . ( 1 ) Д о н о с е щ а т а п л о щ а д к а н а т р а н с ф о р м а т о р а с е о с и г у р я в а д о с т ъ п ч р е з : 1. с т а ц и о н а р н а с т ъ л б а и л и и з к а ч в а н е п о д и а г о н а л и т е н а с т ъ л б а , а к о е с т о м а н о р е ш е т ъ ч е н с н а к л о н н а д и а г о н а л и т е с п р я м о х о р и з о н т а н е п о - м а л ъ к о т 3 0 ° ; 2. л ю к в п о д а й , б л о к и р а н м е х а н и ч е с к и с р а з е д и н и т е л я т а к а , ч е н е м о ж е д а с е о т в а р я , а к о р а з е д и н и т е л я т н е е и з к л ю ч е н . (2) Т р а н с ф о р м а т о р ъ т с е р а з п о л а г а б е з к о л е л а и с е з а к р е п в а с б о л т о в е , о б ъ р н а т с ъ с с т р а н а С р Н к ъ м с т ъ л б а и с т р а н а Н Н к ъ м з о н а т а з а о б с л у ж в а н е . Ч л . 1 2 7 6 . ( 1 ) П р и с ъ е д и н я в а н е т о н а т р а н с ф о р м а т о р а к ъ м м р е ж а т а С р Н е п р е з п р е д п а з и т е л и и н о ж о в р а з е д и н и т е л в т р и ф а з н о и з п ъ л н е н и е с ъ с з а д в и ж в а н е о т з е м я т а , к о е т о с е з а к л ю ч в а в ъ в в с я к о о т п о л о ж е н и я т а " в к л ю ч е н о " и л и " и з к л ю ч е н о " . (2) Д о п у с к а с е д и р е к т н о п р и с ъ е д и н я в а н е н а с т р а н а С р Н б е з к о м у т а ц и о н н а и п р е д п а з н а а п а р а т у р а с р а з р е ш е н и е н а е л е к т р о с н а б д и т е л н а т а о р г а н и з а ц и я , к а т о и з к л ю ч в а н е т о с е о с ъ щ е с т в я в а в п о д н о ж и е т о н а с т ъ л б а с а м о н а с т р а н а Н Н ч р е з г л а в е н п р е к ъ с в а ч Н Н с ъ с с ъ о т в е т н а т а з а щ и т а . Ч л . 1277. Р а з е д и н и т е л я т з а С р Н с е р а з п о л а г а т а к а , ч е п о л о ж е н и е т о н а н о ж о в е т е щ е с е в и ж д а о т з е м я т а . Ч л . 1 2 7 8 . В и с о ч и н а т а н а ч а с т и т е , к о и т о о с т а в а т п о д н а п р е ж е н и е п р и и з к л ю ч е н р а з е д и н и т е л , о т п о д а н а о б с л у ж в а щ а т а п л о щ а д к а е н а й - м а л к о : 1 . з а н а п р е ж е н и е д о 1 0 k V - 2 , 5 m ; 2 . з а н а п р е ж е н и е о т 2 0 k V д о 3 5 k V - 3 , 0 m . Ч л . 1279. (1) Т а б л о т о Н Н н а т р а н с ф о р м а т о р н и я п о с т с е и з п ъ л н я в а к а т о ш к а ф з а о т к р и т м о н т а ж , з а к р е п е н к ъ м с т ъ л б а н а в и с о ч и н а н а д т е р е н а н а й - м а л к о 0 , 4 m . (2) В т а б л о Н Н с е п о с т а в я т г л а в е н п р е к ъ с в а ч , и з в о д н и п р е к ъ с в а ч и и а к о е н е о б х о д и м о - а п а р а т у р а з а у п р а в л е н и е н а у л и ч н о т о о с в е т л е н и е . Ч л . 1 2 8 0 . П о л о ж е н и т е и з о л и р а н и п р о в о д н и ц и и к а б е л и п о с т ъ л б а с е з а щ и т а в а т о т м е х а н и ч н и п о в р е д и ( п о л а г а н е в т р ъ б и , з а щ и т а с п р о ф и л и и д р . ) с ъ г л а с н о г л а в а п е т н а д е с е т а .

394. Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И У Р Е Д Б И В К Л У Б О В Е , З Р Е Л И Щ Н И И С П О Р Т Н И С Г Р А Д И Р а з д е л I . О б л а с т н а п р и л о ж е н и е , о п р е д е л е н и я Ч л . 1 8 0 6 . И з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т н а с я т з а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и в к л у б о в е , ч и т а л и щ а , з р е л и щ н и с г р а д и - т е а т р и , к и н а , ц и р к о в е , к о н ц е р т н и з а л и , с п о р т н и з а л и и д р . Ч л . 1 8 0 7 . З а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и п о ч л . 1 8 0 6 о с в е н и з и с к в а н и я т а в т а з и г л а в а с е о т ч и т а т и т е з и в г л а в а 3 8 , д о к о л к о т о н е с и п р о т и в о р е ч а т . Ч л . 1 8 0 8 . В т а з и г л а в а с е и з п о л з в а т с л е д н и т е т е р м и н и и о п р е д е л е н и я : 1. с ц е н а - с п е ц и а л н о с ъ о р ъ ж е н а ч а с т о т с г р а д а т а , п р е д н а з н а ч е н а з а д е м о н с т р и р а н е н а с п е к т а к л и о т р а з л и ч н и ж а н р о в е ; в с ъ с т а в а н а с ц е н а т а в л и з а т : о с н о в н а т а с ц е н а , а в а н с с ц е н а , а р и е р с ц е н а , п о р т а л н и и с т е н н и о т в о р и к ъ м о с н о в н а т а с ц е н а , а с ъ щ о и н а д с ц е н и ч н о и п о д с ц е н и ч н о ( т р ю м ) п р о с т р а н с т в о ; 2. е с т р а д а - ч а с т о т з р и т е л н а т а з а л а , п р е д н а з н а ч е н а з а е с т р а д н и и к о н ц е р т н и п р о я в и , о т д е л е н а о т з р и т е л н а т а з а л а ч р е з п о р т а л е н о т в о р и л и е в о б щ о б е м с ъ с з р и т е л н а т а з а л а ; 3 . м а н е ж - ч а с т о т з р и т е л н а т а з а л а , п р е д н а з н а ч е н а з а ц и р к о в и п р е д с т а в л е н и я ; 4. с ц е н и ч н о з а д в и ж в а н е - м е х а н и з м и , п р е д н а з н а ч е н и з а в д и г а н е и с п у с к а н е н а д е к о р и , с о ф и т и , з а в е с и и д р у г о с ц е н и ч н о с ъ о р ъ ж а в а н е ; 5. п о с т а н о в ъ ч н о о с в е т л е н и е - о с в е т л е н и е , п р е д н а з н а ч е н о з а с в е т л и н н о о ф о р м л е н и е н а т е а т р а л н и п о с т а н о в к и , к о н ц е р т и , е с т р а д н и и ц и р к о в и п р е д с т а в л е н и я ; 6. т е х н и ч е с к и а п а р а т н и - п о м е щ е н и я , в к о и т о с е р а з п о л а г а т о с в е т и т е л н и и п р о ж е к ц и о н н и п р и б о р и , у с т р о й с т в а з а у п р а в л е н и е н а п о с т а н о в ъ ч н о т о о с в е т л е н и е , а п а р а т и т е з а с в р ъ з к а , е л е к т р о а к у с т и ч н и и к и н о т е х н о л о г и ч н и у с т р о й с т в а , е л е к т р и ч е с к и у р е д б и з а з а х р а н в а н е и у п р а в л е н и е н а е л е к т р о з а д в и ж в а н е т о н а м е х а н и з м и т е н а с ц е н а т а ( е с т р а д а т а , м а н е ж а ) . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я . Е л е к т р о з а х р а н в а н е Ч л . 1 8 0 9 . Е л е к т р о з а х р а н в а н е т о н а е л е к т р о п о т р е б и т е л и т е с е о с ъ щ е с т в я в а о т м р е ж а 3 8 0 / 2 2 0 ( 4 0 0 / 2 3 0 ) V п р и с и с т е м а н а с в ъ р з в а н е с ъ с з е м я T N - S и л и T N - C - S . Ч л . 1 8 1 0 . Н е с т а н д а р т н и т е н а п р е ж е н и я з а п о с т а н о в ъ ч н о о с в е т л е н и е и е л е к т р и ч е с к и у р е д б и з а м е х а н и з а ц и я н а с ц е н а т а , з а х р а н в а н и о т о т д е л н и т р а н с ф о р м а т о р и , и з п р а в и т е л и и л и п р е о б р а з о в а т е л и , с е и з б и р а т п о з а д а н и е т о з а п р о е к т и р а н е . Ч л . 1811. В с и ч к и п о м е щ е н и я к ъ м с ц е н а т а ( е с т р а д а т а ) , з о н и з а д е к о р и , а с ъ щ о и с к л а д о в е ( з а д е к о р и , к о с т ю м и , р е к в и з и т и , б у т а ф о р и и , м е б е л и и м а т е р и а л и ) , а т е л и е т а ( ж и в о п и с н и , д ъ р в о д е л с к и , м а к е т н и , ш и в а ш к и , о б у щ а р с к и и д р . ) , с к л а д о в е ( з а б о и , т е к с т и л н и м а т е р и а л и , с т о п а н с к и , т е х н и ч е с к и ) , г а р д е р о б н и з а а р т и с т и и з а к о с т ю м и с е с ч и т а т з а п о ж а р о о п а с н и о т к л а с П - I I а , а к о т е з и п о м е щ е н и я п о о т н о ш е н и е н а е к с п л о а т а ц и я т а и х а р а к т е р и с т и к и т е и м н е с е о т н а с я т к ъ м п о - в и с о к к л а с н а п о ж а р н а и л и в з р и в н а о п а с н о с т .

85. с п о д в и ж н и п л о ч и и л и н е п о д в и ж н и , с н а б д е н и с л ю к , п р е д н а з н а ч е н о з а п о л а г а н е , и з т е г л я н е , с в ъ р з в а н е и о б с л у ж в а н е н а к а б е л н и л и н и и . Ч л . 312. К а б е л н а м а с л о н а п ъ л н е н а л и н и я - л и н и я , и з п ъ л н е н а с к а б е л и , в к о и т о м а с л о т о с е н а м и р а п о д н а л я г а н е . С п о р е д н а л я г а н е т о н а м а с л о т о л и н и и т е с е р а з д е л я т н а л и н и и з а н и с к о н а л я г а н е ( п о д 0 , 1 M P a ) , с р е д н о н а л я г а н е ( 0 , 3 M P a ) и в и с о к о н а л я г а н е ( 1 , 6 M P a ) . Р а з д е л I I . О б щ и и з и с к в а н и я Ч л . 3 1 3 . П р и п р о е к т и р а н е и и з г р а ж д а н е н а к а б е л н и л и н и и с е о т ч и т а т : 1 . п е р с п е к т и в н о т о р а з в и т и е н а е л е к т р и ч е с к и т е м р е ж и ; 2 . с и г у р н о с т т а и п р е д н а з н а ч е н и е т о и м ; 3 . о с о б е н о с т и т е н а т р а с е т о ; 4 . т и п ъ т и н а ч и н ъ т н а п о л а г а н е н а к а б е л и т е . Ч л . 3 1 4 . К а б е л н о т о т р а с е с е и з б и р а п о у с л о в и е т о з а м и н и м а л е н р а з х о д н а к а б е л . Ч л . 3 1 5 . ( 1 ) П р и и з б и р а н е н а к а б е л н о т о т р а с е с е и з б я г в а т п о в ъ з м о ж н о с т у ч а с т ъ ц и с а г р е с и в н а с р е д а с п р я м о к а б е л н и т е о б в и в к и , о п а с н о с т о т м е х а н и ч е с к о н а т о в а р в а н е и л и в и б р а ц и и , н а г р я в а н е о т с т р а н и ч н и и з т о ч н и ц и н а т о п л и н а . В с л у ч а й , ч е н я м а в ъ з м о ж н о с т з а и з б я г в а н е т о и м с е п р е д в и ж д а т з а щ и т н и м е р к и . (2) П р и и з б и р а н е н а т р а с е з а м а с л о н а п ъ л н е н и к а б е л и с е в з е м а п р е д в и д и р е л е ф ъ т н а т е р е н а с о г л е д н а й - р а ц и о н а л н о т о р а з п о л а г а н е и и з п о л з в а н е н а р е з е р в о а р и т е з а п о д д ъ р ж а н е н а н а л я г а н е т о н а м а с л о т о в к а б е л и т е . Ч л . 316. К а б е л н и т е л и н и и с е п о л а г а т б е з м е х а н и ч е с к и н а п р е ж е н и я и п о в р е д и п р е з в р е м е н а м о н т а ж а , к а к т о с л е д в а : 1. с р е з е р в д о 5 % з а к о м п е н с и р а н е н а д е ф о р м а ц и и о т т е м п е р а т у р н и п р о м е н и и л и о т р а з м е с т в а н е н а т е р е н а ; 2. в ъ в ф о р м а т а н а б у к в и т е "S" и л и " W " д о к а б е л н и т е м у ф и ( к р а й н и и л и с ъ е д и н и т е л н и ) з а о т г о в о р н и т е л и н и и ; 3. с и з в е с т е н з а п а с ( к а т о р а з т е г л е н а б у к в а " W "), к о г а т о п р е м и н а в а т п о т р а с е к р а й т р а ф о п о с т , к а б е л е н ш к а ф и л и т а б л о , к о и т о н е с а и з г р а д е н и , н о м е с т а т а и м с а в е ч е о п р е д е л е н и ; 4. в с т о м а н е н и т р ъ б и с о б р а б о т е н и к р а и щ а п о н а ч и н , н е н а р а н я в а щ к а б е л и т е п р и и з т е г л я н е т о и м ; 5. н а м е к и п о д л о ж к и , к о и т о п р е д п а з в а т к а б е л и т е о т н а р а н я в а н е в м е с т а т а н а и з л и з а н е о т о т в о р и в с т е н и и л и т р ъ б и ; 6. з а щ и т е н и н а в и с о ч и н а 2 m н а д п о д а и л и з е м н а т а п о в ъ р х н о с т и н а д ъ л б о ч и н а 0,3 m п о д т я х н а м е с т а т а , к ъ д е т о с а в ъ з м о ж н и м е х а н и ч н и п о в р е д и и л и д о с т ъ п н а в ъ н ш н и л и ц а . Ч л . 3 1 7 . П р и п о л а г а н е н а к а б е л и в с ъ с е д с т в о с т о п л о п р о в о д п р и н е о б х о д и м о с т т о п л о п р о в о д ъ т с е и з о л и р а с д о п ъ л н и т е л н а т о п л о и з о л а ц и я , н о в н и к а к ъ в с л у ч а й н е и к а б е л и т е .

269. Ч л . 1 1 5 3 . В с л у ч а и т е , к о г а т о и з м е н е н и я т а н а т е м п е р а т у р а т а и л и в и б р а ц и и т е н а с ъ о р ъ ж е н и я т а в о д я т д о д е ф о р м а ц и я н а т о к о п р о в о д и т е , к о я т о м о ж е д а п р е д и з в и к а о п а с н и м е х а н и ч н и н а п р е ж е н и я в т я х и л и в н о с е щ и т е к о н с т р у к ц и и и и з о л а т о р и , с е в з е м а т м е р к и з а и з к л ю ч в а н е н а т я х н о т о в ъ з н и к в а н е . Ч л . 1 1 5 4 . М е т а л н и т е н о с е щ и к о н с т р у к ц и и в Р У , к а к т о и п о д з е м н и т е м е т а л н и и ж е л е з о б е т о н н и к о н с т р у к ц и и с е з а щ и т а в а т о т к о р о з и я . Ч л . 1155. ( 1 ) В с и ч к и с ъ о р ъ ж е н и я с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е у к а з а т е л и т е , х а р а к т е р и з и р а щ и р а б о т а т а и м ( н и в о н а м а с л о , т е м п е р а т у р а , г а з о в и р е л е т а , у к а з а т е л и н а п о л о ж е н и е т о и м и д р . ) , с а д о с т ъ п н и з а н а б л ю д е н и е , б е з д а е н е о б х о д и м о и з к л ю ч в а н е н а н а п р е ж е н и е т о . (2) А к о у к а з а т е л и т е с а р а з п о л о ж е н и н а в и с о ч и н а н а д 2 , 5 m , з а н а б л ю д е н и е т о и м с е п р е д в и ж д а т н е п о д в и ж н и с т ъ л б и ( а к о н я м а т а к и в а к ъ м с а м о т о с ъ о р ъ ж е н и е ) , к а т о п р и р а з п о л а г а н е т о и м с е г а р а н т и р а т м и н и м а л н и т е р а з с т о я н и я з а б е з о п а с н о с т н а п е р с о н а л а . (3) А к о с ъ о р ъ ж е н и е т о и м а к р а н ч е з а в з е м а н е н а п р о б а о т м а с л о , о т к р а н ч е т о д о п о д а ( т е р е н а ) с е о с и г у р я в а р а з с т о я н и е н а й - м а л к о 0 , 2 m . Ч л . 1156. П р о в о д н и ц и т е о т в е р и г и т е н а в т о р и ч н а т а к о м у т а ц и я и т е з и з а о с в е т л е н и е т о , п о л о ж е н и в ъ р х у м а с л о н а п ъ л н е н и с ъ о р ъ ж е н и я , с е и з б и р а т с м а с л о у с т о й ч и в а и з о л а ц и я и с е п о л а г а т в г ъ в к а в и з а щ и т н и о б в и в к и . Ч л . 1157. З а н а м а л я в а н е н а н а г р я в а н е т о о т д и р е к т н и с л ъ н ч е в и л ъ ч и р а з п о л о ж е н и т е н а о т к р и т о т р а н с ф о р м а т о р и , р е а к т о р и и т о к о п р о в о д и в з а щ и т е н к о ж у х с е о ц в е т я в а т в с в е т л и ц в е т о в е с у с т о й ч и в и н а а т м о с ф е р н и в л и я н и я б о и . Ч л . 1 1 5 8 . ( 1 ) З а Р У с е п р е д в и ж д а т е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и з а о с в е т л е н и е и с и л о в а и н с т а л а ц и я . ( 2 ) Е л е к т р и ч е с к а т а и н с т а л а ц и я з а о с в е т л е н и е о б х в а щ а : 1 . з а О Р У : а ) о х р а н н о о с в е т л е н и е - п о о г р а д а т а ; б ) р е м о н т н о о с в е т л е н и е - ч р е з н е п о д в и ж н и и п о д в и ж е н п р о ж е к т о р и ; в ) а в а р и е н п р о ж е к т о р , з а х р а н в а н о т а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я ; 2 . з а З Р У : а ) р а б о т н о о с в е т л е н и е з а в с и ч к и п о м е щ е н и я ; б ) а в а р и й н о о с в е т л е н и е , з а х р а н в а н о о т а к у м у л а т о р н а т а б а т е р и я з а о с н о в н и т е т е х н о л о г и ч н и п о м е щ е н и я . (3) В Р У и п о д с т а н ц и и т е о с в е т л и т е л н и т е т е л а с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е о б с л у ж в а н е т о е б е з о п а с н о , б е з д а с е н а л а г а и з к л ю ч в а н е н а е л е м е н т и о т Р У . Ч л . 1159. Р а з п о л а г а н е т о , к о м п а н о в к а т а и у с т р о й с т в о т о н а О Р У и З Р У с е с ъ о б р а з я в а т с в ъ з м о ж н о с т и т е з а и з п о л з в а н е н а м е х а н и з а ц и я , в т о в а ч и с л о и с п е ц и а л и з и р а н а , з а о с и г у р я в а н е

51. 1 . з а м е д н и п р о в о д н и ц и - 6 m m 2 ; 2 . з а а л у м и н и е в и п р о в о д н и ц и - 1 6 m m 2 ; 3 . з а с т о м а н е н и п р о в о д н и ц и - 5 0 m m 2 . (3) С е ч е н и е т о н а п р о в о д н и ц и т е з а д о п ъ л н и т е л н а т а с и с т е м а з а и з р а в н я в а н е н а п о т е н ц и а л и т е е н е п о - м а л к о о т : 1. н а й - м а л к о т о о т с е ч е н и я т а н а з а щ и т н и т е п р о в о д н и ц и , п р и с ъ е д и н е н и к ъ м т е з и ч а с т и - п р и с в ъ р з в а н е н а д в е д о с т ъ п н и т о к о п р о в о д и м и ч а с т и ; 2. п о л о в и н а т а о т с е ч е н и е т о н а з а щ и т н и я п р о в о д н и к , п р и с ъ е д и н е н к ъ м д о с т ъ п н а т а т о к о п р о в о д и м а ч а с т - п р и с в ъ р з в а н е н а д о с т ъ п н а т о к о п р о в о д и м а ч а с т и н е п р и н а д л е ж а щ а к ъ м у р е д б а т а т о к о п р о в о д и м а ч а с т . Р а з д е л I V . О б щ и и з и с к в а н и я з а п р и л а г а н е н а з а щ и т а с р е щ у п о р а ж е н и я о т е л е к т р и ч е с к и т о к Ч л . 1 7 7 . У р е д б и т е с е р а з п о л а г а т т а к а , ч е т о к о в о д е щ и т е ч а с т и н а у р е д б и т е д а н е с а д о с т ъ п н и з а с л у ч а й н о д о п и р а н е , а д о с т ъ п н и т е з а д о п и р а н е т о к о п р о в о д и м и ч а с т и - д а н е с а п о д о п а с н о н а п р е ж е н и е к а к т о п р и н о р м а л н а р а б о т а , т а к а и п р и д е ф е к т н а и з о л а ц и я т а . Ч л . 1 7 8 . ( 1 ) Ч а с т и т е н а е л е к т р и ч е с к и т е у р е д б и з а н а п р е ж е н и я д о и н а д 1 0 0 0 V , к о и т о н о р м а л н о с е н а м и р а т п о д о п а с н о з а ч о в е к а н а п р е ж е н и е , с е и з о л и р а т , р а з п о л а г а т и л и о г р а ж д а т п о т а к ъ в н а ч и н , ч е н е е в ъ з м о ж н о п р и б л и ж а в а н е т о н а х о р а н а о п а с н о р а з с т о я н и е и л и д о п и р а н е д о т е з и ч а с т и б е з и з п о л з в а н е н а п о м о щ н и с р е д с т в а . (2) З а з а щ и т а с р е щ у д и р е к т е н д о п и р п о о т д е л н о и л и с ъ в м е с т н о с е п р и л а г а т с л е д н и т е м е р к и : 1 . о с н о в н а и з о л а ц и я н а т о к о в о д е щ и т е ч а с т и ; 2 . о б в и в к и и п р е г р а д и ; 3 . о г р а ж д е н и я ; 4 . р а з п о л а г а н е и з в ъ н з о н а т а н а д о с е г а е м о с т ; 5 . б е з о п а с н о с в р ъ х н и с к о н а п р е ж е н и е д о 2 5 V ( п р о м е н л и в о и л и п о с т о я н н о ) . (3) П р и н а л и ч и е н а и з и с к в а н и я , п о с о ч е н и в д р у г и г л а в и н а н а р е д б а т а , к а т о д о п ъ л н и т е л н а з а щ и т н а м я р к а с р е щ у д и р е к т е н д о п и р в у р е д б и т е с н а п р е ж е н и е д о 1000 V м о г а т д а с е и з п о л з в а т з а щ и т н и п р е к ъ с в а ч и з а т о к о в е с н у л е в а п о с л е д о в а т е л н о с т с н о м и н а л е н т о к н а з а д е й с т в а н е н е п о - г о л я м о т 3 0 m А . ( 4 ) З а щ и т а с р е щ у д и р е к т е н д о п и р м о ж е д а н е с е п р и л а г а : 1 . п р и н а п р е ж е н и я д о 2 5 V ( п о с т о я н н о и л и п р о м е н л и в о ) ; 2. п р и о с о б е н и у с л о в и я ( н а п р и м е р з а в а р ъ ч н и и г а л в а н о т е х н и ч е с к и у р е д б и , и з п и т а т е л н и с т е н д о в е и д р . ) , к а т о в т а к и в а с л у ч а и з а о с и г у р я в а н е н а б е з о п а с н о с т т а с е и з п о л з в а т л и ч н и п р е д п а з н и с р е д с т в а . Ч л . 1 7 9 . ( 1 ) З а з а щ и т а п р и и н д и р е к т е н д о п и р п о о т д е л н о и л и с ъ в м е с т н о с е п р и л а г а т с л е д н и т е м е р к и : 1 . з а щ и т н о з а з е м я в а н е ; 2 . а в т о м а т и ч н о и з к л ю ч в а н е н а з а х р а н в а щ о т о н а п р е ж е н и е ; 3 . з а щ и т н о и з к л ю ч в а н е ; 4 . и з р а в н я в а н е н а п о т е н ц и а л и т е ; 5 . з а щ и т н о и з о л и р а н е ( д в о й н а и л и у с и л е н а и з о л а ц и я ) ;

378. Р а з д е л V . С к р и т и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и в п о м е щ е н и я Ч л . 1 7 1 5 . ( 1 ) С к р и т и е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и в т р ъ б и и к о ж у с и с е и з п ъ л н я в а т в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а ч л . 1712 - 1714 в ъ в в с и ч к и с л у ч а и с у п л ъ т н е н и я . К о ж у с и т е н а с к р и т и т е е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и с а е д н о к а м е р н и . (2) Н е с е д о п у с к а и з п ъ л н е н и е т о н а е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и в ъ в в е н т и л а ц и о н н и к а н а л и и ш а х т и . Д о п у с к а с е п р е с и ч а н е н а т е з и к а н а л и и ш а х т и с о т д е л н и п р о в о д н и ц и и к а б е л и , п о л о ж е н и в н е п р е к ъ с н а т и с т о м а н е н и т р ъ б и . (3) П о л а г а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е и к а б е л и т е в о к а ч е н и т а в а н и с е и з п ъ л н я в а в с ъ о т в е т с т в и е с и з и с к в а н и я т а н а т а з и г л а в а и г л а в а т р и д е с е т и о с м а . Ч л . 1716. (1) С к р и т и т е е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и с е и з п ъ л н я в а т в п о м е щ е н и я н а с г р а д и с н е п р о и з в о д с т в е н о п р е д н а з н а ч е н и е и в с г р а д и с п р о и з в о д с т в е н о п р е д н а з н а ч е н и е , з а к о и т о с е и з и с к в а д а и м а т д о б ъ р е с т е т и ч е н в и д и л и с а н а л и ц е в и с о к и с а н и т а р н о - х и г и е н н и и з и с к в а н и я . (2) П р о в о д н и ц и т е п р и с к р и т и т е и н с т а л а ц и и с а в т р ъ б и , п о л о ж е н и п о д м а з и л к а т а н а с т е н и т е и л и в с т р о и т е л н и т е е л е м е н т и н а с г р а д и т е - с т е н и , п о д о в е , т а в а н и , к о л о н и и д р . Ч л . 1 7 1 7 . ( 1 ) Е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с м о с т о в и и е д н о ж и л н и п р о в о д н и ц и с п о л и м е р н а и з о л а ц и я , о с и г у р е н а с р е щ у м е х а н и ч н и п о в р е д и , с е и з п ъ л н я в а т : 1. д и р е к т н о в м а з и л к а т а н а с т е н и и т а в а н и - к о г а т о п о к р и т и е т о о т м а з и л к а в ъ р х у п р о в о д н и ц и т е е с д е б е л и н а н а й - м а л к о 1 0 m m ; 2. в ъ р х у м а з и л к а т а н а с т е н и и т а в а н и - к о г а т о з а к р е п в а н е т о н а п р о в о д н и ц и т е с е и з в ъ р ш в а , б е з д а с е у в р е ж д а и з о л а ц и я т а и н я м а о п а с н о с т о т м е х а н и ч н и п о в р е д и в п р о ц е с а н а е к с п л о а т а ц и я т а и м ; 3. в п о д о в а т а н а с т и л к а - к о г а т о и з о л а ц и я т а н а п р о в о д н и ц и т е е з а щ и т е н а с р е щ у м е х а н и ч н и п о в р е д и , у д а р и , п р о б и в и о т п и р о н и и д р у г и о с т р и п р е д м е т и . (2) В м а з и л к а т а и п о д н е я п р о в о д н и ц и т е с е п о л а г а т в п р а в и х о р и з о н т а л н и и в е р т и к а л н и н а п р а в л е н и я . (3) М о с т о в и т е п р о в о д н и ц и с е п о л а г а т п о п л о с к а т а с т р а н а б е з п р е г ъ в а н и я , у с у к в а н и я и х л а б и н и . ( 4 ) М о с т о в и т е и е д н о ж и л н и т е п р о в о д н и ц и с е п о л а г а т д и р е к т н о п о д м а з и л к а т а в п о я с и : 1 . п о с т е н и - н а 2 0 0 m m о т г о т о в п о д и л и т а в а н ; 2 . п о к р а й с в е т л и т е о т в о р и н а в р а т и п р о з о р ц и - в з о н а д о 2 0 0 m m ; 3 . в п о д о в и т е н а с т и л к и - н а р а з с т о я н и е д о 1 5 0 m m о т с т е н н и т е п а н е л и . ( 5 ) Ш и р о ч и н а т а н а п о я с и т е с е о п р е д е л я о т б р о я н а у с п о р е д н о п о л о ж е н и т е л и н и и . (6) П о т а в а н и п р о в о д н и ц и т е м о ж е д а с е п о л а г а т п о н а й - к ъ с и т е р а з с т о я н и я . Д о п у с к а с е п р е х в ъ р л я н е н а п р о в о д н и ц и п р е з е т а ж н и т е р а з д е л и т е л н и с т р о и т е л н и е л е м е н т и п р и у с л о в и е , ч е с е и з т е г л я т в и з о л и р а н и т р ъ б и . ( 7 ) Н е с е д о п у с к а п о л а г а н е д и р е к т н о в м а з и л к а и л и в з е м я н а к а б е л о п о д о б н и п р о в о д н и ц и . Р а з д е л V I . Е л е к т р и ч е с к и и н с т а л а ц и и в т а в а н с к и п о м е щ е н и я Ч л . 1 7 1 8 . В т а в а н с к и п о м е щ е н и я е л е к т р и ч е с к и т е и н с т а л а ц и и с е и з п ъ л н я в а т :